Tổng Hợp

Cách lệnh trongg PowerShell phổ biến, thường dùng

Chắc hẳn ai đang sử dụng máy tính đều đã sử dụng hoặc biết đến giao diện dòng lệnh Command Prompt hay được gọi tắt là cmd. Nhưng khi nói đến PowerShell thì không phải ai cũng biết. Vậy Powershell là gì? Các lệnh trong PowerShell như thế nào? Hãy theo bài hướng dẫn bên dưới nhé.

Các lệnh trong PowerShellCác lệnh trong PowerShell


Hướng dẫn các lệnh trong PowerShell.

Tham khảo: Chỉnh sửa layout trong PowerPoint.


1. PowerShell là gì?

Để hiểu rõ hơn về PowerShell trước tiên chúng ta cần biết shell là gì. Trong khoa học máy tính, shell cơ bản là một giao diện người dùng cung cấp cho bạn lối vào các dịch vụ khác nhau của hệ điều hành. Một shell có thể được dựa trên dòng lệnh hoặc nó có thể bao gồm một giao diện người dùng đồ họa (GUI).

Windows PowerShell là một shell được phát triển bởi Microsoft cho mục đích quản lý tự động hóa và định cấu hình các nhiệm vụ. PowerShell sẽ hoạt động trên môi trường .NET và .NET Framework bao gồm những câu lệnh và ngôn ngữ mã hóa.

Song song với PowerShell, Windows còn phát triển thêm Windows PowerShell ISE. ISE là viết tắt của môi trường mã hóa tích hợp bao gồm giao diện đồ họa cho người dùng lập trình nâng cao và tích hợp các công cụ khác nhau hỗ trợ bạn việc không cần nhập tất cả các lệnh trên một dòng lệnh.

Windows PowerShell đã được Microsoft phát triển từ khá lâu, tuy nhiên phiên bản mới với các tính năng được hoàn thiện mới được đưa vào kể từ phiên bản Windows 8.1 và Windows Server 2012.


2. Cách khởi động PowerShell trong PowerPoint.

Trên Windows 10 các bạn có thể mở PowerShell bằng cách chuột phải lên biểu tượng Windows và chọn Windows PowerShell hoặc Windows PowerShell (Admin)


