Tổng Hợp

Điều khoản sử dụng

Bạn đang xem: Điều khoản sử dụng Tại Website vuongquocdongu.com
Bạn đang xem: Điều khoản sử dụng Tại Website vuongquocdongu.com

Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 năm 2021

Chính sách này mô tả cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại Spotify AB

Chính sách áp dụng cho việc bạn sử dụng:

 • tất cả dịch vụ phát trực tiếp trên Spotify với tư cách người dùng. Điều này bao gồm việc sử dụng các dịch vụ này theo các tùy chọn miễn phí hoặc trả phí của chúng tôi (mỗi “Tùy chọn dịch vụ“); và
 • các dịch vụ Spotify khác bao gồm liên kết đến Chính sách quyền riêng tư này (ví dụ: trang web Spotify, Hỗ trợ khách hàng và Trang cộng đồng).

Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ gọi chung các dịch vụ này là “Dịch vụ Spotify“.

Đôi khi, chúng tôi có thể phát triển các dịch vụ mới hoặc cung cấp thêm dịch vụ. Các dịch vụ cũng sẽ tuân theo Chính sách này, trừ khi được tuyên bố khác khi chúng tôi giới thiệu về chúng.

Chính sách này không phải là…

 • Điều khoản sử dụng Spotify. Đó là một tài liệu riêng biệt, nêu rõ hợp đồng pháp lý giữa bạn và Spotify về việc sử dụng Dịch vụ Spotify. Tài liệu này cũng mô tả các quy tắc của Spotify và quyền người dùng của bạn.
 • về việc bạn sử dụng các dịch vụ Spotify khác có chính sách quyền riêng tư riêng, chẳng hạn như Anchor, Soundtrap, Megaphone và Greenroom.

2. Quyền và biện pháp kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

Các điều luật về quyền riêng tư, bao gồm Quy định bảo vệ dữ liệu chung (“GDPR“), cấp cho cá nhân quyền đối với dữ liệu cá nhân của họ.

Hãy xem các quyền của bạn và mô tả về các quyền đó trong bảng này.

Bạn có quyền…

Truy cập

Được thông báo về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn và yêu cầu truy cập dữ liệu đó

Hiệu chỉnh

Yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn khi dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ

Xóa

Yêu cầu chúng tôi xóa một số dữ liệu cá nhân của bạn

Hạn chế

Yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn dừng xử lý tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn

Phản đối

Phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào, dựa trên các cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn

Phản đối dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp

Di chuyển dữ liệu

Yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng điện tử và quyền truyền dữ liệu cá nhân đó để sử dụng trong dịch vụ của bên khác

Không phụ thuộc vào việc ra quyết định tự động

Không phải phụ thuộc vào một quyết định chỉ dựa trên việc ra quyết định tự động (các quyết định không có sự tham gia của con người), bao gồm việc lập hồ sơ, trong đó quyết định sẽ có tác động pháp lý đối với bạn hoặc tạo ra ảnh hưởng đáng kể tương tự

Cách thực thi quyền của bạn với Spotify

Truy cập: Để yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân từ Spotify, hãy truy cập Cài đặt quyền riêng tư cho tài khoản của bạn. Tại đây, bạn có thể tự động tải xuống nhiều dữ liệu cá nhân của mình và tìm hiểu cách yêu cầu thêm thông tin.

Hiệu chỉnh: Bạn có thể chỉnh sửa Dữ liệu người dùng của mình dưới phần “Chỉnh sửa hồ sơ” trong tài khoản của bạn.

Xóa:

 • Bạn có thể xóa nội dung âm thanh khỏi hồ sơ của mình bằng cách chọn nội dung liên quan và chọn xóa nội dung. Ví dụ: Bạn có thể xóa danh sách phát khỏi hồ sơ của mình hoặc xóa bài hát khỏi danh sách phát.
 • Để yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khác của bạn khỏi Spotify (ví dụ: Dữ liệu người dùng, Dữ liệu sử dụng và các dữ liệu khác được liệt kê trong Phần 3 “Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn” dưới đây), hãy xem trang hỗ trợ của chúng tôi.

Các quyền khác của bạn: Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Spotify để thực thi quyền của mình bất kỳ lúc nào (hãy xem Phần 11 “Cách liên hệ với chúng tôi”).

