Thủ Thuật

Bảng cửu chương nhân và chia từ 1 đến 10 đầy đủ dễ học dễ nhớ

Gia sư Thành Tài xin gửi đến các em học sinh, quý phụ huynh, quý Anh/Chị/Em bạn hữu bảng cửu chương nhân, chia từ 1 đến 10. Tại đây chúng tôi nêu khá chi tiết, rõ ràng và có cách hướng dẫn nhớ lâu hơn nữa.

Bảng cửu chương nhân chia

  1. 1. Bảng cửu chương là gì

Bảng cửu chương là bảng tính có sẵn từ 1 đến 10 theo phép nhân hoặc phép chia. Tại đây, các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sẽ lần lượt được nhân hoặc chia với thứ tự các số sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 để ra một kết quả chính xác, duy nhất sau dấu bằng. Bảng cửu chương được mặc định để học Toán nhân, chia trên thế giới và Việt Nam nói riêng. Bảng cửu chương như một bộ phận con người không thể tách rời, chính vì thế chúng ta chỉ được 1 cách chọn lựa là: học thuộc, nhớ dai và tư duy logic

Ví dụ bảng cửu chương nhân của 1:

1 x 1 = 1

1 x 2 = 2

1 x 3 = 3

1 x 4 = 4

1 x 5 = 5

1 x 6 = 6

1 x 7 = 7

1 x 8 = 8

1 x 9 = 9

1 x 10 = 10

Và cứ thế ta thực hiện phép nhân hoặc chia với các số tự nhiên còn lại.

2. Tại sao phải học thuộc bảng cửu chương

– Học bảng cửu chương để phục vụ các phép tính nhân, chia đơn giản của cấp 1 cho đến các phép tính phức tạp của các lớp cấp 2 và 3.

– Ghi nhớ bảng cửu chương và không sai sót sẽ còn được vận dụng để tính toán trong công việc

– Tính tiền, tính công, tính số lượng hàng hoá, và rất nhiều thứ khác

  1. 3. Bảng cửu chương nhân từ 1 đến 10

3.1 Bảng cửu chương nhân 1

1 x 1 = 1

1 x 2 = 2

1 x 3 = 3

1 x 4 = 4

1 x 5 = 5

1 x 6 = 6

1 x 7 = 7

1 x 8 = 8

1 x 9 = 9

1 x 10 = 10

Chúng ta thấy rằng, tại bảng cửu chương nhân 1 này, thì khi số tự nhiên 1 tiến hành nhân với số nào thì sẽ bằng chính số được nhân và ngược lại.

3.2 Bảng cửu chương nhân 2

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7 = 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20

