Giáo Dục

Hướng dẫn giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 6 sgk hóa học 9

Hướng dẫn giải Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit, sách giáo khoa Hóa học 9. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 6 sgk Hóa học 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 THPT.

Lý thuyết

I. Tính chất hóa học của oxit

1. Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào?

a) Tác dụng với nước: Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm).

Thí dụ:

Na2O + H2O → 2NaOH

BaO + H2O → Ba(OH)2

Những oxit bazơ tác dụng với nước và do đó cũng tan được trong nước là: Na2O, K2O, CaO, BaO, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO.

b) Tác dụng với axit:

Oxit bazơ + axit → muối + nước

Thí dụ: BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

  Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

c) Tác dụng với oxit axit: Một số oxit bazơ, là những oxit bazơ tan trong nước tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

Thí dụ: CaO + CO2 → CaCO3

2. Oxit axitcó những tính chất hóa học nào?

a) Tác dụng với nước: Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit.

Thí dụ: SO3 + H2O → H2SO4

  P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Những oxit axit tác dụng được với nước và do đó cũng tan trong nước.

b) Tác dụng với dung dịch bazơ:

Oxit axit + dd bazơ → muối + nước.

Thí dụ: CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

Những oxit khác như SO2, P2O5,…. Cũng có phản ứng tương tự.

c) Tác dụng với oxit bazơ: Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ (tan) tạo thành muối.

Thí dụ: CO2 + BaO → BaCO3

3. Oxit lưỡng tính

Một số oxit vừa tác dụng dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịc bazơ, gọi là oxit lưỡng tính. Thí dụ như: Al2O3, ZnO, SnO, Cr2O3,…

Thí dụ: Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

  Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 (natri aluminat)

4. Oxit trung tính (hay là oxit không tạo muối)

Một số oxit không tác dụng với axit, dung dịch, bazơ, nước, gọi là oxit trung tính như: NO, N2O, CO,…

II. Khái quát về sự phân loại oxit

Căn cứ vào tính chất hóa học của oxit, người ta phân loại oxit thành 4 loại như sau:

1. Oxit bazơ là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

Xem thêm :  Trắc nghiệm nghề nghiệp chính xác 100% ❤️ miễn phí

2. Oxit axit là những oxit tác dụng với dung dich bazơ tạo thành muối và nước.

3. Oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với dung dịch axit và tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

4. Oxit trung tính hay còn gọi là oxit không tạo muối là những oxit không tác dung với axit, bazơ, nước.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 6 sgk Hóa học 9. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập hóa học 9 kèm bài giải, câu trả lời chi tiết bài 1 2 3 4 5 6 trang 6 sgk Hóa học 9 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời, bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài 1 trang 6 sgk Hóa học 9

Có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể tác dụng được với

a) nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

Bài giải:

a) Những oxit tác dụng với nước là CaO và SO3:

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) Những oxit tác dụng với axit clohiđric là CaO và Fe2O3:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) Những oxit tác dụng với natri hiđroxit là SO3:

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

2. Giải bài 2 trang 6 sgk Hóa học 9

Có những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất có thể tác dụng với nhau.

Bài giải:

Những cặp chất tác dụng được với nhau là: H2O và CO2; H2O và K2O; CO2 và K2O; CO2 và KOH.

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O  → 2KOH

CO2 + K2O  → K2CO3

CO2 + KOH  → KHCO3

CO2 + 2KOH  → K2CO3 + H2O

3. Giải bài 3 trang 6 sgk Hóa học 9

Từ những chất: Canxi oxit, lưu huỳnh ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn chất thích hợp điền vào các sơ đồ phản ứng sau:

a) Axit sunfuric + … → Kẽm sunfat + Nước

b) Natri hiđroxit + … → Natri sunfat + Nước

c) Nước           + … → Axit sunfurơ

d) Nước           + … → Canxi hiđroxit

e) Canxi oxit     + … → Canxi cacbonat

Dùng các công thức hóa học để viết tất cả những phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng trên.

Bài giải:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

Xem thêm :  Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống điểm cao

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

4. Giải bài 4* trang 6 sgk Hóa học 9

Cho những oxit sau:

CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho tác dụng được với

a) nước, tạo thành dung dịch axit.

b) nước, tạo thành dung dịch bazơ.

c) dung dịch axit, tạo thành muối và nước.

d) dung dịch bazơ, tạo thành muối và nước.

Viết các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) Những chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit là CO2 và SO2:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2  + H2O → H2SO3

b) Những chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ là Na2O và CaO:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) Những chất tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước là: Na2O, CaO, CuO:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) Những chất tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước là CO2 và SO2:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

SO2  + Ca(OH)2 → H2O + CaSO3

5. Giải bài 5 trang 6 sgk Hóa học 9

Có hỗn hợp khí CO2 và O2 làm thế nào có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên ? Trình bày cách làm và viết phương trình hóa học.