Ngoài ra, dưới đây là các tài liệu và biện pháp kiểm soát quyền riêng tư khác:

 • Trung tâm bảo mật – thông tin bổ sung về cách Spotify sử dụng dữ liệu cá nhân, quyền của bạn và cách sử dụng các quyền đó.
 • Cài đặt quyền riêng tư – kiểm soát việc xử lý một số dữ liệu cá nhân nhất định, bao gồm Quảng cáo điều chỉnh phù hợp với khách hàng.
 • Cài đặt thông báo – tìm hiểu cách đặt thông báo tiếp thị bạn nhận được từ Spotify.
 • Cài đặt (Máy tính để bàn và Thiết bị di động) – kiểm soát một số khía cạnh nhất định của Dịch vụ Spotify chẳng hạn như “Xã hội” và “Nội dung người lớn”.
 • Chính sách cookie – thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie và cách quản lý các tùy chọn cookie của bạn. Cookie là các tập tin được lưu trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của bạn khi bạn truy cập một trang web.

Bạn cũng có quyền liên hệ với Cơ quan Bảo vệ quyền riêng tư Thụy Điển hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào.

3. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn

Các bảng này nêu ra các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng.

Được thu thập khi bạn đăng ký Dịch vụ Spotify hoặc khi bạn cập nhật tài khoản của mình

Phân loại

Mô tả

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cần để tạo tài khoản Spotify và cho phép bạn sử dụng Dịch vụ Spotify.

Loại dữ liệu được thu thập phụ thuộc vào loại Tùy chọn dịch vụ bạn có, cách bạn tạo tài khoản, quốc gia bạn đang ở và nếu bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để đăng nhập. Dữ liệu này có thể bao gồm:

 • tên hồ sơ
 • địa chỉ email
 • số điện thoại
 • ngày sinh
 • giới tính
 • địa chỉ đường
 • quốc gia

Chúng tôi nhận được một số dữ liệu từ bạn, ví dụ từ biểu mẫu đăng ký hoặc trang tài khoản.

Chúng tôi cũng thu thập một số dữ liệu này từ thiết bị của bạn, ví dụ: quốc gia. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập quốc gia, hãy xem “Vị trí chung của bạn (không chính xác)”.

Dữ liệu địa chỉ đường

Chúng tôi có thể yêu cầu địa chỉ đường của bạn vì những lý do sau:

 • để kiểm tra khả năng đủ điều kiện cho Tùy chọn dịch vụ
 • để quản lý thuế
 • để giao hàng hóa hoặc quà tặng thực tế theo yêu cầu của bạn

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng ứng dụng bản đồ bên thứ ba (chẳng hạn như Google Maps) để giúp bạn xác thực địa chỉ của mình.

Được thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ Spotify

Phân loại

Mô tả

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu cá nhân được thu thập về bạn khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ Spotify.

Có một số loại thông tin mà dữ liệu này bao gồm, được trình bày chi tiết trong các phần sau.

Thông tin về cách bạn sử dụng Spotify

Ví dụ bao gồm:

 • Thông tin về Tùy chọn dịch vụ Spotify của bạn.
 • Những hành động của bạn với Dịch vụ Spotify (bao gồm ngày và giờ), chẳng hạn như:
  • truy vấn tìm kiếm
  • lịch sử phát trực tiếp
  • các danh sách phát bạn tạo
  • thư viện của bạn
  • lịch sử duyệt web
  • cài đặt tài khoản
  • các tương tác với người dùng Spotify khác
  • sử dụng các dịch vụ, thiết bị và ứng dụng của bên thứ ba của bạn có liên quan đến Dịch vụ Spotify
 • Suy luận (nghĩa là hiểu biết của chúng tôi) về sở thích và tùy chọn của bạn dựa trên việc sử dụng Dịch vụ Spotify.
 • Nội dung bạn đăng lên bất kỳ phần nào của Dịch vụ Spotify, chẳng hạn như hình ảnh, văn bản, tiêu đề danh sách phát, tương tác, và các loại nội dung khác.

