Tổng Hợp

Luật số 88/2015/QH13 2022

Bạn đang xem: Luật số 88/2015/QH13 2022 Tại Website vuongquocdongu.com

Luật Kế toán – Luật số 88/2015/QH13 2022

Luật Kế toán – Luật số 88/2015/QH13 2022

Luật Kế toán – Luật số 88/2015/QH13 ngày 20//11/2015 của Quốc hội: Quy định về công tác kế toán tài chính, tổ chức bộ máy kế toán tài chính, người làm kế toán tài chính, dịch vụ kế toán tài chính.

QUỐC HỘI

——–

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Luật số: 88/2015/QH13

HN Thủ Đô, ngày 20 tháng 11 năm 2015

LUẬT

KẾ TOÁN

cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN;

Quốc hội phát hành Luật kế toán tài chính.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nội dung công tác kế toán tài chính, tổ chức bộ máy kế toán tài chính, người làm kế toán tài chính, phát động và sinh hoạt tiêu khiển kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính, cai trị lý quốc gia về kế toán tài chính và tổ chức công việc và nghề nghiệp về kế toán tài chính.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Đơn vị lại có trách nhiệm thu, chi ngân sách quốc gia các cấp.

2. Đơn vị lại quốc gia, tổ chức, nhà cung cấp sự nghiệp sử dụng ngân sách quốc gia.

3. Tổ chức, nhà cung cấp sự nghiệp cấm dùng ngân sách quốc gia.

4. Doanh nghiệp được thành lập và phát động và sinh hoạt tiêu khiển theo pháp luật VN; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài phát động và sinh hoạt tiêu khiển tại VN.

5. liên minh xã, liên minh hợp tác xã.

6. Hộ quảng cáo thương mại, tổ hợp tác.

7. Người làm thuê tác kế toán tài chính.

8. Kế toán viên hành nghề; doanh nghiệp và hộ quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính.

9. Tổ chức công việc và nghề nghiệp về kế toán tài chính.

10. Đơn vị lại, tổ chức, cá nhân khác có can hệ đến kế toán tài chính và phát động và sinh hoạt tiêu khiển kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính tại VN.

Điều 3. giảng giải từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ bên dưới đây được hiểu như sau:

1.

báo cho biết giải trình tài chính

là khối mạng lưới server thông báo tài chính tài chính, tài chính của nhà cung cấp kế toán tài chính được miêu tả theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán tài chính và cơ chế kế toán tài chính.

2.

Chính sách kế toán tài chính

là những quy định và hướng dẫn về kế toán tài chính trong một ngành nghề hoặc một số công việc cụ thể do đơn vị lại cai trị lý quốc gia về kế toán tài chính hoặc tổ chức được đơn vị lại cai trị lý quốc gia về kế toán tài chính ủy quyền phát hành.

3.

Chứng từ kế toán tài chính

là những giấy má và vật mang tin phản ảnh tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính phát sinh và đã trả mỹ xong, làm căn cứ ghi sổ kế toán tài chính.

4.

Nhà cung cấp kế toán tài chính

là đơn vị lại, tổ chức, nhà cung cấp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 của Luật này có lập bẩm tài chính.

5.

Giá gốc

là giá trị được ghi nhận ban sơ của tài sản hoặc nợ phải trả. Giá gốc của tài sản được tính bao héc tàm toàn bộ uổng mua, bốc xếp, chuyển vận, lắp ráp, sơ chế và các tổn phí can hệ trực tiếp khác theo quy định của pháp luật đến Khi mang tài sản vào dạng sẵn sàng dùng.

6.

Giá trị thích hợp và phải chăng

là giá trị được xác nhận hạp với giá thị ngôi trường, có thể cảm bắt gặp Khi buôn bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một số vốn nợ phải trả tại thời tự khắc xác nhận giá trị.

7.

Hình thức kế toán tài chính

là các mẫu sổ kế toán tài chính, lớp lang, phương pháp ghi sổ và mối liên hệ giữa các sổ kế toán tài chính.

8.

Kế toán

là sự thu thập, xử lý, soát, phân tích và phân phối thông báo tài chính tài chính, tài chính bên dưới mẫu mã giá trị, bảo vật và thời kì cần lao.

9.

Kế toán tài chính

là sự thu thập, xử lý, thẩm tra, phân tích và phân phối thông tin tài chính tài chính, tài chính bởi mỏng tài chính cho đối tượng có nhu muốn sử dụng thông tin của nhà cung cấp kế toán tài chính.

10.

Kế toán cai trị trị

là sự thu thập, xử lý, phân tách và phân phối thông báo tài chính tài chính, tài chính theo đề xuất cai trị trị và quyết định tài chính tài chính, tài chính trong nội bộ nhà cung cấp kế toán tài chính.

11.

Kế toán viên hành nghề

là kẻ được cấp Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính theo quy định của Luật này.

12.

soát kế toán tài chính

là sự coi xét, nhận xét tuân thủ pháp luật về kế toán tài chính, sự chân thực, chuẩn xác của thông báo, số liệu kế toán tài chính.

13.

kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính

là sự phân phối dịch vụ làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng, lập ít tài chính, tham mưu kế toán tài chính và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán tài chính theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu muốn.

14.

Kỳ kế toán tài chính

là tầm chừng thời kì xác nhận từ thời điểm nhà cung cấp kế toán tài chính chính thức phát động ghi sổ kế toán tài chính đến thời tự khắc kết thúc việc ghi sổ kế toán tài chính, khóa sổ kế toán tài chính để lập thưa tài chính.

15.

Nghiệp vụ tài chính tài chính, tài chính

là những phát động và sinh hoạt tiêu khiển phát sinh cụ thể làm tăng, giảm tài sản, mối phân phối tạo hình tài sản của nhà cung cấp kế toán tài chính.

16.

Phương pháp kế toán tài chính

là phương thức và thủ tục cụ thể để thực hiện tại từng nội dung công việc kế toán tài chính.

17.

dụng cụ điện tử

là công cụ phát động và sinh hoạt tiêu khiển dựa trên công nghệ điện, điện tử, chuyên môn số, từ tính, truyền dẫn ko dây, quang đãng học tập, điện từ hoặc công nghệ na ná.

18.

Tài liệu kế toán tài chính

là chứng từ kế toán tài chính, sổ kế toán tài chính, thưa tài chính, báo cho biết giải trình kế toán tài chính cai trị trị, mỏng truy thuế kiểm toán, bẩm nhận xét kế toán tài chính và tài liệu khác có liên quan lại đến kế toán tài chính.

Điều 4. Nhiệm vụ kế toán tài chính

1. Thu thập, xử lý thông báo, số liệu kế toán tài chính theo đối tượng và nội dung công việc kế toán tài chính, theo chuẩn kế toán tài chính và cơ chế kế toán tài chính.

2. soát, giám sát các khoản thu, chi tài chính, trách nhiệm thu, nộp, thanh toán nợ; soát việc cai trị lý, sử dụng tài sản và mối phân phối tạo hình tài sản; phát hiện tại và ngăn ngừa các hành động vi phi pháp luật về tài chính, kế toán tài chính.

3. phân tích thông tin, số liệu kế toán tài chính; tư vấn, đề xuất các phương án phục vụ yêu cầu cai trị trị và quyết định tài chính tài chính, tài chính của nhà cung cấp kế toán tài chính.

4. Phân phối thông báo, số liệu kế toán tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 5. đề xuất kế toán tài chính

1. phản chiếu đầy đủ tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán tài chính, sổ kế toán tài chính và mỏng tài chính.

2. phản ánh kịp lúc, đúng thời gian quy định thông báo, số liệu kế toán tài chính.

3. đề đạt rõ ràng, dễ hiểu và chuẩn xác thông báo, số liệu kế toán tài chính.

4. phản ảnh trung thực, quan lại quý khách hàng khứa hàng quan lại tình trạng, truyền thống sự việc, nội dung và giá trị của tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính.

5. thông tin, số liệu kế toán tài chính phải được phản ánh liên tục từ Khi nảy sinh đến Khi chấm hết phát động và sinh hoạt tiêu khiển tài chính tài chính, tài chính, từ Khi thành lập đến Khi kết thúc phát động và sinh hoạt tiêu khiển vui chơi của nhà cung cấp kế toán tài chính; số liệu kế toán tài chính kỳ này phải Tiếp theo số liệu kế toán tài chính của kỳ trước.

6. Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán tài chính theo lớp lang, có khối mạng lưới server và có thể so sánh, kiểm chứng được.

Điều 6. Phép tắc kế toán tài chính

1. Giá trị tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban sơ theo giá gốc. Sau ghi nhận ban sơ, so với một số loại tài sản hoặc nợ phải trả mà giá trị biến động liền tù tù theo giá thị ngôi trường và giá trị của chúng có thể xác nhận lại một cách đáng tin tưởng thì được ghi nhận theo giá trị thích hợp và phải chăng tại thời điểm cuối kỳ lập mỏng tài chính.

2. Các quy định và phương pháp kế toán tài chính đã chọn phải được vận dụng nhất quán trong kỳ kế toán tài chính năm; ngôi trường hợp đổi thay các quy định và phương pháp kế toán tài chính đã chọn thì nhà cung cấp kế toán tài chính phải giải trình trong thưa tài chính.

3. Nhà cung cấp kế toán tài chính phải thu thập, phản chiếu quan lại quý khách hàng khứa hàng quan lại, đầy đủ, đúng thực tiễn và đúng kỳ kế toán tài chính mà tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính nảy sinh.

4. mỏng tài chính phải được lập và gửi đơn vị lại có thẩm quyền đầy đủ, chuẩn xác và kịp lúc. thông tin, số liệu trong ít tài chính của nhà cung cấp kế toán tài chính phải được công khai theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Luật này.

5. Nhà cung cấp kế toán tài chính phải sử dụng phương pháp nhận xét tài sản và phân bổ các khoản thu, chi một cách thận trọng, ko được làm sai lệch hiệu quả phát động và sinh hoạt tiêu khiển tài chính tài chính, tài chính của nhà cung cấp kế toán tài chính.

6. Việc lập và dấu hiệu nay vắng tài chính phải BH an toàn đề đạt đúng bạn dạng chất của giao tế rộng là mẫu mã, tên gọi của giao thiệp.

7. Đơn vị lại quốc gia, tổ chức, nhà cung cấp sự nghiệp sử dụng ngân sách quốc gia ngoài những việc thực hiện tại quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này còn phải thực hiện tại kế toán tài chính theo mục lục ngân sách quốc gia.

Điều 7. chuẩn kế toán tài chính và chuẩn đạo đức công việc và nghề nghiệp kế toán tài chính

1. chuẩn mực kế toán tài chính gồm những quy định và phương pháp kế toán tài chính cơ bạn dạng để lập thưa tài chính.

2. chuẩn mực đạo đức nghề kế toán tài chính gồm những quy định và hướng dẫn về nguyên lý, nội dung vận dụng các tiêu chuẩn đạo đức công việc và nghề nghiệp so với người làm kế toán tài chính, kế toán tài chính viên hành nghề, doanh nghiệp và hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính.

3. Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kế toán tài chính, chuẩn đạo đức nghề kế toán tài chính trên nền tảng chuẩn mực quốc tế về kế toán tài chính hạp với điều khiếu nại cụ thể của VN.

Điều 8. Đối tượng kế toán tài chính

1. Đối tượng kế toán tài chính thuộc phát động và sinh hoạt tiêu khiển thu, chi ngân sách quốc gia, hành chính, sự nghiệp; phát động và sinh hoạt tiêu khiển vui chơi của nhà cung cấp, tổ chức dùng ngân sách quốc gia gồm:

a) Tiền, vật tư và tài sản cố định;

b) Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư, quỹ;

c) Các khoản tính sổ trong và ngoài nhà cung cấp kế toán tài chính;

d) Thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi phát động và sinh hoạt tiêu khiển;

đ) Thu, chi và kết dư ngân sách quốc gia;

e) Đầu tư tài chính, tín dụng quốc gia;

g) Nợ và xử lý nợ công;

h) Tài sản công;

i) Tài sản, các khoản phải thu, bổn phận phải trả khác có liên can đến nhà cung cấp kế toán tài chính.

