Giáo Dục

[kntt] trắc nghiệm lịch sử 6 bài 1: lịch sử và cuộc sống

 Câu 1: Tìm hiểu và dựng lại toàn bộ hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ là nhiệm vụ của ngành khoa học nào?

 • A. Sử học.
 • B. Khảo cổ học.
 • C. Việt Nam học
 • D. Cơ sở văn hóa

Câu 2: Lịch sử được hiểu là

 • A.  những gì đã xảy ra trong quá khứ.
 • B.  sự hiểu biết của con người về quá khứ.
 • C.  ghi chép lại những sự kiện lịch sử đã diễn ra.
 • D.  quá trình hình thành, phát triển của lịch sử tự nhiên.

Câu 3: Lịch sử còn được hiểu là

 • A.  Quá trình hình thành của xã hội loài người.
 • B.  Việc ghi chép lại những sự kiện lịch sử đã diễn ra.
 • C.  Một khoa học nghiên cứu và phục dựng lại quá khứ.
 • D. Tiến trình phát triển của thế giới tự nhiên theo thời gian.

Câu 4: Trong nhà trường phổ thông, Lịch sử là môn học

 • A.  Tìm hiểu các cuộc chiến tranh của nhân loại.
 • B.  Tìm hiểu những tấm gương anh hùng trong quá khứ.
 • C.  Ghi lại các sự kiện đã diễn ra theo trình tự thời gian.

 • D.  Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của xã hội loài người.

Câu 5: Phương án nào sau đây không thuộc về lịch sử?

 • A. Các lời tiên tri, dự báo tương lai
 • B. Sự hình thành các nền văn minh
 • C. Hoạt động của một vương triều
 • D. Các trận đánh

Câu 6: Lịch sử loài người mà chúng ta nghiên cứu, học tập có nội dung gì?

 • A. Là quá khứ của loài người
 • B. Là toàn bộ hoạt động của loài người từ khi xuất hiện đến nay
 • C. Là những gì đã xảy ra và đang xảy ra của loài người
 • D. Là những gì xảy ra và sẽ xảy ra của loài người
Xem thêm :  Unit 1 lớp 8: getting started

Câu 7: “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống” đó là câu danh ngôn của ai?

 • A. Xi-xê-rông
 • B. Hê-ra-chít
 • C. Xanh-xi-mông
 • D. Đê-mô-crit

Câu 8: Ai là chủ thể sáng tạo ra lịch sử?

 • A. Con người
 • B. Thượng đế
 • C. Vạn vật
 • D. Chúa trời

Câu 9: Cần phải học lịch sử vì?

 • A. Học lịch sử giúp chúng ta tìm hiểu về quá khứ, tìm về cội nguồn của chính bản thân, gia đình, dòng họ,… và rộng hơn là của cả dân tộc, nhân loại.
 • B. Học lịch sử còn để đúc kết những những bài học kinh nghiệm về sự thành công và thất bại của quá khứ để phục vụ hiện tại và xây dựng cuộc sống mới trong tương lai.
 • C. Cả A và B
 • D. Đáp án khác

Câu 10: Các yếu tố cơ bản của sử kiện lịch sử là

 • A.  Thời gian và các nhân vật.
 • B.   Con người và sự kiện liên quan.
 • C.   Không gian và các yếu tố con người.
 • D.  Thời gian, không gian và con người liên quan đến sự kiện.

Câu 11: Đâu không phải là điểm khác biệt giữa lịch sử của một con người với lịch sử của xã hội loài người là

 • A. Thời gian hoạt động
 • B. Các hoạt động
 • C. Tính cá nhân
 • D. Mối quan hệ với cộng đồng

Câu 12: Nguyên nhân chính nào khiến xã hội loài người không ngừng biến đổi và phát triển?

 •  A. Sự sáng tạo không ngừng của con người.
 • B. Sự tiến hóa tự nhiên của con người qua thời gian.

