Tổng Hợp

Bảng Mã Màu HTML, CSS, RGB, CMYK Chuẩn Cho Thiết Kế Website Và Thiết Kế Đồ Họa

Bảng mã màu html giúp bạn dễ dàng tra mã màu để dùng cho thiết website và thiết kế đồ họa.

Màu sắc đóng vai trò rất trọng yếu thiết kế, việc chọn đúng màu sắc cho ngữ cảnh giúp người thiết kế tạo được ấn tượng rất mạnh đến người xem vì chạm được đến xúc cảm họ.

Việc biết đúng đắn mã màu của từng màu sắc bạn có thể tạo ra thiết kế nổi trội.

Nội dung này mình liệt kê rất đầy đủ những màu đẹp của bảng màu RGB và CMYK.  Rất hữu ích cho thiết kế, kèm theo mã HEX để thuận tiện trong việc sử dụng.

Bảng mã màu HTML, RGB cơ bản

Bảng Mã Màu HTML, CSS, RGB, CMYK Chuẩn Cho Thiết Kế Website Và Thiết Kế Đồ Họa
Bảng Mã Màu HTML, CSS, RGB, CMYK Chuẩn Cho Thiết Kế Website Và Thiết Kế Đồ Họa

TÊN MÀU

HEX CODE
#RRGGBB

DECIMAL CODE
(R,G,B)

MÀU HIỂN THỊ

Black

#000000

(0,0,0)

White

#FFFFFF

(255,255,255)

Red

#FF0000

(255,0,0)

Lime

#00FF00

(0,255,0)

Blue

#0000FF

(0,0,255)

Yellow

#FFFF00

(255,255,0)

Cyan

#00FFFF

(0,255,255)

Magenta

#FF00FF

(255,0,255)

Silver

#C0C0C0

(192,192,192)

Gray

#808080

(128,128,128)

Maroon

#800000

(128,0,0)

Olive

#808000

(128,128,0)

Green

#008000

(0,128,0)

Purple

#800080

(128,0,128)

Teal

#008080

(0,128,128)

Navy

#000080

(0,0,128)

Bảng mã màu thông dụng – được sử dụng nhiều nhất

Bảng Mã Màu HTML, CSS, RGB, CMYK Chuẩn Cho Thiết Kế Website Và Thiết Kế Đồ Họa
Bảng Mã Màu HTML, CSS, RGB, CMYK Chuẩn Cho Thiết Kế Website Và Thiết Kế Đồ Họa

Đây là những mã màu được sử dụng nhiều nhất trong việc thiết kế các ấn phẩm trên internet.

#EEEEEE

#DDDDDD

#CCCCCC

#BBBBBB

#AAAAAA

#999999

#888888

#777777

#666666

#555555

#444444

#333333

#222222

#111111

#000000

#FF0000

#EE0000

#DD0000

#CC0000

#BB0000

#AA0000

#990000

#880000

#770000

#660000

#550000

#440000

#330000

#220000

#110000

#FFFFFF

#FFFFCC

#FFFF99

#FFFF66

#FFFF33

#FFFF00

#CCFFFF

#CCFFCC

#CCFF99

#CCFF66

#CCFF33

#CCFF00

#99FFFF

#99FFCC

#99FF99

#99FF66

#99FF33

#99FF00

#66FFFF

#66FFCC

#66FF99

#66FF66

#66FF33

#66FF00

#33FFFF

#33FFCC

#33FF99

#33FF66

#33FF33

#33FF00

#00FFFF

#00FFCC

#00FF99

#00FF66

#00FF33

#00FF00

#FFCCFF

#FFCCCC

#FFCC99

#FFCC66

#FFCC33

#FFCC00

#CCCCFF

#CCCCCC

#CCCC99

#CCCC66

#CCCC33

#CCCC00

#99CCFF

#99CCCC

#99CC99

#99CC66

#99CC33

#99CC00

#66CCFF

#66CCCC

#66CC99

#66CC66

#66CC33

#66CC00

#33CCFF

#33CCCC

#33CC99

#33CC66

#33CC33

#33CC00

#00CCFF

#00CCCC

#33CC66

#33CC33

#00CC99

#00CC66

#00CC33

#00CC00

#FF99FF

#FF99CC

#FF9999

#FF9966

#FF9933

#FF9900

#CC99FF

#CC99CC

#CC9999

#CC9966

#CC9933

#CC9900

#9999FF

#9999CC

#999999

#999966

#999933

#999900

#6699FF

#6699CC

#669999

#669966

#669933

#669900

#3399FF

#3399CC

#339999

#339966

#339933

#339900

#0099FF

#0099CC

#009999

#009966

#009933

#009900

#FF66FF

#FF66CC

#FF6699

#FF6666

#FF6633

#FF6600

#CC66FF

#CC66CC

#CC6699

#CC6666

#CC6633

#CC6600

#9966FF

#9966CC

#996699

#996666

#996633

#996600

#6666FF

#6666CC

#666699

#666666

#666633

#666600

#3366FF

#3366CC

#336699

#336666

#336633

#336600

#0066FF

#0066CC

#006699

#006666

#006633

#006600

#FF33FF

#FF33CC

#FF3399

#FF3366

#FF3333

#FF3300

#CC33FF

#CC33CC

#CC3399

#CC3366

#CC3333

#CC3300

#9933FF

#9933CC

#993399

#993366

#993333

#993300

#6633FF

#6633CC

#663399

#663366

#663333

#663300

#3333FF

#3333CC

#333399

#333366

#333333

#333300

#0033FF

#FF3333

#0033CC

#003399

#003366

#003333

#003300

#FF00FF

#FF00CC

#FF0099

#FF0066

#FF0033

#FF0000

#CC00FF

#CC00CC

#CC0099

#CC0066

#CC0033

#CC0000

#9900FF

#9900CC

#990099

#990066

#990033

#990000

#6600FF

#6600CC

#660099

#660066

#660033

#660000

#3300FF

#3300CC

#330099

#330066

#330033

#330000

#0000FF

#0000CC

#000099

#000066

#000033

#00FF00

#00EE00

#00DD00

#00CC00

#00BB00

#00AA00

#009900

#008800

#007700

#006600

#005500

#004400

#003300

#002200

#001100

#0000FF

#0000EE

#0000DD

#0000CC

#0000BB

#0000AA

#000099

#000088

#000077

#000055

#000044

#000022

#000011

Website Safe Colors – Bảng màu an toàn cho Website

Nhiều năm trước các PC chỉ trợ giúp được tối đa 256 Bit màu khác nhau, vì vậy danh sách “Màu an toàn cho web” – Website Safe Colors được đề xuất làm tiêu chuẩn cho mọi thiết kế website lúc bấy giờ. Hiện tại hầu hết các PC đều có thể hiển thị hàng triệu màu khác nhau.