2. Đối tượng kế toán tài chính thuộc phát động và sinh hoạt tiêu khiển vui chơi của nhà cung cấp, tổ chức cấm dùng ngân sách quốc gia gồm tài sản, mối phân phối tạo hình tài sản theo quy định tại các điểm a, b, c, d và i khoản 1 Điều này.

3. Đối tượng kế toán tài chính thuộc phát động và sinh hoạt tiêu khiển kinh dinh, trừ phát động và sinh hoạt tiêu khiển quy định tại khoản 4 Điều này, gồm:

a) Tài sản;

b) Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

c) Thu nhập, uổng quảng cáo thương mại, thu nhập và ngân sách khác;

d) Thuế và các khoản nộp ngân sách quốc gia;

đ) Kết quả và phân tách hiệu quả phát động và sinh hoạt tiêu khiển quảng cáo thương mại;

e) Tài sản, các khoản phải thu, trách nhiệm và trách nhiệm phải trả khác có liên hệ đến nhà cung cấp kế toán tài chính.

4. Đối tượng kế toán tài chính thuộc phát động và sinh hoạt tiêu khiển ngân mặt hàng, tín dụng, đảm bảo, chứng khoán, đầu tư tài chính gồm:

a) Các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Các khoản vốn tài chính, tín dụng;

c) Các khoản tính sổ trong và ngoài nhà cung cấp kế toán tài chính;

d) Các khoản cam kết, bảo lãnh, giấy má có giá.

Điều 9. Kế toán tài chính, kế toán tài chính cai trị trị, kế toán tài chính tổng hợp, kế toán tài chính cụ thể

1. Kế toán ở nhà cung cấp kế toán tài chính gồm kế toán tài chính tài chính và kế toán tài chính cai trị trị.

2. Khi thực hành công việc kế toán tài chính tài chính và kế toán tài chính cai trị trị, nhà cung cấp kế toán tài chính phải thực hành kế toán tài chính tổng hợp và kế toán tài chính cụ thể như sau:

a) Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép và phân phối thông báo tổng quát lác về phát động và sinh hoạt tiêu khiển tài chính tài chính, tài chính của nhà cung cấp kế toán tài chính. Kế toán tổng hợp sử dụng nhà cung cấp tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, mối phân phối tạo hình tài sản, tình hình và hiệu quả phát động và sinh hoạt tiêu khiển tài chính tài chính, tài chính của nhà cung cấp kế toán tài chính. Kế toán tổng hợp được thực hành trên nền tảng các thông tin, số liệu của kế toán tài chính cụ thể;

b) Kế toán cụ thể phải thu thập, xử lý, ghi chép và phân phối thông báo cụ thể bởi nhà cung cấp tiền tệ, nhà cung cấp bảo vật và nhà cung cấp thời kì cần lao theo từng đối tượng kế toán tài chính cụ thể trong nhà cung cấp kế toán tài chính. Kế toán cụ thể minh họa cho kế toán tài chính tổng hợp. Số liệu kế toán tài chính cụ thể phải khớp đúng với số liệu kế toán tài chính tổng hợp trong một kỳ kế toán tài chính.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn ứng dụng kế toán tài chính cai trị trị hạp với từng ngành nghề phát động và sinh hoạt tiêu khiển.

Điều 10. Nhà cung cấp tính dùng trong kế toán tài chính

1. Nhà cung cấp tiền tệ dùng trong kế toán tài chính là Đồng VN, ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”. Trong ngôi trường hợp tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính nảy bởi nước ngoài tệ, thì nhà cung cấp kế toán tài chính phải ghi theo nguyên tệ và Đồng VN theo tỷ giá hối đoái thực tiễn, trừ ngôi trường hợp pháp luật có quy định khác; so với loại nước ngoài tệ ko hề tỷ giá hối đoái với Đồng VN thì phải quy đổi ưng chuẩn một loại nước ngoài tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng VN.

Nhà cung cấp kế toán tài chính cốt yếu thu, chi bởi một loại nước ngoài tệ thì được tự lựa chọn loại nước ngoài tệ đó làm nhà cung cấp tiền tệ để kế toán tài chính, chịu bổn phận trước pháp luật và thông tin cho đơn vị lại thuế cai trị lý trực tiếp. Khi lập bẩm tài chính sử dụng tại VN, nhà cung cấp kế toán tài chính phải quy đổi ra Đồng VN theo tỷ giá hối đoái thực tiễn, trừ ngôi trường hợp lí luật có quy định khác.

2. Nhà cung cấp bảo vật và nhà cung cấp thời kì lao động sử dụng trong kế toán tài chính là nhà cung cấp đo pháp định của nước Cộng hòa từng lớp chủ nghĩa VN; ngôi trường hợp nhà cung cấp kế toán tài chính dùng nhà cung cấp đo khác thì phải quy đổi ra nhà cung cấp đo pháp định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN.

3. Nhà cung cấp kế toán tài chính được làm tròn số, sử dụng nhà cung cấp tính rút gọn Khi lập hoặc công khai thưa tài chính.

4. Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 11. Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán tài chính

1. Chữ viết sử dụng trong kế toán tài chính là tiếng Việt. Trường hợp phải dùng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán tài chính, sổ kế toán tài chính và mỏng tài chính tại VN thì phải dùng song song tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

2. Chữ số sử dụng trong kế toán tài chính là chữ số Ả-rập; sau chữ số mặt hàng ngàn, rất nhiều, mặt hàng tỷ phải đặt dấu chấm (.); lúc còn ghi chữ số sau chữ số mặt hàng nhà cung cấp thì sau chữ số mặt hàng nhà cung cấp phải đặt dấu phẩy (,).

3. Doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoặc của tổ chức nước ngoài phải chuyển báo cho biết giải trình tài chính về doanh nghiệp mẹ, tổ chức ở nước ngoài hoặc dùng chung software cai trị lý, tính sổ giao tế với doanh nghiệp mẹ, tổ chức ở nước ngoài được dùng dấu phẩy (,) sau chữ số mặt hàng ngàn, rất nhiều, mặt hàng tỷ; lúc còn ghi chữ số sau chữ số mặt hàng nhà cung cấp thì sau chữ số mặt hàng nhà cung cấp được đặt dấu chấm (.) và phải chú thích trong tài liệu, sổ kế toán tài chính, thưa tài chính. Trong ngôi trường hợp này, ít tài chính nộp đơn vị lại thuế, đơn vị lại thống kê và đơn vị lại quốc gia có thẩm quyền khác phải thực hiện tại theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 12. Kỳ kế toán tài chính

1. Kỳ kế toán tài chính gồm kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng và được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán tài chính năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến ko hề ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Nhà cung cấp kế toán tài chính có tính chất về tổ chức, phát động và sinh hoạt tiêu khiển được chọn kỳ kế toán tài chính năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt mối phân phối từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến ko hề ngày rút cục của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ thùng chính, cơ thuế quan lại;

b) Kỳ kế toán tài chính quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến ko hề ngày chung cục của tháng cuối quý;

c) Kỳ kế toán tài chính tháng là 01 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến ko hề ngày cuối cùng của tháng.

2. Kỳ kế toán tài chính của nhà cung cấp kế toán tài chính mới được thành lập được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán tài chính trước ko hề của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ đầu ngày được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp đến ko hề ngày rốt cuộc của kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Kỳ kế toán tài chính trước tiên của nhà cung cấp kế toán tài chính khác tính từ đầu ngày quyết định thành lập nhà cung cấp kế toán tài chính có hiệu lực thực thi hiện hành đến ko hề ngày rút cục của kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Nhà cung cấp kế toán tài chính Khi bị chia, thống nhất, sáp nhập, chuyển hóa loại hình hoặc mẫu mã sở hữu, giải thể, chấm hết phát động và sinh hoạt tiêu khiển, phá sản thì kỳ kế toán tài chính rốt cục tính từ đầu ngày kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này đến ko hề ngày xưa ngày quyết định chia, thống nhất, sáp nhập, chuyển hóa loại hình hoặc mẫu mã sở hữu, giải thể, kết thúc phát động và sinh hoạt tiêu khiển, phá sản nhà cung cấp kế toán tài chính có hiệu lực thực thi hiện hành.

4. Trường hợp kỳ kế toán tài chính năm trước ko hề hoặc kỳ kế toán tài chính năm chung cục có thời kì ngắn rộng 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán tài chính năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán tài chính năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán tài chính năm; kỳ kế toán tài chính năm trước ko hề hoặc kỳ kế toán tài chính năm cuối cùng phải ngắn rộng 15 tháng.

Điều 13. Các hành động bị ngăn cấm

1. mạo, khai man hoặc trao đổi, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán tài chính hoặc tài liệu kế toán tài chính khác.

2. Cố ý, trao đổi hoặc ép buộc người khác phân phối, xác nhận thông tin, số liệu kế toán tài chính sai sự thực.

3. Để ngoài sổ kế toán tài chính tài sản, nợ phải trả của nhà cung cấp kế toán tài chính hoặc có can hệ đến nhà cung cấp kế toán tài chính.

4. Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư tài liệu kế toán tài chính trước Khi kết thúc hạn lưu trữ quy định tại Điều 41 của Luật này.

5. Công bố, thông báo chuẩn kế toán tài chính, cơ chế kế toán tài chính ko đúng thẩm quyền.

6. Mua chuộc, đe dọa, trù úm, ép buộc người làm kế toán tài chính thực hiện tại công việc kế toán tài chính ko đúng với quy định của Luật này.

7. Người có trách nhiệm cai trị lý, điều hành nhà cung cấp kế toán tài chính kiêm làm kế toán tài chính, chủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân chủ nghĩa quản lý sở hữu.

8. Sắp xếp hoặc thuê người làm kế toán tài chính, người làm kế toán tài chính trưởng mất đi tiêu chuẩn, điều khiếu nại quy định tại Điều 51 và Điều 54 của Luật này.

9. Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ kế toán tài chính viên, Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính bên dưới mọi mẫu mã.

10. Lập hai khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính tài chính trở lên hoặc phân phối, thông báo các thưa tài chính có số liệu ko đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán tài chính.

11. quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính Khi chưa được cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính hoặc hành nghề dịch vụ kế toán tài chính lúc ko BH an toàn điều khiếu nại quy định của Luật này.

12. dùng cụm từ “dịch vụ kế toán tài chính” trong tên gọi của doanh nghiệp nếu đã quá 06 tháng Tính từ lúc ngày được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp mà vẫn ko được cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính hoặc doanh nghiệp đã kết thúc kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính.

13. Thuê cá nhân, tổ chức mất đi điều khiếu nại hành nghề, điều khiếu nại quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính phân phối dịch vụ kế toán tài chính cho nhà cung cấp mình.

14. Kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính thông đồng, móc nối với quan lại quý khách hàng khứa hàng mặt hàng để phân phối, xác nhận thông báo, số liệu kế toán tài chính sai sự thật.

15. Các hành động bị ngăn cấm khác theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phát động và sinh hoạt tiêu khiển kế toán tài chính.

Điều 14. Giá trị của tài liệu, số liệu kế toán tài chính

1. Tài liệu, số liệu kế toán tài chính có giá trị pháp lý của nhà cung cấp kế toán tài chính và được sử dụng để thông báo, công khai theo quy định của pháp luật.

2. Tài liệu, số liệu kế toán tài chính là nền tảng để xây dựng và xét duyệt plan, dự toán, quyết toán, xem xét, xử lý hành động vi phạm pháp luật.

