Giáo Dục

Bài tập mệnh đề quan hệ có đáp án

Bài tập mệnh đề quan hệ có đáp án

Nối tiếp chuyên đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, VnDoc.com xin gửi đến bạn tài liệu Tiếng Anh chuyên đề Mệnh đề quan hệ dưới đây. Tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh về Relative Clause gồm toàn bộ lý thuyết và bài tập mệnh đề quan hệ như: định nghĩa mệnh đề quan hệ là gì, các dạng mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, Phân loại các đại từ quan hệ, trạng từ quan hệ và nhiều dạng bài tập điền who, whom, which, whose thích hợp, bài tập tự luận viết lại câu dùng mệnh đề quan hệ từ cơ bản đến nâng cao có đáp án khác nhau giúp các em học sinh vận dụng những kiến thức đã học về Mệnh đề quan hệ hiệu quả.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

1. Định nghĩa mệnh đề quan hệ là gì

– Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để giải thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

– Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay những trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

Xét ví dụ sau:

– The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend. (Người phụ nữ đang mặc cái áo phông là bạn gái tôi)

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng để xác định danh từ đó. Nếu bỏ mệnh đề này ra chúng ta vẫn có một câu hoàn chỉnh:

– The woman is my girlfriend. (Người phụ nữ này là bạn gái tôi)

2. Các dạng mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Có hai loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định.

1. Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ không xác định và không dùng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề chính.

2. Mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ xác định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause) (Đà Lạt, nơi mà tôi đã thăm vào hà năm ngoái, rất xinh đẹp)

Note: để biết khi nào dùng mệnh đề quan hệ không xác định, ta lưu ý các điểm sau:

– Khi danh từ mà nó bổ nghĩa là một danh từ riêng

– Khi danh từ mà nó bổ nghĩa là một tính từ sở hữu (my, his, her, their)

– Khi danh từ mà nó bổ nghĩa la một danh từ đi với this , that, these, those

3. Phân loại các đại từ quan hệ trong tiếng Anh

1. WHO:

– làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người…..

– Cấu trúc: N (person) + WHO + V + O

– Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

2. WHOM:

– làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người

– Cấu trúc: …..N (person) + WHOM + S + V

– Ví dụ: I was invited by the professor whom I met at the conference.

3. WHICH:

– làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ vật

– Cấu trúc:

….N (thing) + WHICH + V + O

….N (thing) + WHICH + S + V

– Ví dụ:

+ Do you see the cat which is lying on the roof?

+ He couldn’t read which surprised me

4. THAT:

– có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định

* Các trường hợp thường dùng “that”:

– khi đi sau các hình thức so sánh nhất

– khi đi sau các từ: only, the first, the last

– khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật

– khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ví dụ:

+ He was the most interesting person that I have ever met.

+ It was the first time that I heard of it.

+ These books are all that my sister left me. 0983672757

+ She talked about the people and places that she had visited.

* Các trường hợp không dùng that:

– trong mệnh đề quan hệ không xác định

– sau giới từ

5. WHOSE:

– dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

– .Cấu trúc….N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

– Ví dụ: Do you know the boy whose mother is a nurse?

4. Phân loại các trạng từ quan hệ trong tiếng Anh

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason

– Cấu trúc: ……N (reason) + WHY + S + V …

Ví dụ: I don‟t know the reason. You didn‟t go to school for that reason.

→ I don‟t know the reason why you didn‟t go to school.

2. WHERE: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there

– Cấu trúc:

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ: a/ The hotel wasn‟t very clean. We stayed t that hotel.

→ The hotel where we stayed wasn‟t very clean.

→ The hotel at which we stayed wasn‟t very clean.

3. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then

Cấu trúc: ….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ: Do you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?

→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then.

→ I don’t know the time when she will come back.

5. Một số lưu ý về mệnh đề quan hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan hệ có giới từ thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ (chỉ áp dụng với whom và which.)

Ví dụ: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.

→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.

→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ví dụ: She can’t come to my birthday party. That makes me sad.

→ She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay bằng who.

Ví dụ: I’d like to talk to the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan hệ xác định , chúng ta có thể bỏ các đại từ quan hệ làm túc từ: whom, which.

