Tổng Hợp

Giải bài tập vật lý 8 bài 4 biểu diễn lực chi tiết

Ngày đăng: 27/10/2013, 07:11

Bài tập vật8 Câu 1: Một động tử xuất phát từ A chuyển động thẳng đều về B cách A 120m với vận tốc 8m/s. Cùng lúc đó một động tử khác chuyển động thẳng đều từ B về A. Sau 10s hai động tử gặp nhau. Tính vận tốc của động tử thứ hai và vị trí hai động tử gặp nhau Câu 2: Hai đoàn tàu chuyển động đều trong sân ga trên hai đờng sắt song song nhau. Đoàn tàu A dài 65m, đoàn tàu B dài 40m. Nếu hai tàu đi cùng chiều, tàu A vợt tàu B trong khoảng thời gian tính từ lúc đầu tàu A ngang đuôi tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang đầu tàu B là 70s. Nếu hai tàu đi ngợc chiều thì từ lúc đầu tàu A ngang đầu tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang đuôi tàu B là 14s. Tính vận tốc của mỗi tàu. Câu 3: Một động tử xuất phát từ A chuyển động trên đờng thẳng hớng về điểm B với vận tốc ban đầu v 1 = 32m/s. Biết rằng cứ sau mỗi giây vận tốc của động tử lại giảm đi một nửa và trong mỗi giây đó động tử chuyển động đều. 1) Sau bao lâu động tử đến đợc điểm B, biết rằng khoảng cách AB = 60m 2) Ba giây sau kể từ lúc động tử xuất phát, một động tử khác cũng xuất phát từ A chuyển động về B với vận tốc không đổi v 2 = 31m/s. Hai động tử có gặp nhau không? Nếu có hãy xác định thời điểm gặp nhau đó. Câu 4: Một mẩu hợp kim thiếc Chì có khối lợng m = 664g, khối lợng riêng D = 8,3g/cm 3 . Hãy xác định khối lợng của thiếc và chì trong hợp kim. Biết khối lợng riêng của thiếc là D 1 = 7300kg/m 3 , của chì là D 2 = 11300kg/m 3 và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần. Câu 5: Một thanh mảnh, đồng chất, phân bố đều khối lợng có thể quay quanh trục O ở phía trên. Phần dới của thanh nhúng trong nớc, khi cân bằng thanh nằm nghiêng nh hình vẽ, một nửa chiều dài nằm trong nớc. Hãy xác định khối lợng riêng của chất làm thanh đó. Câu 6: Một hình trụ đợc làm bằng gang, đáy tơng đối rộng nổi trong bình chứa thuỷ ngân. ở phía trên ngời ta đổ nớc. Vị trí của hình trụ đợc biểu diễn nh hình vẽ. Cho trọng lợng riêng của nớc và thuỷ ngân lần lợt là d 1 và d 2 . Diện tích đáy hình trụ là S. Hãy xác định lực đẩy tác dụng lên hình trụ O Nước TH. NGÂN M E A B K C A B A AB B Hớng dẫn giải * Câu 1: Gọi S 1 , S 2 là quãng đờng đi đợc trong 10s của các động tử (xem hình bên) v 1 là vận tốc của động tử chuyển động từ A v 2 là vận tốc của động tử chuyển động từ B S 1 = v 1 .t ; S 2 = v 2 .t v 1 S v 2 B S 1 M S 2 Khi hai động tử gặp nhau: S 1 + S 2 = S = AB = 120m S = S 1 + S 2 = ( v 1 + v 2 )t v 1 + v 2 = t S v 2 = 1 v t S Thay số: v 2 = 48 10 120 = (m/s) Vị trí gặp nhau cách A một đoạn: MA = S 1 = v 1 t = 8.10 = 80m * Câu 2 : S B Khi hai tàu đi cùng chiều (hình bên) Quãng đờng tàu A đi đợc S A = v A .t Quãng đờng tàu B đi đợc S B = v B .t Nhận xét : S A S B = (v A -v B )t = l A + l B Với t = 70s ; l A = 65m ; l B = 40m v A v B = )/(5,1 70 4065 sm t ll BA = + = + (1) l A S A S A Khi hai tàu đi ngợc chiều (hình bên) Tơng tự : S A = v A .t / S B = v B .t / Nhận xét : S A + S B = (v A +v B )t / = l A + l B Với t / = 14s v A + v B = )/(5,7 14 4065 / sm t ll BA = + = + (2) Từ (1) và (2) suy ra v A = 4,5 (m/s) V B = 3 (m/s) S B l A + l B * Câu 3 : 1) Thời gian chuyển động, vận tốc và quãng đờng đi đợc của động tử có thể biểu diễn bởi bảng sau : Giây thứ 1 2 3 4 5 6 Vận tốc (m/s) 32 16 8 4 2 1 Quãng đờng (m) 32 48 56 60 62 63 Căn cứ vào bảng trên ta thấy : Sau 4s động tử đi đợc 60m và đến đợc điểm B 2) Cũng căn cứ vào bảng trên ta thấy hai động tử sẽ gặp nhau tại điểm cách A một khoảng là 62m. Để đợc quãng đờng này động tử thứ hai đi trong 2s: s 2 = v 2 t = 31.2 = 62(m) Trong 2s đó động tử thứ nhất đi đợc s 1 = 4 + 2 = 6m (Quãng đờng đi đợc trong giây thứ 4 và 5). Vậy để gặp nhau động tử thứ nhất đi trong 5 giây còn đông tử thứ hai đi trong 3s * Câu 4: Ta có D 1 = 7300kg/m 3 = 7,3g/cm 3 ; D 2 = 11300kg/m 3 = 11,3g/cm 3 Gọi m 1 và V 1 là khối lợng và thể tích của thiếc trong hợp kim A A B Nước TH. NGÂN M E A B K C Gọi m 2 và V 2 là khối lợng và thể tích của chì trong hợp kim Ta có m = m 1 + m 2 664 = m 1 + m 2 (1) V = V 1 + V 2 3,113,73,8 664 21 2 2 1 1 mm D m D m D m +=+= (2) Từ (1) ta có m 2 = 664- m 1 . Thay vào (2) ta đợc 3,11 664 3,73,8 664 11 mm += (3) Giải phơng trình (3) ta đợc m 1 = 438g và m 2 = 226g * Câu 5: Khi thanh cân bằng, các lực tác dụng lên thanh gồm: Trọng lực P và lực đẩy Acsimet F A (hình bên). Gọi l là chiều dài của thanh. Ta có phơng trình cân bằng lực: 3 2 4 3 2 1 1 2 === l l d d P F A (1) Gọi D n và D là khối lợng riêng của nớc và chất làm thanh. M là khối lợng của thanh, S là tiết diện ngang của thanh F A d 1 P d 2 Lực đẩy Acsimet: F A = S. 2 1 .D n .10 (2) Trọng lợng của thanh: P = 10.m = 10.l.S.D (3) Thay (2), (3) vào (1) suy ra: 2 3 S.l.D n .10 = 2.10.l.S.D Khối lợng riêng của chất làm thanh: D = 4 3 D n * Câu 6: Trên đáy AB chịu tác dụng của một áp suất là: p AB = d 1 (h + CK) + d 2 .BK. Trong đó: h là bề dày lớp nớc ở trên đối với đáy trên d 1 là trọng lợng riêng của nớc d 2 là trọng lợng riêng của thuỷ ngân Đáy MC chịu tác dụng của một áp suất: p MC = d 1 .h h Gọi S là diện tích đáy trụ, lực đẩy tác dụng lên hình trụ sẽ bằng: F = ( p AB – p MC ).S F = CK.S.d 1 + BK.S.d 2 Nh vậy lực đẩy sẽ bằng trọng lợng của nớc trong thể tích EKCM cộng với trngj lợng của thuỷ ngân trong thể tíc ABKE . Bài tập vật lí 8 Câu 1: Một động tử xuất phát từ A chuyển động thẳng đều về B cách A 120m với vận tốc 8m/s. Cùng lúc đó một động. = t S v 2 = 1 v t S Thay số: v 2 = 48 10 120 = (m/s) Vị trí gặp nhau cách A một đoạn: MA = S 1 = v 1 t = 8. 10 = 80 m * Câu 2 : S B Khi hai tàu đi cùng

Xem thêm :  Hình xăm bít tay hoa văn

– Xem thêm –

Xem thêm: bài tập vật lý 8 nâng cao, Bài tập vật lý 8 nâng cao, Bài tập vật lý 8 nâng cao


Vật lý 8 – Sách bài tập – Bài 3 – Chuyển động đều, chuyển động không đều (DỄ HIỂU NHẤT)


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button