Dữ liệu kỹ thuật của bạn

Ví dụ bao gồm:

 • Thông tin URL
 • Các mã định danh trực tuyến như dữ liệu cookie và địa chỉ IP
 • Thông tin về các thiết bị bạn sử dụng như:
  • ID thiết bị
  • loại kết nối mạng (ví dụ: wifi, 4G, LTE, Bluetooth)
  • nhà cung cấp
  • hiệu suất mạng và thiết bị
  • loại trình duyệt
  • ngôn ngữ
  • thông tin cho phép quản lý quyền kỹ thuật số
  • hệ điều hành
  • phiên bản ứng dụng Spotify
 • Thông tin (chẳng hạn như tên thiết bị, mã định danh thiết bị, thương hiệu và phiên bản) cho phép chúng tôi phát hiện và kết nối với các thiết bị và ứng dụng của bên thứ ba, chẳng hạn như các ứng dụng được liệt kê dưới đây:
  • các thiết bị trên mạng wifi của bạn (chẳng hạn như loa) có thể kết nối với Dịch vụ Spotify
  • các thiết bị mà hệ điều hành của bạn có thể sử dụng khi kết nối qua Bluetooth, phần bổ trợ và cài đặt
  • các ứng dụng đối tác Spotify để xác định xem ứng dụng có được cài đặt trên thiết bị của bạn không
Xem thêm :  Tài liệu TOEIC listening giúp ăn điểm tuyệt đối {PDF + Audio}

Vị trí chung của bạn (không chính xác)

Bạn có thể hiểu được điều này từ dữ liệu kỹ thuật (ví dụ: địa chỉ IP của bạn, cài đặt ngôn ngữ cho thiết bị của bạn hoặc loại tiền tệ thanh toán).

Chúng tôi cần thông tin này để đáp ứng các yêu cầu địa lý trong thỏa thuận của chúng tôi với chủ sở hữu nội dung trên Dịch vụ Spotify và để cung cấp nội dung cũng như quảng cáo liên quan đến bạn.

Dữ liệu cảm biến thiết bị của bạn

Dữ liệu cảm biến di động do chuyển động tạo ra hoặc do định hướng tạo ra (ví dụ: gia tốc kế hoặc con quay hồi chuyển) nếu cần để cung cấp các tính năng của Dịch vụ Spotify cần có dữ liệu này.

Dữ liệu bổ sung bạn có thể chọn để cung cấp cho chúng tôi

Phân loại

Mô tả

Dữ liệu thoại

Nếu các tính năng thoại khả dụng trên thị trường của bạn và chỉ ở nơi bạn đã cho phép, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu thoại (đoạn âm thanh của giọng nói của bạn).

Điều này giúp chúng tôi có thể cung cấp và cải thiện các tính năng thoại của Spotify.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách kiểm soát thoại của chúng tôi.

Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Nếu bạn mua bất kỳ sản phẩm nào từ Spotify (bao gồm Tùy chọn dịch vụ có trả phí) hoặc đăng ký dùng thử, chúng tôi sẽ cần xử lý dữ liệu thanh toán của bạn.

Dữ liệu cá nhân chính xác thu thập được sẽ khác nhau tùy theo phương thức thanh toán, nhưng sẽ bao gồm các thông tin như:

 • tên
 • ngày sinh
 • loại thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, ngày hết hạn và các chữ số nhất định trong số thẻ của bạn
  Lưu ý: Vì lý do bảo mật, chúng tôi không bao giờ lưu số thẻ đầy đủ của bạn
 • mã ZIP/mã bưu chính
 • số điện thoại di động
 • chi tiết về lịch sử mua hàng và thanh toán của bạn

Dữ liệu về cuộc thi, khảo sát và chương trình rút thăm trúng thưởng

Khi bạn hoàn thành bất kỳ biểu mẫu nào, trả lời khảo sát hoặc bảng câu hỏi hay tham gia vào cuộc thi hoặc chương trình rút thăm trúng thưởng, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân bạn cung cấp.

Được thu thập từ các nguồn khác (“bên thứ ba”)

Các loại bên thứ ba

Mô tả

Đối tác xác thực

Nếu bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào dịch vụ của chúng tôi bằng dịch vụ khác, chúng tôi sẽ nhận thông tin của bạn từ họ để giúp tạo tài khoản của bạn với chúng tôi.

Các ứng dụng, dịch vụ và thiết bị của bên thứ ba mà bạn kết nối với tài khoản Spotify

Nếu bạn kết nối tài khoản Spotify với ứng dụng, dịch vụ và/hoặc thiết bị của bên thứ ba, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin từ đó để có thể tích hợp.

Các ứng dụng, dịch vụ hoặc thiết bị của bên thứ ba này có thể bao gồm:

 • mạng xã hội
 • các thiết bị bao gồm:
  • âm thanh (ví dụ: loa và tai nghe)
  • đồng hồ thông minh
  • tivi
  • điện thoại di động và máy tính bảng
  • phương tiện tự động (ví dụ: xe hơi)
  • máy chơi game
 • các dịch vụ hoặc nền tảng như trợ lý thoại

Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi chúng tôi thu thập thông tin của bạn từ một số bên thứ ba nhất định.

