Tổng Hợp

Hàm IF Kết Hợp Hàm OR |Cách Kết Hợp Hàm IF Với Hàm OR- Hàm IF OR

Hàm IF OR trong Excel đây là cách phối hợp thông dụng của hàm IF bởi nó được ứng dụng rất nhiều trong các tình huống thực tiễn. Nếu các bạn chỉ sử dụng riêng hàm IF và hàm OR thì các bạn không thể thấy được hết sự hữu ích và sức mạnh thật sự của các hàm này trong Excel. Nội dung dưới đây, Học Excel Cơ Bản sẽ giúp bạn tìm hiểu về cú pháp và cách phối hợp hàm IF với hàm OR để xác minh nhiều điều kiện.

1.Tính năng của hàm IF trong Excel.

Hàm IF là một trong những hàm logic giúp người dùng xác minh một điều kiện nhất định và trả về giá trị mà bạn chỉ định nếu điều kiện là TRUE hoặc trả về một giá trị khác nếu điều kiện là FALSE.

Hàm IF phối hợp hàm OR trong excel giúp ta tính toán, xác minh và đối chiếu nhiều điều kiện khác nhau trả về kết quả tương ứng.

2.Cú pháp của hàm IF trong Excel.

IF (Logical_test[value_if_true][value_if_false])

 Trong số đó:

 • Logical_test

  (bắt buộc): Là một giá trị hay biểu thức logic trả về giá trị TRUE(đúng) hoặc FALSE(sai). Bắt buộc phải có. So với tham số này, bạn có thể chỉ rõ đó là ký tự, ngày tháng, con số hay bất kì biểu thức so sánh nào.

 • Value_if_true

  (không bắt buộc): Là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu biểu thức logic cho giá trị TRUE hay nói cách khác là điều kiện thỏa mãn.

 • Value_if_false

  (không bắt buộc): Là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu biểu thức logic cho giá trị FALSE hay nói cách khác là điều kiện không thỏa mãn.

Trong một số trường hợp bài toán chứa nhiều điều kiện bạn cần sử dụng thêm hàm AND, OR để phối hợp nhiều điều kiện.

 • Bài toán có nhiều điều kiện, giá trị trả về chỉ cần thỏa mãn 1 trong các điều kiện bạn sử dụng thêm hàm OR trong biểu thức điều kiện. Cú pháp hàm OR: OR(logical1, logical2,..).Trong số đó logical là các biểu thức điều kiện.

3.Hướng dẫn sử dụng hàm IF nhiều điều kiện – Hàm IF OR

3.1.  Sử dụng hàm IF chỉ chứa 1 điều kiện cần xét.

Ví dụ: Mang ra kết quả thi tuyển vào lớp 10 dựa vào kết quả thi 3 môn, nếu tổng điểm to hơn hoặc bằng 24 thì học sinh thi đỗ, trái lại thí sinh thi trượt.

Hàm IF kết hợp hàm OR
3.1.  Sử dụng hàm IF chỉ chứa 1 điều kiện cần xét.

Hình 1: Xác minh nhiều điều kiện trong Excel.

Vậy trong trường hợp này tất cả chúng ta sẽ sử dụng hàm IF với điều kiện cơ bản nhất là nếu không đúng thì sai. Ở đây tất cả chúng ta sẽ gán cho hàm IF điều kiện là nếu tổng điểm to hơn hoặc bằng 24 thì “Đỗ” còn tổng điểm nhỏ hơn 24 thì “Trượt”.

Để xếp loại cho học sinh trước nhất, tại ô I4, ta nhập công thức: =IF(H4andgt;=24,“Đỗ”,“Trượt”)

Trong số đó:

 • H4andgt;=24

  : Là biếu thức so sánh tổng điểm có to hơn hoặc bằng 24 hay không?

 • “Đỗ”

  : Giá trị trả về của hàm IF nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.

 • “Trượt”

  : Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau thời điểm nhập công thức cho ô I4, ta kéo xuống sao chép công thức cho những học sinh còn lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả như hình sau:

Hàm IF kết hợp hàm OR
3.1.  Sử dụng hàm IF chỉ chứa 1 điều kiện cần xét.

Hình 2: Hàm IF phối hợp hàm OR.

3.3. Hàm IF nhiều điều kiện phối hợp hàm OR, Hàm IF OR

Cú pháp của hàm OR trong Excel: OR(logical1, logical2,…)

Trong số đó logical1 và logical2 là 2 mệnh đề logic.

Kết quả trả về của hàm OR:.

 • TRUE: Khi có một mệnh đề logic bất kì trong hàm OR là đúng.
 • FALSE: Khi toàn bộ các mệnh đề bên trong hàm OR đều sai.

Bạn sử dụng phối hợp các hàm IF và hàm OR theo cách tương tự như với hàm AND ở trên.

Ví dụ: Có bảng danh sách học sinh có Họ và Tên, điểm thi lần 1 và điểm thi lần 2. Hoàn thiện cột kết quả với điều kiện là: Nếu điểm thi lần 1 >= 20 hoặc điểm thi lần 2 >=30 thì kết quả là “Đỗ”, trái lại nếu điểm thi lần 1 <20 và điểm thi lần 2 <30 thì kết quả là “Trượt”.

Kiểm tra nhiều điều kiện trong Excel

Hình 3: Xác minh nhiều điều kiện trong Excel.

