Giáo Dục

Lý thuyết lịch sử 12 bài 13: phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1925 đến năm 1930

Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 13 (có đáp án): Phong trào dân tộc dân chủ (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 13 (có đáp án): Phong trào dân tộc dân chủ (phần 1)

Bộ 50 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 có đáp án, chọn lọc với các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các
mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào

Quảng cáo

A. tháng 2/1925.             B. tháng 6/1925.

C. tháng 8/ 1925.         D. tháng 6/1926.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào tháng 6/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

Câu 2. Phong trào “vô sản hóa” năm 1928 được phát động bởi

A. Việt Nam Cách mạng đảng.

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C. Việt Nam Quốc dân đảng.

D. Tân Việt Cách mạng đảng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Phong trào “vô sản hóa” năm 1928 được phát động bởi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 3. Tài liệu trình bày vấn đề cơ bản, cốt lõi của lý luận giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản của Nguyễn Ái Quốc được in năm 1927 là:

Quảng cáo

A. Bản án chế độ thực dân Pháp.

B. tác phẩm Đường Kách mệnh.

C. Chính cương vắn tắt.

D. Báo Người cùng khổ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Tài liệu trình bày vấn đề cơ bản, cốt lõi của lý luận giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản của Nguyễn Ái Quốc được in năm 1927 là tác phẩm Đường Kách mệnh.

Câu 4. Phong trào “vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát động năm 1928 đã

A. chuyển phong trào công nhân sang đấu tranh hoàn toàn tự giác.

B. đánh dấu sự thắng thế hoàn toàn của xu thế vô sản ở Việt Nam.

C. góp phần rèn luyện đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam.

D. khiến công nhân và nông dân đoàn kết trong đấu tranh cách mạng.

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Phong trào “vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát động năm 1928 đã góp phần rèn luyện đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam.

Câu 5. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Tân Việt Cách mạng đảng là ở

A. Bắc Kì.         B. Trung Kì .

C. Nam Kì.         D. Cả nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Địa bàn hoạt động chủ yếu của Tân Việt Cách mạng đảng là ở Trung Kì.

Câu 6. Tháng 7/1925, Nguyễn Ái Quốc cùng những người yêu nước Inđônêxia, Triều Tiên …… đã thành lập :

A. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.

D. Cộng sản đoàn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Tháng 7/1925, Nguyễn Ái Quốc cùng những người yêu nước Inđônêxia, Triều Tiên …… đã thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

Câu 7. Phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 – 1929 có điểm nào khác so với giai đoạn 1919- 1925 ?

A. Số lượng các cuộc bãi công không nhiều, nhưng quy mô lớn, tính chất quyết liệt.

B. Các cuộc đấu tranh mang tính chất chính trị rõ nét, bắt đầu có sự liên kết thành một phong trào chung.

C. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản.

D. Phong trào công nhân hoàn toàn chuyển sang tự giác.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Khác với phong trào công nhân giai đoạn 1919 – 1925, phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 – 1929 đã mang tính chất chính trị rõ nét và bắt đầu có sự liên kết thành một phong trào chung.

Câu 8. Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân Việt Nam giai đoạn 1926 – 1929?

A. Giai cấp công nhân Việt Nam đã được nâng cao về giác ngộ chính trị.

B. Vai trò tổ chức và lãnh đạo của Hội viên Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C. Ảnh hưởng của cách mạng Trung Quốc đối với Việt Nam.

D. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 nên vai trò lãnh đạo của Đảng không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân Việt Nam giai đoạn 1926 – 1929

Câu 9. Năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã có bao nhiêu hội viên ?

A. 75 hội viên.

B. 300 hội viên.

C. 1200 hội viên.

D. 1700 hội viên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có 1700 hội viên.

Câu 10. Thành phần hội viên của Tân Việt Cách mạng đảng bao gồm

A. tư sản dân tộc và tiểu tư sản trí thức.

B. trung nông và tiểu tư sản.

C. nông dân, công nhân và tiểu tư sản.

D. trí thức và thanh niên tiểu tư sản yêu nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Thành phần hội viên của Tân Việt Cách mạng đảng bao gồm trí thức và thanh niên tiểu tư sản yêu nước.

Câu 11. Những tài liệu nào sau đây đã trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A. Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách Mệnh.