3.3 Bảng cửu chương nhân 3

3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3 x 10 = 30

3.4 Bảng cửu chương nhân 4

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

3.5 Bảng cửu chương nhân 5

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

3.6 Bảng cửu chương nhân 6

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

3.7 Bảng cửu chương nhân 7

7 x 1 = 7

7 x 2 = 14

7 x 3 = 21

7 x 4 = 28

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

7 x 7 = 49

7 x 8 = 56

7 x 9 = 63

7 x 10 = 70

3.8 Bảng cửu chương nhân 8

8 x 1 = 8

8 x 2 = 16

8 x 3 = 24

8 x 4 = 32

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

8 x 8 = 64

8 x 9 = 72

8 x 10 = 80

3.9 Bảng cửu chương nhân 9

9 x 1 = 9

9 x 2 = 18

9 x 3 = 27

9 x 4 = 36

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

9 x 9 = 81

9 x 10 = 90

3.10 Bảng cửu chương nhân 10

10 x 1 = 10

10 x 2 = 20

10 x 3 = 30

10 x 4 = 40

10 x 5 = 50

10 x 6 = 60

10 x 7 = 70

10 x 8 = 80

10 x 9 = 90

10 x 10 = 100

3.11 Tổng hợp bảng cửu chương nhân dùng để xem đầy đủ

1

2

3

4

1 x 1 = 1

2 x 1 = 2

3 x 1 = 3

4 x 1 = 4

1 x 2 = 2

2 x 2 = 4

3 x 2 = 6

4 x 2 = 8

1 x 3 = 3

2 x 3 = 6

3 x 3 = 9

4 x 3 = 12

1 x 4 = 4

2 x 4 = 8

3 x 4 = 12

4 x 4 = 16

1 x 5 = 5

2 x 5 = 10

3 x 5 = 15

4 x 5 = 20

1 x 6 = 6

2 x 6 = 12

3 x 6 = 18

4 x 6 = 24

1 x 7 = 7

2 x 7 = 14

3 x 7 = 21

4 x 7 = 28

1 x 8 = 8

2 x 8 = 16

3 x 8 = 24

4 x 8 = 32

1 x 9 = 9

2 x 9 = 18

3 x 9 = 27

4 x 9 = 36

1 x 10 = 10

2 x 10 = 20

3 x 10 = 30

4 x 10 = 40

5

6

7

8

5 x 1 = 5

6 x 1 =6

7 x 1 = 7

8 x 1 = 8

5 x 2 = 10

6 x 2 = 12

7 x 2 = 14

8 x 2 = 16

5 x 3 = 15

6 x 3 = 18

7 x 3 = 21

8 x 3 = 24

5 x 4 = 20

6 x 4 = 24

7 x 4 = 28

8 x 4 = 32

5 x 5 = 25

6 x 5 = 30

7 x 5 = 35

8 x 5 = 40

5 x 6 = 30

6 x 6 = 36

7 x 6 = 42

8 x 6 = 48

5 x 7 = 35

6 x 7 = 42

7 x 7 = 49

8 x 7 = 56

5 x 8 = 40

6 x 8 = 48

7 x 8 = 56

8 x 8 = 64

5 x 9 = 45

6 x 9 = 54

7 x 9 = 63

8 x 9 = 72

5 x 10 = 50

6 x 10 = 60

7 x 10 = 70

8 x 10 = 80

9

10

9 x 1 = 9

10 x 1 = 10

9 x 2 = 18

10 x 2 = 20

9 x 3 = 27

10 x 3 = 30

9 x 4 = 36

10 x 4 = 40

9 x 5 = 45

10 x 5 = 50

9 x 6 = 54

10 x 6 = 60

9 x 7 = 63

10 x 7 = 70

9 x 8 = 72

10 x 8 = 80

9 x 9 = 81

10 x 9 = 90

9 x 10 = 90

10 x 10 = 

  1. 4. Bảng cửu chương chia

4.1 Bảng cửu chương chia là gì

Bảng cửu chương chia là tập hợp phép tính chia, tại đây tất cả các số chia đều chia có tính chia hết, không dư: ví dụ: 2 : 2 = 1, 4 : 2 = 2. Như vậy, bảng cửu chương chia thể hiện kết quả là sự mất đi các đơn vị. Còn bảng cửu chương nhân thì kết quả làm tăng thêm đơn vị.

