Tổng Hợp

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH BỬU LONG BIÊN HÒA

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** ĐỖ VŨ DUNG DINH KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH BỬU LONG BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CẢNH QUAN & KỸ THUẬT HOA VIÊN Tp Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** ĐỖ VŨ DUNG DINH KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH BỬU LONG BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI Chuyên nghề: Thiết kế khung cảnh KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS NGƠ AN Tp Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 i LỜI CẢM ƠN Luận văn tìm hiểu thực nằm khn khổ chương trình huấn luyện kỹ sư chuyên nghề Cảnh Quan- Kỹ Thuật Hoa Viên thuộc trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Xin chân tình cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Bộ Mơn Cảnh Quan Kỹ Thuật Hoa Viên Đã tạo điều kiện thuận tiện cho suốt thời gian học tập thời gian thực luận văn Trân trọng cảm ơn: TS Ngơ An Đã trực tiếp hướng dẫn, đóng phản hồi kiến, chỉnh sửa, giúp tơi thực tốt luận văn Xin cảm ơn tất quý thầy cô môn Cảnh Quan Kỹ Thuật Hoa Viên nói riêng thầy mơn khác tận tình giúp đỡ tri thức chuyên môn kinh nghiệm thực tiễn ngành nghề tìm hiểu Cuối xin gởi lời cảm ơn đến gia đình, đồng bọn thân thiết tất bạn lớp tạo điều kiện học tập, giúp đỡ suốt thời gian thực luận văn Xin chân tình cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 12/12 /2012 Sinh viên Đỗ Vũ Dung Dinh ii TÓM TẮT Đề tài tìm hiểu: “ Khảo sát đánh giá tiềm phát triển du lịch sinh thái Khu du lịch Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai ” vị trí phường Bửu Long, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thời gian thực từ tháng 10/2012 đến tháng 1/2013 Mục tiêu đề tài: Trên sở thăm dò trạng, nhận xét hệ thống mảng xanh khung cảnh có với trạng hoạt động du lịch sinh thái khu du lịch Bửu Long, tỉnh Đồng Nai Từ mang định hướng phát triển cho toàn khu, đồng thời đề xuất cải tiến thiết kế khung cảnh số điểm du lịch nhằm thu hút đông đảo khách du lịch đến với tỉnh nhà nói chung với khu du lịch Bửu Long nói riêng Kết đạt được: – Nhận xét trạng, tiềm điều kiện phát triển du lịch sinh thái khu du lịch Bửu Long – Xác nhận loại hình du lịch sản phẩm du lịch khai thác khu vực – Xây dựng mục tiêu thích hợp phát triển khu du lịch sinh thái nơi – Đề xuất phương án phát triển DLST vững chắc khu du lịch Bửu Long – Đề xuất phương án thiết kế iii SUMMARY Research subjects: “Survey and assessment of potential eco-tourism development in the Culural Tourims Buu Long” social location in Bien Hoa city, Dong Nai, time implementation from 10/2012 to 1/2013 The objective of the project: Based on current surveys, assessment systems and green landscape is the same with the current state of eco-tourism activities at Culural Tourims Buu Long Dong Nai province Since then provide orientation for the whole area, along with proposed improvement and landscape thiết kế to some tourist attracts tourists to the province in general and Culural Tourims Buu Long said own The results were:` – Evaluate the status, potential and conditions of eco-tourism development areas Culural Tourims Buu Long – Identify the different types of travel and tourism products can be exploited in the area – Develop appropriate target when developing eco-tourism zone here – Propose solutions to develop sustainable ecotourism in Culural Tourims Buu Long – Proposed thiết kế plans iv MỤC LỤC Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan Du lịch DLST 2.1.1 Du lịch 2.1.1.1 Khái niệm chung du lịch 2.1.1.2 Các loại hình Du lịch 2.1.2 Du lịch sinh thái 2.1.2.1 Khái niệm DLST 2.1.2.2 Đặt trưng Du lịch sinh thái 2.1.2.3 Các tài nguyên Du lịch sinh thái 2.1.2.4 Du lịch sinh thái Việt Nam 2.2 Dấu hiệu tiềm phát triển Du lịch sinh thái tỉnh Đồng Nai 12 2.2.1 Tổng quan tỉnh Đồng Nai 12 2.2.1.1 Lịch sử tạo dựng tỉnh Đồng Nai 12 2.2.1.2 Vị trí địa lý 13 2.2.2 Tiềm phát triển Du lịch sinh thái tỉnh Đồng Nai 13 2.2.2.1 Tiềm phát triển Du lịch tỉnh Đồng Nai 13 2.2.2.2 Các điểm du lịch tiếng 15 2.2.2.3 Dự án, sách, kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai 18 2.3 Dấu hiệu KDL Bửu Long – tỉnh Đồng Nai 21 2.3.1 Lịch sử tạo dựng KDL 21 2.3.2 Điều kiện tự nhiên 22 2.3.2.1 Vị trí địa lý 22 2.3.2.2 Địa hình 22 2.3.2.3 Đất đai – Thổ nhưỡng 22 v 2.3.3 Khí hậu – Thủy văn 22 2.3.3.1 Lượng mưa 23 2.3.3.2 Nhiệt độ 23 2.3.3.4 Cơ chế gió 23 2.3.3.5 Mạng lưới sông rạch 23 2.3.4 Tài nguyên Động – Thực vật 24 2.3.4.1 Tài nguyên Động vật 24 2.3.4.2 Tài nguyên Thực vật 24 2.3.5 Dấu hiệu kinh tế xã hội KDL vùng phụ cận 24 2.3.5.1 Tình hình kinh tế 24 2.3.5.2 Các sở kinh tế hầu hết 27 2.3.5.2.1 Nông lâm nghiệp 27 2.3.5.2.2 Công nghiệp – TTCN 27 2.3.5.2.3 Thương mại – dịch vụ 27 2.3.5.2.4 Dân số lao động 28 2.3.5.2.5 Phân bố dân cư đời sống dân cư 28 2.3.6 Trạng thái sử dụng đất KDL 29 2.3.7 Chức phân khu 29 2.3.8 Các dự án đầu tư, qui hoạch khu du lịch Bửu Long 34 Chương 3: MỤC TIÊU – NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 Mục tiêu đề tài 35 3.2 Nội dung tìm hiểu 35 3.3 Phương pháp tìm hiểu 35 3.3.1 Phương pháp tìm hiểu tài liệu 35 3.3.2 Phương pháp điều tra xã hội học 36 3.3.3 Phương pháp thăm dò thực địa 36 3.3.4 Phương pháp phân tích SWOT 36 3.3.5 Phương pháp tra cứu thăm dò đồ 37 3.3.6 Phương pháp xử lý số liệu 37 vi Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Tài nguyên DLST trạng phát triển DLST khu du lịch Bửu Long tỉnh Đồng Nai 38 4.1.1 Tài nguyên DLST khu du lịch Bửu Long 38 4.1.1.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên 38 4.1.1.2 Tài nguyên du lịch nhân văn 40 4.1.2 Trạng thái phát triển DLST khu du lịch Bửu Long – tỉnh Đồng Nai 41 4.1.2.1 Hệ thống giao thông 41 4.1.2.2 Hệ thống điện 41 4.1.2.3 Hệ thống nước 41 4.1.2.4 Nền tảng hạ tầng phục vụ Du lịch 42 4.1.2.5 Các loại hình sản phẩm du lịch 42 4.1.2.6 Ban quản lý khu du lịch Bửu Long 46 4.2 Kết điều tra xã hội học 46 4.2.1 Kết điều tra khách du lịch 46 4.2.2 Kết điều tra quyền địa phương 48 4.2.3 Kết điều tra người dân khu du lịch Bửu Long 51 4.3 Kết phân tích SWOT đề xuất phương án phát triển DLST 52 4.3.1 Kết phân tích SWOT 52 4.3.1.1 Điểm mạnh 52 4.3.1.2 Nhược điểm 52 4.3.1.3 Thời dịp 53 4.3.1.4 Thách thức 53 4.3.2 Các phương án phát triển DLST khu du lịch bửu Long 53 4.3.2.1 Phương án phát huy điểm mạnh tận dụng thời 53 4.3.2.2 Phương án không để nhược điểm làm thời 53 4.3.2.3 Phương án phát