B. Báo Búa liềm và tác phẩm Đường Kách Mệnh.

C. Báo Đỏ và tác phẩm Đường Kách Mệnh.

D. Cương lĩnh chính trị và tác phẩm Đường Kách Mệnh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách Mệnh là những tài liệu trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 12. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quốc dân đảng là ở

A. Bắc kì.         B. Trung Kì.

C. Nam Kì.         D. Trung Quốc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Địa bàn hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quốc dân đảng là ở Bắc Kì.

Câu 13. Việt Nam Quốc dân đảng là chính đảng đại diện cho tầng lớp

A. tư sản mại bản.

B. trí thức tiểu tư sản.

C. tư sản dân tộc.

D. địa chủ vừa và nhô.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Việt Nam Quốc dân đảng là chính đảng đại diện cho tầng lớp tư sản dân tộc.

Câu 14.Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương dựa vào lực lượng nào để tiến hành cách mạng ?

A. Tiểu tư sản yêu nước.

Xem thêm :  Giải bài 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 trang 47, 48 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao

B. Binh lính người Việt Nam trong quân đội Pháp.

C. Công nhân và nhân dân lao động thành thị.

D. Nông dân và thị dân nghèo.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương dựa vào lực lượng binh lính người Việt Nam trong quân đội Pháp để tiến hành cách mạng.

Câu 15. Việc Việt Nam Quốc dân đảng quyết định khởi nghĩa Yên Bái sau vụ ám sát trùm mộ phu Badanh chứng tỏ

A. các lãnh tụ của đảng không nhận thức đầy đủ tình hình khó khăn của cách mạng.

B. công tác chuẩn bị khởi nghĩa đã được tiến hành đầy đủ, chu đáo.

C. sự bế tắc của Việt Nam Quốc dân đảng trong tình hình mới.

D. Việt Nam Quốc dân đảng đủ sức tập hợp quần chúng nổi dậy làm cách mạng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Sau vụ ám sát trùm mộ phu Badanh của Việt Nam Quốc dân đảng, thực dân Pháp tiến hành một cuộc khủng bố dã man. Bị động trước tình thế, các lãnh tụ của đảng đã tiến hành cuộc khởi nghĩa cuối cùng để “không thành công cũng thành nhân”. Vì vậy, việc Việt Nam Quốc dân đảng quyết định khởi nghĩa Yên Bái chứng tỏ sự bế tắc của Việt Nam Quốc dân đảng trong tình hình mới.

Câu 16. Câu nói : “Âu là chết đi để trở thành tấm gương chợ người sau nối bước. Không thành công thì cũng thành nhân” là của ai ?

A. Phó Đức Chính.

B. Nguyễn Thái Học.

C. Phạm Tuấn Tài.

D. Nguyễn Khắc Nhu.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Câu nói “Âu là chết đi để trở thành tấm gương chợ người sau nối bước. Không thành công thì cũng thành nhân” là của Nguyễn Thái Học khi Việt Nam Quốc dân đảng quyết định phát động khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).

Câu 17. Việt Nam Quốc dân đảng có điểm gì khác biệt so với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A. Xác định kẻ thù của cách mạng là thực dân Pháp.

B. Chủ trương tiến hành bạo lực cách mạng.

C. Chủ trương đấu tranh giành độc lập cho dân tộc.

D. Khẳng định khuynh hướng đấu tranh là dân chủ tư sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Việt Nam Quốc dân đảng là tổ chức theo khuynh hướng dân chủ tư sản, còn Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức theo khuynh hướng vô sản.

Câu 18. Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân đảng đầu năm 1930 đã

A. khẳng định sự non yếu về chính trị của giai cấp tư sản và vô sản Việt Nam.

B. chấm dứt vai trò lãnh đạo cách mạng của tầng lớp tư sản dân tộc.

C. chấm dứt phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam.

D. chứng tỏ khuynh hướng dân chủ tư sản đang chiếm ưu thế ở Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân đảng đầu năm 1930 đã chấm dứt vai trò lãnh đạo cách mạng của tầng lớp tư sản dân tộc.

Câu 19. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

A. báo Búa liềm.

B. báo Thanh niên.

C. báo Đỏ.

D. báo Nhân dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là báo Thanh niên.

Câu 20. Đêm mồng 9, rạng sáng ngày 10/2/1930, Việt Nam Quốc dân đảng phát động khởi nghĩa ở

A. Nam Định.       B. Yên Bái.

C. Hưng Hoá.       D. Hà Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đêm mùng 9, rạng sáng ngày 10/2/1930, Việt Nam Quốc dân đảng phát động khởi nghĩa ở Yên Bái.