4.2 Tính chất của bảng cửu chương chia

Số bị chia, số chia và thương

4.3 Bảng cửu chương chia từ 2 đến 10

4.3.1 Bảng cửu chương chia 2

2 : 2 = 1

4 : 2 = 2

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

10 : 2 = 5

12 : 2 = 6

14 : 2 = 7

16 : 2 = 8

18 : 2 = 9

20 : 2 = 10

4.3.2 Bảng cửu chương chia 3

3 : 3 = 1

6 : 3 = 2

9 : 3 = 3

12 : 3 = 4

15 : 3 = 5

18 : 3 = 6

21 : 3 = 7

24 : 3 = 8

27 : 3 = 9

30 : 3 = 10

4.3.3 Bảng cửu chương chia 4

4 : 4 = 1

8 : 4 = 2

12 : 4 = 3

16 : 4 = 4

20 : 4 = 5

24 : 4 = 6

28 : 4 = 7

32 : 4 = 8

36 : 4 = 9

40 : 4 = 10

4.3.4 Bảng cửu chương chia 5

5 : 5 = 1

10 : 5 = 2

15 : 5 = 3

20 : 5 = 4

25 : 5 = 5

30 : 5 = 6

35 : 5 = 7

40 : 5 = 8

45 : 5 = 9

50 : 5 = 10

4.3.5 Bảng cửu chương chia 6

6 : 6 = 1

12 : 6 = 2

18 : 6 = 3

24 : 6 = 4

30 : 6 = 5

36 : 6 = 6

42 : 6 = 7

48 : 6 = 8

54 : 6 = 9

60 : 6 = 10

4.3.6 Bảng cửu chương chia 7

7 : 7 = 1

14 : 7 = 2

21 : 7 = 3

28 : 7 = 4

35 : 7 = 5

42 : 7 = 6

49 : 7 = 7

56 : 7 = 8

63 : 7 = 9

70 : 7 = 10

4.3.7 Bảng cửu chương chia 8

8 : 8 = 1

16 : 8 = 2

24 : 8 = 3

32 : 8 = 4

40 : 8 = 5

48 : 8 = 6

56 : 8 = 7

64 : 8 = 8

72 : 8 = 9

80 : 8 = 10

4.3.8 Bảng cửu chương chia 9

9 : 9 = 1

18 : 9 = 2

27 : 9 = 3

36 : 9 = 4

45 : 9 = 5

54 : 9 = 6

63 : 9 = 7

72 : 9 = 8

81 : 9 = 9

90 : 9 = 10

4.3.9 Bảng cửu chương chia 10

10 : 10 = 1

20 : 10 = 2

30 : 10 = 3

40 : 10 = 4

50 : 10 = 5

60 : 10 = 6

70 : 10 = 7

80 : 10 = 8

90 : 10 = 9

100 : 10 = 10

4.3.10 Tổng hợp bảng cửu chương chia từ 2 đến 10

2 : 2 = 1

3 : 3 = 1

4 : 4 = 1

5 : 5 = 1

4 : 2 = 2

6 : 3 = 2

8 : 4 = 2

10 : 5 = 2

6 : 2 = 3

9 : 3 = 3

12 : 4 = 3

15 : 5 = 3

8 : 2 = 4

12 : 3 = 4

16 : 4 = 4

20 : 5 = 4

10 : 2 = 5

15 : 3 = 5

20 : 4 = 5

25 : 5 = 5

12 : 2 = 6

18 : 3 = 6

24 : 4 = 6

30 : 5 = 6

14 : 2 = 7

21 : 3 = 7

28 : 4 = 7

35 : 5 = 7

16 : 2 = 8

24 : 3 = 8

32 : 4 = 8

40 : 5 = 8

18 : 2 = 9

27 : 3 = 9

36 : 4 = 9

45 : 5 = 9

20 : 2 = 10

30 : 3 = 10

40 : 4 = 10

50 : 5 = 10

6 : 6 = 1

7 : 7 = 1

8 : 8 = 1

9 : 9 = 1

12 : 6 = 2

14 : 7 = 2

16 : 8 = 2

18 : 9 = 2

18 : 6 = 3

21 : 7 = 3

24 : 8 = 3

27 : 9 = 3

24 : 6 = 4

28 : 7 = 4

32 : 8 = 4

36 : 9 = 4

30 : 6 = 5

35 : 7 = 5

40 : 8 = 5

45 : 9 = 5

36 : 6 = 6

42 : 7 = 6

48 : 8 = 6

54 : 9 = 6

42 : 6 = 7

49 : 7 = 7

56 : 8 = 7

63 : 9 = 7

48 : 6 = 8

56 : 7 = 8

64 : 8 = 8

72 : 9 = 8

54 : 6 = 9

63 : 7 = 9

72 : 8 = 9

81 : 9 = 9

60 : 6 = 10

70 : 7 = 10

80 : 8 = 10

90 : 9 = 10

10 : 10 = 1

20 : 10 = 2

30 : 10 = 3

40 : 10 = 4

50 : 10 = 5

60 : 10 = 6

70 : 10 = 7

80 : 10 = 8

90 : 10 = 9

100 : 10 = 10

  1. 5. Các mẫu bảng cửu chương đẹp cho bé lớp 1, 2, 3, 4

5.1 Bảng cửu chương nhân, chia chuẩn mẫu 1