Đối tác dịch vụ kỹ thuật

Chúng tôi làm việc với các đối tác dịch vụ kỹ thuật cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu nhất định, chẳng hạn như ánh xạ địa chỉ IP đến dữ liệu vị trí không chính xác (ví dụ: thành phố, tiểu bang).

Điều này giúp Spotify có thể cung cấp Dịch vụ Spotify, nội dung và các tính năng.

Đối tác thanh toán

Nếu bạn chọn thanh toán cho Spotify bằng hóa đơn, chúng tôi có thể nhận dữ liệu từ các đối tác thanh toán của mình.

Điều này cho phép chúng tôi:

 • gửi hóa đơn cho bạn
 • xử lý thanh toán của bạn
 • cung cấp cho bạn những gì bạn đã mua

Đối tác quảng cáo và tiếp thị

Chúng tôi có thể lấy dữ liệu về bạn từ một số đối tác quảng cáo hoặc tiếp thị nhất định.

Dữ liệu này có thể bao gồm:

 • ID cookie
 • ID thiết bị di động
 • địa chỉ email
 • suy luận (nghĩa là hiểu biết của chúng tôi) về sở thích và tùy chọn của bạn

Điều này cho phép chúng tôi cung cấp các quảng cáo và thông tin tiếp thị phù hợp hơn.

Bảng bên dưới trình bày:

 • mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
 • các biện minh pháp lý của chúng tôi (mỗi biện minh được gọi là “cơ sở pháp lý”) theo luật bảo vệ dữ liệu, cho mỗi mục đích
 • các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng cho từng mục đích (hãy xem thêm về các loại dữ liệu này trong Phần 3 “Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn”)

Sau đây là lời giải thích chung về mỗi “cơ sở pháp lý” để giúp bạn hiểu được bảng:

 • Thực hiện hợp đồng: Khi cần thiết để Spotify (hoặc bên thứ ba) xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm:
  • tuân thủ nghĩa vụ theo hợp đồng với bạn, ví dụ như nghĩa vụ của Spotify trong việc cung cấp Dịch vụ Spotify cho bạn theo Điều khoản sử dụng
  • hoặc xác minh thông tin trước khi bắt đầu hợp đồng mới với bạn.
 • Lợi ích hợp pháp: Khi Spotify (hoặc bên thứ ba) quan tâm đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo một cách nhất định, điều này là cần thiết và được căn cứ xem xét mọi rủi ro có thể xảy ra với bạn và những người dùng Spotify khác. Ví dụ, sử dụng Dữ liệu sử dụng của bạn để cải thiện Dịch vụ Spotify cho tất cả người dùng. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn hiểu một biện minh cụ thể.
 • Sự đồng ý: Khi Spotify yêu cầu bạn chủ động cho biết sự đồng ý của mình với Spotify về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho (các) mục đích nhất định.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý: Khi Spotify phải xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp.

Mục đích xử lý dữ liệu của bạn
Cơ sở pháp lý cho phép mục đích này
Các loại dữ liệu cá nhân được sử dụng cho mục đích

Để cung cấp Dịch vụ Spotify tùy chỉnh.

 • Thực hiện hợp đồng
 • Lợi ích chính đáng
 • Sự đồng ý
 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng
 • Dữ liệu địa chỉ đường
 • Dữ liệu thoại

Để tìm hiểu, chẩn đoán, khắc phục sự cố và xử lý vấn đề bằng Dịch vụ Spotify.

 • Thực hiện hợp đồng
 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng

Để đánh giá và phát triển các tính năng, công nghệ mới và cải tiến cho Dịch vụ Spotify.

 • Lợi ích chính đáng
 • Sự đồng ý
 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu thoại

Vì mục đích tiếp thị, khuyến mãi và quảng cáo.

 • Lợi ích chính đáng
 • Sự đồng ý
 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu về cuộc thi, khảo sát và chương trình rút thăm trúng thưởng

Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và yêu cầu thực thi pháp luật.