Câu 21. Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở đâu, có bao nhiêu đảng viên ?

A. Nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội), 6 đảng viên.

B. Nhà số 48 phố Hàng Ngang (Hà Nội), 7 đảng viên.

C. Nhà số 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội), 8 đảng viên.

D. Nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội), 7 đảng viên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập ở nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội), bao gồm 7 đảng viên.

Câu 22. Trong năm 1929, tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã phân liệt thành bao nhiêu tổ chức đảng cộng sản?

A. Hai tổ chức đảng cộng sản.

B. Ba tổ chức đảng cộng sản.

C. Bốn tổ chức đảng cộng sản.

D. Năm tổ chức đảng cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Trong năm 1929, tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã phân liệt thành hai tổ chức đảng cộng sản là Đông Dương Cộng sản đảng (6/1929) và An Nam Cộng sản đảng (8/1929)

Câu 23.Báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của

A. Việt Nam Quốc dân đảng.

B. An Nam Cộng sản đảng.

C. Đông Dương Cộng sản đảng.

D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của An Nam Cộng sản đảng.

Câu 24. Tại Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hương Cảng (5/1929), đoàn đại biểu Bắc Kì đã bỏ Đại hội về nước vì

A. bất đồng với Đại hội về xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam.

B. bất đồng với Đại hội về việc xác định con đường phát triển của cách mạng Việt Nam.

C. bất đồng với Đại hội về vấn đề thành lập chính đảng cộng sản ở Việt Nam.

D. bất đồng với Đại hội về nhận thức lực lượng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Tại Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hương Cảng (5/1929), đoàn đại biểu Bắc Kì đã bỏ Đại hội về nước vì bất đồng với Đại hội về vấn đề thành lập chính đảng cộng sản ở Việt Nam.

Câu 25. Từ năm 1925 – 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tiến hành mấy kì Đại hội ?

A. Một kì.          B. Hai kì.

C. Ba kì.         D. Bốn kì.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Từ năm 1925 – 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tiến hành một kì Đại hội vào tháng 5/1929.

Câu 26. Báo Búa liềm là cơ quan ngôn luận của

A. An Nam Cộng sản đảng.

B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

C. Đông Dương Cộng sản đảng.

D. Việt Nam Quốc dân đảng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Báo Búa liềm là cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng.

Câu 27. Nhân vật nào dưới đây không nằm trong số các đảng viên của Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam?

A. Đỗ Ngọc Du.       B. Nguyễn Đức Cảnh.

C. Ngô Gia Tự.        D. Lê Hữu Cảnh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: 7 đảng viên của Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam bao gồm Trịnh Đình Cửu, Ngô Gia Tự, Trần Văn Cung, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Đức Cảnh, Dương Hạc Đính và Kim Tôn.

Xem thêm :  Soạn bài sông núi nước nam vnen

Câu 28. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 đã khẳng định

A. khuynh hướng dân chủ tư sản đang chiếm ưu thế ở Việt Nam.

B. phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn toàn tự giác.

C. những điều kiện hình thành chính đảng vô sản ở Việt Nam đã chín muồi.

D. khuynh hướng vô sản là khuynh hướng cách mạng duy nhất ở Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 đã khẳng định những điều kiện hình thành chính đảng vô sản ở Việt Nam đã chín muồi.

Câu 29. Tiền thân của Đông Dương Cộng sản liên đoàn là

A. Việt Nam Quốc dân đảng.

B. An Nam Cộng sản đảng.

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. Tân Việt Cách mạng đảng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Tiền thân của Đông Dương Cộng sản liên đoàn là Tân Việt Cách mạng đảng.

Câu 30. Thành phần chủ yếu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên khi mới thành lập là

A. công nhân.

B. nông dân.

C. tư sản dân tộc.

D. trí thức tiểu tư sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Thành phần chủ yếu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên khi mới thành lập là trí thức tiểu tư sản.

Câu 31. Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam (đầu năm 1930) đã quyết định thành lập

A. An Nam Cộng sản đảng.

B. Đông Dương Cộng sản đảng.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam (đầu năm 1930) đã quyết định thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 32. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn tự giác?

A. Công hội được thành lập (1920).

B. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (1925).

C. Phong trào “vô sản hóa” (1928).

D. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập (1930).

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn toàn tự giác.