Ví dụ: The girl you met yesterday is my close friend. The book you lent me was very interesting.

5. Các cụm từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được dùng trước whom, which và whose.

Ví dụ: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

6. Bài tập về mệnh đề quan hệ có đáp án

I. Fill in the blanks with WHO, WHICH or THAT:

1. The men _______ lives next-door are English.

2. The dictionary _______ you gave me is very good.

3. Do you know the girls _______ are standing outside the church?

4. The police are looking for the thieve _______ got into my house last night.

5. The chocolate _______ you like comes from the United States.

6. I have lost the necklace _______ my mother gave me on my birthday.

7. A burglar is someone _______ breaks into a house and steals things.

8. Buses _______ go to the airport run every half hour.

9. I can’t find the key _______ opens this door.

10. I gave you a book _______ had many pictures.

11. I don’t like the boy _______ Sue is going out with.

12. Did you see the beautiful dress _______ she wore yesterday.

13. The man _______ she is going to marry is very rich.

14. This is the bank _______ was robbed yesterday.

15. He wore a mask _______ made him look like Mickey Mouse.

II. Fill in the blanks with WHO, WHICH or WHOSE:

1. He arrived with a friend ______ waited outside in the car.

2. The man ______ mobile was ringing did not know what to do.

3. The car ______ the robbers escaped in was a BMW.

4. The woman ______ daughter was crying tried to calm her down.

5. The postman ______ works in the village is very old.

6. The family ______ car was stolen last week is the Smiths.

7. The cowboy ______ is wearing a red shirt looks very funny.

8. A bus is a big car ______ carries lots of people.

9. The volunteers, ______ enthusiasm was obvious, finished the work quickly.

10. Children ______ like music are often good at mathematics.

11. The engineers ______ designed the building received an award.

12. The girl ______ recited the poem is my niece.

13. The townspeople, ______ pride in their community is well- known, raised enough money to build a new town hall.

14. The Pacific Ocean, ______ might have been crossed by raft during the Stone Age, is the world’s largest ocean.

15. The newspaper to ______ we subscribe is delivered regularly.

III. Put who/ whom/ which/ that/ where…. in the blank

1. The parents thanked the woman ____had saved their son

2. The factory _____closed last week had been there for many years

3. Two men, neither of _____I had been before, came into my office.

4. I like the ice-cream ____they sell in that shop

5. He ate the food _____ no one else wanted

6. John has got a new mobile phone ____ takes photos

7. The village _____ I ran out of petrol didn’t have a petrol station

8. The job for _____she has applied is in London

9. John sold his computer, _____he no longer need, to his cousin

10. Teddy has two cars, one of ____ is very expensive.

IV. Combine These Pairs Of Sentences Using Relative Pronouns:

1. The first boy has just moved. He knows the truth.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

2. I don’t remember the man. You said you met him at the canteen last week.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

3. The only thing is how to go home. It make me worried.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

4. The most beautiful girl lives city. I like her long hair very much.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

5. He was Tom. I met him at the bar yesterday.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

6. The children often go swimming on Sundays. They have much free time then.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

7. They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

8. The tree has lovely flowers. The tree stands near the gate of my house.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

9. My wife wants you to come to dinner. You were speaking to my wife

………………………………………….. ………………………………………….. ……

10. The last man has just returned from the farm. I want to talk to him at once.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

11. The students will be awarded the present. The students’ reports are very valuable.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

12. The book was a lovely story. I was reading it yesterday.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

13. The botanist will never forget the day. He found a strange plant on that day.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

14. Someone is phoning you. He looked for you three hours ago.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

15. The man works for my father’s company. The man’s daughter is fond of dancing.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