5.2 Bảng cửu chương nhân, chia chuẩn mẫu 2


5.3 Bảng cửu chương nhân, chia chuẩn mẫu 3

Bảng cửu chương cho bé các con vật

5.4 Bảng cửu chương nhân, chia chuẩn mẫu 4

Bảng cửu chương cho bé màu xanh non

5.5 Bảng cửu chương nhân, chia chuẩn mẫu 5

Bảng cửu chương cho bé màu sắc đẹp

5.6 Bảng cửu chương lạ học thuộc siêu nhanh

Học bảng cửu chương nhanh

  1. 6. Các mẹo và cách học bảng cửu chương nhanh thuộc

6.1 Cách 1: Học thuộc bảng cửu chương bằng bảng tính Pythagoras

Bảng tính Pythagoras

6.2 Cách 2: Học bảng cửu chương qua lời bài hát dễ nhớ

Bằng cách tìm kiếm những bài hát có nội dung lời nhấn nhá và phát ra các phép nhân, chia bé sẽ nhớ được lời, giai điệu. Sự lặp đi lặp lại hàng ngày sẽ giúp bé nhớ lâu hơn.

Ví dụ bài hát:

– Bé học phép nhân – sáng tác N/s: Ngọc Lan

– Cộng trừ nhân chia – sáng tác N/s: Randy

6.3 Cách 3: Học bảng cửu chương bằng phép hoán đổi 2 số qua lại

Hoán đổi 2 số trong đơn vị bảng cửu chương giúp bé nhớ nhanh, lâu hơn.

Ví dụ: ở phép nhân, ta có thể có ví dụ: 7 x 8 = 56, có thể hoán đổi bằng: 8 x 7 = 56. Còn ở phép chia thì: 56 : 7 = 8, có thể hoán đổi thàng: 56 : 8 = 7. Các số tự nhiên khác, quý phụ huynh, học sinh và anh chị em có thể làm điều tương tự.

Học bảng cửu chương bằng 2 bàn tayHọc bảng cửu chương bằng 2 bàn tay

6.4 Cách 4: Học và luyện tập hàng giờ, hàng ngày

Học tập là cả 1 quá trình lâu dài, tuy nhiên cần phải có thời khóa biểu cố định, ổn định, hợp lý và lặp lại hàng ngày cho các em. Kiến thức bảng cửu chương sẽ bị nhanh quên đi nếu việc ôn luyện tập không được duy trì có kế hoạch.

6.5 Cách 5: Sử dụng các ngón tay và đa phương tiện

– Chúng ta có thể show hoặc giấu đi các ngón tay để các em học sinh theo dõi trực quan và nhớ lâu

– Cách khác là sư dụng que đếm số hoặc hình ảnh màu nổi bật, có màu riêng lẻ cho tưng phép nhân, chia của từng số.

6.6 Cách 6: Cần một người có kiến thức kèm cho bé

– Chắc chắn là vậy, cho bé học thêm với GVBM hoặc cha mẹ tự kèm cho con

– Hoặc nhờ sự hỗ trợ từ các Gia sư cấp 1

– Sự hướng dẫn của người lớn cho các con, giúp con học tốt hơn, tiến bộ hơn.

7. Xem thêm


Bảng Cửu Chương Từ 2 Đến 9│Bảng nhân từ 2 đến 9


Bảng chiaTừ 2 Đến 9│Bảng nhân từ 2 đến 9
…………………………………………….
Bản quyền thuộc về kênh Học Ở Nhà (hoconha). Cấm sao chép, sử dụng video khi chưa được sự cho phép của nhóm Học Ở Nhà (hoconha)
……………………………………………..
Các bạn thấy hay thì nhấn LIKE và ĐĂNG KÝ để nhận video mới nhất nhé.
……………………………………………..
?Đăng ký miễn phí tại đây: https://tinyurl.com/y9wlpk6q
► Liên hệ hỗ trợ/Hợp tác qua mail: ninhankg1989@gmail.com
……………………………………………..
Cảm ơn các bạn !
Họcởnhà hoconha

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật
Xem thêm :  Tổng hợp mẫu lời quảng cáo hay mới nhất 2021

Related Articles

Back to top button