Câu 33. Ba tổ chức cộng sản ở Việt đã hoàn thành việc hợp nhất thành một chính đảng vô sản vào

A. ngày 7/2/1930.         B. ngày 15/2/1930.

C. ngày 20/2/1930.         D. ngày 24/2/1930.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Ba tổ chức cộng sản ở Việt đã hoàn thành việc hợp nhất thành một chính đảng vô sản vào ngày 24/2/1930, khi Đông Dương Cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 34. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) bao gồm

A. Luận cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đàng.

B. Chính cương vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Lời kêu gọi quốc dân.

C. Luận cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ, Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng.

D. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) bao gồm Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng.

Câu 35. Ai là người tổ chức Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đầu năm 1930?

A. Nguyễn Đức Cảnh.         B. Trịnh Đình Cửu.

C. Nguyễn Ái Quốc.         D. Châu Văn Liêm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Nguyễn Ái Quốc là người tổ chức Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đầu năm 1930.

Câu 36. Ngày 3/2 chính thức trở thành ngày kỉ niệm thành lập Đảng từ khi nào ?

A. Năm 1935.             B. Năm 1945.

C. Năm 1954.             D. Năm 1960.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Tháng 9/1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã quyết định lấy ngày 3/2 hằng năm là ngày kỉ niệm thành lập Đảng.

Câu 37. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 đã khiến cách mạng Việt Nam

A. đứng trước nguy cơ chia rẽ về tổ chức, lực lượng.

B. hoàn toàn phát triển theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

C. hoàn toàn chuyển sang con đường đấu tranh chính trị.

D. được thống nhất theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 đã khiến cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ chia rẽ về tổ chức, lực lượng, đòi hỏi phải có sự thống nhất về tổ chức lãnh đạo để đưa cách mạng đi lên.

Câu 38. Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau: “ Đường lối chiến lược cách mạng của Đảng là tiến hành tư sản dân quyền cách mạng và… cách mạng để đi tới xã hội …”.

A. vô sản … cộng sản.         B. thổ địa … cộng sản.

C. thổ địa … chủ nghĩa.         D. vô sản … chủ nghĩa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) đã xác định đường lối chiến lược cách mạng của Đảng là tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.

Câu 39. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là

A. đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến.

B. chống chế độ phản động thuộc địa và tay sai.

C. chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc.

D. đánh đổ đế quốc Pháp – Nhật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là: Về chính trị, đánh đổ đế quốc Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, dựng ra Chính phủ công-nông-binh và tổ chức quân đội công nông. Về kinh tế, tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn của bọn đế quốc giao cho Chính phủ mới; tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc làm của công và chia cho dân cày nghèo, mở mang công nghiệp và nông nghiệp, miễn thuế cho dân cày nghèo, thi hành luật ngày làm tám giờ. Về văn hóa, dân chính được tự do tổ chức, nam nữ bình quyền, phổ thông giáo dục theo hướng công nông hóa.

Câu 40. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2/1930 đã chấm dứt

A. tình trạng khủng hoảng về đường lối giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

B. khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam.

C. khuynh hướng cách mạng vô sản ở Việt Nam.

D. sự lãnh đạo của giai cấp tư sản dân tộc đối với cách mạng Việt Nam.

Xem thêm :  Thế nào là đoạn văn ?

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2/1930 đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Câu 41. Tiền thân của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

A. Hội Phục Việt.

B. Đảng Lập hiến.

C. Việt Nam Nghĩa đoàn.

D. Cộng sản đoàn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Tiền thân của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là Cộng sản đoàn.

Câu 42. Hãy nêu rõ thành phần và địa bàn hoạt động của Tân Việt cách mạng Đảng?

A. Công nhân và nông dân, hoạt động ở Trung kỳ.

B. Tư sản dân tộc, công nhân, hoạt động ở Bắc Kì.

C. Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản, hoạt động ở Trung Kì.

D. Tất cả các giai cấp và tầng lớp, hoạt động ở Nam Kì.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Thành phần của Tân Việt cách mạng Đảng bao gồm trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản. Tổ chức này chủ yếu hoạt động ở Trung Kì.

Câu 43. Tân Việt Cách mạng Đảng đã phân hoá như thế nào dưới tác động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên?

A. Một số đảng viên tiên tiến gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

B. Tất cả các đảng viên đều gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C. Một số đảng viên gia nhập vào Việt Nam Quốc dân đảng.