V. Rewrite the following sentences by using relative clauses

1. He worked for a woman. She used to be an artist.

2. They called a doctor. He lived nearby.

3. I wrote an email to my sister. She lives in Italy.

4. Linh liked the waiter. He was very friendly.

5. We broke a car. It belonged to my uncle.

6. Ba dropped a cup. It was new.

7. Nam loves books. They have happy endings.

8. I live in a city. It is in the north of Vietnam.

9. The man is in the class. He is wearing a blue hat.

10. The woman works in a hospital. She is from India.

11. My sister has four sons. She lives in Japan.

12. The man was rude. He was wearing a red shirt.

13. The phone is on the table. It belongs to An.

14. The TV got broken. It was my grandfather’s.

15. The radio was stolen. It was bought 35 years ago.

16. The girl gave Binh his phone. She is his daughter.

17. This is the laptop. My mother has just bought it.

18. That’s the man. His car is a Ferrari.

19. I know the woman. She lives upstairs.

20. It’s the dog. I always talk to him at night.

21. She opened the cupboard. She kept her best glasses in there.

22. This is the house. General Giap lived here.

23. The flight was canceled. We were going to take it.

24. I saw the lady in the shop. She was Vicki Zhao.

25. The man is a director. His dog is sick.

26. My violin is missing. It was my birthday present.

27. I first learn English from a book. I’ve just reread it.

28. The police officer has just arrested a man. He robbed the bank.

29. These are the shoes. I bought them in HCMC.

VI. Combine two sentences by using reduced relative clauses

1. She bought the car. Her father had recommended it.

2. He lost the pen. I had given it to him.

3. We called the delivery company. Nga often uses it.

4. Lam met a girl. I used to employ her.

5. Chi called the lawyer. My mother knows him.

6. He brought a woman. I worked with her last year.

7. We employed the pianist. Hai introduced her.

8. The cake is on the table. I bought it.

9. The book belongs to Lan. An found it under the chair.

10. The food was delicious. Huy cooked the food.

11. The bike was stolen. My parents gave me the bike.

12. The man was arrested. I reported him to the police.

13. The teacher was right. Ngan asked him about her problem.

14. The writer was very pretty. My brother dated her.

15. The secretary is in the office. Dzung likes her.

16. We ate the food. I bought the food.

VII. Make one sentence from two. Use who/ which/ that/ where …..

1. I went to see a doctor. She had helped my father

I went to see the doctor ___________________

2. A woman wrote to me. She wanted my advice

The woman ______________________

3. Mary was wearing the red dress. It was made in France

Mary was wearing the red dress ______________

4. We stayed at Sofitel hotel. Mark recommended it to us

We stayed at Sofitel hotel ___________________

5. John is one of my closest friends. I have known him for three years

John is one of my closest friends ______________

6. New York is one of the largest cities in the USA. My sister is living there

New York is one of the largest cities in the USA___________

7. Ann talked to a man. He won a lot of money

Ann talked to the man___________

8. The couple has got a married again. Their divorce was in the newspapers

The couple ___________________

9. He is an architect. He designed the new city library

He is the architect _____________

10. Jerry sent me a letter. It was very funny.

Jerry sent me the letter __________

VIII. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences

1. Nam Dinh province, ___________ my uncle lives, often has hurricanes.

A.when

B.where

C.which

D.that

2. I think doctors ___________work in disaster areas are both unselfish and very brave.

A.who

B.which

C.they

D.those

3. 2005 was the year _________there was a big earthquake in Indonesia.