#000000

#000033

#000066

#000099

#0000CC

#0000FF

#003300

#003333

#003366

#003399

#0033CC

#0033FF

#006600

#006633

#006666

#006699

#0066CC

#0066FF

#009900

#009933

#009966

#009999

#0099CC

#0099FF

#00CC00

#00CC33

#00CC66

#00CC99

#00CCCC

#00CCFF

#00FF00

#00FF33

#00FF66

#00FF99

#00FFCC

#00FFFF

#330000

#330033

#330066

#330099

#3300CC

#3300FF

#333300

#333333

#333366

#333399

#3333CC

#3333FF

#336600

#336633

#336666

#336699

#3366CC

#3366FF

#339900

#339933

#339966

#339999

#3399CC

#3399FF

#33CC00

#33CC33

#33CC66

#33CC99

#33CCCC

#33CCFF

#33FF00

#33FF33

#33FF66

#33FF99

#33FFCC

#33FFFF

#660000

#660033

#660066

#660099

#6600CC

#6600FF

#663300

#663333

#663366

#663399

#6633CC

#6633FF

#666600

#666633

#666666

#666699

#6666CC

#6666FF

#669900

#669933

#669966

#669999

#6699CC

#6699FF

#66CC00

#66CC33

#66CC66

#66CC99

#66CCCC

#66CCFF

#66FF00

#66FF33

#66FF66

#66FF99

#66FFCC

#66FFFF

#990000

#990033

#990066

#990099

#9900CC

#9900FF

#993300

#993333

#993366

#993399

#9933CC

#9933FF

#996600

#996633

#996666

#996699

#9966CC

#9966FF

#999900

#999933

#999966

#999999

#9999CC

#9999FF

#99CC00

#99CC33

#99CC66

#99CC99

#99CCCC

#99CCFF

#99FF00

#99FF33

#99FF66

#99FF99

#99FFCC

#99FFFF

#CC0000

#CC0033

#CC0066

#CC0099

#CC00CC

#CC00FF

#CC3300

#CC3333

#CC3366

#CC3399

#CC33CC

#CC33FF

#CC6600

#CC6633

#CC6666

#CC6699

#CC66CC

#CC66FF

#CC9900

#CC9933

#CC9966

#CC9999

#CC99CC

#CC99FF

#CCCC00

#CCCC33

#CCCC66

#CCCC99

#CCCCCC

#CCCCFF

#CCFF00

#CCFF33

#CCFF66

#CCFF99

#CCFFCC

#CCFFFF

#FF0000

#FF0033

#FF0066

#FF0099

#FF00CC

#FF00FF

#FF3300

#FF3333

#FF3366

#FF3399

#FF33CC

#FF33FF

#FF6600

#FF6633

#FF6666

#FF6699

#FF66CC

#FF66FF

#FF9900

#FF9933

#FF9966

#FF9999

#FF99CC

#FF99FF

#FFCC00

#FFCC33

#FFCC66

#FFCC99

#FFCCCC

#FFCCFF

#FFFF00

#FFFF33

#FFFF66

#FFFF99

#FFFFCC

#FFFFFF

Bảng mã màu đầy đủ cụ thể nhất

 

MÀU & TÊN MÀU

DECIMAL CODE

(R,G,B)

HEX CODE

#RRGGBB

GhostWhite

(248 248 255)

#F8F8FF

WhiteSmoke

(245 245 245)

#F5F5F5

Gainsboro

(220 220 220)

#DCDCDC

White

(255 255 255)

#FFFFFF

Black

(0 0 0)

#000000

DimGray

(105 105 105)

#696969

LightGray

(211 211 211)

#D3D3D3

Gray

(190 190 190)

#BEBEBE

Gray11

(28 28 28)

#1C1C1C

Gray21

(54 54 54)

#363636

Gray31

(79 79 79)

#4F4F4F

Gray41

(105 105 105)

#696969

Gray51

(130 130 130)

#828282

Gray61

(156 156 156)

#9C9C9C

Gray71

(181 181 181)

#B5B5B5

Gray81

(207 207 207)

#CFCFCF

Gray91

(232 232 232)

#E8E8E8

DarkGray

(169 169 169)

#A9A9A9

LightSlateGray

(119 136 153)

#778899

SlateGray

(112 128 144)

#708090

SlateGray1

(198 226 255)

#C6E2FF

SlateGray2

(185 211 238)

#B9D3EE

SlateGray3

(159 182 205)

#9FB6CD

SlateGray4

(108 123 139)

#6C7B8B

DarkSlateGray

(47 79 79)

#2F4F4F

DarkSlateGray1

(151 255 255)

#97FFFF

DarkSlateGray2

(141 238 238)

#8DEEEE

DarkSlateGray3

(121 205 205)

#79CDCD

DarkSlateGray4

(82 139 139)

#528B8B

PaleGoldenrod

(238 232 170)

#EEE8AA

FloralWhite

(255 250 240)

#FFFAF0

LightGoldenrodYellow

(250 250 210)

#FAFAD2

SaddleBrown

(139 69 19)

#8B4513

Sienna

(160 82 45)

#A0522D

OldLace

(253 245 230)

#FDF5E6

Linen

(250 240 230)

# FAF0E6

PapayaWhip

(255 239 213)

# FFEFD5

BlanchedAlmond

(255 235 205)

# FFEBCD

Moccasin

(255 228 181)

# FFE4B5

Peru

(205 133 63)

# CD853F

Beige

(245 245 220)

# F5F5DC

SandyBrown

(244 164 96)

# F4A460

Snow1

(255 250 250)

# FFFAFA

Snow2

(238 233 233)

# EEE9E9

Snow3

(205 201 201)

# CDC9C9

Snow4

(139 137 137)

# 8B8989

Seashell1

(255 245 238)

# FFF5EE

Seashell2

(238 229 222)

# EEE5DE

Seashell3

(205 197 191)

# CDC5BF

Seashell4

(139 134 130)

# 8B8682

AntiqueWhite

(250 235 215)

# FAEBD7

AntiqueWhite1

(255 239 219)

# FFEFDB

AntiqueWhite2

(238 223 204)

# EEDFCC

AntiqueWhite3

(205 192 176)

Xem Thêm :   What Is Marketing Automation and How Does It Help Marketers?