 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng
 • Dữ liệu địa chỉ đường
 • Dữ liệu thoại
 • Dữ liệu về cuộc thi, khảo sát và chương trình rút thăm trúng thưởng

Để:

 • thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với bên thứ ba, ví dụ như thỏa thuận của chúng tôi với chủ sở hữu nội dung trên Dịch vụ Spotify và
 • thực hiện hành động thích hợp với báo cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và nội dung không thích hợp.
 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Để thiết lập, thực thi hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng
 • Dữ liệu địa chỉ đường
 • Dữ liệu về cuộc thi, khảo sát và chương trình rút thăm trúng thưởng

Để tiến hành lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo và dự báo.

 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng
Xem thêm :  20 Bộ Phim Hoạt Hình Anime Nhật Bản Hay Nhất Mọi Thời Đại 2021- Huyền Thoại Đất Liền Và Đại Dương

Để xử lý thanh toán của bạn.

 • Thực hiện hợp đồng
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Để phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận, bao gồm các khoản thanh toán gian lận và sử dụng gian lận Dịch vụ Spotify.

 • Thực hiện hợp đồng
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng
 • Dữ liệu địa chỉ đường

Để tiến hành nghiên cứu, cuộc thi, khảo sát và rút thăm trúng thưởng.

 • Thực hiện hợp đồng
 • Lợi ích chính đáng
 • Sự đồng ý
 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu về cuộc thi, khảo sát và chương trình rút thăm trúng thưởng

Trong các khu vực pháp lý không công nhận lợi ích hợp pháp là cơ sở pháp lý, chúng tôi dựa vào tính cần thiết hoặc sự đồng ý của hợp đồng.

5. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Mục này phân loại đối tượng nhận dữ liệu cá nhân được thu thập hoặc tạo ra thông qua việc sử dụng Dịch vụ Spotify của bạn.

Thông tin công khai hiện có

Dữ liệu cá nhân sau sẽ luôn được cung cấp công khai trên Dịch vụ Spotify:

 • Tên hồ sơ của bạn
 • Ảnh hồ sơ của bạn
 • Danh sách phát công khai của bạn
 • Người bạn theo dõi trên Dịch vụ Spotify
 • Người theo dõi bạn trên Dịch vụ Spotify (bạn có thể xóa người theo dõi)

Dữ liệu cá nhân bạn có thể chọn để chia sẻ

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân sau đây với những dữ liệu được nêu trong bảng dưới đây:

 • khi cần chia sẻ dữ liệu cá nhân cụ thể để sử dụng tính năng Dịch vụ Spotify hoặc ứng dụng, dịch vụ hoặc thiết bị của bên thứ ba mà bạn đã chọn sử dụng; hoặc
 • nếu bạn cấp cho chúng tôi quyền chia sẻ dữ liệu cá nhân, ví dụ như bằng cách chọn cài đặt thích hợp trong Dịch vụ Spotify hoặc bằng cách đồng ý

Loại đối tượng nhận
Lý do chia sẻ

Các ứng dụng, dịch vụ và thiết bị của bên thứ ba mà bạn kết nối với Tài khoản Spotify

Để kết nối tài khoản Spotify và/hoặc cho phép bạn sử dụng Dịch vụ Spotify liên quan đến ứng dụng, dịch vụ hoặc thiết bị của bên thứ ba.

Ví dụ về các ứng dụng, dịch vụ và thiết bị của bên thứ ba đó bao gồm: các ứng dụng mạng xã hội, thiết bị loa, truyền hình, nền tảng phương tiện tự động hoặc trợ lý thoại, có tương tác với Dịch vụ Spotify.

Bạn có thể xem và xóa nhiều kết nối bên thứ ba bên dưới “Ứng dụng” trong tài khoản của bạn.

Cộng đồng hỗ trợ

Để cho phép bạn sử dụng dịch vụ Cộng đồng hỗ trợ Spotify.

Khi bạn đăng ký một tài khoản trên Cộng đồng hỗ trợ Spotify, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tạo một tên hồ sơ cụ thể. Thông tin này sẽ được hiển thị công khai cho bất kỳ ai sử dụng Cộng đồng hỗ trợ Spotify. Chúng tôi cũng sẽ hiển thị mọi câu hỏi hoặc nhận xét mà bạn đăng.

Người dùng Spotify khác

Để chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ Spotify với những người dùng Spotify khác, bao gồm “Người theo dõi Spotify”.

Ví dụ, trong cài đặt “Xã hội”, bạn có thể chọn có chia sẻ những nghệ sĩ đã phát gần đây và danh sách phát của bạn trên hồ sơ của bạn hay không.

Nghệ sĩ và hãng thu âm

Để nhận tin tức hoặc ưu đãi khuyến mãi trực tiếp từ nghệ sĩ, hãng thu âm hoặc các đối tác khác.