A.which

B.where

C.who

D.when

4. Mai is the girl___________mother is an architect.

A.who

B.whose

C.which

D.that

5. A snake or a spider is the animal_________she’d like to keep as a pet.

A.where

B.what

C.that

D.when

6. My older brother, ________was twenty-two last month, has gone to work in India.

A.who

B.that

C.he

D.which

7. India is the country __________he spent the early years of his life.

A.at which

B.on which

C.that

D.where

8. The girls and flowers __________ he painted were vivid.

A.who

B.that

C.whose

D.which

9. Children always want to know the reason __________things are as they are.

A.why

B.whom

C.which

D.who

10. Is the first of March the day__________the astronaut will come and give a speech at our school?

A.that

B.what

C.which

D.when

11. There was a storm _________I had never experienced before.

A.such as

B.as which

C.which

D.for which

12. There are several reasons_________Adam is not chosen for the school football team.

A.from then

B.why

C.for what

D.explaining

IX. Chọn đáp án đúng nhất

1. Mr. Ken, ______ is living next door, is a dentist.

A. that

B. who

C. whom

D. what

2. Her computer ______ was my friend’s got broke.

A. which

B. whom

C. who

D. that

3. The man _______ she wanted to see her family.

A. which

B. where

C. whom

D. who

4. Her grandmother, _______ is 70, often takes exercise.

A. what

B. who

C. where

D. which

5. The woman _______ came here two days ago is her professor.

A. who

B. that

C. whom

D. what

6. The really happy people are those ……enjoy their daily work.

A. what

B. who

C. which

D. where

7. Freedom is something for ________ millions have given their lives.

A. which

B. where

C. whom

D. who

8. My girlfriend loves tokbokki, _________ is Korean food.

A. which

B. where

C. whom

D. who

9. Blair has passed the exam last week, ________ is great news.

A. who

B. that

C. which

D. whom

10. The book ________ is in the car is his brother’s.

A. who

B. that

C. which

D. whom

11. The man_____ lives behind my house is a doctor.

A.that

B. who

C. which

D. whom

12. Peter, _____ I played video games with on the weekend, was younger than me.

A.that

B. who

C. which

D. whom

13. The old building__________is in front of my house fell down.

A. of which

B. which

C. whose

D. whom

14. We’ll come in July __________the schools are on holiday.

A. that

B. where

C. which

D. when

X. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1. The man is her father. You met him last week.

_______________________________________.

2. Zoe likes the blue T-shirt. My sister is wearing it.

_______________________________________.

3. Show me the new hats. You bought them last night.

_______________________________________.

4. Zoe has a sister. Her sister’s name is Juma.

_______________________________________.

5. That is a company. It produces rings.

_______________________________________.

6. The children were attracted by the show. It was performed so many.

_______________________________________.

7. My best friend can compose songs. Ly sings folk songs very well.

_______________________________________.

8. Tet is a festival. Tet often happens in late January or early February.

_______________________________________.

9. Zoe bought a new phone yesterday. I can use it to send and receive messages.

_______________________________________.

10. Jack is the boy. He is giving my mom a gift.

______________________________________.

XI. Chọn mệnh đề quan hệ phù hợp điền vào chỗ trống.

1. The film about _____ they are talking about is fantastic.

A. who

B. which

C. whom

D. that

2. He is the boy _______ is my best friend.

A. that

B. whom

C. who

D. A& C

3. I live in a pleasant room ____________ the garden.

A. to overlook

B. overlooking

C. overlooked

D. which overlooking

4. The pilot was the only man _______ after the crash.

A.was rescued

B. rescued

C. rescuing

D. to be rescued

5. I’ll see you near the post office ___________ we met the other day.

A. which

B. where

C. when

D. why

6. The people ____ for the bus in the rain are getting well.

A. waiting

B. to wait

C. waited

D. wait

7. I have a message for people _____ by the traffic chaos.

A. to delay

B. who delay

C. delayed

D. who delaying

8. Melanie was the only person _____ a letter of thanks.

A. wrote

B. written

C. to write

D. writing

9. I met a lot of new people at the party ________ names I can’t remember.

A. whose

B. which

C. who

D. whom

10. Tell me the reason ______ you were absent yesterday.

A. where

B. when

C. why

D. that

XII. Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) trong những câu sau đây

1. The film who I watched yesterday was interesting.

2. The only house to be paint last week was Oanh’s.

3. A dictionary is a book whom gives her the meaning of words.

4. I like that dress whom is really beautiful.

5. Do you get on with the person which lives behind?

XIII. Add the phrase in brackets to the sentence using ‘that’ or ‘who’ and a relative clause:

1) She worked for a man (the man used to be an athlete)

2) They called a lawyer (the lawyer lived nearby)

3) I sent an email to my brother (my brother lives in Australia)

4) The customer liked the waitress (the waitress was very friendly)

5) We broke the computer (the computer belonged to my father)

6) I dropped a glass (the glass was new)

7) She loves books (the books have happy endings)

8) They live in a city (the city is in the north of England)

9) The man is in the garden (the man is wearing a blue jumper)

10) The girl works in a bank (the girl is from India)

11) My sister has three children (my sister lives in Australia)

12) The waiter was rude (the waiter was wearing a blue shirt)

13) The money is in the kitchen (the money belongs to John)