 

# CDC0B0

AntiqueWhite4

(139 131 120)

# 8B8378

Bisque1

(255 228 196)

# FFE4C4

Bisque2

(238 213 183)

# EED5B7

Bisque3

(205 183 158)

# CDB79E

Bisque4

(139 125 107)

# 8B7D6B

PeachPuff1

(255 218 185)

# FFDAB9

PeachPuff2

(238 203 173)

# EECBAD

PeachPuff3

(205 175 149)

# CDAF95

PeachPuff4

(139 119 101)

# 8B7765

NavajoWhite1

(255 222 173)

# FFDEAD

NavajoWhite2

(238 207 161)

# EECFA1

NavajoWhite3

(205 179 139)

# CDB38B

NavajoWhite4

(139 121 94)

# 8B795E

LemonChiffon1

(255 250 205)

# FFFACD

LemonChiffon2

(238 233 191)

# EEE9BF

LemonChiffon3

(205 201 165)

Xem thêm :  HYIP Monitor: 10 Website đánh giá dự án HYIP uy tín nhất Việt Nam

# CDC9A5

LemonChiffon4

(139 137 112)

# 8B8970

Cornsilk1

(255 248 220)

# FFF8DC

Cornsilk2

(238 232 205)

# EEE8CD

Cornsilk3

(205 200 177)

# CDC8B1

Cornsilk4

(139 136 120)

# 8B8878

Ivory1

(255 255 240)

# FFFFF0

Ivory2

(238 238 224)

# EEEEE0

Ivory3

(205 205 193)

# CDCDC1

Ivory4

(139 139 131)

# 8B8B83

MintCream

(245 255 250)

# F5FFFA

Honeydew1

(240 255 240)

# F0FFF0

Honeydew2

(224 238 224)

# E0EEE0

Honeydew3

(193 205 193)

# C1CDC1

Honeydew4

(131 139 131)

# 838B83

LavenderBlush1

(255 240 245)

# FFF0F5

LavenderBlush2

(238 224 229)

# EEE0E5

LavenderBlush3

(205 193 197)

# CDC1C5

LavenderBlush4

(139 131 134)

# 8B8386

Lavender

(230 230 250)

# E6E6FA

MistyRose1

(255 228 225)

# FFE4E1

MistyRose2

(238 213 210)

# EED5D2

MistyRose3

(205 183 181)

# CDB7B5

MistyRose4

(139 125 123)

# 8B7D7B

Azure1

(240 255 255)

# F0FFFF

Azure2

(224 238 238)

# E0EEEE

Azure3

(193 205 205)

# C1CDCD

Azure4

(131 139 139)

# 838B8B

AliceBlue

(240 248 255)

# F0F8FF

LightSlateBlue

(132 112 255)

# 8470FF

MediumSlateBlue

(123 104 238)

# 7B68EE

SlateBlue

(106 90 205)

# 6A5ACD

SlateBlue1

(131 111 255)

# 836FFF

SlateBlue2

(122 103 238)

# 7A67EE

SlateBlue3

(105 89 205)

# 6959CD

SlateBlue4

(71 60 139)

# 473C8B

DarkSlateBlue

(72 61 139)

# 483D8B

RoyalBlue

(65 105 225)

# 4169E1

RoyalBlue1

(72 118 255)

# 4876FF

RoyalBlue2

(67 110 238)

# 436EEE

RoyalBlue3

(58 95 205)

# 3A5FCD

RoyalBlue4

(39 64 139)

# 27408B

Blue1

(0 0 255)

# 0000FF

Blue2

(0 0 238)

# 0000EE

DarkBlue

(0 0 139)

# 00008B

NavyBlue

(0 0 128)

# 000080

MidnightBlue

(25 25 112)

# 191970

CornflowerBlue

(100 149 237)

# 6495ED

Mediumblue

(0 0 205)

# 0000CD

PowderBlue

(176 224 230)

# B0E0E6

DodgerBlue1

(30 144 255)

# 1E90FF

DodgerBlue2

(28 134 238)

# 1C86EE

DodgerBlue3

(24 116 205)

# 1874CD

DodgerBlue4

(16 78 139)

# 104E8B

SteelBlue

(70 130 180)

# 4682B4

SteelBlue1

(99 184 255)

# 63B8FF

SteelBlue2

(92 172 238)

# 5CACEE

SteelBlue3

(79 148 205)

# 4F94CD

SteelBlue4

(54 100 139)

# 36648B

DeepSkyBlue1

(0 191 255)

# 00BFFF

DeepSkyBlue2

(0 178 238)

# 00B2EE

DeepSkyBlue3

(0 154 205)

# 009ACD

DeepSkyBlue4

(0 104 139)

# 00688B

SkyBlue

(135 206 235)

# 87CEEB

SkyBlue1

(135 206 255)

# 87CEFF

SkyBlue2

(126 192 238)

# 7EC0EE

SkyBlue3

(108 166 205)

# 6CA6CD

SkyBlue4

(74 112 139)

# 4A708B

LightSkyBlue

(135 206 250)

# 87CEFA

LightSkyBlue1

(176 226 255)

# B0E2FF

LightSkyBlue2

(164 211 238)

# A4D3EE

LightSkyBlue3

(141 182 205)

# 8DB6CD

LightSkyBlue4

(96 123 139)

# 607B8B

LightSteelBlue

(176 196 222)

# B0C4DE

LightSteelBlue1

(202 225 255)

# CAE1FF

LightSteelBlue2

(188 210 238)

# BCD2EE

LightSteelBlue3

(162 181 205)

# A2B5CD

LightSteelBlue4

(110 123 139)

# 6E7B8B

LightBlue

(173 216 230)

# ADD8E6

LightBlue1

(191 239 255)

# BFEFFF

LightBlue2

(178 223 238)

# B2DFEE

LightBlue3

(154 192 205)

# 9AC0CD

LightBlue4

(104 131 139)

# 68838B

LightCyan1

(224 255 255)

# E0FFFF

LightCyan2

(209 238 238)

# D1EEEE

LightCyan3

(180 205 205)

# B4CDCD

LightCyan4

(122 139 139)

# 7A8B8B

CadetBlue

(95 158 160)

# 5F9EA0

CadetBlue1

(152 245 255)

# 98F5FF

CadetBlue2

(142 229 238)

# 8EE5EE

CadetBlue3

(122 197 205)