3. Các lệnh trong PowerShell.

LệnhTên lệnh Cmdlet Mô tả lệnh%ForEach-ObjectThực hiện một thao tác đối với từng mục trong một tập hợp các đối tượng đầu vào.?Where-ObjectChọn đối tượng từ tập hợp các đối tượng dựa trên giá trị thuộc tính của chúng.acAdd-ContentBổ sung thêm nội dung, chẳng hạn như từ hoặc dữ liệu vào file.asnpAdd-PSSnapInThêm một hoặc nhiều snap-in Windows PowerShell vào phiên hiện tại.catGet-ContentLấy nội dung của một tập tin.cdSet-LocationThiết lập vị trí làm việc hiện tại thành một vị trí được chỉ định.chdirSet-LocationThiết lập vị trí làm việc hiện tại thành một vị trí được chỉ định.clcClear-ContentXóa nội dung của một mục, nhưng không xóa mục đó.clearClear-HostXóa màn hình trong chương trình máy chủ.clhyClear-HistoryXóa các mục từ lịch sử lệnh.cliClear-ItemXóa nội dung của một mục, nhưng không xóa mục đó.clpClear-ItemPropertyXóa giá trị của thuộc tính nhưng không xóa thuộc tính.clsClear-HostXóa màn hình trong chương trình máy chủ.clvClear-VariableXóa giá trị của một biến.cnsnConnect-PSSessionKết nối lại với các phiên bị ngắt kết nốicompareCompare-ObjectSo sánh hai bộ đối tượng.copyCopy-ItemSao chép một mục từ vị trí này sang vị trí khác.cpCopy-ItemSao chép một mục từ vị trí này sang vị trí khác.cpiCopy-ItemSao chép một mục từ vị trí này sang vị trí khác.cppCopy-ItemPropertySao chép một thuộc tính và giá trị từ một vị trí được chỉ định đến một vị trí khác.curlInvoke-WebRequestNhận nội dung từ một trang web trên Internet.cvpaConvert-PathChuyển đổi đường dẫn từ đường dẫn Windows PowerShell sang đường dẫn nhà cung cấp Windows PowerShell.dbpDisable-PSBreakpointVô hiệu hóa các breakpoint trong bảng điều khiển hiện tại.delRemove-ItemXóa file và thư mục.diffCompare-ObjectSo sánh hai bộ đối tượng.dirGet-ChildItemLấy các file và thư mục trong ổ đĩa hệ thống file.dnsnDisconnect-PSSessionNgắt kết nối khỏi một phiên.ebpEnable-PSBreakpointBật các breakpoint trong bảng điều khiển hiện tại.echoWrite-OutputGửi các đối tượng được chỉ định tới lệnh tiếp theo trong đường dẫn. Nếu lệnh này là lệnh cuối cùng trong đường ống, các đối tượng được hiển thị trong bảng điều khiển.epalExport-AliasXuất thông tin về các nickname lệnh hiện được xác định vào một file.epcsvExport-CsvChuyển đổi các đối tượng thành một chuỗi các chuỗi được phân cách bằng dấu phẩy (CSV) và lưu các chuỗi trong file CSV.epsnExport-PSSessionNhập lệnh từ một phiên khác và lưu chúng trong module Windows PowerShell.eraseRemove-ItemXóa file và thư mục.etsnEnter-PSSessionBắt đầu một phiên tương tác với một máy tính từ xa.exsnExit-PSSessionKết thúc một phiên tương tác với một máy tính từ xa.fcFormat-CustomSử dụng chế độ xem tùy chỉnh để định dạng đầu ra.flFormat-ListĐịnh dạng đầu ra dưới dạng danh sách các thuộc tính trong đó mỗi thuộc tính xuất hiện trên một dòng mới.foreachForEach-ObjectThực hiện một thao tác đối với từng mục trong một tập hợp các đối tượng đầu vào.ftFormat-TableĐịnh dạng đầu ra dưới dạng bảng.fwFormat-WideĐịnh dạng các đối tượng dưới dạng bảng rộng chỉ hiển thị một thuộc tính của từng đối tượng.galiGet-AliasNhận các lệnh cho phiên hiện tại.gbpGet-PSBreakpointLấy các breakpoint được thiết lập trong phiên hiện tại.gcGet-ContentLấy nội dung của một tập tin.gciGet-ChildItemLấy các file và thư mục trong ổ đĩa hệ thống file.gcmGet-CommandNhận tất cả các lệnh.gcsGet-PSCallStackHiển thị call stack hiện tại.gdrGet-PSDriveNhận ổ đĩa trong phiên hiện tại.ghyGet-HistoryNhận danh sách các lệnh được nhập trong phiên hiện tại.giGet-ItemNhận file và thư mục.gjbGet-JobNhận các background job của Windows PowerShell đang chạy trong phiên hiện tại.glGet-LocationNhận thông tin về vị trí làm việc hiện tại hoặc ngăn xếp vị trí.gmGet-MemberLấy các thuộc tính và phương thức của các đối tượng.gmoGet-ModuleLấy các module đã được nhập hoặc có thể được nhập vào phiên hiện tại.gpGet-ItemPropertyLấy các thuộc tính của một mục được chỉ định.gpsGet-ProcessNhận các tiến trình đang chạy trên máy tính cục bộ hoặc máy tính từ xa.nhómGroup-ObjectCác đối tượng nhóm có chứa cùng một giá trị cho các thuộc tính được chỉ định.gsnGet-PSSessionNhận các phiên Windows PowerShell trên máy tính cục bộ và từ xa.gsnpGet-PSSnapInNhận các snap-in Windows PowerShell trên máy tính.gsvGet-ServiceNhận các dịch vụ trên máy tính cục bộ hoặc từ xa.guGet-UniqueTrả về các mục duy nhất từ ​​danh sách được sắp xếp.gvGet-VariableLấy các biến trong bảng điều khiển hiện tại.gwmiGet-WmiObjectNhận các instance của các lớp Windows Management Instrumentation (WMI) hoặc thông tin về các lớp có sẵn.hGet-HistoryNhận danh sách các lệnh được nhập trong phiên hiện tại.historyGet-HistoryNhận danh sách các lệnh được nhập trong phiên hiện tại.icmInvoke-CommandChạy các lệnh trên máy tính cục bộ và từ xa.iexInvoke-ExpressionChạy lệnh hoặc biểu thức trên máy tính cục