14) The table got broken (the table was my grandmother’s)

15) The television was stolen (the television was bought 20 years ago)

16) The fruit is on the table (the fruit isn’t fresh)

XIV. Add the phrase in brackets to the sentence using a relative clause. If it’s possible, you should drop the relative pronoun:

1) I broke the tea cup (the plate was a Christmas present)

2) The police arrested the woman (I saw the woman steal a purse)

3) The hotel manager fired the chef (we had met the chef)

4) She wrote to her friend (her friend lives in California)

5) Jill ate the burger (the sandwich had beef steak, tomato and cheese inside)

6) Her friend lives in Switzerland (her friend is an engineer)

7) We called the secretary (I went to bank with the secretary)

8) The CD is in my schoolbag (the CD has Us-Uk music)

9) The book is very interesting (the book is about Korean culture)

10) The bag was stolen (I bought the bag last weekend)

11) He likes action films (the films come from Hollywood)

12) My nephew broke the plate (I received the plate as a birthday present)

13) The chocolate was very old (we bought the chocolate last year)

14) The TV programme was very funny (Luciay recommended the TV programme)

15) The boy is on TV tonight (I met the boy yesterday)

16) Lien found the money (I dropped the money)

ĐÁP ÁN

I. Fill in the blanks with WHO, WHICH or THAT:

1. The men ___who___ lives next-door are English.

2. The dictionary ___which___ you gave me is very good.

3. Do you know the girls ___who___ are standing outside the church?

4. The police are looking for the thieve ___who___ got into my house last night.

5. The chocolate ___which___ you like comes from the United States.

6. I have lost the necklace ___which___ my mother gave me on my birthday.

7. A burglar is someone ___that___ breaks into a house and steals things.

8. Buses ___that___ go to the airport run every half hour.

9. I can’t find the key ___which___ opens this door.

10. I gave you a book ___which___ had many pictures.

11. I don’t like the boy ___who___ Sue is going out with.

12. Did you see the beautiful dress ___which___ she wore yesterday.

13. The man ___whom___ she is going to marry is very rich.

14. This is the bank ___which___ was robbed yesterday.

15. He wore a mask ___which___ made him look like Mickey Mouse.

II. Fill in the blanks with WHO, WHICH or WHOSE:

1. He arrived with a friend ___who___ waited outside in the car.

2. The man ___whose___ mobile was ringing did not know what to do.

3. The car ___which___ the robbers escaped in was a BMW.

4. The woman ___whose___ daughter was crying tried to calm her down.

5. The postman ___who___ works in the village is very old.

6. The family ___whose___ car was stolen last week is the Smiths.

7. The cowboy ___who___ is wearing a red shirt looks very funny.

8. A bus is a big car ___which___ carries lots of people.

9. The volunteers, ___whose___ enthusiasm was obvious, finished the work quickly.

10. Children ___who___ like music are often good at mathematics.

11. The engineers ___who___ designed the building received an award.

12. The girl ___who___ recited the poem is my niece.

13. The townspeople, ___whose___ pride in their community is well-known, raised enough money to build a new town hall.

14. The Pacific Ocean, ___which___ might have been crossed by raft during the Stone Age, is the world’s largest ocean.

15. The newspaper to ____which___ we subscribe is delivered regularly.

III. Put who/ whom/which/ where/ that,… in the blanks

1. The parents thanked the woman _who/that___had saved their son

2. The factory _which/that____closed last week had been there for many years

3. Two men, neither of __whom___I had been before, came into my office.

4. I like the ice-cream __that/which__they sell in that shop

5. He ate the food __that/which___ no one else wanted

6. John has got a new mobile phone _that/which___ takes photos

7. The village __where___ I ran out of petrol didn’t have a petrol station

8. The job for _which____she has applied is in London

9. John sold his computer, __which___he no longer need, to his cousin

10. Teddy has two cars, one of __which__ is very expensive.

IV. Combine These Pairs Of Sentences Using Relative Pronouns:

1. The first boy who knows the truth has just moved.

2. I don’t remember the man whom you said you met at the canteen last week.

3. The only thing which make me worried is how to go home.

4. The most beautiful girl, whose long hair I like very much, lives in this city.

5. The man whom I met at the bar yesterday was Tom.

6. The children often go swimming on Sundays when they have much free time.

