Giáo Dục

Đề kiểm tra 15 phút toán 7 chương 1 hình học có đáp án, cực hay (4 đề)

đề kiểm tra 15 phút toán 7 chương 1 1 Hình học có đáp án, cực hay (4 đề)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay (4 đề)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Toán lớp 7.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

(Trắc nghiệm – Đề 1)

Câu 1: Hai góc đối đỉnh thì

A. Bằng nhau

B. Bù nhau

C. Phụ nhau

D. Không có mối liên hệ gì giữa hai góc đối đỉnh

Câu 2: Cho đường thẳng MN cắt đoạn thẳng AB tại I. Đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu:

A. MN ⊥ AB

B. I là trung điểm của đoạn thẳng AB

C. AB ⊥ MN và I là trung điểm

D. MN ⊥ AB và I là trung điểm của AB

Câu 3: Ba đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh? (Không kể các góc bẹt).

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

Câu 4: Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt. Biết a // b và a // c, suy ra:

A. b // c

B. a ⊥ b

C. b ⊥ c

D. a ⊥ c

Quảng cáo

Câu 5: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị:

A. Bù nhau

B. Bằng nhau

C. Phụ nhau

D. Kề bù

Câu 6: Số đường thẳng song song với đường thẳng a cho trước là:

A. 1

B. 2

C. 0

D. Vô số

Câu 7: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O, trong đó = 70o thì số đo góc x’Oy’ là:

A. 70o

B. 170o

C. 130o

D. 20o

Câu 8: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng:

A. Có một điểm chung

B. Không có điểm chung

C. Có hai điểm chung

D. Có vô số điểm chung

Câu 9: Chứng minh định lí là:

A. Dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận

B. Dùng đo đạc trực tiếp để suy ra kết luận

C. Dùng hình vẽ để suy ra kết luận

D. Dùng lập luận để từ kết luận suy ra giả thiết

Câu 10: Xem hình vẽ, biết MN = 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MC?

A. 8 cm

B. 6 cm

C. 4 cm

D. 2 cm

Quảng cáo

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

BẢNG ĐÁP ÁN (Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
D
B
A
B
D
A
B
A
D

Hướng dẫn chi tiết

Câu 1:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau (tính chất hai góc đối đỉnh).

Chọn đáp án A.

Câu 2:

Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Vậy đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu MN ⊥ AB và I là trung điểm của AB (MN cắt AB tại I).

Chọn đáp án D.

Câu 3:

Ba đường thẳng cắt nhau tại điểm O tạo thành 6 tia chung gốc.

Mỗi tia tạo với 5 tia còn lại là là 5 góc, mà có 6 tia, như vậy có tất cả số góc là:

5.6 = 30 góc

Vì mỗi góc được lặp lại hai lần nên 3 đường thẳng cắt nhau tạo thành: 30 : 2 = 15 góc

Xem thêm :  Hóa học 8 bài thực hành 1

Ba đường thẳng cắt nhau tạo thành 3 góc bẹt. Vậy có tất cả số góc khác góc bẹt là:

15 – 3 = 12 góc

Có tất cả 12 góc khác góc bẹt mà mỗi góc lại có một góc đối đỉnh với nó nên ta có số cặp góc đối đỉnh là: 12 : 2 = 6 cặp

Chọn đáp án B.

Câu 4:

a, b, c là ba đường thẳng phân biệt

Ta có: ⇒ b // c (tính chất ba đường thẳng song song).

Chọn đáp án A.

Câu 5:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau.

Chọn đáp án B.

Câu 6:

Cho trước một đường thẳng a thì có vô số đường thẳng song song với a.

Chọn đáp án D.

Câu 7:

Góc xOy và x’Oy’ là hai góc đối đỉnh nên = 70o.

Chọn đáp án A.

Câu 8:

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

Chọn đáp án B.

Câu 9:

Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận.

Chọn đáp án A.

Câu 10:

Theo hình vẽ ta thấy C là trung điểm của MN

Nên MC = MN = .4 = 2 cm.

Chọn đáp án D.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

(Trắc nghiệm – Đề 2)

Câu 1: Khoanh tròn vào phát biểu sai:

Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng

A. Có duy nhất một đường thẳng qua M và song song với đường thẳng NP

B. Có duy nhất một đường thẳng qua M và vuông góc với đường thẳng NP

C. Cả hai câu đều sai

D. Cả hai câu đều đúng

Câu 2: Cho góc xOy = 20o thì góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:

A. 20o

B. 70o

C. 160o

D. 40o

Câu 3: Chọn khẳng định sai:

A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc trong cùng phía bù nhau

B. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau

C. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

D. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

Câu 4: Cho hình vẽ: a // b, = 60o, số đo góc B3 là:

A. = 60o

B. = 120o

C. = 20o

D. = 90o

Câu 5: Qua một điểm nằm ở ngoài một đường thẳng

A. có hai đường thẳng song song với đường thẳng đó

B. có nhiều hơn một đường thẳng song song với đường thẳng đó

C. có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó

D. chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

Câu 6: Hai đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc với nhau tạo thành:

A. một góc vuông

B. hai góc vuông

C. bốn cặp góc vuông

D. bốn góc vuông

Câu 7:

Chọn câu đúng nhất:

A. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt

B. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không vuông góc với nhau

C. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau

D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung

Câu 8: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9: Chọn câu đúng:

A. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

B. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

Xem thêm :  Các loại máy cơ đơn giản, ví dụ và công dụng

C. Hai đường thẳng cắt nhau thì tạo thành bốn góc vuông

D. Hai đường thẳng vuông góc thì tạo thành bốn góc nhọn

Câu 10: Cho hai góc = 45o như hình vẽ

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. là hai góc đối đỉnh

B. = 90o

C. Tia Oy là tia phân giác của

D. là hai góc kề bù

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

BẢNG ĐÁP ÁN (Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
A
D
B
D
D
D
B
A
B

Hướng dẫn chi tiết

Câu 1:

Theo tiên đề Ơ-clít, qua M có duy nhất một đường thẳng song song với NP nên A đúng.