Vậy trong trường hợp này tất cả chúng ta sẽ sử dụng hàm IF phối hợp hàm OR với điều kiện là điểm thi lần 1 >= 20 hoặc điểm thi lần 2 >=30 thì kết quả là “Đỗ”, trái lại nếu điểm thi lần 1 <20 và điểm thi lần 2 <30 thì keert quả là “Trượt”

Để xếp loại cho học sinh trước nhất, tại ô E4, ta nhập công thức: =IF(OR(C4andgt;=20,D4andgt;=30),“Đỗ”,“Trượt”)

Trong số đó:

 • OR(C4andgt;=20,D4andgt;=30)

  : Là biếu thức so sánh với các yếu tố:

  • C4andgt;=20: Xác minh điểm thi lần 1 có >=20 hay khống?
  • D4andgt;=30: Xác minh điểm thi lần 2 có >=30 hay khống?
 • “Đỗ”

  : Giá trị trả về của hàm nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.

 • “Trượt”

  : Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau thời điểm nhập công thức cho ô E4, ta kéo xuống sao chép công thức cho những học sinh còn lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả như hình sau:

Hàm IF kết hợp hàm OR

Hình 4: Hàm IF phối hợp hàm OR.

3.4. Hàm IF nhiều điều kiện phối hợp hàm AND và hàm OR.

Trong trường hợp bạn phải nhận xét dữ liệu của mình dựa trên nhiều điều kiện, tất cả chúng ta sẽ phải sử dụng cả hai hàm AND và OR cùng một lúc.

Ở những ví dụ trên tất cả chúng ta đã nắm được cách sử dụng hàm IF phối hợp với hàm AND và hàm IF phối hợp với hàm OR. Nên ở phần này tất cả chúng ta chỉ cần phối hợp 2 hàm này lại để đặt điều kiện cho biểu thức logic sao cho khoa học thích hợp với yếu cầu thực tiễn của bài toán.

Ví dụ: Bảng danh sách học sinh có Họ và Tên, điểm thi lần 1 và điểm thi lần 2. Hoàn thiện cột kết quả với điều kiện là: Nếu điểm thi lần 1 >= 20 và điểm thi lần 2 >=25 hoặc điểm thi lần 1 >= 15 và điểm thi lần 2 >=25 thì kết quả là “Đỗ”, trái lại thì kết quả là “Trượt”.

Kiểm tra nhiều điều kiện trong Excel

Hình 5: Xác minh nhiều điều kiện trong Excel.

Với điều kiện trên, ta có thể phân tích thành 2 điều kiện nhỏ:

 • Điều kiện 1: Điểm lần 1andgt; = 20 và Điểm lần 2andgt; = 25
 • Điều kiện 2: Điểm lần 1andgt; = 15 và Điểm lần 2andgt; = 20

Điều kiện 1 và điều kiện 2 ta viết bằng hàm AND, cuối cùng sử dụng hàm OR phối hợp 2 kiều kiện trên làm điều kiện xác minh logic trong hàm IF và phân phối các đối số TRUE (Đúng) và FALSE (Sai). Kết quả là bạn sẽ thu được công thức IF sau với nhiều điều kiện AND/OR:

Để xếp loại cho học sinh trước nhất, tại ô E4, ta nhập công thức: =IF(OR(AND(C4andgt;=20,D4andgt;=25),AND(C4andgt;=15,D4andgt;=20)),“Đỗ”,“Trượt”)

Trong số đó:

 • OR(AND(C4andgt;=20,D4andgt;=25),AND(C4andgt;=15,D4andgt;=20))

  : Là biếu thức so sánh với các yếu tố:

  • AND(C4andgt;=20,D4andgt;=25): Tương ứng với điều kiện 1.
  • AND(C4andgt;=15,D4andgt;=20): Tương ứng với điều kiện 2.
 • “Đỗ”

  : Giá trị trả về của hàm nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.

 • “Trượt”

  : Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau thời điểm nhập công thức cho ô E4, ta kéo xuống sao chép công thức cho những học sinh còn lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả như hình sau:

Hàm IF kết hợp hàm OR

Hình 6: Hàm IF phối hợp hàm OR.

4. Lưu ý khi sử dụng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel.

Như bạn vừa thấy, dùng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel không đòi hỏi phương pháp, công thức cao siêu. Để cải tổ công thức hàm IF lồng nhau và tránh những lỗi thông thường, hãy luôn nhớ điều cơ bản sau:

 • Hàm IF không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Tương tự như phần lớn những hàm khác, hàm IF được mặc định không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Điều này có nghĩa rằng các biểu thức logic có chứa ký tự không thể phân biệt được kiểu chữ hoa hay thường trong công thức hàm IF. Ví dụ khi so sánh một ô nào đó với “Hà Nội” thì hàm IF sẽ hiểu Hà Nội, hà nội, HÀ NỘI, … là như nhau.

Tổng kết.

Như vậy với nội dung này, Vương Quốc Đồ Ngủ đã chia sẻ cho các bạn cách sử dụng hàm IF nhiều điều kiện phối hợp với hàm OR trong Excel. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì có thể comment ngay dưới nội dung này để chúng tôi có thể khắc phục mọi thắc mắc của bạn một cách sớm nhất. Chúc các bạn thành công.

 

Xem thêm :  Hướng dẫn cách may áo dài truyền thống Việt Nam cho người mới

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button