Điều 15. trách nhiệm cai trị lý, dùng, phân phối thông tin, tài liệu kế toán tài chính

1. Nhà cung cấp kế toán tài chính có trách nhiệm cai trị lý, sử dụng, đảm bảo an toàn và lưu trữ tài liệu kế toán tài chính.

2. Nhà cung cấp kế toán tài chính có trách nhiệm phân phối thông tin, tài liệu kế toán tài chính kịp lúc, đầy đủ, trung thực, sáng tỏ cho đơn vị lại, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa theo quy định của pháp luật.

Chương II

NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Mục 1. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Điều 16. Nội dung chứng từ kế toán tài chính

1. Chứng từ kế toán tài chính phải có các nội dung chủ đạo sau đây:

a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán tài chính;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán tài chính;

c) Tên, địa chỉ của đơn vị lại, tổ chức, nhà cung cấp hoặc cá nhân chủ nghĩa lập chứng từ kế toán tài chính;

d) Tên, địa chỉ của đơn vị lại, tổ chức, nhà cung cấp hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán tài chính;

đ) Nội dung tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính phát sinh;

e) Số lượng, đơn giá và số tiền tài tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính ghi ngay số; tổng số tiền tài chứng từ kế toán tài chính dùng để thu, chi tiền ghi ngay số và bởi văn bản;

g) Chữ ký, bọn họ và tên của người lập, người duyệt và những người dân dân có liên hệ đến chứng từ kế toán tài chính.

2. Ngoài những nội dung cốt của chứng từ kế toán tài chính quy định tại khoản 1 Điều này, chứng từ kế toán tài chính có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

Xem Thêm :   6 cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua đơn giản nhưng hiệu quả

Xem thêm :  Thai giáo tháng thứ 3

Điều 17. Chứng từ điện tử

1. Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán tài chính những Khi có các nội dung quy định tại Điều 16 của Luật này và được dấu hiệu nay bên dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà ko biến thành đổi thay trong quá trình truyền qua mạng PC, mạng viễn thông hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ tính sổ.

2. Chứng từ điện tử phải BH an toàn tính bảo mật thông tin và bảo toàn dữ liệu, thông báo trong quá trình dùng và lưu trữ; phải được cai trị lý, rà chống các mẫu mã lợi dụng phá hoang, thâm nhập, sao chép, ăn trộm hoặc sử dụng chứng từ điện tử ko đúng quy định. Chứng từ điện tử được cai trị lý như tài liệu kế toán tài chính ở dạng nguyên bạn dạng mà nó được tạo ra, gửi đi hoặc nhận tuy nhiên phải có đủ thiết bị hợp để dùng.

3. Khi chứng từ bởi giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao du, thanh toán hoặc trái lại thì chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện tại tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính đó, chứng từ bởi giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi và rà, ko hề hiệu lực thực thi hiện hành để giao dịch, thanh toán.

Điều 18. Lập và lưu trữ chứng từ kế toán tài chính

1. Các tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính nảy sinh liên can đến phát động và sinh hoạt tiêu khiển vui chơi của nhà cung cấp kế toán tài chính phải lập chứng từ kế toán tài chính. Chứng từ kế toán tài chính chỉ được lập một lần cho mỗi tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính.

2. Chứng từ kế toán tài chính phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp lúc, chuẩn xác theo nội dung quy định trên mẫu. Trong ngôi trường hợp chứng từ kế toán tài chính chưa có mẫu thì nhà cung cấp kế toán tài chính được tự lập chứng từ kế toán tài chính tuy nhiên phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 16 của Luật này.

3. Nội dung tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính trên chứng từ kế toán tài chính ko được viết tắt, ko được tẩy xóa, tôn tạo; Khi viết phải dùng bút mực, số và Chữ viết phải liên tiếp, ko ngắt quãng, chỗ trống phải vạch men chéo. Chứng từ bị tẩy xóa, tôn tạo ko hề giá trị tính sổ và ghi sổ kế toán tài chính. Khi viết sai chứng từ kế toán tài chính thì phải diệt bỏ bởi phương pháp vạch men chéo vào chứng từ viết sai.

4. Chứng từ kế toán tài chính phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán tài chính cho một tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau.

5. Người lập, người duyệt và những người dân khác ký tên trên chứng từ kế toán tài chính phải phụ trách về nội dung của chứng từ kế toán tài chính.

6. Chứng từ kế toán tài chính được lập bên dưới dạng chứng từ điện tử phải tuân theo quy định tại Điều 17, khoản 1 và khoản 2 Điều này. Chứng từ điện tử được in ra giấy và lưu trữ theo quy định tại Điều 41 của Luật này. Trường hợp ko in ra giấy mà thực hiện tại lưu trữ trên các dụng cụ điện tử thì phải BH an toàn an ninh, bảo mật thông tin thông tin dữ liệu và phải BH an toàn gieo rắc được trong hạn lưu trữ.

Điều 19. Ký chứng từ kế toán tài chính

1. Chứng từ kế toán tài chính phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính phải được ký bởi loại mực ko phai. Không được ký chứng từ kế toán tài chính bởi mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký tự khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính của người khiếm thị được thực hành theo quy định của Chính phủ.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính phải do người dân có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. nghiêm cấm ký chứng từ kế toán tài chính Khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc bổn phận của người ký.

3. Chứng từ kế toán tài chính chi tiền phải do người dân có thẩm quyền duyệt chi và kế toán tài chính trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước Khi thực hành. Chữ ký trên chứng từ kế toán tài chính dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.

4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bởi giấy.

Điều 20. Hóa đơn

1. Hóa đơn là chứng từ kế toán tài chính do tổ chức, cá nhân buôn bán sản phẩm, phân phối dịch vụ lập, ghi nhận thông báo buôn bán sản phẩm, phân phối dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung, mẫu mã hóa đơn, lớp lang lập, cai trị lý và sử dụng hoá đơn thực hành theo quy định của pháp luật về thuế.

Điều 21. Quản lý, dùng chứng từ kế toán tài chính

1. thông báo, số liệu trên chứng từ kế toán tài chính là căn cứ để ghi sổ kế toán tài chính.

2. Chứng từ kế toán tài chính phải được xếp đặt theo nội dung tài chính tài chính, theo lớp lang thời kì và đảm bảo an toàn an ninh theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đơn vị lại quốc gia có thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, trưng thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán tài chính. Trường hợp tạm giữ hoặc tịch kí chứng từ kế toán tài chính thì đơn vị lại quốc gia có thẩm quyền phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị trưng thu, ký xác nhận trên chứng từ sao chụp và giao bạn dạng sao chụp cho nhà cung cấp kế toán tài chính; đồng thời lập biên bạn dạng ghi rõ nguyên nhân, số lượng từng loại chứng từ kế toán tài chính bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký tên, đóng dấu.

4. Đơn vị lại có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán tài chính phải lập biên bạn dạng, ghi rõ nguyên nhân, số lượng từng loại chứng từ kế toán tài chính bị niêm phong và ký tên, đóng dấu.

Mục 2.

tài khoản KẾ TOÁN VÀ SỔ KẾ TOÁN

Điều 22. trương mục kế toán tài chính và khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính

1. tài khoản kế toán tài chính dùng để phân loại và khối mạng lưới server hóa các tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính theo nội dung tài chính tài chính.

2. Hệ thống tài khoản kế toán tài chính gồm các tài khoản kế toán tài chính cần sử dụng. Mỗi nhà cung cấp kế toán tài chính chỉ được dùng một khối mạng lưới server trương mục kế toán tài chính cho mục đích kế toán tài chính tài chính theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Bộ Tài chính quy định cụ thể về tài khoản kế toán tài chính và khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính ứng dụng cho các nhà cung cấp kế toán tài chính sau đây:

a) Nhà cung cấp kế toán tài chính có trách nhiệm thu, chi ngân sách quốc gia;

b) Nhà cung cấp kế toán tài chính sử dụng ngân sách quốc gia;

c) Nhà cung cấp kế toán tài chính cấm dùng ngân sách quốc gia;

d) Nhà cung cấp kế toán tài chính là doanh nghiệp;

đ) Nhà cung cấp kế toán tài chính khác.

Điều 23. chọn lọc vận dụng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính

1. Nhà cung cấp kế toán tài chính phải căn cứ vào khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính do Bộ Tài chính quy định để chọn khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính ứng dụng ở nhà cung cấp mình.

2. Nhà cung cấp kế toán tài chính được cụ thể các trương mục kế toán tài chính đã chọn để phục vụ đề xuất cai trị lý của nhà cung cấp.

Điều 24. Sổ kế toán tài chính

1. Sổ kế toán tài chính dùng để biên chép, khối mạng lưới server và lưu giữ ko hề thảy các tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính đã nảy sinh có liên can đến nhà cung cấp kế toán tài chính.

2. Sổ kế toán tài chính phải ghi rõ tên nhà cung cấp kế toán tài chính; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán tài chính trưởng và người đại diện theo pháp luật của nhà cung cấp kế toán tài chính; số trang; đóng dấu giáp lai.

3. Sổ kế toán tài chính phải có các nội dung cốt yếu sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ghi sổ;

b) Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán tài chính dùng làm căn cứ ghi sổ;

c) Tóm tắt nội dung của tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính phát sinh;

d) Số vốn tài tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính nảy ghi vào các tài khoản kế toán tài chính;

đ) Số dư đầu kỳ, số nảy trong kỳ, số dư cuối kỳ.

4. Sổ kế toán tài chính gồm sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán tài chính cụ thể.

5. Bộ Tài chính quy định cụ thể về sổ kế toán tài chính.

Điều 25. Hệ thống sổ kế toán tài chính

1. Nhà cung cấp kế toán tài chính phải căn cứ vào khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính do Bộ Tài chính quy định để chọn một khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính vận dụng ở nhà cung cấp.

2. Mỗi nhà cung cấp kế toán tài chính chỉ sử dụng một khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính cho một kỳ kế toán tài chính năm.

3. Nhà cung cấp kế toán tài chính được cụ thể hoá các sổ kế toán tài chính đã chọn để phục vụ đề xuất kế toán tài chính của nhà cung cấp.

Điều 26. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán tài chính

1. Sổ kế toán tài chính phải mở vào đầu kỳ kế toán tài chính năm; so với nhà cung cấp kế toán tài chính mới thành lập, sổ kế toán tài chính phải mở từ ngày thành lập.

2. Nhà cung cấp kế toán tài chính phải cứ vào chứng từ kế toán tài chính để ghi sổ kế toán tài chính.

3. Sổ kế toán tài chính phải được ghi kịp lúc, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán tài chính phải chuẩn xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán tài chính.

4. Việc ghi sổ kế toán tài chính phải theo trình tự thời gian nảy của tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính. thông báo, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính của năm sau phải Tiếp theo thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính của năm trước liền kề. Sổ kế toán tài chính phải được ghi liên tục từ Khi mở sổ đến Khi khóa sổ.

5. thông tin, số liệu trên sổ kế toán tài chính phải được ghi bởi bút mực; ko ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía bên dưới; ko ghi chồng lên nhau; ko ghi cách dòng; ngôi trường hợp ghi ko ko hề trang phải vạch men chéo phần ko ghi; Khi ghi ko hề trang phải cộng số liệu tổng cộng của trang và chuyển số liệu tổng cộng sang trang Tiếp theo.