# 7AC5CD

CadetBlue4

(83 134 139)

# 53868B

PaleTurquoise

(175 238 238)

# AFEEEE

PaleTurquoise1

(187 255 255)

# BBFFFF

PaleTurquoise2

(174 238 238)

# AEEEEE

PaleTurquoise3

(150 205 205)

# 96CDCD

PaleTurquoise4

(102 139 139)

# 668B8B

MediumTurquoise

(72 209 204)

# 48D1CC

DarkTurquoise

(0 206 209)

# 00CED1

Turquoise

(64 224 208)

# 40E0D0

Turquoise1

(0 245 255)

# 00F5FF

Turquoise2

(0 229 238)

# 00E5EE

Turquoise3

(0 197 205)

# 00C5CD

Turquoise4

(0 134 139)

# 00868B

Cyan1

(0 255 255)

# 00FFFF

Cyan2

(0 238 238)

# 00EEEE

Cyan3

(0 205 205)

# 00CDCD

DarkCyan

(0 139 139)

# 008B8B

Aquamarine1

(127 255 212)

# 7FFFD4

Aquamarine2

(118 238 198)

# 76EEC6

Aquamarine3

(102 205 170)

# 66CDAA

Aquamarine4

(69 139 116)

# 458B74

DarkSeaGreen

(143 188 143)

# 8FBC8F

DarkSeaGreen1

(193 255 193)

# C1FFC1

DarkSeaGreen2

(180 238 180)

# B4EEB4

DarkSeaGreen3

(155 205 155)

# 9BCD9B

DarkSeaGreen4

(105 139 105)

# 698B69

SeaGreen

(46 139 87)

# 2E8B57

SeaGreen1

(84 255 159)

# 54FF9F

SeaGreen2

(78 238 148)

# 4EEE94

SeaGreen3

(67 205 128)

# 43CD80

PaleGreen

(152 251 152)

# 98FB98

PaleGreen1

(154 255 154)

# 9AFF9A

PaleGreen2

(144 238 144)

# 90EE90

PaleGreen3

(124 205 124)

# 7CCD7C

PaleGreen4

(84 139 84)

# 548B54

SpringGreen1

(0 255 127)

# 00FF7F

SpringGreen2

(0 238 118)

# 00EE76

SpringGreen3

(0 205 102)

# 00CD66

SpringGreen4

(0 139 69)

# 008B45

Green1

(0 255 0)

# 00FF00

Green2

(0 238 0)

# 00EE00

Green3

(0 205 0)

# 00CD00

Green4

(0 139 0)

# 008B00

Navy

(0 100 0)

# 006400

MediumSeaGreen

(60 179 113)

# 3CB371

LightSeaGreen

(32 178 170)

# 20B2AA

LightGreen

(144 238 144)

# 90EE90

LawnGreen

(124 252 0)

# 7CFC00

MediumSpringGreen

(0 250 154)

# 00FA9A

GreenYellow

(173 255 47)

# ADFF2F

LimeGreen

(50 205 50)

# 32CD32

YellowGreen

(154 205 50)

# 9ACD32

ForestGreen

(34 139 34)

# 228B22

Chartreuse1

(127 255 0)

# 7FFF00

Chartreuse2

(118 238 0)

# 76EE00

Chartreuse3

(102 205 0)

# 66CD00

Chartreuse4

(69 139 0)

# 458B00

OliveDrab

(107 142 35)

# 6B8E23

OliveDrab1

(192 255 62)

# C0FF3E

OliveDrab2

(179 238 58)

# B3EE3A

OliveDrab3

(154 205 50)

# 9ACD32

OliveDrab4

(105 139 34)

# 698B22

DarkOliveGreen

(85 107 47)

# 556B2F

DarkOliveGreen1

(202 255 112)

# CAFF70

DarkOliveGreen2

(188 238 104)

# BCEE68

DarkOliveGreen3

(162 205 90)

# A2CD5A

DarkOliveGreen4

(110 139 61)

# 6E8B3D

Khaki1

(255 246 143)

# FFF68F

Khaki2

(238 230 133)

# EEE685

Khaki3

(205 198 115)

# CDC673

Khaki4

(139 134 78)

# 8B864E

DarkKhaki

(189 183 107)

# BDB76B

LightGoldenrod

(238 221 130)

# EEDD82

LightGoldenrod1

(255 236 139)

# FFEC8B

LightGoldenrod2

(238 220 130)

# EEDC82

LightGoldenrod3

(205 190 112)

# CDBE70

LightGoldenrod4

(139 129 76)

# 8B814C

LightYellow1

(255 255 224)

# FFFFE0

LightYellow2

(238 238 209)

# EEEED1

LightYellow3

(205 205 180)

# CDCDB4

LightYellow4

(139 139 122)

# 8B8B7A

Yellow1

(255 255 0)

# FFFF00

Yellow2

(238 238 0)

# EEEE00

Yellow3

(205 205 0)

# CDCD00

Yellow4

(139 139 0)

# 8B8B00

Gold1

(255 215 0)

# FFD700

Gold2

(238 201 0)

# EEC900

Gold3

(205 173 0)

# CDAD00

Gold4

(139 117 0)

# 8B7500

Goldenrod

(218 165 32)

# DAA520

Goldenrod1

(255 193 37)

# FFC125

Goldenrod2

(238 180 34)

# EEB422

Goldenrod3

(205 155 29)

# CD9B1D

Goldenrod4

(139 105 20)

# 8B6914

DarkGoldenrod

(184 134 11)

# B8860B

DarkGoldenrod1

(255 185 15)

# FFB90F

DarkGoldenrod2

(238 173 14)

# EEAD0E

DarkGoldenrod3

(205 149 12)

# CD950C

DarkGoldenrod4

(139 101 8)

# 8B658B

RosyBrown

(188 143 143)

# BC8F8F

RosyBrown1

(255 193 193)

# FFC1C1

RosyBrown2

(238 180 180)

# EEB4B4

RosyBrown3

(205 155 155)

# CD9B9B

RosyBrown4

(139 105 105)

# 8B6969

IndianRed

(205 92 92)

# CD5C5C

IndianRed1

(255 106 106)

# FF6A6A

IndianRed2

(238 99 99)

# EE6363

IndianRed3

(205 85 85)

# CD5555

IndianRed4

(139 58 58)

# 8B3A3A

Sienna1

(255 130 71)

# FF8247

Sienna2

(238 121 66)

# EE7942

Sienna3

(205 104 57)

# CD6839

Sienna4

(139 71 38)