D. Một số hội viên đã thành lập chính đảng vô sản đầu tiên ở Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Dưới tác động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, một số đảng viên tiên tiến của Tân Việt Cách mạng Đảng đã gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 44. Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập vào năm

A. 1925.

B. 1926.

C. 1927.

D. 1928.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập vào năm 1927.

Câu 45. Việt Nam Quốc dân đảng là một tổ chức chính trị theo khuynh hướng

A. dân chủ vô sản.

B. dân chủ tư sản.

C. dân chủ tiểu tư sản.

D. xã hội chủ nghĩa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Việt Nam Quốc dân đảng là một tổ chức chính trị theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

Câu 46. Mục tiêu của Việt Nam Quốc dân đảng khi mới thành lập (1927) là

A. đánh đuổi thực dân Pháp, xoá bỏ ngôi vua.

B. đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền.

C. đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

D. đánh đổ ngôi vua, lập nên nước Việt Nam độc lập.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục tiêu của Việt Nam Quốc dân đảng khi mới thành lập (1927) là đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

Câu 47. Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng nổ ra đêm 9-2-1930 ở Yên Bái, sau đó nổ ra ở các tỉnh

A. Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh.

B. Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La.

C. Vĩnh Yên, Phúc Yên, Yên Thế.

D. Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng nổ ra đêm 9-2-1930 ở Yên Bái, sau đó nổ ra ở các tỉnh Phú Thọ, Sơn Tây, Hải Dương, Thái Bình,… và có kết hợp đánh bom ở Hà Nội.

Câu 48. Khởi nghĩa Yên Bái (9 – 2 – 1930) thất bại do nguyên nhân khách quan nào?

A. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo.

B. Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng còn non yếu.

C. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động.

D. Đế quốc Pháp còn quá mạnh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Nguyên nhân khách quan khiến khởi nghĩa Yên Bái (2/1930) thất bại là do đế quốc Pháp còn quá mạnh, đủ sức đàn áp phong trào cách mạng.

Câu 49. Quá trình phân hoá của Hội việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự thành lập của tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?

A. Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng.

B. An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

C. Đông Dương Cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn.

D. An Nam Cộng sản đảng và Đảng Cộng sản Đông Dương.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Quá trình phân hoá của Hội việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự thành lập của hai tổ chức cộng sản trong năm 1929, đó là Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng.

Câu 50. Tổ chức nào dưới đây không được thành lập trong năm 1929?

A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

B. Đông Dương Cộng sản đảng.

C. An Nam Cộng sản đảng.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập năm 1930.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com


Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 – Bài 13 – Lịch sử 12 (HAY NHẤT)


? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
?Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Lịch sử 12 Bài 13 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930
Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 là bài học cần thiết trong chương trình Lịch sử 12. Trong bài giảng này, cô sẽ giúp các em tìm hiểu tất cả các kiến thức trọng tâm nhất bài học. Từ đó, các em sẽ giải các dạng bài tập từ cơ bản nhất đến nâng cao. Các em chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé !
Đăng kí mua khóa học của cô tại: https://m.me/hoc.cung.vietjack
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
vietjack, lichsu12, bai13
▶ Danh sách các bài học môn Lịch sử 12 Cô Phạm Phương Linh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvd00jyE53uJVZrZiUha9
▶ Danh sách các bài học môn Sinh học 12 Cô Kim Tuyến:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfhF1YVkJvw41FiRuWhXjFB
▶ Danh sách các bài học môn Địa lý 12 Cô Nguyễn Thị Huyền
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvcxYmnvrK8BAG3onmIGXck
▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 12 Cô Thúy Nhàn:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvd6GXbKJmQOpKRhYEf1qLv7
▶ Danh sách các dạng bài tập môn Toán học 12 Cô Nguyễn Phương Anh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkveB0gDCeltvDR88SzUeEs_
▶ Danh sách các bài học môn Toán học 12 Thầy Trần Thế Mạnh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvdT2cgyXJO7anOYt6OWsuo3
▶ Danh sách các bài học môn Vật lý 12 Cô Phan Thanh Nga:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfScyPFmX1ZzEgLdFqamK
▶ Danh sách các dạng bài tập môn Hóa học 12 Cô Nguyễn Thị Thu:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfusl7vRQ54aL43EzHB2x
▶ Danh sách các bài học môn Sinh học 12 Cô Quỳnh Thư:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfKMKTxlDjdyftMtvHERPZc
▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 12 Cô Vũ Phương Thảo:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkveJ8lyydg_D7jBHsxavaItL
▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 12 Cô Trương Khánh Linh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfKoTsIE1_8GPvT6GojNn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button