6. Nhà cung cấp kế toán tài chính phải khóa sổ kế toán tài chính vào cuối kỳ kế toán tài chính trước Khi lập vắng tài chính và trong các ngôi trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

7. Nhà cung cấp kế toán tài chính được ghi sổ kế toán tài chính bởi dụng cụ điện tử. Trường hợp ghi sổ kế toán tài chính bởi dụng cụ điện tử thì phải thực hành các quy định về sổ kế toán tài chính tại Điều 24, Điều 25 và các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này, trừ việc đóng dấu giáp lai. Sau Khi khóa sổ kế toán tài chính trên phương tiện điện tử phải in sổ kế toán tài chính ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán tài chính năm để mang vào lưu trữ. Trường hợp ko in ra giấy mà thực hành lưu trữ sổ kế toán tài chính trên các dụng cụ điện tử thì phải đảm BH an toàn ninh, bảo mật thông tin thông báo dữ liệu và phải đảm bảo tra hỏi được trong hạn lưu trữ.

Điều 27. tu tạo sổ kế toán tài chính

1. Khi phát hiện tại sổ kế toán tài chính có sai sót thì ko được tẩy xóa làm mất vết tích thông tin, số liệu ghi sai mà phải sang sửa theo một trong bố phương pháp sau đây:

a) Ghi cải chính bởi phương pháp vạch men một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán tài chính trưởng kế bên;

b) Ghi số âm bởi phương pháp ghi lại số sai bởi mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán tài chính trưởng kế bên;

c) Ghi điều chỉnh bởi phương pháp lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.

2. Trường hợp phát hiện tại sổ kế toán tài chính có sai sót trước Khi mỏng tài chính năm được nộp cho đơn vị lại quốc gia có thẩm quyền thì phải sửa sang trên sổ kế toán tài chính của năm đó.

3. Trường hợp phát hiện tại sổ kế toán tài chính có sơ sót sau Khi thưa tài chính năm đã nộp cho đơn vị lại quốc gia có thẩm quyền thì phải tu bổ trên sổ kế toán tài chính của năm đã phát hiện tại sơ sót và thuyết minh về việc sang sửa này.

4. tu sửa sổ kế toán tài chính trong ngôi trường hợp ghi sổ bởi dụng cụ điện tử được thực hành theo phương pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Điều 28. Nhận xét và ghi nhận theo giá trị thích hợp và phải chăng

1. Các loại tài sản và nợ phải trả được nhận xét và ghi nhận theo giá trị thích hợp và phải chăng tại thời điểm cuối kỳ lập bẩm tài chính gồm:

a) Công cụ tài chính theo đề xuất của chuẩn mực kế toán tài chính phải ghi nhận và nhận xét lại theo giá trị thích hợp và phải chăng;

b) Các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ được nhận xét theo tỷ giá giao thiệp thực tiễn;

c) Các tài sản hoặc nợ phải trả khác có giá trị biến động thẳng tắp, theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán tài chính phải được nhận xét lại theo giá trị thích hợp và phải chăng.

2. Việc nhận xét lại tài sản và nợ phải trả theo giá trị thích hợp và phải chăng phải BH an toàn có căn cứ xác thực. Trường hợp ko hề nền tảng để xác nhận được giá trị một cách đáng tin tưởng.# thì tài sản và nợ phải trả được ghi nhận theo giá gốc.

3. Bộ Tài chính quy định cụ thể các tài sản và nợ phải trả được ghi nhận và nhận xét lại theo giá trị thích hợp và phải chăng, phương pháp kế toán tài chính ghi nhận và nhận xét lại theo giá trị thích hợp và phải chăng.

Mục 3. vắng TÀI CHÍNH

Điều 29. vắng tài chính của nhà cung cấp kế toán tài chính

1. vắng tài chính của nhà cung cấp kế toán tài chính dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và hiệu quả phát động và sinh hoạt tiêu khiển vui chơi của nhà cung cấp kế toán tài chính. thưa tài chính của nhà cung cấp kế toán tài chính gồm:

a) mỏng tình hình tài chính;

b) báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt tiêu khiển;

c) bẩm lưu chuyển tiền tệ;

d) Thuyết minh thưa tài chính;

đ) thưa khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc lập mỏng tài chính của nhà cung cấp kế toán tài chính được thực hành như sau:

a) Nhà cung cấp kế toán tài chính phải lập ít tài chính vào cuối kỳ kế toán tài chính năm; ngôi trường hợp lí luật có quy định lập ít tài chính theo kỳ kế toán tài chính khác thì nhà cung cấp kế toán tài chính phải lập theo kỳ kế toán tài chính đó;

b) Việc lập vắng tài chính phải căn cứ vào số liệu sau Khi khóa sổ kế toán tài chính. Nhà cung cấp kế toán tài chính cấp trên phải lập bẩm tài chính tổng hợp hoặc thưa tài chính thống nhất dựa trên vắng tài chính của các nhà cung cấp kế toán tài chính trong cùng nhà cung cấp kế toán tài chính cấp trên;

c) bẩm tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trổ tài nay nhất quán giữa các kỳ kế toán tài chính; ngôi trường hợp ít tài chính tả khác nhau giữa các kỳ kế toán tài chính thì phải thuyết minh rõ nguyên nhân;

d) bẩm tài chính phải có chữ ký của người lập, kế toán tài chính trưởng và người đại diện theo pháp luật của nhà cung cấp kế toán tài chính. Người ký mỏng tài chính phải phụ trách và trách nhiệm về nội dung của thưa.

3. báo cho biết giải trình tài chính năm của nhà cung cấp kế toán tài chính phải được nộp cho đơn vị lại quốc gia có thẩm quyền trong vận hạn 90 ngày, Tính từ lúc ngày chấm hết kỳ kế toán tài chính năm theo quy định của pháp luật.

4. Bộ Tài chính quy định cụ thể về vắng tài chính cho từng ngành nghề phát động và sinh hoạt tiêu khiển; trách nhiệm và trách nhiệm, đối tượng, kỳ lập, phương pháp lập, thời hạn nộp, điểm nhận vắng và công khai bẩm tài chính.

Điều 30. vắng tài chính quốc gia

1. vắng tài chính quốc gia được lập trên nền tảng thống nhất thưa tài chính của đơn vị lại quốc gia, nhà cung cấp sự nghiệp công lập, tổ chức tài chính tài chính và các nhà cung cấp có liên can khác thuộc điểm quốc gia, dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính quốc gia, hiệu quả phát động và sinh hoạt tiêu khiển tài chính quốc gia và lưu chuyển tiền tệ từ phát động và sinh hoạt tiêu khiển tài chính quốc gia trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

2. báo cho biết giải trình tài chính quốc gia phân phối thông tin về tình hình thu, chi ngân sách quốc gia, các quỹ tài chính quốc gia, nợ công, vốn quốc gia tại doanh nghiệp, tài sản, mối phân phối ngân sách và sử dụng mối phân phối ngân sách của quốc gia. mỏng tài chính quốc gia gồm:

a) báo cho biết giải trình tình hình tài chính quốc gia;

b) vắng hiệu quả phát động và sinh hoạt tiêu khiển tài chính quốc gia;

c) bẩm lưu chuyển tiền tệ;

d) Thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính quốc gia.

3. Việc lập ít tài chính quốc gia được thực hiện tại như sau:

a) Bộ Tài chính phụ trách lập báo cho biết giải trình tài chính quốc gia trên phạm vi toàn quốc, trình Chính phủ để vắng Quốc hội; chỉ đạo ngân khố quốc gia chủ trì, kết thích hợp với đơn vị lại tài chính lập vắng tài chính thuộc phạm vi địa phương, trình Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh để báo cho biết giải trình Hội đồng dân chúng cùng cấp;

b) Các đơn vị lại quốc gia, nhà cung cấp sự nghiệp, tổ chức tài chính tài chính và các nhà cung cấp có can hệ có trách nhiệm và trách nhiệm lập bẩm của nhà cung cấp mình và phân phối thông tin tài chính cấp thiết phục vụ việc lập thưa tài chính quốc gia trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

4. báo cho biết giải trình tài chính quốc gia được lập và trình Quốc hội, Hội đồng quần chúng cùng với thời điểm quyết toán ngân sách quốc gia theo quy định của Luật ngân sách quốc gia.

5. Chính phủ quy định cụ thể về nội dung thưa tài chính quốc gia; việc tổ chức thực hành lập, công khai thưa tài chính quốc gia; trách nhiệm và trách nhiệm của các đơn vị lại, nhà cung cấp, địa phương trong việc phân phối thông báo phục vụ việc lập ít tài chính quốc gia.

Điều 31. Nội dung công khai mỏng tài chính

1. Nhà cung cấp kế toán tài chính dùng ngân sách quốc gia công khai thông tin thu, chi ngân sách quốc gia theo quy định của Luật ngân sách quốc gia.

2. Nhà cung cấp kế toán tài chính ko dùng đến ngân sách quốc gia công khai quyết toán thu, chi tài chính năm.

3. Nhà cung cấp kế toán tài chính sử dụng các khoản đóng góp của quần chúng. # công khai mục đích thu hút và dùng các khoản đóng góp, đối tượng đóng góp, mức thu hút, hiệu quả dùng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp.

4. Nhà cung cấp kế toán tài chính thuộc phát động và sinh hoạt tiêu khiển quảng cáo thương mại công khai các nội dung sau đây:

a) Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

b) Kết quả phát động và sinh hoạt tiêu khiển kinh dinh;

c) Trích lập và dùng các quỹ;

d) Thu nhập của người cần lao;

đ) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

5. thưa tài chính của nhà cung cấp kế toán tài chính mà pháp luật quy định phải truy thuế kiểm toán Khi công khai phải tất nhiên báo cho biết giải trình truy thuế kiểm toán của tổ chức truy thuế kiểm toán.

Điều 32. Hình thức và hạn vận công khai vắng tài chính

1. Việc công khai thưa tài chính được thực hành theo một hoặc một số mẫu mã sau đây:

a) Phát hành ấn phẩm;

b) thông tin bởi văn bạn dạng;

c) Niêm yết;

d) đăng trên trang thông tin điện tử;

đ) Các mẫu mã khác theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức và hạn công khai thưa tài chính của nhà cung cấp kế toán tài chính sử dụng ngân sách quốc gia thực hành theo quy định của pháp luật về ngân sách quốc gia.

3. Nhà cung cấp kế toán tài chính ko dùng đến ngân sách quốc gia, nhà cung cấp kế toán tài chính có sử dụng các khoản đóng góp của dân chúng phải công khai thưa tài chính năm trong vận hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày nộp thưa tài chính.

4. Nhà cung cấp kế toán tài chính thuộc phát động và sinh hoạt tiêu khiển kinh dinh phải công khai ít tài chính năm trong hạn vận 120 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm. Trường hợp lí luật về chứng khoán, tín dụng, đảm bảo có quy định cụ thể về mẫu mã, hạn vận công khai vắng tài chính khác với quy định của Luật này thì thực hành theo quy định của pháp luật về ngành nghề đó.

Điều 33. Kiểm toán bẩm tài chính

1. báo cho biết giải trình tài chính năm của nhà cung cấp kế toán tài chính mà pháp luật quy định phải truy thuế kiểm toán thì phải được truy thuế kiểm toán trước Khi nộp cho đơn vị lại quốc gia có thẩm quyền và trước Khi công khai.

2. Nhà cung cấp kế toán tài chính Khi được truy thuế kiểm toán phải tuân đầy đủ các quy định của pháp luật về truy thuế kiểm toán.

3. báo cho biết giải trình tài chính của nhà cung cấp kế toán tài chính đã được truy thuế kiểm toán Khi nộp cho đơn vị lại quốc gia có thẩm quyền phải có vắng truy thuế kiểm toán tất nhiên.