# 8B4726

Burlywood

(222 184 135)

# DEB887

Burlywood1

(255 211 155)

# FFD39B

Burlywood2

(238 197 145)

# EEC591

Burlywood3

(205 170 125)

# CDAA7D

Burlywood4

(139 115 85)

# 8B7355

Wheat

(245 222 179)

# F5DEB3

Wheat1

(255 231 186)

# FFE7BA

Wheat2

(238 216 174)

# EED8AE

Wheat3

(205 186 150)

# CDBA96

Wheat4

(139 126 102)

# 8B7E66

Tan

(210 180 140)

# D2B48C

Tan1

(255 165 79)

# FFA54F

Tan2

(238 154 73)

# EE9A49

Tan3

(205 133 63)

# CD853F

Tan4

(139 90 43)

# 8B5A2B

Chocolate

(210 105 30)

Xem Thêm :   50 Free Time-Saving Photoshop Actions for 2021

 

# D2691E

Chocolate1

(255 127 36)

# FF7F24

Chocolate2

(238 118 33)

# EE7621

Chocolate3

(205 102 29)

# CD661D

Chocolate4

(139 69 19)

# 8B4513

Firebrick

(178 34 34)

# B22222

Firebrick1

(255 48 48)

# FF3030

Firebrick2

(238 44 44)

# EE2C2C

Firebrick3

(205 38 38)

# CD2626

Firebrick4

(139 26 26)

# 8B1A1A

Brown

(165 42 42)

# A52A2A

Xem thêm :  Mẫu banner website đẹp

Brown1

(255 64 64)

# FF4040

Brown2

(238 59 59)

# EE3B3B

Brown3

(205 51 51)

# CD3333

Brown4

(139 35 35)

# 8B2323

Salmon

(250 128 114)

# FA8072

Salmon1

(255 140 105)

# FF8C69

Salmon2

(238 130 98)

# EE8262

Salmon3

(205 112 84)

# CD7054

Salmon4

(139 76 57)

# 8B4C39

LightSalmon1

(255 160 122)

# FFA07A

LightSalmon2

(238 149 114)

# EE9572

LightSalmon3

(205 129 98)

# CD8162

LightSalmon4

(139 87 66)

# 8B5742

Orange1

(255 165 0)

# FFA500

Orange2

(238 154 0)

# EE9A00

Orange3

(205 133 0)

# CD8500

Orange4

(139 90 0)

# 8B5A00

DarkOrange

(255 140 0)

# FF8C00

DarkOrange1

(255 127 0)

# FF7F00

DarkOrange2

(238 118 0)

# EE7600

DarkOrange3

(205 102 0)

# CD6600

DarkOrange4

(139 69 0)

# 8B4500

LightCoral

(240 128 128)

# F08080

Coral

(255 127 80)

# FF7F50

Coral1

(255 114 86)

# FF7256

Coral2

(238 106 80)

# EE6A50

Coral3

(205 91 69)

# CD5B45

Coral4

(139 62 47)

# 8B3E2F

Tomato1

(255 99 71)

# FF6347

Tomato2

(238 92 66)

# EE5C42

Tomato3

(205 79 57)

# CD4F39

Tomato4

(139 54 38)

# 8B3626

OrangeRed1

(255 69 0)

# FF4500

OrangeRed2

(238 64 0)

# EE4000

OrangeRed3

(205 55 0)

# CD3700

OrangeRed4

(139 37 0)

# 8B2500

Red1

(255 0 0)

# FF0000

Red2

(238 0 0)

# EE0000

Red3

(205 0 0)

# CD0000

DarkRed

(139 0 0)

# 8B0000

Rouge

(198 0 0)

# C60000

Crimson

(220 20 60)

# DC143C

DeepPink1

(255 20 147)

# FF1493

DeepPink2

(238 18 137)

# EE1289

DeepPink3

(205 16 118)

# CD1076

DeepPink4

(139 10 80)

# 8B0A50

HotPink

(255 105 180)

# FF69B4

HotPink1

(255 110 180)

# FF6EB4

HotPink2

(238 106 167)

# EE6AA7

HotPink3

(205 96 144)

# CD6090

HotPink4

(139 58 98)

# 8B3A62

Pink

(255 192 203)

# FFC0CB

Pink1

(255 181 197)

# FFB5C5

Pink2

(238 169 184)

# EEA9B8

Pink3

(205 145 158)

# CD919E

Pink4

(139 99 108)

# 8B636C

LightPink

(255 182 193)

# FFB6C1

LightPink1

(255 174 185)

# FFAEB9

LightPink2

(238 162 173)

# EEA2AD

LightPink3

(205 140 149)

# CD8C95

LightPink4

(139 95 101)

# 8B5F65

PaleVioletRed

(219 112 147)

# DB7093

PaleVioletRed1

(255 130 171)

# FF82AB

PaleVioletRed2

(238 121 159)

# EE799F

PaleVioletRed3

(205 104 137)

# CD6889

PaleVioletRed4

(139 71 93)

# 8B475D

Maroon

(176 48 96)

# B03060

Maroon1

(255 52 179)

# FF34B3

Maroon2

(238 48 167)

# EE30A7

Maroon3

(205 41 144)

# CD2990

Maroon4

(139 28 98)

# 8B1C62

VioletRed

(208 32 144)

# D02090

VioletRed1

(255 62 150)

# FF3E96

VioletRed2

(238 58 140)

# EE3A8C

VioletRed3

(205 50 120)

# CD3278

VioletRed4

(139 34 82)

# 8B2252

Magenta1

(255 0 255)

# FF00FF

Magenta2

(238 0 238)

# EE00EE

Magenta3

((205 0 205)

# CD00CD

DarkMagenta

(139 0 139)

# 8B008B

Orchid

(218 112 214)

# DA70D6

Orchid1

(255 131 250)

# FF83FA

Orchid2

(238 122 233)

# EE7AE9

Orchid3

(205 105 201)

# CD69C9

Orchid4

(139 71 137)

# 8B4789

Plum

(221 160 221)

# DDA0DD

Plum1

(255 187 255)

# FFBBFF

Plum2

(238 174 238)

# EEAEEE

Plum3

(205 150 205)

# CD96CD

Plum4

(139 102 139)

# 8B668B

MediumOrchid

(186 85 211)

# BA55D3

MediumOrchid1

(224 102 255)

# E066FF

MediumOrchid2

(209 95 238)

# D15FEE

MediumOrchid3

(180 82 205)