7. They’re looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.

8. The tree which stands near the gate of my house has lovely flowers.

9. My wife, whom you were speaking to, wants you to come to dinner.

10. I want to talk to the last man who has just returned from the farm.

11. The students whose report are very valuable will be awarded the present.

12. The book which I was reading yesterday was a lovely story.

13. The botanist will never forget the day when he found a strange plant.

14. The person who looked for you three hours ago is phoning you.

15. The man whose daughter is fond of dancing works for my father’s company.

V. Rewrite the following sentences by using relative clauses

1. He worked for a woman who used to be an artist.

2. They called a doctor who lived nearby.

3. I wrote an email to my sister who lives in Italy.

4. Linh liked the waiter who was very friendly.

5. We broke a car that belonged to my uncle.

6. Ba dropped a cup which was new.

7. Nam loves books that have happy endings.

8. I live in a city that is in the north of Vietnam.

9. The man who is wearing a blue hat is in the class.

10. The woman who is from India works in a hospital.

11. My sister who lives in Japan has four sons.

12. The man who was wearing a red shirt was rude.

13. The phone that belongs to An is on the table.

14. The TV that was my grandfather’s got broken.

15. The radio that was bought 35 years ago was stolen.

16. The girl who gave Binh his phone is his daughter.

17. This is the laptop which my mother has just bought.

18. That’s the man whose car is a Ferrari.

19. I know the woman who lives upstairs.

20. It’s the dog that I always talk to at night.

21. She opened the cupboard where she kept her best glasses.

22. This is the house where General Giap lived.

23. The flight that we were going to take was canceled.

24. The lady that I saw in the shop was Vicki Zhao.

25. The man whose dog is sick is a director.

26. The violin that is missing was my birthday present.

27. I’ve just reread the book which I first learned English from.

28. The police officer has just arrested the man who robbed the bank.

29. These are the shoes that I bought in HCMC.

VI. Combine two sentences by using reduced relative clauses

1. She bought the car her father had recommended.

2. He lost the pen I had given him.

3. We called the delivery company Nga often uses.

4. Lam met a girl I used to employ.

5. Chi called the lawyer my mother knows.

6. He brought a woman I worked with last year.

7. We employed the pianist Hai introduced.

8. The cake I bought is on the table.

9. The wallet An found under the chair belongs to Lan.

10. The food Huy cooked was delicious.

11. The bike my parents gave me was stolen.

12. The man I reported to the police was arrested.

13. The teacher Ngan asked about her problem was right.

14. The writer my brother dated was very pretty.

15. The secretary Dzung likes is in the office.

16. We ate the food I bought.

VII. Make one sentence from two. Use who/ which/ that/ where …..

1. I went to see a doctor who/ that had helped my father

2. The woman who/ that wrote to me wanted my advice

3. Mary was wearing the red dress which/ that was made in France

4. We stayed at the Sofitel hotel which/ that Mark recommended to us

5. John is one of the closest friends whom I have known for three years

6. New York is one of the largest cities in the USA where my sister is living

7. Ann talked to the man who/ that won a lot of money

8. The couple whose divorce was in the newspapers has got married again

9. He is the architect who/ that designed the new city library

10. Jerry sent me the letter that/ which was very funny

VIII. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences

1. B

2. A

3. D

4. B

5. C

6. A

7. D

8. B

9. A

10. D

11. C

12. B

IX. Chọn đáp án đúng nhất

1 – Chọn B (Who thay thế cho Mr. Ken)

2 – Chọn D (That thay thế cho her computer – mệnh đề xác định)

3 – Chọn C (thiếu tân ngữ – whom thay thế cho the man)

4 – Chọn B (Who thay thế cho her grandmother)

5 – Chọn A (Who thay thế cho the woman)

6 – Chọn B (thay thế cho those)

7 – Chọn A (Which thay thế cho freedom)

8 – Chọn A (Which thay thế cho tokbokki)

9 – Chọn C (Which thay thế cho việc Blair đã vượt qua bài kiểm tra)

10 – Chọn C (Which thay thế cho the book)

11 – Chọn B < Who thay thế cho the man>

12 – Chọn B hoặc D < Who / Whom đối với câu này có thể chọn cả hai ý đều đúng thay thế cho từ chỉ người>

13 – Chọn B < Which thay thế cho The old building>

14 – Chọn D < When là từ phù hợp được dùng trong câu>

X. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1 – The man whom you met last week is her father.