Mục 4. rà soát KẾ TOÁN

Điều 34. rà soát kế toán tài chính

1. Nhà cung cấp kế toán tài chính phải chịu sự nhận xét kế toán tài chính của đơn vị lại có thẩm quyền. Việc nhận xét kế toán tài chính chỉ được thực hiện tại những Khi có quyết định của đơn vị lại có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, trừ các đơn vị lại quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

2. Các đơn vị lại có thẩm quyền quyết định thẩm tra kế toán tài chính gồm:

a) Bộ Tài chính;

b) Các bộ, đơn vị lại ngang bộ, đơn vị lại thuộc Chính phủ và đơn vị lại khác ở trung ương quyết định rà kế toán tài chính các nhà cung cấp kế toán tài chính trong ngành nghề được phân công đảm đương;

c) Ủy ban dân chúng cấp tỉnh quyết định thẩm tra kế toán tài chính các nhà cung cấp kế toán tài chính tại địa phương do mình cai trị lý;

d) Nhà cung cấp cấp trên quyết định nhận xét kế toán tài chính nhà cung cấp trực thuộc.

3. Các đơn vị lại có thẩm quyền rà kế toán tài chính gồm:

a) Các đơn vị lại quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Đơn vị lại thanh tra quốc gia, thanh tra chuyên nghề về tài chính, Kiểm toán quốc gia, đơn vị lại thuế Khi thực hành trách nhiệm thanh tra, rà, truy thuế kiểm toán các nhà cung cấp kế toán tài chính.

Điều 35. Nội dung rà kế toán tài chính

1. Nội dung rà soát kế toán tài chính gồm:

a) soát việc thực hành nội dung công tác kế toán tài chính;

b) soát việc tổ chức bộ máy kế toán tài chính và người làm kế toán tài chính;

c) soát việc tổ chức cai trị lý và phát động và sinh hoạt tiêu khiển quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính;

d) thẩm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về kế toán tài chính.

2. Nội dung soát kế toán tài chính phải được xác nhận trong quyết định thẩm tra, trừ ngôi trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 34 của Luật này.

Điều 36. thời kì rà soát kế toán tài chính

thời gian rà soát kế toán tài chính do đơn vị lại có thẩm quyền thẩm tra kế toán tài chính quyết định tuy nhiên ko thật 10 ngày, ko kể ngày nghỉ ngơi, ngày lễ theo quy định của Bộ luật lao động. Trường hợp nội dung rà phức tạp, phải có thời gian để nhận xét, đối chiếu, cuối cùng, đơn vị lại có thẩm quyền soát kế toán tài chính có thể kéo dãn thời kì soát; thời kì kéo dãn so với mỗi cuộc rà ko thật 05 ngày, ko kể ngày nghỉ ngơi, ngày lễ theo quy định của Bộ luật lao động.

Điều 37. Quyền và trách nhiệm của đoàn soát kế toán tài chính

1. Khi nhận xét kế toán tài chính, đoàn soát kế toán tài chính phải thông báo quyết định thẩm tra kế toán tài chính, trừ các đoàn thanh tra, rà soát, truy thuế kiểm toán quy định tại điểm b khoản 3 Điều 34 của Luật này. Đoàn thẩm tra kế toán tài chính có quyền đề xuất nhà cung cấp kế toán tài chính được rà phân phối tài liệu kế toán tài chính có can hệ đến nội dung thẩm tra kế toán tài chính và giải trình Khi cấp thiết.

2. Khi kết thúc rà kế toán tài chính, đoàn thẩm tra kế toán tài chính phải lập biên bạn dạng thẩm tra kế toán tài chính và giao cho nhà cung cấp kế toán tài chính được thẩm tra một bạn dạng; nếu phát hiện tại có vi phạm pháp luật về kế toán tài chính thì xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển giấy tờ đến đơn vị lại quốc gia có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem Thêm :   Làm sao để GIÀU hơn 3 họ, KHÓ ít hơn 3 đời theo luật NHÂN QUẢ phật giáo thầy Thích Chân Tính

Xem thêm :  Top 13 Cách Kiếm Tiền Tại Nhà Cho Học Sinh 2021, 5 Cách Kiếm Tiền Đơn Giản Cho Học Sinh, Sinh Viên

3. đoàn trưởng rà soát kế toán tài chính phải phụ trách và trách nhiệm về các cuối cùng rà.

4. Đoàn thẩm tra kế toán tài chính phải tuân thủ lớp lang, nội dung, phạm vi và thời kì rà soát, ko được làm tác động trọn đến phát động và sinh hoạt tiêu khiển thường nhật của nhà cung cấp kế toán tài chính và ko được nhiễu nhà cung cấp kế toán tài chính được soát.

Điều 38. Quyền và bổn phận của nhà cung cấp kế toán tài chính được thẩm tra kế toán tài chính

1. Nhà cung cấp kế toán tài chính được thẩm tra kế toán tài chính có trách nhiệm sau đây:

a) Phân phối cho đoàn rà soát kế toán tài chính tài liệu kế toán tài chính có can hệ đến nội dung rà và giải trình các nội dung theo đề xuất của đoàn rà soát;

b) thực hiện tại cuối cùng của đoàn nhận xét kế toán tài chính.

2. Nhà cung cấp kế toán tài chính được nhận xét kế toán tài chính có các quyền sau đây:

a) khước từ việc nhận xét nếu thấy việc nhận xét ko đúng thẩm quyền quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 34 hoặc nội dung soát ko đúng với quy định tại Điều 35 của Luật này;

b) Khiếu nại với đơn vị lại quốc gia có thẩm quyền trong ngôi trường hợp từ khước với cuối cùng của đoàn thẩm tra kế toán tài chính.

Điều 39. Kiểm tra nội bộ và truy thuế kiểm toán nội bộ

1. Kiểm tra nội bộ là sự thiết lập và tổ chức thực hiện tại trong nội bộ nhà cung cấp kế toán tài chính các cơ chế, quyết sách, quy trình, quy định nội bộ ăn nhập với quy định của pháp luật nhằm mục đích BH an toàn phòng ngừa, phát hiện tại, xử lý kịp lúc rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra.

2. Nhà cung cấp kế toán tài chính phải thiết lập khối mạng lưới server nhận xét nội bộ trong nhà cung cấp để BH an toàn các đề xuất sau đây:

a) Tài sản của nhà cung cấp được đảm BH an toàn ninh, tránh dùng sai mục đích, ko cực tốt;

b) Các tuyệt kỹ được phê duyệt đúng thẩm quyền và được ghi chép đầy đủ làm nền tảng cho việc lập và mô tả mỏng tài chính chân thực, thích hợp và phải chăng.

3. Kiểm toán nội bộ là sự thẩm tra, nhận xét, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hiệu quả của nhận xét nội bộ.

4. Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm sau đây:

a) rà tính thích hợp, hiệu lực thực thi hiện hành và cực tốt của khối mạng lưới server nhận xét nội bộ;

b) soát và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin tài chính tài chính, tài chính của thưa tài chính, bẩm kế toán tài chính cai trị trị trước Khi trình ký duyệt;

c) rà soát việc tuân nguyên lý phát động và sinh hoạt tiêu khiển, cai trị lý, việc tuân thủ pháp luật, cơ chế tài chính, kế toán tài chính, quyết sách, quyết nghị, quyết định của lãnh đạo nhà cung cấp kế toán tài chính;

d) Phát hiện tại những sơ hở, yếu ko an toàn cỏi, ăn lận trong cai trị lý, đảm bảo an toàn tài sản của nhà cung cấp; đề xuất các phương án nhằm mục đích nâng cấp, trả mỹ khối mạng lưới server cai trị lý, điều hành phát động và sinh hoạt tiêu khiển vui chơi của nhà cung cấp kế toán tài chính.

5. Chính phủ quy định cụ thể về truy thuế kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp, đơn vị lại quốc gia, nhà cung cấp sự nghiệp.

Mục 5. KIỂM KÊ TÀI SẢN, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN

Điều 40. Kiểm kê tài sản

1. Kiểm kê tài sản là sự cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và nhận xét chất lượng, giá trị của tài sản, mối phân phối ngân sách hiện tại có tại thời tự khắc kiểm kê để soát, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán tài chính.

2. Nhà cung cấp kế toán tài chính phải kiểm kê tài sản trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Cuối kỳ kế toán tài chính năm;

b) Nhà cung cấp kế toán tài chính bị chia, tách, thống nhất, sáp nhập, giải tán, chấm hết phát động và sinh hoạt tiêu khiển, vỡ nợ hoặc buôn bán, cho thuê;

c) Nhà cung cấp kế toán tài chính được chuyển hóa loại hình hoặc mẫu mã sở hữu;

d) Xảy ra hỏa hoán vị, lũ lụt và các thiệt hại thất thường khác;

đ) Nhận xét lại tài sản theo quyết định của đơn vị lại quốc gia có thẩm quyền;

e) Các ngôi trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Sau Khi kiểm kê tài sản, nhà cung cấp kế toán tài chính phải lập vắng tổng hợp hiệu quả kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tại kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính, nhà cung cấp kế toán tài chính phải xác nhận nguyên cớ và phải phản ảnh số chênh lệch, hiệu quả xử lý vào sổ kế toán tài chính trước Khi lập bẩm tài chính.

4. Việc kiểm kê phải đề đạt đúng thực tại tài sản, mối phân phối tạo hình tài sản. Người lập và ký ít tổng hợp hiệu quả kiểm kê phải chịu bổn phận về hiệu quả kiểm kê.

Điều 41. Bảo cai trị, lưu trữ tài liệu kế toán tài chính

1. Tài liệu kế toán tài chính phải được nhà cung cấp kế toán tài chính đảm bảo an toàn đầy đủ, an ninh trong quá trình dùng và lưu trữ.

2. Trường hợp tài liệu kế toán tài chính bị tạm giữ, bị trưng thu thì phải có biên bạn dạng tất nhiên bạn dạng sao chụp tài liệu kế toán tài chính đó; nếu tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị phá diệt thì phải có biên bạn dạng tất nhiên bạn dạng sao chụp tài liệu hoặc bạn dạng xác nhận.

3. Tài liệu kế toán tài chính phải mang vào lưu trữ trong kì hạn 12 tháng, Tính từ lúc ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm hoặc chấm hết công việc kế toán tài chính.

4. Người đại diện theo pháp luật của nhà cung cấp kế toán tài chính phụ trách tổ chức đảm bảo an toàn, lưu trữ tài liệu kế toán tài chính.

5. Tài liệu kế toán tài chính phải được lưu trữ theo kì hạn sau đây:

a) ít ra là 05 năm so với tài liệu kế toán tài chính dùng cho cai trị lý, điều hành của nhà cung cấp kế toán tài chính, gồm cả chứng từ kế toán tài chính cấm dùng trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính và lập vắng tài chính;

b) ít ra là 10 năm so với chứng từ kế toán tài chính sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính và lập báo cho biết giải trình tài chính, sổ kế toán tài chính và mỏng tài chính năm, trừ ngôi trường hợp lí luật có quy định khác;

c) Lưu trữ vĩnh viễn so với tài liệu kế toán tài chính có tính sử liệu, có ý nghĩa quan lại yếu về tài chính tài chính, an ninh, quốc phòng.

6. Chính phủ quy định cụ thể từng loại tài liệu kế toán tài chính phải lưu trữ, thời hạn lưu trữ, thời điểm tính kì hạn lưu trữ quy định tại khoản 5 Điều này, điểm lưu trữ và thủ tục tiêu diệt tài liệu kế toán tài chính lưu trữ.

Điều 42. bổn phận của nhà cung cấp kế toán tài chính trong ngôi trường hợp tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị phá diệt

Khi phát hiện tại tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị phá diệt, nhà cung cấp kế toán tài chính phải thực hiện tại ngay các công việc sau đây:

1. soát, xác nhận và lập biên bạn dạng về số lượng, tình trạng, căn do tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị phá diệt; thông báo cho tổ chức, cá nhân chủ nghĩa có liên tưởng và đơn vị lại quốc gia có thẩm quyền;

2. Tổ chức phục hồi lại tài liệu kế toán tài chính bị hư hư;

3. liên quan lại với tổ chức, cá nhân có giao du tài liệu, số liệu kế toán tài chính để được sao chụp hoặc xác nhận lại tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị phá diệt;

4. So với tài liệu kế toán tài chính có can hệ đến tài sản tuy nhiên không thể phục hồi bởi các biện pháp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thì phải kiểm kê tài sản để lập lại tài liệu kế toán tài chính bị mất hoặc bị phá diệt.