# B452CD

MediumOrchid4

(122 55 139)

# 7A378B

DarkOrchid

(153 50 204)

# 9932CC

DarkOrchid1

(191 62 255)

# BF3EFF

DarkOrchid2

(178 58 238)

# B23AEE

DarkOrchid3

(154 50 205)

# 9A32CD

DarkOrchid4

(104 34 139)

# 68228B

MediumVioletRed

(199 21 133)

# C71585

Violet

(238 130 238)

# EE82EE

DarkViolet

(148 0 211)

# 9400D3

BlueViolet

(138 43 226)

# 8A2BE2

Purple

(128 0 128)

# 800080

Purple1

(160 32 240)

# A020F0

Purple2

(155 48 255)

# 9B30FF

Purple3

(145 44 238)

# 912CEE

Purple4

(125 38 205)

# 7D26CD

Purple5

(85 26 139)

# 551A8B

MediumPurple

(147 112 219)

# 9370DB

MediumPurple1

(171 130 255)

# AB82FF

MediumPurple2

(159 121 238)

# 9F79EE

MediumPurple3

(137 104 205)

# 8968CD

MediumPurple4

(93 71 139)

# 5D478B

thistle

(216 191 216)

# D8BFD8

Thistle1

(255 225 255)

# FFE1FF

Thistle2

(238 210 238)

# EED2EE

Thistle3

(205 181 205)

# CDB5CD

Thistle4

(139 123 139)

# 8B7B8B

AntiqueGold

(221 196 136)

# DDC488

AgedPaper

(236 171 83)

# ECAB53

Silver

(192 192 192)

# C0C0C0

Dark Cyan

(0 128 128)

# 008080

Peach-orange

(255 204 153)

# FFCC99

Bảng mã màu CMYK

 

CMYK (hay thỉnh thoảng là YMCK) là từ viết tắt trong tiếng Anh để chỉ mô hình màu sử dụng trong in ấn.

Mô hình màu này dựa trên nền tảng trộn các chất màu của các màu sau:

  • C=Cyan trong tiếng Anh có nghĩa là màu xanh lơ hay cánh chả
  • M=Magenta trong tiếng Anh có nghĩa là màu cánh sen hay hồng sẫm
  • Y=Yellow trong tiếng Anh có nghĩa là màu vàng
  • K=Key (trong tiếng Anh có thể hiểu theo nghĩa là cái gì đó  hay  để ám chỉ màu Đen mặc dù màu này có tên tiếng Anh là  do chữ B đã được sử dụng để chỉ màu xanh lam (blue) trong mô hình màu RGB

Tìm hiểu thêm về mô hình màu CMYK trên Wikipedia tại đây

STT

C

M

Y

K

R

G

B

HEX-16

1

100

100

45

139

22

#8B0016

2

100

100

25

178

31

#B2001F

3

100

100

15

197

35

#C50023

4

100

100

223

41

#DF0029

5

85

70

229

70

70

#E54646

6

65

50

238

124

107

#EE7C6B

7

45

30

245

168

154

#F5A89A

8

20

10

252

218

213

#FCDAD5

9

90

80

45

142

30

32

#8E1E20

10

90

80

25

182

41

43

#B6292B

11

90

80

15

200

46

49

#C82E31

12

90

80

223

53

57

#E33539

13

70

65

235

113

83

#EB7153

14

55

50

241

147

115

#F19373

15

40

35

246

178

151

#F6B297

16

20

20

252

217

196

#FCD9C4

17

60

100

45

148

83

5

#945305

18

60

100

25

189

107

9

#BD6B09

19

60

100

15

208

119

11

#D0770B

20

60

100

236

135

14

#EC870E

21

50

80

240

156

66

#F09C42

22

40

60

245

177

109

#F5B16D

23

25

40

250

206

156

#FACE9C

24

15

20

253

226

202

#FDE2CA

25

40

100

45

151

109

#976D00

26

40

100

25

193

140

#C18C00

27

40

100

15

213

155

#D59B00

28

40

100

241

175

#F1AF00

29

30

80

243

194

70

#F3C246

30

25

60

249

204

118

#F9CC76

31

15

40

252

224

166

#FCE0A6

32

10

20

254

235

208

#FEEBD0

33

100

45

156

153

#9C9900

34

100

25

199

195

#C7C300

35

100

15

220

216

#DCD800

36

100

249

244

#F9F400

37

80

252

245

76

#FCF54C

38

60

254

248

134

#FEF889

39

40

255

250

179

#FFFAB3

40

25

255

251

209

#FFFBD1

41

60

100

45

54

117

23

#367517

42

60

100

25

72

150

32

#489620

43

60

100

15

80

166

37

#50A625

44

60

100

91

189

43

#5BBD2B

45

50

80

131

199

93

#83C75D

46

35

60

175

215

136

#AFD788

47

25

40

200

226

177

#C8E2B1

48

12

20

230

241

216

#E6F1D8

49

100

90

45

98

65

#006241

50

100

90

25

127

84

#007F54

51

100

90

15

140

94

#008C5E

52

100

90

160

107

#00A06B

53

80

75

174

114

#00AE72

54

60

55

103

191

127

#67BF7F

55

45

35

152

208

185

#98D0B9

56

25

20

201

228

214

#C9E4D6

57

100

40

Xem Thêm :   Cuộc Sống Vô Thường Đời Người Đa Sắc,Hiểu Được Vô Thường Đời Sống Ung Dung-HT.Thích Lệ Trang

 

45

103

107

#00676B

58

100

40

25

132

Xem thêm :  Hướng Dẫn Cách Thêm Font Chữ Vào Photoshop Cs6, Cách Cài Font Chữ Đẹp Cho Photoshop Portable