 • C. Sự đoàn kết giữa các dân tộc giúp nâng cao đời sống.
 • D. Con người tìm ra nhiều vật liệu xây dựng mới.
Xem thêm :  Top 6 bài cảm nhận cảnh ngày hè sâu sắc nhất

Câu 13: Các sự kiện lịch sử có thể chia thành những loại nào?

 • A.  Lịch sử cá nhân, Lịch sử dân tộc, Lịch sử loài người
 • B.  Lịch sử dòng họ, Lịch sử làng xã, Lịch sử thế giới
 • C.  Lịch sử thế giới, Lịch sử quốc gia, Lịch sử gia đình
 • D.  Lịch sử chính trị, Lịch sử văn hóa xã hội, Lịch sử văn minh nhân loại

Câu 14: Ý nào đưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc học lịch sử?

 • A. Học lịch sử để biết được về cội nguồn của bản thân, gia đình, dòng họ và dân tộc.
 • B. Học lịch sử để biết được quá trình tiến hoá của muôn loài.
 • C. Học lịch sử để biết được quá trình hình thành và phát triển của mỗi ngành, lĩnh vực.
 • D. Học lịch sử để đúc kết được những bài học kinh nghiệm của quá khứ phục vụ cho hiện tại và xây dựng tương lai.

 Câu 15: Lời căn dặn của Bác Hồ: “Hôm nay gặp các chú ở Đền Hùng có ý nghĩa to lớn vì Vua Hùng là vị vua khai quốc… Các Vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”  nói lên điều gì về vai trò của lịch sử đối với cuộc sống hiện nay?

 • A. Lịch sử giúp ghi chép lại các sự kiện trong quá khứ, giúp các thế hệ sau biết được cội nguồn của dân tộc mình.
 • B. Lịch sử đã có vai trò phục dựng lại quá trình lập nước từ thời các vua Hùng đến ngày nay, chúng ta tự hào tiếp nối truyền thống đó, tự đúc kết những bài học kinh nghiệm để xây dựng cuộc sống hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn.
 • C. Hiểu được trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy những truyền thống quí báu của dân tộc.
 • D. Phản ánh lịch sử hình thành của dân tộc và trách nhiệm phát triển đất nước của thế hệ trẻ.
Xem thêm :  9 mở bài đây thôn vĩ dạ giúp đạt điểm tối đa

Câu 16: Sự kiện Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 thuộc loại sự kiện gì?

 • A.    Lịch sử cá nhân
 • B.    Lịch sử dân tộc
 • C.    Lịch sử loài người
 • D.    Khác

Câu 17:  Vấn đề nào sau đây không thuộc phạm vi nghiên cứu của lịch sử?

 • A.   Quá trình hình thành và phát triển của xã hội loài người
 • B.   Các triểu đại phong kiến Việt Nam
 • C.   Sự ra đời của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 • D.   Công dụng nổi bật của một chiếc máy tính bảng thế hệ mới

Câu 18: Sự kiện con người phát minh ra lửa thuộc loại sự kiện gì?

 • A.   Lịch sử cá nhân
 • B.   Lịch sử dân tộc

 • C.   Lịch sử loài người
 • D.   Khác

Câu 19: Sự kiện nào sau đây không thuộc loại sự kiện lịch sử loài người

 • A.  Con người tìm ra lửa cách đây khoảng 1,4 triệu năm
 • B.  Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954
 • C.  Phát minh ra bánh xe
 • D.  Bùng nổ cách mạng công nghiệp

Câu 20: Cuốn sách nào sau đây em cho rằng không liên quan đến chủ đề lịch sử?

 • A.   Việt sử giai thoại
 • B.   Bách khoa lịch sử thế giới
 • C.   Đại Việt sử ký toàn thư
 • D.   Dế mèn phiêu lưu ký


Lịch Sử Lớp 6 Bài 1 | Lịch Sử Là Gì | Trang 9 – 14 | Chân Trời Sáng Tạo


Lịch Sử Lớp 6 Bài 1 | Lịch Sử Là Gì | Trang 9 – 14 | Chân Trời Sáng Tạo

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button