huy điểm mạnh để vượt qua thử thách 54 4.3.2.4 Phương án không để thủ thách bộc lộ nhược điểm 54 4.3.3 Tích hợp phương án 54 vii 4.3.3.1 Những phương án ưu tiên 54 4.3.3.2 Những phương án ưu tiên 54 4.3.3.3 Những phương án cần xem xét 55 4.4 Đề xuất plan kế hoạch quản lý phát triển khu du lịch Bửu Long thành khu Du lịch sinh thái 57 4.4.1.Một số đề xuất để phát triển 57 4.4.1.1 Bảo vệ yếu tố sinh thái đặc thù KDL Bửu Long 57 4.4.1.2 Về yếu tố người DLST KDL Bửu Long 57 4.4.1.2.1 So với đội ngũ cán quản ký 57 4.4.1.2.2 So với khách du lịch 57 4.4.1.2.3 So với hướng dẫn viên du lịch 58 4.4.1.2.4 So với cư dân địa phương 58 4.4.1.3 Về yếu tố xây dựng sở hạ tầng 58 4.4.2 Một số phương án khác nhằm phát triển DLST khu du lịch Bửu Long 58 4.4.2.1 Phương án chế sách 58 4.4.2.2 Phương án kết nối khu du lịch với điểm du lịch khác khu vực lân cận 58 4.4.2.3 Phương án quy hoạch 59 4.4.2.4 Phương án khung cảnh 61 4.4.2.5 Phương án thị trường xúc tiến phát triển DLST 65 4.4.2.5.1 Về tuyên truyền truyền bá 65 4.4.2.5.2 Về thị trường nước 65 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 5.1 Tổng kết 67 5.2 Kiến nghị 68 Tài liệu tham khảo 69 Phụ lục Phụ lục viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 2.1 – Rừng Quốc Gia Nam Cát Tiên 16 Hình 2.2 – Thác Trị An 17 Hình 2.3 – Thắng cảnh đình Phú Mĩ 18 Hình 2.4 – Cổng trước KDL Bửu Long 21 Hình 2.5 – Tồn cảnh khu du lịch Bửu Long sông Đồng Nai 23 Hình 2.6 – Hồ sen KDL Bửu Long 24 Hình 2.7 – Vẹt cánh xanh 24 Hình 2.8 – Công trắng 24 Hình 2.9 – Văn Miếu Trấn Biên 28 Hình 2.10 – Bảng dẫn theo phân khu KDL 29 Hình 2.11 – Một góc khu trung tâm ngày hội ẩm thực 30 Hình 2.12 – Khu chim thú nấp sau hàng dầu 30 Hình 2.13 – Đạp vịt hồ 31 Hình 2.14 – Hoạt động leo núi khách du lịch 31 Hình 2.15 – Quán ăn Du Long 32 Hình 2.16 – Một góc thơ mộng Hồ Long Ẩn 33 Hình 4.1 – Bao quanh KDL Bửu Long rừng xum xuê 38 Hình 4.2 – Cụm núi hồ Long Ẩn 39 Hình 4.3 – Bửu Phong Cổ Tự 40 Hình 4.4 – Tượng Phật nằm chùa Long Sơn Thạch Động 40 Hình 4.5 – Nhà vệ sinh khang trang, KDL 42 Hình 4.6 – Khu vực vườn ươm xanh 42 Hình 4.7 – Đường với hàng soi bóng mát KDL 43 ix – Hợp tác ban nghề liên quan, phát huy tính chủ động truyền bá du lịch – Tổ chức thực quảng cáo đồng phương tiện truyền thông – Tăng cường khai thác mạng cho công tác tuyên truyền truyền bá – Nâng cao chất lượng sản xuất, bán hàng lưu niệm 4.4.2.5.2 Về thị trường nước – Lựa chọn thị trường trung tâm xây dựng chương trình hoạt động truyền bá du lịch thị trường chủ đạo – Thiết lập quan hệ với tạp chí nước ngồi, phân phối thơng tin du lịch cho phóng viên, hãng lữ hành, doanh nghiệp du lịch Thông qua đại sứ, tham tán viet nam nước để truyền bá du lịch 66 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Tổng kết: KDL Bửu Long khu du lịch có đầy đủ tiềm sinh thái Đặc biệt tài nguyên du lịch nhân văn vơ dồi dào, có truyền thống văn hóa lịch sử trải qua nhiều giai đoạn phát triền dân tộc Hiện có nhiều nhà đầu tư dự án lớn xúc tiến nhằm phát triển tiềm DLST tỉnh Đồng Nai nói chung KDL Bửu Long tiêu biểu điển hình Do tiềm khu vực chưa khai thác triệt để Luận văn thăm dò thu số kết Có thể tóm tắt sau: – Nhận xét tiềm phát triển DLST khu vực lớn – Tài nguyên DLST tự nhiên: thiên nhiên phong