137

#008489

59

100

40

15

146

152

#009298

60

100

40

166

173

#00A6AD

61

80

30

178

191

#00B2BF

62

60

25

110

195

201

#6EC3C9

63

45

20

153

209

211

#99D1D3

64

25

10

202

229

232

#CAE5E8

65

100

60

45

16

54

103

#103667

66

100

60

25

24

71

133

#184785

67

100

60

15

27

79

147

#1B4F93

68

100

60

32

90

167

#205AA7

69

85

50

66

110

180

#426EB4

70

65

40

115

136

193

#7388C1

71

50

25

148

170

214

#94AAD6

72

30

15

191

202

230

#BFCAE6

73

100

90

45

33

21

81

#211551

74

100

90

25

45

30

105

#2D1E69

75

100

90

15

50

34

117

#322275

76

100

90

58

40

133

#3A2885

77

85

80

81

31

144

#511F90

78

75

65

99

91

162

#635BA2

79

60

55

130

115

176

#8273B0

80

45

40

160

149

196

#A095C4

81

80

100

45

56

4

75

#38044B

82

80

100

25

73

7

97

#490761

83

80

100

15

82

9

108

#52096C

84

80

100

93

12

123

#5D0C7B

85

65

85

121

55

139

#79378B

86

55

65

140

99

164

#8C63A4

87

40

50

170

135

184

#AA87B8

88

25

30

201

181

212

#C9B5D4

89

40

100

45

100

75

#64004B

90

40

100

25

120

98

#780062

91

40

100

15

143

109

#8F006D

92

40

100

162

124

#A2007C

93

35

80

143

109

#AF4A92

94

25

60

197

124

172

#C57CAC

95

20

40

210

166

199

#D2A6C7

96

10

20

232

211

227

#E8D3E3

97

10

236

236

236

#ECECEC

98

20

215

215

215

#D7D7D7

99

30

194

194

194

#C2C2C2

100

35

183

183

183

#B7B7B7

101

45

160

160

160

#A0A0A0

102

55

137

137

137

#898989

103

65

112

112

112

#707070

104

75

85

85

85

#555555

105

85

54

54

54

#363636

106

100

#000000

Màu chủ đạo của các mxh nổi tiếng

Social

Decimal Code

Hex Code

Màu hiển thị

Fb

59,89,152

#3b5998

Twitter

85,172,238

#55acee

Google+

220,78,65

#dc4e41

Pinterest

189,8,28

#bd081c

LinkedIn

0,119,181

#0077b5

Digg

0,0,0

#000000

Delicious

51,153,255

#3399ff

Stumbleupon

235,73,36

#eb4924

Tumblr

53,70,92

#00405d

Vkontakte

69,102,142

#45668e

Flattr

246,124,26 / 51,141,17

#f67c1a / #338d11

Reddit

255,69,0

#ff4500

Buffer

0, 0, 0

#000000

Weibo

206,17,38

#ce1126

Pocket

239,64,86

#ef4056

Xing

2,100,102 / 207,220,0

#026466 / #cfdc00

Odnoklassniki

237,129,43

#ed812b

WhatsApp

67,216,84

#43d854

Menéame

255,100,0

#ff6400

Blogger

245,125,0

#f57d00

Amazon

0,0,0 / 255,153,0

#000000 / #ff9900

Yahoo Mail

65,0,147

#410093

Gmail

234,67,53

#ea4335

Newsvine

0,180,136

#00b488

Evernote

45,190,96

#2dbe60

MySpace

0, 64, 93

#00405d

Viadeo

240,115,85

#f07355

Line

0,195,0

#00c300

Flipboard

225,40,40

#e12828

Yummly

0, 64, 93

#00405d

Viber

0, 64, 93

#00405d

Telegram

0, 64, 93

#00405d

Instagram

63,114,155

#3f729b

YouTube

205,32,31

#cd201f

Vimeo

26,183,234

#1ab7ea

Foursquare

0, 64, 93

#00405d

Behance

23,105,255

#1769ff

Github

0, 64, 93

#00405d

Skype

0,175,240

#00aff0

Snapchat

255,250,55

#fffa37

Bảng mã màu CSS theo sắc thái

Đây là danh sách mã màu được toàn bộ các trình duyệt trợ giúp trong thiết kế website, ở đây mình phân loại theo từng nhóm màu để bạn dễ dàng chọn màu bạn muốn.

Đen – Xám (Gray Shades)

GRAY SHADES

HEX

RGB

HTML Black

#000000

rgb(0,0,0)

#080808

rgb(8,8,8)

#101010

rgb(16,16,16)

#181818

rgb(24,24,24)

#202020

rgb(32,32,32)

#282828

rgb(40,40,40)

#303030

rgb(48,48,48)

#383838

rgb(56,56,56)

#404040

rgb(64,64,64)

#484848

rgb(72,72,72)

#505050

rgb(80,80,80)

#585858

rgb(88,88,88)

#606060

rgb(96,96,96)

#686868

rgb(104,104,104)

#696969

rgb(105,105,105)

#707070

rgb(112,112,112)

#787878

rgb(120,120,120)

HTML Gray

#808080

rgb(128,128,128)

#888888

rgb(136,136,136)

#909090

rgb(144,144,144)

#989898

rgb(152,152,152)

#A0A0A0

rgb(160,160,160)

#A8A8A8

rgb(168,168,168)

HTML DarkGray !!!

#A9A9A9

rgb(169,169,169)

#B0B0B0

rgb(176,176,176)

#B8B8B8

rgb(184,184,184)

X11 Gray

#BEBEBE

rgb(190,190,190)

HTML Silver

#C0C0C0

rgb(192,192,192)

#C8C8C8

rgb(200,200,200)

#D0D0D0

rgb(208,208,208)

HTML LightGray

#D3D3D3

rgb(211,211,211)

#D8D8D8

rgb(216,216,216)

HTML Gainsboro

#DCDCDC

rgb(220,220,220)

#E0E0E0

rgb(224,224,224)

#E8E8E8

rgb(232,232,232)

#F0F0F0

rgb(240,240,240)

HTML WhiteSmoke

#F5F5F5

rgb(245,245,245)

#F8F8F8

rgb(248,248,248)

HTML White

#FFFFFF

rgb(255,255,255)

Sắc Đỏ (Red Light)

RED LIGHT

HEX

RGB

#000000

rgb(0,0,0)

#080000

rgb(8,0,0)

#100000

rgb(16,0,0)

#180000

rgb(24,0,0)

#200000

rgb(32,0,0)

#280000

rgb(40,0,0)

#300000

rgb(48,0,0)

#380000

rgb(56,0,0)

#400000

rgb(64,0,0)

#480000

rgb(72,0,0)

#500000

rgb(80,0,0)

#580000

rgb(88,0,0)

#600000

rgb(96,0,0)

#680000

rgb(104,0,0)

#700000

rgb(112,0,0)

#780000

rgb(120,0,0)

#800000

rgb(128,0,0)

#880000

rgb(136,0,0)

#900000

rgb(144,0,0)

#980000

rgb(152,0,0)

#A00000

rgb(160,0,0)

#A80000

rgb(168,0,0)

#B00000

rgb(176,0,0)

#B80000

rgb(184,0,0)

#C00000

rgb(192,0,0)

#C80000

rgb(200,0,0)