Mục 6. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CHIA, TÁCH, thống nhất, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH HOẶC HÌNH THỨC SỞ HỮU, giải tán, chấm hết HOẠT ĐỘNG, phá sản

Điều 43. Công việc kế toán tài chính trong ngôi trường hợp chia nhà cung cấp kế toán tài chính

1. Nhà cung cấp kế toán tài chính bị chia thành các nhà cung cấp kế toán tài chính mới phải thực hiện tại các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán tài chính, kiểm kê tài sản, xác nhận nợ chưa tính sổ, lập ít tài chính;

b) Phân tách tài sản, nợ chưa tính sổ, lập biên bạn dạng bàn trả và ghi sổ kế toán tài chính theo biên bạn dạng bàn trả;

c) Bàn trả tài liệu kế toán tài chính liên tưởng đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho các nhà cung cấp kế toán tài chính mới.

2. Nhà cung cấp kế toán tài chính mới được thành lập căn cứ vào biên bạn dạng bàn trả mở sổ kế toán tài chính và ghi sổ kế toán tài chính theo quy định của Luật này.

Điều 44. Công việc kế toán tài chính trong ngôi trường hợp tách nhà cung cấp kế toán tài chính

1. Nhà cung cấp kế toán tài chính bị tách một phòng ban để thành lập nhà cung cấp kế toán tài chính mới phải thực hành các công việc sau đây:

a) Kiểm kê tài sản, xác nhận nợ chưa thanh toán của phòng ban được tách;

b) Bàn trả tài sản, nợ chưa tính sổ của phòng ban được tách, lập biên bạn dạng bàn trả và ghi sổ kế toán tài chính theo biên bạn dạng bàn trả;

c) Bàn trả tài liệu kế toán tài chính can hệ đến tài sản, nợ chưa tính sổ cho nhà cung cấp kế toán tài chính mới; so với tài liệu kế toán tài chính ko bàn trả thì nhà cung cấp kế toán tài chính bị tách lưu trữ theo quy định tại Điều 41 của Luật này.

2. Nhà cung cấp kế toán tài chính mới được thành lập cứ vào biên bạn dạng bàn trả mở sổ kế toán tài chính và ghi sổ kế toán tài chính theo quy định của Luật này.

Điều 45. Công việc kế toán tài chính trong ngôi trường hợp thống nhất các nhà cung cấp kế toán tài chính

1. Các nhà cung cấp kế toán tài chính bị thống nhất thành nhà cung cấp kế toán tài chính mới thì từng nhà cung cấp kế toán tài chính bị thống nhất phải thực hành các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán tài chính, kiểm kê tài sản, xác nhận nợ chưa tính sổ, lập mỏng tài chính;

b) Bàn trả toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bạn dạng bàn trả và ghi sổ kế toán tài chính theo biên bạn dạng bàn trả;

c) Bàn trả vớ tài liệu kế toán tài chính cho nhà cung cấp kế toán tài chính thống nhất.

2. Nhà cung cấp kế toán tài chính thống nhất phải thực hành các công việc sau đây:

a) căn cứ vào biên bạn dạng bàn trả, mở sổ kế toán tài chính và ghi sổ kế toán tài chính theo quy định của Luật này;

b) Tổng hợp bẩm tài chính của các nhà cung cấp kế toán tài chính bị thống nhất thành báo cho biết giải trình tài chính của nhà cung cấp kế toán tài chính thống nhất;

c) Nhận, lưu trữ tài liệu kế toán tài chính của các nhà cung cấp bị thống nhất.

Điều 46. Công việc kế toán tài chính trong ngôi trường hợp sáp nhập nhà cung cấp kế toán tài chính

1. Nhà cung cấp kế toán tài chính bị sáp nhập vào nhà cung cấp kế toán tài chính khác phải thực hiện tại các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán tài chính, kiểm kê tài sản, xác nhận nợ chưa tính sổ, lập thưa tài chính;

b) Bàn trả quơ tài sản, nợ chưa tính sổ, lập biên bạn dạng bàn trả và ghi sổ kế toán tài chính theo biên bạn dạng bàn trả;

c) Bàn trả tất thảy tài liệu kế toán tài chính cho nhà cung cấp kế toán tài chính nhận sáp nhập.

2. Nhà cung cấp kế toán tài chính nhận sáp nhập cứ vào biên bạn dạng bàn trả ghi sổ kế toán tài chính theo quy định của Luật này.

Điều 47. Công việc kế toán tài chính trong ngôi trường hợp chuyển hóa loại hình hoặc mẫu mã sở hữu

1. Nhà cung cấp kế toán tài chính được chuyển hóa loại hình hoặc mẫu mã sở hữu phải thực hiện tại các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán tài chính, kiểm kê tài sản, xác nhận nợ chưa tính sổ, lập thưa tài chính;

b) Bàn trả quơ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bạn dạng bàn trả và ghi sổ kế toán tài chính theo biên bạn dạng bàn trả;

c) Bàn trả sờ soạng tài liệu kế toán tài chính cho nhà cung cấp kế toán tài chính sau chuyển hóa.

2. Nhà cung cấp kế toán tài chính sau chuyển hóa căn cứ vào biên bạn dạng bàn trả mở sổ kế toán tài chính và ghi sổ kế toán tài chính theo quy định của Luật này.

Điều 48. Công việc kế toán tài chính trong ngôi trường hợp giải thể, kết thúc phát động và sinh hoạt tiêu khiển, vỡ nợ

1. Nhà cung cấp kế toán tài chính bị giải thể hoặc chấm hết phát động và sinh hoạt tiêu khiển phải thực hiện tại các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán tài chính, kiểm kê tài sản, xác nhận nợ chưa tính sổ, lập bẩm tài chính;

b) Mở sổ kế toán tài chính theo dõi các tuyệt kỹ tài chính tài chính, tài chính liên can đến việc giải tán, chấm hết phát động và sinh hoạt tiêu khiển;

c) Bàn trả thảy tài liệu kế toán tài chính của nhà cung cấp kế toán tài chính bị giải tán hoặc chấm hết phát động và sinh hoạt tiêu khiển sau Khi xử lý xong cho nhà cung cấp kế toán tài chính cấp trên hoặc tổ chức, cá nhân lưu trữ theo quy định tại Điều 41 của Luật này.

2. Trường hợp nhà cung cấp kế toán tài chính bị tuyên bố vỡ nợ thì Toà án tuyên bố vỡ nợ chỉ định người thực hành công việc kế toán tài chính quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN

Điều 49. Tổ chức bộ máy kế toán tài chính

1. Nhà cung cấp kế toán tài chính phải tổ chức bộ máy kế toán tài chính, sắp xếp người làm kế toán tài chính hoặc thuê dịch vụ làm kế toán tài chính.

2. Việc tổ chức bộ máy, sắp xếp người làm kế toán tài chính, kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính hoặc thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, kế toán tài chính trưởng thực hiện tại theo quy định của Chính phủ.

Điều 50. trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của nhà cung cấp kế toán tài chính

1. Tổ chức bộ máy kế toán tài chính, sắp xếp người làm kế toán tài chính hoặc quyết định thuê doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính, hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính theo đúng quy định của Luật này.

2. Sắp xếp người làm kế toán tài chính trưởng hoặc quyết định thuê dịch vụ làm kế toán tài chính trưởng theo quy định của Luật này; ngôi trường hợp lí luật chuyên nghề có quy định khác thì thực hành theo quy định của pháp luật chuyên nghề.

3. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện tại công tác kế toán tài chính trong nhà cung cấp kế toán tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán tài chính và phụ trách trực tiếp về hiệu quả của những sai phạm do mình gây ra; phụ trách và trách nhiệm liên đái so với những sai phạm do người khác gây ra tuy nhiên thuộc trách nhiệm cai trị lý của mình.

4. Tổ chức soát kế toán tài chính trong nội bộ nhà cung cấp và thực hiện tại soát kế toán tài chính các nhà cung cấp cấp bên dưới.

Điều 51. Tiêu chuẩn, quyền và bổn phận của người làm kế toán tài chính

1. Người làm kế toán tài chính phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề, trung thực, thanh liêm, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, tuyệt kỹ về kế toán tài chính.

2. Người làm kế toán tài chính có quyền độc lập về chuyên môn, tuyệt kỹ kế toán tài chính.

3. Người làm kế toán tài chính có bổn phận tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán tài chính, thực hành các công việc được cắt cử và chịu bổn phận về chuyên môn, tuyệt kỹ của mình. Khi đổi thay người làm kế toán tài chính, người làm kế toán tài chính cũ có trách nhiệm và trách nhiệm bàn trả công việc kế toán tài chính và tài liệu kế toán tài chính cho người làm kế toán tài chính mới. Người làm kế toán tài chính cũ phải phụ trách và trách nhiệm về công việc kế toán tài chính trong thời kì mình làm kế toán tài chính.

Điều 52. Những người ko được làm kế toán tài chính

1. Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành động dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp mang vào nền tảng giáo dục bắt, nền tảng cai nghiện bắt.

2. Người đang bị cấm hành nghề kế toán tài chính theo bạn dạng án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật; người đang bị truy cứu bổn phận hình sự; người đang phải chấp hành quyết phạt tù hoặc đã bị cuối cùng về một trong các tội xâm phạm thứ tự cai trị lý tài chính tài chính, tù đọng về chức vụ can hệ đến tài chính, kế toán tài chính mà chưa được xóa án tích.

3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc đảm đương công tác tài chính – kế toán tài chính, kế toán tài chính trưởng trong cùng một nhà cung cấp kế toán tài chính, trừ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân chủ nghĩa quản lý sở hữu và các ngôi trường hợp khác do Chính phủ quy định.

4. Người đang là kẻ cai trị lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người tiêu dùng, buôn bán tài sản trong cùng một nhà cung cấp kế toán tài chính, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân chủ nghĩa quản lý sở hữu và các ngôi trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Điều 53. Kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng là kẻ đứng đầu bộ máy kế toán tài chính của nhà cung cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện tại công tác kế toán tài chính trong nhà cung cấp kế toán tài chính.

2. Kế toán trưởng của đơn vị lại quốc gia, tổ chức, nhà cung cấp sự nghiệp sử dụng ngân sách quốc gia và doanh nghiệp do quốc gia nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này còn có trách nhiệm giúp người đại diện theo pháp luật của nhà cung cấp kế toán tài chính giám sát tài chính tại nhà cung cấp kế toán tài chính.

3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của nhà cung cấp kế toán tài chính; ngôi trường hợp có nhà cung cấp kế toán tài chính cấp trên thì song song chịu sự chỉ đạo và soát của kế toán tài chính trưởng của nhà cung cấp kế toán tài chính cấp trên về chuyên môn, tuyệt kỹ.

4. Trường hợp nhà cung cấp kế toán tài chính cử người gánh vác kế toán tài chính thay kế toán tài chính trưởng thì người đảm đương kế toán tài chính phải có các tiêu chuẩn, điều khiếu nại quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này và phải thực hành bổn phận và quyền quy định cho kế toán tài chính trưởng quy định tại Điều 55 của Luật này.

