Giáo Dục

Câu đảo ngữ trong tiếng anh: such, not only, so, not until …

4.4

(88.98%)

530

votes

Đảo ngữ trong tiếng Anh (Inversion) được sử dụng với mục đích nhấn mạnh ý nghĩa của hành động và tăng tính biểu cảm của câu. Cấu trúc đảo ngữ rất hay xuất hiện nhưng không phải người học nào cũng nắm chắc được cách sử dụng chuẩn xác và ghi điểm phần này trong bài thi. Hãy cùng Step Up tổng ôn và tìm hiểu rõ về đảo ngữ nhé!

1. Đảo ngữ là gì?

Đảo ngữ trong tiếng Anh là hiện tượng phó từ (hay còn gọi là trạng từ) và trợ động từ trong câu được đưa lên đứng đầu câu, trước chủ ngữ nhằm nhấn mạnh vào hành động, tính chất của chủ ngữ.
Cấu trúc ngữ pháp của câu cũng sẽ thay đổi thành:

Phó từ + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ chính

dao-ngu-cau-trucĐảo ngữ trong tiếng Anh

Ví dụ: 

 • I met her only once = Only once did I meet her  

Phó từ: Only once

Trợ động từ quá khứ: did

 • She sings beautifully = Beautifully does she sing 

 

Phó từ: beautifully 

Trợ động từ hiện tại chia theo chủ ngữ: does

Xem thêm:

2. Các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh

Có nhiều các cấu trúc đảo ngữ khác nhau. Sau đây là những cấu trúc đảo ngữ  trong tiếng Anh thông dụng nhất trong văn nói và văn viết mà các bạn cần nắm rõ:

Đảo ngữ với các trạng từ chỉ tần suất (thường là trạng từ phủ định)

Never/ Rarely/ Hardly/ Seldom/ Little/ ever + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

 • She hardly does her homework = HARDLY does she do her homework.

 • I have never listened to such a good song = NEVER have I listened to such a good song.

Đảo ngữ với NO và NOT ANY

No/ Not any + N (danh từ) + trợ động từ + S + V

Ví dụ: 

 • No expensive shoes shall I buy for you = Not any expensive shoes shall I buy for you.

 • Not any chances will we meet in the future. 

Đảo ngữ với các cụm từ phủ định có “NO”

Cụm từ phủ định + trợ động từ + S + V

At no time: chưa từng bao giờ.

In no way: không còn cách nào.

On no condition: tuyệt đối không.

On no account = For no reasons: không vì bất cứ lý do gì.

Under/ In no circumstances: trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.

No longer: không còn nữa

No where: không một nơi nào

dao-ngu-trong-tieng-anh

Ví dụ: 

 • We can’t fix this problem = In no way can we fix this problem. 

 • You didn’t have to cry that much = On no account did you cry that much. 

 • Leaving home is always a stupic idea = Under no circumstances should you leave home. 

 • My mom never lets me go out at night = At no time does my mom let me go out at night.

 • This shop sells the best apples = No where can you buy apples as good as in this shop.

Đảo ngữ cấu trúc NO SOONER…. THAN

No sooner + trợ động từ + S + V + than + S + V

(Ngay sau khi/Không bao lâu sau khi … thì…)

Ví dụ:

 • No sooner did I arrive home than my family started eating dinner.

 • No sooner did people leave than the parcel was delivered to the company.

đảo ngữ với such và SO…THAT

Such + tính từ + N + that + S + V

So + tính từ/trạng từ + trợ động từ + N + that + S + V

(Cái gì như nào đến nỗi mà…)

Ví dụ:

 • Such an interesting movie that I have seen it 3 times

= So interesting is this movie that I have seen it 3 times.

Đảo ngữ với NOT ONLY… BUT ALSO

Not only + trợ động từ + S + V  but S also V

Ví dụ:

 • Not only is he handsome but also smart. 

 • Not only is she nice but she also speaks English fluently.

Xem thêm: Cấu trúc Not only… but also trong tiếng Anh

Đảo ngữ trong tiếng Anh với UNTIL/ TILL

Not until/till + (S+V)/time + trợ động từ + S + V

Ví dụ: 

 • Not until 11pm did he finish his report. 

 

 • Not till I told her did she realized that she left her phone home. 

Đảo ngữ trong tiếng Anh với ONLY

ONLY AFTER + N/V-ing/(S +V) + trợ động từ + S + V : Chỉ sau khi

 • Only after dinner can we go to the cinema.

 • Only after finishing his exercise does he watch TV. 

(

ONLY BY + N/V-ing + trợ động từ + S + V: Chỉ bằng cách

 • Only by studying harder can students pass the final exam. 

 • Only by production can a nation earn more money.

ONLY IF + (S+V) + trợ động từ + S + V: Chỉ khi, nếu

 • Only if he agrees would she go = She would go only if he agrees. 

 • Only if it doesn’t rain can children play outside.   

dao-ngu-trong-tieng-anh-hinh

ONLY IN THIS/THAT WAY + trợ động từ + S + V: Chỉ bằng cách này/đó

 • Only in this way did he come back home.

 • Only in that way will he study harder. 

ONLY THEN + trợ động từ + S + V: Chỉ đến lúc đó

 • Only then could you call me.