#D00000

rgb(208,0,0)

#D80000

rgb(216,0,0)

#E00000

rgb(224,0,0)

#E80000

rgb(232,0,0)

#F00000

rgb(240,0,0)

#F80000

rgb(248,0,0)

#FF0000

rgb(255,0,0)

Xanh lá cây (Green)

TÊN MÀU

HEX CODE

MÀU HIỂN THỊ

GreenYellow

#ADFF2F

Chartreuse

#7FFF00

LawnGreen

#7CFC00

Lime

#00FF00

LimeGreen

#32CD32

PaleGreen

#98FB98

LightGreen

#90EE90

MediumSpringGreen

#00FA9A

SpringGreen

#00FF7F

MediumSeaGreen

#3CB371

SeaGreen

#2E8B57

ForestGreen

#228B22

Green

#008000

DarkGreen

#006400

YellowGreen

#9ACD32

OliveDrab

#6B8E23

DarkOliveGreen

#556B2F

MediumAquaMarine

#66CDAA

DarkSeaGreen

#8FBC8F

LightSeaGreen

#20B2AA

DarkCyan

#008B8B

Teal

#008080

 Xanh Cyan

TÊN MÀU

HEX CODE

MÀU HIỂN THỊ

Aqua

#00FFFF

Cyan

#00FFFF

LightCyan

#E0FFFF

PaleTurquoise

#AFEEEE

Aquamarine

#7FFFD4

Turquoise

#40E0D0

MediumTurquoise

#48D1CC

DarkTurquoise

#00CED1

Xanh da trời (Blue)

TÊN MÀU

HEX CODE

MÀU HIỂN THỊ

CadetBlue

#5F9EA0

SteelBlue

#4682B4

LightSteelBlue

#B0C4DE

LightBlue

#ADD8E6

PowderBlue

#B0E0E6

LightSkyBlue

#87CEFA

SkyBlue

#87CEEB

CornflowerBlue

#6495ED

DeepSkyBlue

#00BFFF

DodgerBlue

#1E90FF

RoyalBlue

#4169E1

Blue

#0000FF

MediumBlue

#0000CD

DarkBlue

#00008B

Navy

#000080

MidnightBlue

#191970

Nâu (Brown)

TÊN MÀU

HEX CODE

MÀU HIỂN THỊ

Cornsilk

#FFF8DC

BlanchedAlmond

#FFEBCD

Bisque

#FFE4C4

NavajoWhite

#FFDEAD

Wheat

#F5DEB3

BurlyWood

#DEB887

Tan

#D2B48C

RosyBrown

#BC8F8F

SandyBrown

#F4A460

GoldenRod

#DAA520

DarkGoldenRod

#B8860B

Peru

#CD853F

Chocolate

#D2691E

Olive

#808000

SaddleBrown

#8B4513

Sienna

#A0522D

Brown

#A52A2A

Maroon

#800000

Xám (Grey)

TÊN MÀU

HEX CODE

MÀU HIỂN THỊ

Gainsboro

#DCDCDC

LightGray

#D3D3D3

Silver

#C0C0C0

DarkGray

#A9A9A9

DimGray

#696969

Gray

#808080

LightSlateGray

#778899

SlateGray

#708090

DarkSlateGray

#2F4F4F

Black

#000000

Trắng (White)

TÊN MÀU

HEX CODE

MÀU HIỂN THỊ

White

#FFFFFF

Snow

#FFFAFA

HoneyDew

#F0FFF0

MintCream

#F5FFFA

Azure

#F0FFFF

AliceBlue

#F0F8FF

GhostWhite

#F8F8FF

WhiteSmoke

#F5F5F5

SeaShell

#FFF5EE

Beige

#F5F5DC

OldLace

#FDF5E6

FloralWhite

#FFFAF0

Ivory

#FFFFF0

AntiqueWhite

#FAEBD7

Linen

#FAF0E6

LavenderBlush

#FFF0F5

MistyRose

#FFE4E1

Hồng (Pink)

TÊN MÀU

HEX CODE

MÀU HIỂN THỊ

Pink

#FFC0CB

LightPink

#FFB6C1

HotPink

#FF69B4

DeepPink

#FF1493

PaleVioletRed

#DB7093

MediumVioletRed

#C71585

Tím (Purple)

TÊN MÀU

HEX CODE

MÀU HIỂN THỊ

Lavender

#E6E6FA

Thistle

#D8BFD8

Plum

#DDA0DD

Orchid

#DA70D6

Violet

#EE82EE

Fuchsia/Magenta

#FF00FF

MediumOrchid

#BA55D3

DarkOrchid

#9932CC

DarkViolet

#9400D3

BlueViolet

#8A2BE2

DarkMagenta

#8B008B

Purple

#800080

MediumPurple

#9370DB

MediumSlateBlue

#7B68EE

SlateBlue

#6A5ACD

DarkSlateBlue

#483D8B

RebeccaPurple

#663399

Indigo

#4B0082

Đỏ (Red)

TÊN MÀU

HEX CODE

MÀU HIỂN THỊ

LightSalmon

#FFA07A

Salmon

#FA8072

DarkSalmon

#E9967A

LightCoral

#F08080

IndianRed

#CD5C5C

Crimson

#DC143C

Red

#FF0000

FireBrick

#B22222

DarkRed

#8B0000

Cam (Orange)

TÊN MÀU

HEX CODE

MÀU HIỂN THỊ

Orange

#FFA500

DarkOrange

#FF8C00

Coral

#FF7F50

Tomato

#FF6347

OrangeRed

#FF4500

Vàng (Yellow)

TÊN MÀU

HEX CODE

MÀU HIỂN THỊ

Gold

#FFD700

Yellow

#FFFF00

LightYellow

#FFFFE0

LemonChiffon

#FFFACD

LightGoldenRodYellow

#FAFAD2

PapayaWhip

#FFEFD5

Moccasin

#FFE4B5

PeachPuff

#FFDAB9

PaleGoldenRod

#EEE8AA

Khaki

#F0E68C

DarkKhaki

#BDB76B

Ngoài ra còn có một số Tool trên Windows để test mã màu ở bất kỳ website hay hay bức ảnh nào, nếu bạn cần nó hãy phản hồi dưới nội dung này nhé.

Nếu bạn thích nội dung này, hãy theo dõi Vương Quốc Đồ Ngủ của mình để thường xuyên update những nội dung mới qua tin nhắn hộp thư online nhé, cảm ơn rấtnhiều. ?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button