Điều 54. Tiêu chuẩn và điều khiếu nại của kế toán tài chính trưởng

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều khiếu nại sau đây:

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;

b) Có chuyên môn, tuyệt kỹ về kế toán tài chính từ trình độ trung cấp trở lên;

c) Có chứng chỉ bổ chăm sóc kế toán tài chính trưởng;

d) Có thời gian công tác thực tiễn về kế toán tài chính ít ra là 02 năm so với người dân có chuyên môn, tuyệt kỹ về kế toán tài chính từ trình độ đại học tập trở lên và thời gian công tác thực tại về kế toán tài chính ít ra là 03 năm so với người dân có chuyên môn, tuyệt kỹ về kế toán tài chính trình độ trung cấp, cao đẳng.

2. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều khiếu nại của kế toán tài chính trưởng thích hợp với từng loại nhà cung cấp kế toán tài chính.

Điều 55. trách nhiệm và trách nhiệm và quyền của kế toán tài chính trưởng

1. Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây:

a) thực hành các quy định của pháp luật về kế toán tài chính, tài chính trong nhà cung cấp kế toán tài chính;

b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán tài chính theo quy định của Luật này;

c) Lập báo cho biết giải trình tài chính tuân cơ chế kế toán tài chính và chuẩn mực kế toán tài chính.

2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, tuyệt kỹ kế toán tài chính.

3. Kế toán trưởng của đơn vị lại quốc gia, tổ chức, nhà cung cấp sự nghiệp sử dụng ngân sách quốc gia và doanh nghiệp do quốc gia nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều này còn có các quyền sau đây:

a) Có ý con kiến bởi văn bạn dạng với người đại diện theo pháp luật của nhà cung cấp kế toán tài chính về việc tuyển nhân sự, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán tài chính, thủ kho, thủ quỹ;

b) đề xuất các phòng ban can hệ trong nhà cung cấp kế toán tài chính phân phối đầy đủ, kịp lúc tài liệu can hệ đến công việc kế toán tài chính và giám sát tài chính của kế toán tài chính trưởng;

c) Bảo lưu ý con kiến chuyên môn bởi văn bạn dạng những Khi có quan lại điểm khác với ý con kiến của người ra quyết định;

d) thưa bởi văn bạn dạng cho người đại diện theo pháp luật của nhà cung cấp kế toán tài chính Khi phát hiện tại hành động vi phi pháp luật về tài chính, kế toán tài chính trong nhà cung cấp; ngôi trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì vắng lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc đơn vị lại quốc gia có thẩm quyền và ko phải phụ trách và trách nhiệm về hiệu quả của việc thi hành quyết định đó.

Điều 56. Thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, dịch vụ làm kế toán tài chính trưởng

1. Nhà cung cấp kế toán tài chính được ký hợp đồng với doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính hoặc hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính để thuê dịch vụ làm kế toán tài chính hoặc dịch vụ làm kế toán tài chính trưởng theo quy định của pháp luật.

2. Việc thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, dịch vụ làm kế toán tài chính trưởng phải được lập thành hợp đồng bởi văn bạn dạng theo quy định của pháp luật.

3. Nhà cung cấp kế toán tài chính thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, dịch vụ làm kế toán tài chính trưởng có bổn phận phân phối đầy đủ, kịp lúc, chân thực mọi thông báo, tài liệu can hệ đến công việc thuê làm kế toán tài chính, thuê làm kế toán tài chính trưởng và tính sổ đầy đủ, kịp lúc phí dịch vụ kế toán tài chính theo trao đổi trong giao kèo.

4. Người được thuê làm kế toán tài chính trưởng phải có đủ tiêu chuẩn và điều khiếu nại quy định tại Điều 54 của Luật này.

5. Doanh nghiệp, hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính và người được thuê làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng phải phụ trách và trách nhiệm về thông tin, số liệu kế toán tài chính theo trao đổi trong hợp đồng.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG kinh dinh DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Điều 57. Chứng chỉ kế toán tài chính viên

1. Người được cấp chứng chỉ kế toán tài chính viên phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức công việc và nghề nghiệp, chân thực, liêm khiết, có trí não chấp hành pháp luật;

b) Có bởi tốt nghiệp đại học tập trở lên thuộc chuyên nghề tài chính, kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán hoặc chuyên nghề khác theo quy định của Bộ Tài chính;

c) Đạt hiệu quả kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán tài chính viên.

2. Người có chứng chỉ Chuyên Viên kế toán tài chính hoặc chứng chỉ kế toán tài chính do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về kế toán tài chính cấp được Bộ Tài chính VN xác nhận, đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật tài chính tài chính, tài chính, kế toán tài chính VN và có tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì được cấp chứng chỉ kế toán tài chính viên.

3. Bộ Tài chính quy định điều khiếu nại thi lấy chứng chỉ kế toán tài chính viên, thủ tục cấp và thu hồi chứng chỉ kế toán tài chính viên.

Điều 58. Đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính

1. Người có chứng chỉ kế toán tài chính viên hoặc chứng chỉ truy thuế kiểm toán viên theo quy định của Luật truy thuế kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính qua doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính hoặc hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính những Khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

Xem Thêm :   Nguyên nhân bồn cầu kêu ọc ọc và cách xử lý

Xem thêm :  Trân thành cảm ơn hay chân thành cảm ơn mới đúng chính tả?

a) Có năng lực hành động dân sự;

b) Có thời kì công tác thực tiễn về tài chính, kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán từ 36 tháng trở lên Tính từ lúc thời điểm tốt nghiệp đại học tập;

c) Tham gia đầy đủ chương trình update tri thức theo quy định.

2. Người có đủ các điều khiếu nại quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện tại đăng ký hành nghề và được cấp Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính. Bộ Tài chính quy định thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính.

3. Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính chỉ có giá trị Khi người được cấp có giao kèo cần lao làm tất thời gian cho một doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính hoặc làm việc tại hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính.

4. Những người ko được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính gồm:

a) Cán bộ, công chức, tư vấn viên cấp dưới; sĩ quan lại, bộ đội chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an quần chúng.

b) Người đang bị cấm hành nghề kế toán tài chính theo bạn dạng án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị cuối cùng một trong các tội xâm phạm thứ tự cai trị lý tài chính tài chính can hệ đến tài chính, kế toán tài chính mà chưa được xóa án tích; người đang bị vận dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, mang vào nền tảng giáo dục bức, nền tảng cai nghiện buộc;

c) Người đã bị cuối cùng về phạm nhân hiểm nguy xâm phạm thứ tự cai trị lý tài chính tài chính mà chưa được xóa án tích;

d) Người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành động vi phi pháp luật về tài chính, kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán mà chưa ko hề hạn sử dung 06 tháng, Tính từ lúc ngày chấp hành xong quyết định xử phạt trong ngôi trường hợp bị phạt cảnh cáo hoặc chưa ko hề vận hạn 01 năm, Tính từ lúc ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác;

đ) Người bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán tài chính.

Điều 59. Doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính

1. Doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính được thành lập theo các loại hình sau đây:

a) Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

b) Doanh nghiệp hợp danh;

c) Doanh nghiệp tư nhân.

2. Doanh nghiệp chỉ được kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính Khi đảm bảo các điều khiếu nại kinh dinh theo quy định của Luật này và được cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính.

3. Doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính ko được góp vốn để thành lập doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính khác, trừ ngôi trường hợp góp vốn với doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài để thành lập doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính tại VN.

4. Doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài thực hiện tại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính tại VN bên dưới các mẫu mã sau đây:

a) Góp vốn với doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính đã được thành lập và phát động và sinh hoạt tiêu khiển tại VN để thành lập doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính;

b) Thành lập chi nhánh doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài;

c) Phân phối dịch vụ qua biên thuỳ theo quy định của Chính phủ.

Điều 60. Điều khiếu nại cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính

1. Doanh nghiệp trách nhiệm và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính những Khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) Có Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng thực đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán tài chính viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc giám đốc điều hành của doanh nghiệp bổn phận hữu hạn phải là kế toán tài chính viên hành nghề;

d) đảm bảo tỷ lệ vốn góp của kế toán tài chính viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

2. Doanh nghiệp hợp danh được cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính những Khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) Có Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng thực đăng ký đầu tư hoặc giấy má khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán tài chính viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp hợp danh phải là kế toán tài chính viên hành nghề.

3. Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính những Khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) Có Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng thực đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít ra hai kế toán tài chính viên hành nghề;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán tài chính viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

4. Chi nhánh doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài tại VN được cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính những Khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) Doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài được phép phân phối dịch vụ kế toán tài chính theo quy định của pháp luật của nước điểm doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài đặt trụ sở chính;

b) Có chí ít hai kế toán tài chính viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh;

c) Giám đốc hoặc giám đốc điều hành chi nhánh doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài ko được song song giữ chức vụ cai trị lý, điều hành doanh nghiệp khác tại VN;

d) Doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài phải có văn bạn dạng gửi Bộ Tài chính đảm bảo phụ trách và trách nhiệm về mọi bổn phận và cam kết của chi nhánh tại VN.

5. Trong kì hạn 06 tháng, Tính từ lúc ngày đăng ký kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính mà doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính, chi nhánh doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài tại VN ko được cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính hoặc trong ngôi trường hợp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính đã bị thu hồi thì doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài tại VN phải thông báo ngay cho đơn vị lại đăng ký quảng cáo thương mại để làm thủ tục xóa hạng “dịch vụ kế toán tài chính” trong tên gọi của doanh nghiệp, chi nhánh.

Điều 61. Hồ sơ đề xuất cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính

1. Đơn yêu cầu cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính.

2. Bản sao Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng thực đăng ký đầu tư hoặc giấy má khác có giá trị tương đương.

3. Bản sao Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính của các kế toán tài chính viên hành nghề.

4. hợp đồng lao động với doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính của các kế toán tài chính viên hành nghề.

5. Tài liệu minh chứng về vốn góp so với doanh nghiệp bổn phận hữu hạn.

6. Điều lệ doanh nghiệp so với doanh nghiệp hợp danh, doanh nghiệp trách nhiệm và trách nhiệm hữu hạn.

7. Văn bạn dạng cam kết chịu bổn phận của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng thực được phép kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính của doanh nghiệp nước ngoài so với chi nhánh doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài tại VN.

Điều 62. vận hạn cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính

1. Trong vận hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ hợp thức, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính cho doanh nghiệp; ngôi trường hợp khước từ cấp thì phải trả lời bởi văn bạn dạng và nêu rõ nguyên nhân.

2. Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên tưởng đến giấy tờ đề xuất cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính, Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp đề xuất cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính giải trình. thời hạn cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính tính từ ngày nhận tài liệu giải trình bổ sung.

Điều 63. Cấp lại Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính

1. Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính được cấp lại trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Có sự thay đổi về tên, người đại diện theo pháp luật, giám đốc, tổng giám đốc và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính nước ngoài tại VN;

b) Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính bị mất hoặc bị hư hỏng.

2. Hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính gồm:

a) Đơn đề xuất cấp lại Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính;

b) Bản gốc Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính đã được cấp, trừ ngôi trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Các tài liệu khác can hệ đến việc đề xuất cấp lại Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính (nếu có).

3. Trong kì hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ hợp thức, Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính cho doanh nghiệp; ngôi trường hợp từ khước cấp thì phải trả lời bởi văn bạn dạng và nêu rõ nguyên nhân.

Điều 64. Phí cấp, cấp lại Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính

Doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính được cấp, cấp lại Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính phải nộp phí theo quy định của pháp luật.

Điều 65. Hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính

1. Hộ quảng cáo thương mại được phép kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính Khi thỏa mãn các điều khiếu nại sau đây:

a) Có Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh dinh;

b) cá nhân, đại diện group cá nhân thành lập hộ kinh dinh phải là kế toán tài chính viên hành nghề.

2. Hộ quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính chẳng phải có Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính.