Bạn có thể chọn chia sẻ dữ liệu cá nhân (ví dụ: địa chỉ email của bạn) cho mục đích này. Bạn sẽ luôn có tùy chọn thay đổi ý định và rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.

Thông tin chúng tôi có thể chia sẻ

Hãy xem bảng này để biết chi tiết về đối tượng chúng tôi chia sẻ và lý do.

Loại đối tượng nhận
Lý do chia sẻ

Nhà cung cấp dịch vụ

Vì vậy, họ có thể cung cấp dịch vụ cho Spotify.

Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể bao gồm những nhà cung cấp dịch vụ chúng tôi tuyển dụng để:

 • hỗ trợ khách hàng
 • vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật mà chúng tôi cần để cung cấp Dịch vụ Spotify
 • hỗ trợ bảo vệ và bảo mật hệ thống và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: reCAPTCHA của Google)
 • giúp tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Spotify (và các đối tác của chúng tôi)

Bộ xử lý thanh toán

Vì vậy, họ có thể xử lý các khoản thanh toán của bạn và cho mục đích chống gian lận.

Đối tác quảng cáo

Vì vậy, đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể giúp chúng tôi mang đến nội dung quảng cáo phù hợp hơn cho bạn trên Dịch vụ Spotify.

Ví dụ: Các đối tác quảng cáo của chúng tôi giúp chúng tôi hỗ trợ nội dung quảng cáo tùy chỉnh:

 • Đây là khi chúng tôi sử dụng thông tin của bên thứ ba để điều chỉnh nội dung quảng cáo phù hợp hơn với bạn (còn được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích).
 • Một ví dụ về quảng cáo được điều chỉnh là khi một đối tác quảng cáo có thông tin gợi ý bạn thích xe ô tô, điều này có thể cho chúng tôi hiển thị quảng cáo về xe ô tô cho bạn.
 • Bạn có thể kiểm soát quảng cáo tùy chỉnh trong cài đặt quyền riêng tư của tài khoản của bạn dưới phần “Quảng cáo điều chỉnh phù hợp với khách hàng”.
 • Nếu “chọn không tham gia” Quảng cáo điều chỉnh phù hợp với khách hàng, bạn vẫn có thể nhận quảng cáo về các dịch vụ được hỗ trợ quảng cáo (chẳng hạn như podcast hoặc Tùy chọn dịch vụ miễn phí) dựa trên thông tin đăng ký của bạn và quảng cáo dựa trên nội dung bạn đang phát trực tuyến trên Dịch vụ của chúng tôi]. Ví dụ: Nếu đang phát trực tuyến podcast nấu ăn, bạn có thể nghe thấy quảng cáo dành cho máy xay đa năng hoặc nếu đang phát danh sách tập luyện, bạn có thể nghe thấy quảng cáo về quần áo thể thao.

Đối tác tiếp thị

Để quảng bá Spotify với các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ một số dữ liệu cá nhân với các đối tác này khi cần thiết để:

 • cho phép bạn tham gia các chương trình khuyến mãi của Spotify, bao gồm các bản dùng thử hoặc các ưu đãi đi kèm khác
 • quảng bá Spotify trong phương tiện truyền thông và quảng cáo được công bố trên các dịch vụ trực tuyến khác
 • giúp chúng tôi và các đối tác của chúng tôi đo lường hiệu quả của các chương trình khuyến mãi trên Spotify

Ví dụ về các đối tác bao gồm:

 • đối tác tiếp thị hoặc tài trợ
 • các trang web và ứng dụng di động bán không gian quảng cáo cho chúng tôi trên dịch vụ của họ
 • các đối tác thiết bị, ứng dụng và di động cũng cung cấp các chương trình ưu đãi Spotify

Các đối tác của chúng tôi cũng có thể kết hợp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ với các dữ liệu khác mà họ thu thập về bạn (ví dụ như việc bạn sử dụng dịch vụ của họ). Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để giới thiệu cho bạn các ưu đãi, khuyến mãi hoặc hoạt động tiếp thị khác mà chúng tôi tin rằng sẽ phù hợp với bạn.

Chia sẻ với đối tác khác

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với đối tác để giúp chúng tôi hiểu và cải thiện hiệu suất của các sản phẩm và mối quan hệ đối tác.

Bạn có thể xem và xóa nhiều kết nối đối tác bên dưới “Ứng dụng” trong tài khoản của bạn.