bộ.ihyInvoke-HistoryChạy các lệnh từ lịch sử phiên.iiInvoke-ItemThực hiện hành động mặc định trên mục được chỉ định.ipalImport-AliasNhập danh sách nickname lệnh từ file.ipcsvImport-CsvTạo các đối tượng tùy chỉnh giống như bảng từ các mục trong file CSV.ipmoImport-ModuleThêm module vào phiên hiện tại.ipsnImport-PSSessionNhập khẩu lệnh từ phiên khác vào phiên hiện tại.irmInvoke-RestMethodGửi một yêu cầu HTTP hoặc HTTPS đến một dịch vụ web RESTful.isepowershell_ise.exeGiải thích cách sử dụng công cụ dòng lệnh PowerShell_ISE.exe.iwmiInvoke-WMIMethodGọi các phương thức Windows Management Instrumentation (WMI).I WRInvoke-WebRequestLấy nội dung từ một trang web trên Internet.killStop-ProcessDừng một hoặc nhiều tiến trình đang chạy.lpOut-PrinterGửi đầu ra đến máy in.lsGet-ChildItemLấy các file và thư mục trong ổ đĩa hệ thống file.manhelpHiển thị thông tin về các lệnh và khái niệm của Windows PowerShell.mdmkdirTạo một mục mới.measureMeasure-ObjectTính các thuộc tính số của các đối tượng và các ký tự, các từ và các dòng trong các đối tượng chuỗi, chẳng hạn như các file văn bản.miMove-ItemDi chuyển một mục từ vị trí này sang vị trí khác.mountNew-PSDriveTạo các ổ đĩa mạng được ánh xạ tạm thời và liên tục.moveMove-ItemDi chuyển một mục từ vị trí này sang vị trí khác.mpMove-ItemPropertyDi chuyển thuộc tính từ vị trí này sang vị trí khác.mvMove-ItemDi chuyển một mục từ vị trí này sang vị trí khác.nalNew-AliasTạo nickname lệnh mới.ndrNew-PSDriveTạo các ổ đĩa mạng được ánh xạ tạm thời và liên tục.niNew-ItemTạo một mục mới.nmoNew-ModuleTạo một module động mới chỉ tồn tại trong bộ nhớ.npsscNew-PSSessionConfigurationFileTạo một file xác định cấu hình phiên.nsnNew-PSSessionTạo kết nối liên tục đến máy tính cục bộ hoặc từ xa.nvNew-VariableTạo một biến mới.ogvOut-GridViewGửi đầu ra đến một bảng tương tác trong một cửa sổ riêng biệt.OhOut-HostGửi đầu ra đến dòng lệnh.popdPop-LocationThay đổi vị trí hiện tại thành vị trí gần đây nhất được đẩy vào ngăn xếp. Bạn có thể bật vị trí từ ngăn xếp mặc định hoặc từ ngăn xếp mà bạn tạo bằng cách sử dụng lệnh cmdlet Push-Location.psGet-ProcessNhận các tiến trình đang chạy trên máy tính cục bộ hoặc máy tính từ xa.pushdPush-LocationThêm vị trí hiện tại vào đầu ngăn xếp vị trí.pwdGet-LocationNhận thông tin về vị trí làm việc hiện tại hoặc ngăn xếp vị trí.rInvoke-HistoryChạy các lệnh từ lịch sử phiên.rbpRemove-PSBreakpointXóa các breakpoint khỏi bảng điều khiển hiện tại.rcjbReceive-JobNhận kết quả của background job của Windows PowerShell trong phiên hiện tại.rcsnReceive-PSSessionNhận kết quả của các lệnh trong các phiên bị ngắt kết nối.rdRemove-ItemXóa file và thư mục.rdrRemove-PSDriveXóa ổ đĩa Windows PowerShell tạm thời và ngắt kết nối ổ đĩa mạng được ánh xạ.renRename-ItemĐổi tên một mục trong không gian tên của nhà cung cấp Windows PowerShell.riRemove-ItemXóa file và thư mục.rjbRemove-JobXóa một background job của Windows PowerShell.rmRemove-ItemXóa file và thư mục.rmdirRemove-ItemXóa file và thư mục.rmoRemove-ModuleXóa các module từ phiên hiện tại.rniRename-ItemĐổi tên một mục trong không gian tên của nhà cung cấp Windows PowerShell.rnpRename-ItemPropertyĐổi tên thuộc tính của một mục.rpRemove-ItemPropertyXóa thuộc tính và giá trị của nó khỏi một mục.rsnRemove-PSSessionĐóng một hoặc nhiều phiên Windows PowerShell (PSSessions).rsnpRemove-PSSnapinLoại bỏ các snap-in Windows PowerShell khỏi phiên hiện tại.rujbResume-JobKhởi động lại công việc bị tạm ngưngrvRemove-VariableXóa một biến và giá trị của nó.rvpaResolve-PathGiải quyết các ký tự đại diện trong đường dẫn và hiển thị nội dung đường dẫn.rwmiRemove-WMIObjectXóa một instance của lớp Windows Management Instrumentation (WMI) hiện có.sajbStart-JobBắt đầu một background job của Windows PowerShell.salSet-AliasTạo hoặc thay đổi nickname lệnh (tên thay thế) cho lệnh cmdlet hoặc phần tử lệnh khác trong phiên Windows PowerShell hiện tại.sapsStart-ProcessBắt đầu một hoặc nhiều tiến trình trên máy tính cục bộ.sasvStart-ServiceBắt đầu một hoặc nhiều dịch vụ bị dừng.sbpSet-PSBreakpointThiết lập breakpoint trên một dòng, lệnh hoặc biến.scSet-ContentThay thế nội dung của file bằng nội dung bạn chỉ định.selectSelect-ObjectChọn đối tượng hoặc thuộc tính đối tượng.setSet-VariableĐặt giá trị của một biến. Tạo biến nếu một biến có tên được yêu cầu không tồn tại.shcmShow-CommandTạo các lệnh Windows PowerShell trong cửa sổ lệnh đồ họa.siSet-ItemThay đổi giá trị của một mục thành valu

Trên là toàn bộ các lệnh trong PowerShell. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật IT

Xem Thêm :   ✅ Khắc phục hiện tượng GIẬT – LAG trong AutoCAD ( autocad lagging, slow) // mẹo vặt autocad

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm :  Cách làm nem nướng và nước chấm ăn kèm chuẩn nhất

Related Articles

Back to top button