Điều 66. Những thay đổi phải thông báo cho Bộ Tài chính

1. Trong vận hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày có thay đổi về một trong các nội dung sau đây, doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính phải thông báo bởi văn bạn dạng cho Bộ Tài chính:

a) Danh sách kế toán tài chính viên hành nghề tại doanh nghiệp;

b) Không BH an toàn một, một số hoặc tuốt các điều khiếu nại quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính quy định tại Điều 60 của Luật này;

c) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

d) Giám đốc hoặc giám đốc điều hành, người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ vốn góp của các thành viên;

đ) Tạm ngừng kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính;

e) Thành lập, chấm hết phát động và sinh hoạt tiêu khiển hoặc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chi nhánh kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính;

g) thực hành việc chia, tách, sáp nhập, thống nhất, chuyển hóa, giải thể.

2. Trong vận hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày có thay đổi về một trong các nội dung sau đây, hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính phải thông báo bởi văn bạn dạng cho Bộ Tài chính:

a) Danh sách kế toán tài chính viên hành nghề;

b) Tên, địa chỉ của hộ kinh dinh;

c) Tạm ngừng hoặc chấm hết quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính.

Điều 67. bổn phận của kế toán tài chính viên hành nghề, doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính, hộ quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính

1. thực hiện tại công việc kế toán tài chính liên hệ đến nội dung dịch vụ kế toán tài chính trao đổi trong giao kèo.

2. tuân pháp luật về kế toán tài chính và chuẩn mực đạo đức nghề kế toán tài chính.

3. Phụ trách trước quan lại quý khách hàng khứa hàng mặt hàng và trước pháp luật về nội dung dịch vụ kế toán tài chính đã phân phối và phải đền bù thiệt hại do mình gây ra.

4. liền tù tù trau dồi kĩ thuật và kĩ thuật chuyên môn và tri thức, thực hành chương trình update kĩ thuật và kĩ thuật mỗi năm theo quy định của Bộ Tài chính.

5. tuân thủ sự cai trị lý công việc và nghề nghiệp và nhận xét chất lượng dịch vụ kế toán tài chính của Bộ Tài chính hoặc của tổ chức công việc và nghề nghiệp về kế toán tài chính được Bộ Tài chính ủy quyền.

6. Mua đảm bảo trách nhiệm công việc và nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Điều 68. Trường hợp ko được phân phối dịch vụ kế toán tài chính

Doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính, hộ quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính ko được phân phối dịch vụ kế toán tài chính cho nhà cung cấp kế toán tài chính khác Khi người dân có trách nhiệm và trách nhiệm cai trị lý, điều hành doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính, người đại diện hộ quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính hoặc người trực tiếp thực hành dịch vụ kế toán tài chính của doanh nghiệp, hộ quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính thuộc các ngôi trường hợp sau đây:

1. Là cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người dân có trách nhiệm và trách nhiệm cai trị lý, điều hành, kế toán tài chính trưởng của nhà cung cấp kế toán tài chính, trừ ngôi trường hợp nhà cung cấp kế toán tài chính là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân chủ nghĩa quản lý sở hữu và các ngôi trường hợp khác do Chính phủ quy định;

2. Có quan lại hệ tài chính tài chính, tài chính với nhà cung cấp kế toán tài chính đó;

3. Không đủ năng lực chuyên môn hoặc mất đi điều khiếu nại để thực hành dịch vụ kế toán tài chính;

4. Đang phân phối dịch vụ làm kế toán tài chính trưởng cho quan lại quý khách hàng khứa hàng mặt hàng là tổ chức có quan lại hệ tài chính tài chính, tài chính với nhà cung cấp kế toán tài chính đó;

5. Nhà cung cấp kế toán tài chính đề xuất thực hiện tại những công việc ko đúng với chuẩn đạo đức nghề hoặc ko đúng với yêu cầu về chuyên môn, tuyệt kỹ kế toán tài chính, tài chính;

6. Các ngôi trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 69. Đình chỉ quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính và thu hồi Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính, Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính

1. Doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính bị đình chỉ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính Khi thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Không đảm bảo một, một số hoặc tuốt các điều khiếu nại quy định tại Điều 60 của Luật này trong 03 tháng liên tục;

b) Có sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn kế toán tài chính, chuẩn đạo đức nghề kế toán tài chính gây hiệu quả hiểm nguy hoặc có kĩ thuật thực tiễn gây hiệu quả hiểm nguy.

2. Doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính bị thu hồi Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính Khi thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Thống kê ko đúng thực tại hoặc ăn lận, mạo giấy tờ để đủ điều khiếu nại cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính;

b) Không kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính trong 12 tháng liên tục;

c) Không xử lý được các sai phạm hoặc vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong vận hạn 60 ngày, Tính từ lúc ngày bị đình chỉ;

d) Bị giải thể, phá sản hoặc tự chấm hết quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính;

đ) Bị thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng thực đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;

e) Làm méo mó hoặc thông đồng, móc nối để làm sai lệch tài liệu kế toán tài chính, ít tài chính và phân phối thông báo, số liệu báo cho biết giải trình sai sự thật;

g) mạo, tẩy xoá, tu chỉnh Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính.

3. Doanh nghiệp quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính bị thu hồi Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính phải chấm hết việc quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính, Tính từ lúc ngày quyết định thu hồi có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

4. Hộ quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính bị đình chỉ quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính những Khi có sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kế toán tài chính, chuẩn mực đạo đức công việc và nghề nghiệp kế toán tài chính gây hiệu quả hiểm nguy hoặc có kĩ thuật thực tiễn gây hiệu quả hiểm nguy.

5. Hộ kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính phải kết thúc việc kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính Khi thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Không quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính trong 12 tháng liên tục;

b) Không xử lý được các sai phạm hoặc vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này trong vận hạn 60 ngày, Tính từ lúc ngày bị đình chỉ;

c) Tự chấm hết quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính;

d) Làm sai lệch hoặc móc ngoặc, móc nối để làm lệch lạc tài liệu kế toán tài chính, bẩm tài chính và phân phối thông báo, số liệu thưa sai sự thật;

đ) Bị thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hộ quảng cáo thương mại;

e) vơ kế toán tài chính viên hành nghề trong cùng hộ quảng cáo thương mại bị thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính.

6. Kế toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán tài chính trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Có sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kế toán tài chính, chuẩn đạo đức công việc và nghề nghiệp kế toán tài chính gây hiệu quả hiểm nguy hoặc có kĩ thuật thực tại gây hiệu quả hiểm nguy;

b) Không còn đủ điều khiếu nại đăng ký hành nghề;

c) Không chấp hành quy định của đơn vị lại có thẩm quyền về việc rà, thanh tra can hệ đến phát động và sinh hoạt tiêu khiển hành nghề kế toán tài chính;

d) Không thực hiện tại trách nhiệm quy định tại Điều 67 của Luật này.

7. Kế toán viên hành nghề bị thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) gian lận, mạo giấy tờ để đủ điều khiếu nại cấp Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính;

b) Bị thu hồi chứng chỉ kế toán tài chính viên;

c) Bị kết tội bởi bạn dạng án của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật.

Điều 70. Tổ chức công việc và nghề nghiệp về kế toán tài chính

1. Tổ chức nghề về kế toán tài chính được thành lập, phát động và sinh hoạt tiêu khiển theo quy định của pháp luật về hội và có bổn phận tuân các quy định của pháp luật về kế toán tài chính.

2. Tổ chức công việc và nghề nghiệp về kế toán tài chính được bồi bổ, update kĩ thuật và kĩ thuật cho người làm kế toán tài chính, kế toán tài chính viên hành nghề và thực hiện tại một số trách nhiệm liên can đến phát động và sinh hoạt tiêu khiển kế toán tài chính do Chính phủ quy định.

Chương V

QUẢN LÝ quốc gia VỀ KẾ TOÁN

Điều 71. Quản lý quốc gia về kế toán tài chính

1. Chính phủ thống nhất cai trị lý quốc gia về kế toán tài chính.

2. Bộ Tài chính chịu bổn phận trước Chính phủ thực hành cai trị lý quốc gia về kế toán tài chính, có các trách nhiệm, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng, trình Chính phủ quyết định sách lược, quyết sách phát triển kế toán tài chính;

b) Xây dựng, trình Chính phủ phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền văn bạn dạng quy phạm pháp luật về kế toán tài chính;

c) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính và Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính; đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán tài chính và đình chỉ quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính.

d) Quy định việc thi, cấp, thu hồi và cai trị lý chứng chỉ kế toán tài chính viên;

đ) nhận xét kế toán tài chính; nhận xét phát động và sinh hoạt tiêu khiển dịch vụ kế toán tài chính; giám sát việc tuân chuẩn kế toán tài chính và cơ chế kế toán tài chính;

e) Quy định việc update kĩ thuật và kĩ thuật cho kế toán tài chính viên hành nghề;

g) Tổ chức và cai trị lý công tác phân tách và trải nghiệm và phân tích hợp lý tập về kế toán tài chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong phát động và sinh hoạt tiêu khiển kế toán tài chính;

h) Thanh tra, soát, khắc phục năng khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phi pháp luật về kế toán tài chính;

i) hiệp tác quốc tế về kế toán tài chính.

3. Các bộ, đơn vị lại ngang bộ trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có bổn phận phối thích hợp với Bộ Tài chính thực hành cai trị lý quốc gia về kế toán tài chính trong nghề, ngành nghề được phân công đảm đương.

4. Ủy ban dân chúng cấp tỉnh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có trách nhiệm và trách nhiệm cai trị lý quốc gia về kế toán tài chính tại địa phương.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 72. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Luật kế toán tài chính số 03/2003/QH11 ko hề hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

Điều 73. Điều khoản chuyển tiếp

1. Chính phủ chuẩn bị các điều khiếu nại cấp thiết để chính thức phát động việc lập bẩm tài chính quốc gia theo quy định tại Điều 30 của Luật này chậm nhất là 24 tháng, Tính từ lúc ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành.

2. Trong hạn 24 tháng, Tính từ lúc ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành, các doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành phải BH an toàn các điều khiếu nại theo quy định của Luật này để được cấp Giấy chứng thực đủ điều khiếu nại kinh dinh dịch vụ kế toán tài chính; nếu mất đi điều khiếu nại theo quy định của Luật này thì phải kết thúc phát động và sinh hoạt tiêu khiển quảng cáo thương mại dịch vụ kế toán tài chính.

3. Chứng chỉ hành nghề kế toán tài chính đã cấp cho công dân VN, người nước ngoài theo Luật kế toán tài chính số 03/2003/QH11 có giá trị như chứng chỉ kế toán tài chính viên quy định tại Luật này.

Điều 74. Quy định cụ thể

1. Chính phủ, Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định cụ thể các điều, khoản được giao trong Luật.

2. căn cứ những nguyên lý cơ bạn dạng của Luật này, Chính phủ quy định cụ thể nội dung công tác kế toán tài chính so với văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài phát động và sinh hoạt tiêu khiển tại VN, hộ quảng cáo thương mại và tổ liên minh.

Luật

này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN khoá XIII, kỳ họp thứ 10 chuẩn y ngày 20 tháng 11 năm 2015.

chủ toạ QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng

Tải Luật 88/2015/QH13 về tại đây nhé:

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần comment bên dưới

Bước 2

: Gửi đề xuất vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

– nước ngoài giả, những Khi có những Luật thuế mới các các bạn sẽ gửi vào mail mà các bạn đăng ký

Data Luật Kế toán – Luật số 88/2015/QH13 2021-09-07 16:11:00

#Luật #Kế #toán #Luật #số #882015QH13

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kĩ Năng Sống

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button