Các nhà nghiên cứu học thuật

Đối với các hoạt động như phân tích thống kê và nghiên cứu học thuật, nhưng chỉ ở định dạng ẩn danh. Dữ liệu ẩn danh là nơi dữ liệu của bạn được nhận dạng bằng mã chứ không phải tên hoặc thông tin khác có thể trực tiếp nhận dạng bạn.

Các công ty khác thuộc tập đoàn Spotify

Chúng tôi có các văn phòng tiến hành hoạt động kinh doanh hàng ngày và để chúng tôi có thể duy trì và cung cấp Dịch vụ Spotify cho bạn.

Cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan khác

Khi tin tưởng với thiện chí, chúng tôi cần phải làm như vậy, ví dụ:

 • để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • để đáp ứng một quy trình pháp lý hợp lệ (chẳng hạn như lệnh khám xét, lệnh của tòa án hoặc trát hầu tòa)
 • vì lợi ích chính đáng của chính chúng tôi hoặc của bên thứ ba, liên quan đến:
  • an ninh quốc gia
  • thực thi pháp luật
  • kiện tụng (vụ kiện tại tòa án)
  • điều tra hình sự
  • bảo vệ an toàn của bất kỳ cá nhân nào
  • ngăn chặn các trường hợp tử vong hoặc tổn hại thân thể.
Xem thêm :  Top stt cô đơn, tus tâm trạng buồn đến rơi lệ chạm đến cảm xúc mọi người

Người mua doanh nghiệp của chúng tôi

Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc thương lượng để bán doanh nghiệp của mình cho người mua hoặc người mua tiềm năng.

Trong trường hợp này, Spotify sẽ tiếp tục đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn luôn được bảo mật. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển cho người mua hoặc một chính sách bảo mật khác bắt đầu được áp dụng.

Lưu giữ

Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn Dịch vụ Spotify và cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và thiết yếu của Spotify, chẳng hạn như:

 • duy trì hiệu suất của Dịch vụ Spotify
 • đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu về các tính năng và sản phẩm mới
 • tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi
 • giải quyết tranh chấp

Xóa

Nếu bạn đóng hoặc yêu cầu chúng tôi đóng tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu không còn nhận dạng bạn nữa, trừ khi chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu gì đó hoặc chúng tôi vẫn cần sử dụng dữ liệu đó vì lý do chính đáng về mặt pháp lý.

Sau đây là một số ví dụ về các tình huống mà chúng tôi được pháp luật cho phép hoặc được yêu cầu lưu giữ một số dữ liệu cá nhân của bạn:

 • nếu có vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến tài khoản của bạn, chẳng hạn như tín dụng chưa thanh toán hoặc khiếu nại hay tranh chấp chưa được giải quyết
 • đối với nghĩa vụ pháp lý, thuế, kiểm toán và kế toán của chúng tôi
 • vì các lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi như phòng chống gian lận hoặc để duy trì bảo mật.

Khi thực hiện các hoạt động được mô tả trong Chính sách này, Spotify chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài với các công ty thuộc tập đoàn Spotify, nhà thầu phụ và đối tác để cung cấp Dịch vụ Spotify cho bạn. Họ có thể xử lý dữ liệu của bạn ở những quốc gia có luật bảo vệ dữ liệu không được xem là mạnh như luật pháp Liên minh châu Âu hoặc luật pháp tại quốc gia của bạn, ví dụ như họ có thể không cho bạn quyền tương tự đối với dữ liệu của bạn.

Bất cứ khi nào chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, chúng tôi đều sử dụng các công cụ để:

 • đảm bảo việc chuyển dữ liệu tuân thủ luật pháp hiện hành
 • giúp cung cấp cùng mức độ bảo vệ như trong Liên minh châu Âu cho dữ liệu của bạn

Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ khác nhau, khi thích hợp cho mỗi lần chuyển dữ liệu. Ví dụ, chúng tôi sử dụng:

 • Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn (hoặc một công cụ pháp lý thay thế) yêu cầu bên thứ ba bảo vệ dữ liệu của bạn và cung cấp cho bạn quyền và bảo vệ ở cấp Liên minh châu Âu
 • các phương pháp bảo vệ kỹ thuật, chẳng hạn như mã hóa và ẩn danh
 • các chính sách và quy trình để thách thức các yêu cầu của cơ quan chính phủ bất hợp pháp hoặc không tương xứng

Bạn có thể thực thi quyền của mình theo các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

8. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và có tổ chức phù hợp để giúp bảo vệ tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không có hệ thống nào được bảo mật hoàn toàn.

