Giáo Dục

Bài 55 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Tìm (x), biết:

LG a.

 ({x^3} – dfrac{1}{4}x = 0);  

Phương pháp giải:

– Phân tích vế trái thành nhân tử rồi áp dụng tính chất: 

(A.B = 0 Rightarrow left[ begin{array}{l}
A = 0\
B = 0
end{array} right.)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(eqalign{
& {x^3} – {1 over 4}x = 0 cr& xleft( {{x^2} – {1 over 4}} right) = 0 cr 
& xleft( {{x^2} – {{left( {{1 over 2}} right)}^2}} right) = 0 cr 
& xleft( {x – {1 over 2}} right)left( {x + {1 over 2}} right) = 0 cr 
& Rightarrow left[ matrix{
x = 0 hfill cr 
 {x – dfrac{1}{2}}  = 0 Rightarrow x = dfrac{1}{2} hfill cr 
 {x + dfrac{1}{2}}  = 0 Rightarrow x = – dfrac{1}{2} hfill cr} right. cr} )

Vậy (x=0,x = dfrac{1}{2},x =  – dfrac{1}{2})

LG b.

({(2x – 1)^2} – {(x + 3)^2} = 0);

Phương pháp giải:

– Phân tích vế trái thành nhân tử rồi áp dụng tính chất: 

(A.B = 0 Rightarrow left[ begin{array}{l}
A = 0\
B = 0
end{array} right.)

Lời giải chi tiết:

LG c.

({x^2}(x – 3) + 12 – 4x = 0).

Phương pháp giải:

– Phân tích vế trái thành nhân tử rồi áp dụng tính chất: 

(A.B = 0 Rightarrow left[ begin{array}{l}
A = 0\
B = 0
end{array} right.)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(eqalign{
& {x^2}(x – 3) + 12 – 4x = 0 cr 
&  {x^2}(x – 3) + left( { – 4x + 12} right) = 0cr&{x^2}(x – 3) – 4(x – 3) = 0 cr 
&  (x – 3)({x^2} – 4) = 0 cr 
& (x – 3)(x – 2)(x + 2) = 0 cr 
& Rightarrow left[ begin{gathered}x – 3 = 0 hfill \x – 2 = 0 hfill \x + 2 = 0 hfill \ end{gathered} right.Rightarrow left[ matrix{x = 3 hfill cr x = 2 hfill cr x = – 2 hfill cr} right. cr} )

Xem thêm :  Cảm nhận bài thơ đây thôn vĩ dạ của hàn mặc tử (dàn ý + 8 mẫu)

Vậy ( x=3,x=2,x=-2)


Giải bài 55 trang 25 sgk toán 8 tập 1


Giải bài 55 trang 25 sách giáo khoa toán 8 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây: https://loigiaihay.com/bai55trang25sgktoan8tap1c43a4780.html
Tìm x , biết:
a) {x^3} \\dfrac{1}{4}x = 0 ;
b) {(2x 1)^2} {(x + 3)^2} = 0 ;
c) {x^2}(x 3) + 12 4x = 0 .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button