Qua M kẻ được một và chỉ một đường thẳng vuông góc với đường thẳng NP (tính chất thừa nhận hai đường thẳng vuông góc) nên B đúng.

Vậy cả A và B đều đúng.

Do đó câu C sai.

Chọn đáp án C.

Câu 2:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau nên góc đối đỉnh với góc xOy bằng 20o.

Chọn đáp án A

Câu 3:

+) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có

– Hai góc trong cùng phía bù nhau

– Hai góc so le trong bằng nhau

+) Hai đường thẳng song song thì cắt nhau.

+) Hai góc bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh vì có thể chúng không chung gốc như hình vẽ sau:

Vậy đáp án A, B, C đúng và D sai.

Chọn đáp án D

Câu 4:

Vì a // b nên = (hai góc đồng vị)

Mà = 60o nên = 60o

Lại có: + = 180o (hai góc kề bù)

Suy ra = 180o – = 180o – 60o = 120o.

Chọn đáp án B.

Câu 5:

Theo tiên đề Ơ-c lít: Qua một điểm nằm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn đáp án D.

Câu 6:

Chọn đáp án D.

Câu 7:

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung đúng (theo lý thuyết định nghĩa hai đường thẳng song song).

Chọn đáp án D.

Câu 8:

Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh 2 cặp góc đối đỉnh (theo lý thuyết).

Chọn đáp án B.

Câu 9:

+ Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau là đúng nên đáp án A đúng.

+ Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc, sai vì chưa chắc trong các góc tạo thành có một góc vuông nên đáp án B sai.

+ Hai đường thẳng cắt nhau thì tạo thành bốn góc vuông, sai vì chưa chắc hi đường thẳng ấy đã vuông góc nên đáp án C sai.

+ Hai đường thẳng vuông góc thì tạo thành bốn góc nhọn, sai vì 4 góc được tạo thành từ hai đường thẳng vuông góc là góc vuông nên đáp án D sai.

Chọn đáp án A.

Câu 10:

+ Ta có (= 45o) nhưng hai góc này không phải hai góc đối đỉnh vì tia Ox của góc xOy là tia đối của tia Oz của góc zOt, nhưng tia Oy của góc xOy lại không phải là tia đối của tia Ot của góc zOt nên đáp án A sai.

+ Lại có: = 180o

Suy ra = 180o – = 180o – 45o – 45o = 90o

Do đó = 90o

Nên đáp án B đúng.

+ Vì ≠ (45o ≠ 90o) nên tia Oy không là tia phân giác của .

Đáp án C sai.

+ Ta có: = 45o + 45o = 90o nên không thể là hai góc kề bù

Đáp án D sai.

Chọn đáp án B.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Xem thêm :  (tiếng việt cơ bản lớp 5)tác dụng của dấu phẩy dùng để làm gì ?

(Tự luận – Đề 1)

Câu hỏi:

Cho góc = 60o. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ OB chứa OA, vẽ tia Ox vuông góc với tia OB. Trên nửa mặt phẳng kia, vẽ tia Oy vuông góc với OA.

a) Chứng minh

b) Vẽ Ox’ là tia đối của tia Ox. Hãy tính .

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

a) +) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là OB, ta có

= 60o (đề bài)

= 90o (do Ox ⊥ OB)

Suy ra < nên tia OA nằm giữa tia Ox và tia OB

Do đó: = 90o (1) (2 điểm)

+) Ta có Oy ⊥ OA ⇒ = 90o

Vì OA và Oy nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là OB nên tia OB nằm giữa hai tia OA và Oy nên ta có:

= 90o (2) (2 điểm)

Từ (1) và (2) suy ra (cùng phụ với góc ). (1 điểm)

b) Từ (1) suy ra = 90o – = 90o – 60o = 30o (1 điểm)

Vì tia Ox’ là tia đối của tia Ox nên = 180o (1 điểm)

Ta có: = 180o (1 điểm)

Suy ra: = 180o – 30o – 90o = 60o (1 điểm)

Vậy = 60o. (1 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

(Tự luận – Đề 2)

Câu 1: Cho hình vẽ với các số liệu như trên hình.

Chứng minh:

a) a // b

b) c ⊥ b

Câu 2: Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lý: “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song”.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Câu 1: (5 điểm)

a) Theo hình vẽ ta có: (= 120o)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong

Do đó: a // b (nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo thành cặp góc so le bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau). (2,5 điểm)

b) Ta có: ⇒ b ⊥ c (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song) (2,5 điểm).

Câu 2: (5 điểm)

GT

a và b phân biệt (1 điểm)

a ⊥ c; b ⊥ c (2 điểm)

KL

a // b (1 điểm)

Xem thêm đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2021 – 2022 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề kiểm tra 15 phút đại số 7 học kì 1(ĐỀ 1)


Cô Tuyến TLA chữa đề kiểm tra 15 phút đại số 7, học kì 1. Các em chép đề, tự làm rồi đối chiếu kết quả, chấm xem mình được bao nhiêu điểm nhé. Đăng kí kênh của cô để theo dõi các đề tiếp theo nhé!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button