Chúng tôi đã triển khai nhiều phương pháp bảo vệ khác nhau bao gồm các chính sách về sử dụng tên giả, mã hoá, truy cập và lưu trữ để phòng tránh hành vi truy cập trái phép và lưu trữ dữ liệu cá nhân không cần thiết trong hệ thống của chúng tôi.

Để bảo vệ tài khoản người dùng của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn:

 • sử dụng mật khẩu mạnh duy nhất trong tài khoản Spotify của bạn
 • không bao giờ chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai
 • giới hạn truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn
 • đăng xuất sau khi bạn kết thúc sử dụng Dịch vụ Spotify trên thiết bị được chia sẻ
 • đọc thêm chi tiết về bảo vệ tài khoản của bạn

Bạn có thể đăng xuất khỏi Spotify ở nhiều nơi cùng lúc bằng cách sử dụng chức năng “Đăng xuất ở mọi nơi” trên trang tài khoản của bạn.

Nếu các cá nhân khác có quyền truy cập vào tài khoản Spotify của bạn (ví dụ nếu bạn cấp cho họ quyền sử dụng tài khoản của bạn trên thiết bị được chia sẻ), thì họ có thể truy cập dữ liệu cá nhân, kiểm soát và Dịch vụ Spotify hiện có trong tài khoản của bạn.

Trách nhiệm của bạn là chỉ cung cấp cho các cá nhân quyền sử dụng tài khoản của bạn ở nơi bạn cảm thấy thoải mái khi chia sẻ dữ liệu cá nhân này với họ. Bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản Spotify của bạn đều có thể ảnh hưởng đến đề xuất cá nhân hóa của bạn và được đưa vào tài khoản tải xuống dữ liệu của bạn.

9. Trẻ em

Lưu ý: Chính sách này không áp dụng cho Spotify Kids trừ khi Chính sách quyền riêng tư của Spotify Kids tuyên bố như vậy. Spotify Kids là ứng dụng Spotify riêng biệt.

Dịch vụ Spotify có “Giới hạn độ tuổi” tối thiểu ở từng quốc gia. Dịch vụ Spotify không hướng đến trẻ em ở độ tuổi:

 • dưới 13 tuổi
 • hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ trở nên bất hợp pháp
 • hoặc cần có sự đồng ý của cha mẹ để xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ

Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ dưới độ tuổi giới hạn được áp dụng. Nếu bạn dưới độ tuổi giới hạn, vui lòng không sử dụng Dịch vụ Spotify và không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi. Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tài khoản Spotify Kids.

Nếu bạn là cha mẹ của trẻ dưới độ tuổi giới hạn và biết được rằng con của bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho Spotify, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ dưới độ tuổi giới hạn được áp dụng, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa dữ liệu cá nhân. Điều này có thể yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản Spotify của trẻ đó.

Khi sử dụng thiết bị được chia sẻ trên Dịch vụ Spotify chính, bạn nên thận trọng khi phát nhạc hoặc gợi ý bất kỳ nội dung nào cho những cá nhân dưới 18 tuổi vì nội dung đó có thể không phù hợp với họ.

10. Những thay đổi trong Chính sách này

Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này.

Khi thực hiện các thay đổi quan trọng trong Chính sách này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo đáng chú ý phù hợp tùy từng trường hợp cho bạn. Ví dụ: Chúng tôi có thể hiển thị thông báo nổi bật trong Dịch vụ Spotify hoặc gửi email hoặc thông báo trên thiết bị cho bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách này, hãy liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo bất kỳ cách nào sau đây:

 • Sử dụng biểu mẫu liên hệ về vấn đề bảo mật của chúng tôi
 • Email privacy@spotify.com
 • Gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sweden

Bạn cũng có thể truy cập Trung tâm bảo mật của chúng tôi để hiểu rõ hơn về chính sách này.

Spotify AB là bên kiểm soát dữ liệu của dữ liệu cá nhân được xử lý theo chính sách này.

© Spotify AB


chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn Facebook Việt Nam 2021 hiểu ok ??


https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890 ?
https://like68.info/link862 ?
https://www.facebook.com/help/contact/141492042636062 ??
Hi Facebook, my account has been locked although it did not vioIate any community
guidelines, Facebook leview and open it tor mẹ.
Thanks Facebook.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button