 • Only then did he recognize me. 

ONLY WHEN + (S +V) + trợ động từ + S + V: Chỉ đến khi (= NOT UNTIL)

 • Only when I called him did he recognize me. 

 • Only when everything is prepared carefully will Son Tung come in. 

Đảo ngữ trong tiếng Anh với câu điều kiện

Câu điều kiện loại 1: Mệnh đề IF = Should S + V

If I stay, I won’t get any benefits = Should I stay, I won’t get any benefits.

If he has a lot of money, he will buy a new house = Should he have a lot of money, he will buy a new house

Câu điều kiện loại 2: Mệnh đề IF = Were  S + to-V/ Were + S…  

If I were you, I would change my phone. = Were I you, I would change my phone.

If she brought more money, she would buy this dress. = Were she to bring more money, she would buy this dress.

Câu điều kiện loại 3: Mệnh đề IF = Had + S + Phân từ II 

If John had had a map yesterday, he would have found the way home.

= Had John had a map yesterday, he would have found the way home.

Chú ý: ở dạng phủ định, “NOT” được đặt sau chủ ngữ: 

=> Had John not had a map yesterday, he would have got lost.

Xem thêm: Câu điều kiện trong Tiếng Anh 

 

Xem ngay: Các chủ điểm ngữ pháp khác với

: Các chủ điểm ngữ pháp khác với Hack Não Ngữ Pháp

Sách kèm App phân tích các cấu trúc ngữ pháp, bài tập ứng dụng thực hành, giúp bạn hiểu bản chất và ứng dụng thực tế.

 

XEM NGAY HACK NÃO NGỮ PHÁP

 

3. Bài tập ôn luyện cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh

Đọc đến đây là các bạn đã có khá đầy đủ kiến thức về câu đảo ngữ trong tiếng Anh rồi đó. Hãy cùng luyện tập tổng ôn kiến thức và sau đó check ngay với đáp án ở cuối bài nhé! 

dao-ngu-trong-tieng-anh-bai-tapBài tập về đảo ngữ trong tiếng Anh

Viết lại câu sau sử dụng cấu trúc đảo ngữ:

1, I’ve never watched such a horrifying film. => Never…

2, She rarely travels far from her village. => Rarely…

3, Lily is my good friend as well as yours. => Not only…

4, My students are good at physics and they can play sports really well. => Not only…

5, The boss had just left the office when the telephone rang. => No sooner …

6, All employees didn’t get back to work until they had finished eating. => Only…

7, The door could not be opened without using force. => Only…

8, If you have further errors with your laptop, contact your seller for advice. => Should…

9, If we hear any further news, we will contact you immediately. => Should…

10, If I were you, I would tell him the truth. => Were…

11, If the government raised taxes, they would make people angry. => Were…

12, If we hadn’t been late, we wouldn’t have missed the last train. => Had…

13, He is strong enough to lift the rock. => So…

14,The milk is really hot. I can’t drink it now. => Such…

15, The day was foggy. We couldn’t see the road. => Such…

ĐÁP ÁN:

 1. Never have I watched such a horrifying film.

 2. Rarely does she travel far from her village.

 3. Not only is Lily my good friend, but also yours.

 4. Not only are my students good at physics, but they also can play sports really well.

 5. No sooner had the boss left the office than the telephone rang.

 6. Only when all employees had finished eating did they get back to work.

 7. Only by using force could the door be open.

 8. Should you have further errors with your laptop, contact your seller for advice.

 9. Should we hear any further news, we will contact you immediately.

 10. Were I you,  I would tell him the truth.

 11. Were the government to raise taxes, they would make people angry.

 12. Had we NOT been late, we wouldn’t have missed the last train.

 13. So strong is he that he can lift the rock.

 14. Such hot milk that I can’t drink it now.

 15. Such a foggy day that we couldn’t see the road.

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc Đảo ngữ trong tiếng Anh và bài tập nhỏ để bạn luyện tập. Đảo ngữ sẽ không còn là trở ngại lớn nếu chúng ta hiểu rõ cách dùng và luyện tập hằng ngày. Tham khảo thêm cách học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả để tiến bộ về mọi mặt, đánh tan nỗi lo ngữ pháp nhé.

 

Comments


Cấu Trúc Thi Viết Câu Chuyên Anh – Đảo Ngữ So … That Và Such … That


+ Cấu Trúc Viết Câu Thi Chuyên Anh Học Sinh Giỏi ottochannel
+ Hiện đã có bài giải đề thi chuyên anh HCM các năm …… 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 và bài giải chuyên anh một số các tỉnh thành trên cả nước, các chuyên đề thi chuyên anh. Các đề thi HSG, thi 30/4.
+ Bài giải chuyên anh vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
+ Các bài giải chi đề thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia các năm …, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 của Bộ Giao Dục \u0026 Đào Tạo
+ Các đề thi vào lớp 10 của các tỉnh thành
+ Diễn giải ngữ pháp từng câu một, nhằm giúp học sinh trung bình có thể hiểu
+ Chia sẻ kiến thức, nâng bước thành công

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Xem thêm :  Công thức tính số mol, bài tập mol

Related Articles

Back to top button