phú, không khí lành,núi non nguy nga, ấn tượng, hữu tình – Tài nguyên DLST nhân văn: nhiều chùa xây dựng từ lâu, có văn hóa Phật giáo từ lâu dời; cư dân có đời sống văn hóa, tín ngưỡng phong phú – Thơng qua phương pháp phân tích SWOT, khơng vạch điểm mạnh, nhược điểm, hội thách thức phát triển DLST KDL Bửu Long mà đề tài đề xuất nhiều phương án thiết thực để phát triển du lịch khu vực 5.2 Kiến nghị: Phát triển du lịch sinh thái Bửu Long yếu tố trọng yếu vực dậy khu du lịch lâu đời dần chìm vào quên lãng người dân địa khu vực lân cận Để phát triển DLST vững chắc lâu dài KDL Bửu Long, đề tài mang điểm cần ý sau: 67 Cần đẩy mạnh công tác triển khai dự án, thu hút vốn đầu tư nước để phát triển KDL Bửu Long thành khu DLST mang tầm cỡ quốc gia, lớn khu vực tiềm mà vốn có Trong plan tổ chức nhà đầu tư nhà quản lý cần phải nắm vững sinh thái môi trường, giữ vững cảnh sắc thiên nhiên nguy nga Trong việc xây dựng sở hạ tầng cần tránh gây tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái vùng Cần xây dựng thương hiệu riêng mang đậm sắc vùng đất Đơng Nam Bộ, giữ vững văn hóa tín ngưỡng nơi Cần tạo điều kiện cho cư dân địa phương tham gia tích cực hoạt động DLST Tổ chức lớp huấn luyện cộng đồng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên để nâng cao nhận thức người dân tầm trọng yếu việc bảo tồn giá trị đặc thù thiên nhiên Tăng cường nhận thức chung DLST cho tầng lớp nhân dân, trước mắt nâng cao nhận thức cho cán lãnh đạo cấp người công bố sách Cơng tác khai thác DLST phải dựa phép tắc phát triển vững chắc, cân mục tiêu: kinh tế, xã hội môi trường 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô An, 2009 Bài giảng môn học Du lịch sinh thái Khoa môi trường tài nguyên – Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Lê Huy Bá, 2006 Du lịch Sinh Thái Nhà xuất giáo dục Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Phạm Trung Lương, 2002 Du lịch sinh thái:Những vấn đề lý luận thực tiễn phát triển Việt Nam Nhà xuất Giáo dục Các website về: – Các loại hình du lịch: http://www.scribd.com/doc/24062123/PHU-LUC-5-CacLoai-Hinh-Du-Lich – TNDLTN TNDLNV: http://tailieudulich.wordpress.com/2009/12/17/tainguyen-du-l%E1%BB%8Bch-nhan-van/) – Website Viện phát triển du lịch: http://www.itdr.org.vn – Các điểm du lịch tiếng Đồng Nai: http://www.vnnavi.com/dongnai/dulich/namcattien http://www.vnnavi.com/dongnai/dulich/trian http://www.vnnavi.com/dongnai/dulich/phumy http://www.vnnavi.com/dongnai/dulich/holongan – Các dự án phát triển du lịch Đồng Nai: http://hdnd.dongnai.gov.vn/anpham/mlnewsfolder.2009-10 69 PHỤ LỤC Bảng đề xuất mục lục trồng để tạo khung cảnh phục vụ DLST STT Tên Việt Nam Tên khoa học Họ thực vật Dừa Cocos nucifera Arecaceae Tràm đỏ Callistemon citrinus Myrtaceae Bàng lăng tím Lagerstroemia speciosa Lythraceae Ngọc lan ta Magnolia alba Magnoliaceae Móng bò tím Bauhinia purpurea Linn caesalpiniaceac Bò cạp nước Cassia fistula Linn Fabaceae Dầu rái Dipterocarpus alatus Dipterocarpaceae Sao đen Hopea odorata Dipterocarpaceae Mỏ két Heliconia densiflora Heliconiaceae 10 Ác ó Acanthus integrifolius Acanthaceae 11 Xuyến chi Wedelia trilobata Asteraceae 12 Sao nhái Cosmos bipinnatus Cav Asteraceae 13 Lẻ bạn Tradescantia discolor Commelinaceae 14 Bạch trinh biển