Bài giải:

Dẫn hỗn hợp khí đi qua một dung dịch kiềm (lấy dư) như Ca(OH)2 hoặc NaOH,… khí CO2 bị hấp thụ hết do có phản ứng với kiềm:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

Khí thoát ra khỏi bình chỉ có O2 ⇒ thu được O2

6. Giải bài 6* trang 6 sgk Hóa học 9

Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

Bài giải:

Khối lượng axit sufuric:

\({m_{{H_2}S{O_4}}} = {{20\% .100} \over {100\% }} = 20\left( g \right)\)

Tính số mol:

nCuO = \(\frac{1,6}{80}\) = 0,02 mol

\(n_{H_{2}SO_{4}}\) = \(\frac{20}{98}\) ≈ 0,2 mol

a) Phương trình hóa học:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

lúc ban đầu: 0,02  0,2  0  0 mol

lúc phản ứng: 0,02 → 0,02  0,02

Sau phản ứng: 0  0,18  0,02

b) Dung dịch sau phản ứng có hai chất tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư.

Khối lượng dung dịch = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

\(m_{CuSO_{4}}\) = 0,02 x 160 = 3,2 g

⇒ C%, CuSO4 = \(\frac{3,2 }{101,6}\) . 100% ≈ 3,15%

\(m_{H_{2}SO_{4}}\) = 20 – (0,02 x 98) = 18,04

⇒ C%, H2SO4 = \(\frac{18,04}{101,6}\) . 100% ≈ 17,76%

Bài tiếp theo:

Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 6 sgk Hóa học 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Hóa học lớp 9 thật tốt!

Xem thêm :  Cách thêm dòng trong word đơn giản và hiệu quả năm 2021

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com


Hóa 9 # Bài 6 Trang 6 – Sách Giáo Khoa.


Hướng dẫn giải bài tập 6 trang 6 sách giáo khoa hóa học 9.
Kênh hướng dẫn giải chi tiết bài tập sách giáo khoa và một số chuyên đề môn Hóa Học 8+9.
Giúp Các bạn học sinh thuận lợi trong việc ôn luyện môn học Hóa Học 8+9 khi ở nhà.
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBDHxqrGZeurBxXCMH9bpA?view_as=subscriber
Các bạn có yêu cầu về giải các dạng bài tập và giảng lý thuyết hóa học cấp 2 hãy để lại ý kiến dưới video cô sẽ giúp nhé !
Giao lưu học hỏi tìm hiểu kinh nghiệm các vấn đề về khoa học, cuộc sống, văn hoá, giáo dục …
Cảm ơn các bạn ghé thăm và ủng hộ kênh. Các bạn hãy đăng ký ủng hộ giúp kênh mình bằng cách nhấn vào nút Subscribe, Like và Share để mình có thêm nhiều video mới giao lưu học hỏi các bạn và giao lưu cùng các bạn học sinh nha.
Xin cảm ơn các bạn !
https://youtu.be/Qs1zDfnkEEA Hóa Học 8 Công Thức Hóa Học.
https://youtu.be/vFjfbjbp5t8 Hóa Học 8 Đơn Chất Hợp Chất Phân tử.
https://youtu.be/EcC2c_9KZvg Ôn Tập Kiến Thức Cốt Lõi Hóa Học Cấp 2 Chống Mất Gốc Môn Hóa Học (Phần 3).
https://youtu.be/F8EcAkWfCuU Hóa học 9 Bài tập về Oxit Axit (Phần 3)
https://youtu.be/F2kIhyrkaCA Hóa học 9 Bài tập về Oxit Axit (Phần 2)
https://youtu.be/D9IGOAUqDE Hóa học 9 Bài tập về Oxit Axit (Phần 1)
https://youtu.be/4r4z_32BYRc Sửa Điều Hòa Daikin Báo Lỗi Đèn Time / Repair Daikin Air Conditioner To Report Time Error.
https://youtu.be/xOizfXqr80 Hóa 9 Bài 6 Trang 6 Sách Giáo Khoa.
https://youtu.be/PiJFa4unjmQ Hóa 9 Tính Chất Riêng Của Một Số Oxit.
https://youtu.be/ucfAZXBtOo Hóa Học 9 Bài tập 1, 2 Trang 6 SGK Tính Chất Hóa Học Của Oxit, Khái Quát Về Sự Phân Loại Oxit.
https://youtu.be/EqJVzOPhWSs Hóa học 9 Bài 1 Tính Chất Hóa Học Của Oxit, Khái Quát Về Sự Phân Loại Oxit.
https://youtu.be/mYKAKRCi8E Toán 8 Bài 55Trang 34 Sách Giáo Khoa Toán 8 tập 2.
https://youtu.be/VJYdEiDwNj0 Hóa 8 Nồng Độ Dung Dịch (Phần 1)
https://youtu.be/wyJWSqHAurU Ôn Tập Kiến Thức Cốt Lõi Hóa Học Cấp 2 Chống Mất Gốc Môn Hóa Học (Phần 1).
https://youtu.be/V0hmb5AVdFQ Hóa 8 Dung Dịch Chuyên Đề Bài Tập Độ Tan.
https://youtu.be/6enfjNMd1M Hóa 8 Ôn tập Oxy, Hydro, Nước (O2, H2, H2O)
https://youtu.be/MTiICCvNd9U Hóa Học 9 Bài 8 Trang 143 Sách Giáo Khoa.
https://youtu.be/bvDRV8A0puA Hướng Dẫn Tự Chế Xe Jeep Mini, Video Toàn Bộ Quá Trình / HomeMade Car Project Full Video.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button