Hymenocallis americana Roem Narcissus PHỤ LỤC PHIẾU LẤY THÔNG TIN VỀ KHÁCH DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH BỬU LONG – BIÊN HỊA – ĐỒNG NAI Biên Hòa, ngày tháng năm 2012 Kính thưa q anh/chị Tơi tên Đỗ Vũ Dung Dinh – Sinh viên Khoa Môi Trường Tài Nguyên, chuyên nghề: Thiết kế khung cảnh, Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Hiện tại, tiến hành thu thập liệu du lịch để thực Luận văn tốt nghiệp với đề tài: ” KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH BỬU LONG – BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI” Xin anh/chị cung cấp thêm số thông tin Các thông tin chung người vấn a Họ tên: b Tuổi: ………………………………………………………………… c Nghề nghiệp: ………………………………………………………… d Giới tính: …………………………………………………………… e Trình độ học vấn: …………………………………………………… f Anh/chị đến từ tỉnh thành nào? ……………………………… g Trong chuyến du lịch anh/chị đến địa điểm khác ngồi điểm du lịch này? Nếu có, ………………………… Quý khách biết khu du lịch Bửu Long qua Sách, báo, tạp chí Trung tâm lữ hành Bạn bè truyền miệng Tờ rơi Internet, tivi Khác……… Trước quý khách đến địa điểm du lịch lần? Lần đầu Lần Lần Nhiều lần Mục đích quý khách đến điểm du lịch là: Vui chơi giải trí Nghiên cứu khoa học Công việc Trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên Khác Quý khách tới địa điểm du lịch là: Đi Đi với gia đình Đi theo đồn Q khách dự định lại địa điểm du lịch bao lâu? buổi ngày Nhiều ngày Trong khu du lịch Bửu Long quý khách muốn đến nơi nhất? ………………………………………………………………………………… Quý khách thấy chất lượng phục vụ điểm du lịch nào? Tốt Trung bình Kém Trong điểm đây, có điểm q khách chưa hài lòng? Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị Dịch vụ du lịch Cảnh quan tự nhiên Thái độ người dân địa Sự đảm bảo an tồn 10 Q khách có mong muốn hay chờ đợi quay trở lại khu du lịch? Yếu tố Giữ nguyên nét hoang sơ Cảnh quan đẹp, CSHT – CSVC tốt Khơng Bình Đồng Rất đồng ý Thường ý đồng ý Nhiều loại hình giải trí Giá phải Chất lượng dịch vụ tốt 11 Ý kiến đóng góp quý khách để KDL Bửu Long ngày phát triển hơn? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! Chúc quý khách chuyến du lịch vui vẻ! PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ UBND PHƯỜNG BỬU LONG Biên Hòa, ngày tháng năm 2012 Kính thưa q anh/chị Tơi tên Đỗ Vũ Dung Dinh – Sinh viên Khoa Môi Trường Tài Nguyên, chuyên ngành: Thiết kế cảnh quan, Trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Hiện tại, tơi tiến hành thu thập liệu du lịch để thực Luận văn tốt nghiệp với đề tài: ” KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH BỬU LONG – BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI” Xin anh/chị phân phối thêm số thông tin Các thông tin chung người vấn: Họ tên: ……………………………………………………………………… Giới tính: …………… ……………………… Năm sinh: …………………………… Chức vụ: …………………………… Câu 1: Xin Anh/chị cho biết vai trò quyền địa phương KDL Bửu Long? A Quản lý hành B Trợ giúp tài chính, thủ tục, yêu cầu kinh doanh, … C Cả A B D Không có quan hệ Câu 2: Anh/chị có ý kiến cách quản lý điểm DL đây? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 3: Anh /chị tạo điều kiện để tìm hiểu, nâng cao tri thức du lịch nào? A Dự hội thảo B Huấn luyện, tập huấn, tham quan C Cả A B D Khơng có Câu 4: Anh/chị có nhận xét dấu hiệu du lịch nơi này? A Rất phong phú, đặc sắc B Bình thường C Khơng có đặc sắc D Khác Câu 5: Theo anh/chị du lịch sinh thái là: A Là loại hình du lịch khai thác mạnh thiên nhiên B Là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên văn hố địa gắn với giáo dục mơi trường, có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn phát triển vững chắc, với tham gia tích cực cộng đồng địa phương C Cũng loại hình du lịch khác, trọng yếu thu hút khách du lịch mang lại lợi nhuận D Khác ……………………………………………………………………………………… Câu 6: Anh /chị tạo điều kiện để tìm hiểu, nâng cao tri thức du lịch sinh thái nào? A Dự hội thảo B Huấn luyện, tập huấn, tham quan C Cả A B D Không có Câu 7: Ban lãnh đạo phường Bửu Long quan tâm đến vấn đề tạo việc làm cho người dân địa phương việc hoạt động du lịch sinh thái? A Rất quan tâm thường xuyên tạo việc làm cho cộng đồng địa phương B Chỉ quan tâm mức độ bình thường C Khơng quan tâm đến vấn đề Câu 8: Các vị trí du lịch có thỏa mãn cho hoạt động du lịch chưa? A Thỏa mãn B Chưa thỏa mãn Câu 9: Việc truyền bá vị trí du lịch khu du lịch Bửu Long thực nào? A Được quan tâm làm tốt vấn đề B Đã quan tâm, thực chưa tốt C Không quan tâm đến vấn đề Câu 10: Anh /chị đánh khả phát triển DLST khu du lịch Bửu Long? A Rất triển vọng có nhiều tiềm cho phát triển DLST B Cũng bình thường, cần phát triển thứ có sẵn C Khơng thể phát triển thêm D Ý kiến khác Xin chân tình cảm ơn! Chúc anh/chị ngày làm việc vui vẻ! PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH SINH SỐNG QUANH CÁC ĐIỂM DU LỊCH Ở KHU DU LỊCH BỬU LONG Biên Hòa, ngày tháng năm 2012 Kính thưa q anh/chị Tơi tên Đỗ Vũ Dung Dinh – Sinh viên Khoa Môi Trường Tài Nguyên, chuyên nghề: Thiết kế khung cảnh, Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Hiện tại, tiến hành thu thập liệu du lịch để thực Luận văn tốt nghiệp với đề tài: ” KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH BỬU LONG – BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI” Xin anh/chị cung cấp thêm số thông tin Thông tin người vấn: Họ tên: ………………………… …Tuổi:……………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Nghề nghiệp: ……………………………….Giới tính:……………………… Câu 1: Thu nhập gia đình anh/chị từ nguồn thu sau đây: Công nhân viên chức Chăn nuôi gia súc, gia cầm Làm nghề đá truyền thống địa phương Bn bán Khác Câu 2: Anh/chị có tham gia vào hoạt động du lịch khu du lịch Bửu Long khơng? Có Nếu có, anh/chị tham gia vào hoạt động đây: Chuyên chở khách du lịch tham quan Hướng dẫn khách tham quan Không Nhân viên phục vụ Sản xuất bánh kẹo bán hàng lưu niệm Khác Mức độ tham gia Thường xuyên Không thường xuyên Anh/chị tham gia vào hoạt động chủ yếu vào dịp nào? Hàng ngày Dịp lễ, tết Khác Thu nhập từ hoạt động du lịch bình quân bao nhiêu? (đồng/tháng) Anh /chị có thỏa mãn với mức thu nhập từ hoạt động khơng? Có Khơng Câu 3: Anh/chị tham gia hoạt động khu du lịch (DL) cách sau đây: Khu DL yêu cầu, tuyển dụng Tự đến xin việc khu DL Người quen giới thiệu Hoạt động tự do, khu DL không quản lý Câu 4: Nếu anh/chị chưa tham gia vào hoạt động du lịch khu du lịch Bửu Long, anh/chị có ý định tham gia khơng? Có Khơng Nếu có anh/chị tham gia vào loại hoạt động nêu câu ………………………………………………………………………… Câu 5: Du lịch Bửu Long có quảng bá rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng khơng? Có Khơng Nếu có loại hình tun truyền sử dụng? Internet Đài phát Báo chí Khác: ………… Xin chân thành cảm ơn! PHIẾU PHỎNG VẤN CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG Biên Hòa, ngày tháng năm 2012 Kính thưa q anh/chị Tơi tên Đỗ Vũ Dung Dinh – Sinh viên Khoa Môi Trường Tài Nguyên, chuyên ngành: Thiết kế cảnh quan, Trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Hiện tại, tơi tiến hành thu thập liệu du lịch để thực Luận văn tốt nghiệp với đề tài: ” KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH BỬU LONG – BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI” Xin anh/chị phân phối thêm số thông tin Vị trí thăm dò: Phường Người trả lời: Tuổi: Nghề nghiệp: Trình độ học vấn: Mù chữ Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thông Khác Thắc mắc: 1/ Hoạt động sản xuất gia đình ơng bà gì? Làm ruộng Làm nghề truyền thống: làm đá Công nhân viên chức Khác…………………… Bn bán nhỏ 2/ Theo Ơng /Bà biết lợi nhuận từ rừng thấy gì? Điều hòa khí hậu Giảm thiên tai, lũ lụt Tạo việc làm cho người dân Lấy gỗ, săn bắn Là điểm du lịch lý tưởng Không mang lại lợi nhuận Khơng biết 3/ Khác…………………… Ơng/Bà nghe hay tìm hiểu du lịch sinh thái (DLST) hay khơng? Có Khơng Nếu có theo ơng bà hiểu du lịch sinh thái (DLST)? DLST loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên, trợ giúp cho hoạt động bảo tồn quản lý vững chắc mặt sinh thái DLST loại hình du lịch với hoạt động có nhận thức mạnh mẽ thiên nhiên ý thức trách nhiệm xã hội DLST du lịch tới khu rừng nguyên sinh, có khung cảnh đẹp DLST loại hình dựa vào thiên nhiên văn hóa địa, gắn với giáo dục mơi trường, có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn phát triển vững chắc, với tham gia tích cực cộng đồng địa phương 4/ Muốn ông bà DLST phát triển KDL Bửu Long? Người dẫn đường Giữ xe Buôn bán thức ăn Vận tải khách du lịch Bán hàng lưu niệm Phục vụ văn nghệ Nhân viên Khác 5/ Nếu du lịch phát triển Ơng/Bà có sẵn sàng tham gia khơng? Có 6/ Khơng Theo Ơng/Bà KDL có đặc trưng mê hoặc? Phong cảnh đẹp, hoang sơ Có giá trị văn hóa đặc sắc Khơng gian n tĩnh, bình Hệ sinh thái đặc thù quý Môi trường lành Khác Xin chân tình cảm ơn Ông/Bà … Du lịch kinh doanh: Phối hợp với du lịch chuyến mục đích kinh doanh: Khơng thể phủ nhận mục đích kinh tế chuyến nhiều người, đặc biệt thương gia Tìm hội làm ăn, tìm partners kinh doanh Những loại… thời gian thực luận văn Xin chân tình cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 12/12 /2012 Sinh viên Đỗ Vũ Dung Dinh ii TÓM TẮT Đề tài tìm hiểu: “ Thăm dò nhận xét tiềm phát triển du lịch sinh thái Khu… hoạch khu du lịch Bửu Long 34 Chương 3: MỤC TIÊU – NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 Mục tiêu đề tài 35 3.2 Nội dung tìm hiểu 35 3.3 Phương pháp tìm hiểu

Xem Thêm :   Hòn Thơm Phú Quốc, Điểm Đến Thơ Mộng Cùng Trải Nghiệm Mới Mẻ

Xem thêm :  cách nấu cháo bào ngư khô ngon – Bào ngư bán ở đâu?

– Xem thêm –

Xem thêm: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH BỬU LONG BIÊN HÒA ĐỒNG NAI , KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH BỬU LONG BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Du Lịch

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button