2 – Zoe likes the blue T-shirt which my sister is wearing.

3 – Show me the new hats which you bought last night.

4 – Zoe has a sister whose name is Juma.

5 – That is a company which produces rings.

6 – The children were attracted by the show which was performed so many.

7 – My best friend can compose songs which Ly sings very well.

8 – Tet is a festival that often happens in late January or early February.

9 – Zoe bought a new phone yesterday which I can use to send and receive messages.

10 – Jack is the boy who is giving my mom a gift.

XI. Chọn mệnh đề quan hệ phù hợp điền vào chỗ trống.

1. B; 2. D; 3. B; 4. D; 5. B

6. A; 7. C; 8. C; 9. A; 10. C

XII. Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) trong những câu sau đây

1. The film who I watched yesterday was interesting.

2. The only house to be paint last week was Oanh’s.

3. A dictionary is a book whom gives her the meaning of words.

4. I like that dress whom is really beautiful.

5. Do you get on with the person which lives behind?

XIII. Add the phrase in brackets to the sentence using ‘that’ or ‘who’ and a relative clause:

1 – She worked for a man who used to be an athlete

2 – They called a lawyer who lived nearby

3 – I sent an email to my brother who lives in Australia

4 – The customer liked the waitress who was very friendly

5 – We broke the computer that belonged to my father

6 –  I dropped a glass that was new

7 – She loves books that have happy endings

8 – They live in a city that is in the north of England

9 – The man who is wearing a blue jumper is in the garden

10 – The girl who is from India works in a bank

11 – My sister who lives in Australia has three children

12 – The waiter who was wearing a blue shirt was rude

13 –  The money that belongs to John is in the kitchen

14 –  The table that was my grandmother’s got broken

15 –  The television that was bought 20 years ago was stolen

16 – The fruit that isn’t fresh is on the table.

XIV. Add the phrase in brackets to the sentence using a relative clause. If it’s possible, you should drop the relative pronoun:

1) I broke the tea cup (the plate was a Christmas present)

→ I broke the tea cup that was a Christmas present

2) The police arrested the woman (I saw the woman steal a purse)

→ The police arrested the woman I saw steal a purse

3) The hotel manager fired the chef (we had met the chef)

→ The hotel manager fired the chef we had met

4) She wrote to her friend (her friend lives in California)

→ She wrote to her friend that lives in California

5) Jill ate the burger (the sandwich had beef steak, tomato and cheese inside)

→ Jill ate the burger that had beef steak, tomato and cheese inside

6) Her friend lives in Switzerland (her friend is an engineer)

→ Her friend that is an engineer lives in Switzerland

7) We called the secretary (I went to bank with the secretary)

→ We called the secretary I went to bank with

8) The CD is in my schoolbag (the CD has Us-Uk music)

→ The CD that has Us-Uk music is in my schoolbag

9) The book is very interesting (the book is about Korean culture)

→ The book that is about Korean culture is very interesting

10) The bag was stolen (I bought the bag last weekend)

→ The bag I bought last weekend was stolen

11) He likes action films (the films come from Hollywood)

→ He likes action films that come from Hollywood

12) My nephew broke the plate (I received the plate as a birthday present)

→ My nephew broke the plate I received as a birthday present

13) The chocolate was very old (we bought the chocolate last year)

→ The chocolate we bought last year was very old

14) The TV programme was very funny (Lucia recommended the TV programme)

→ The TV programme Lucia recommended was very funny

15) The boy is on TV tonight (I met the boy yesterday)

→ The boy I met yesterday is on TV tonight

16) Lien found the money (I dropped the money)

→ Lien found the money I dropped

Trên đây là toàn bộ nội dung của Mệnh đề quan hệ – Relative clauses và bài tập có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tham khảo thêm

  • 151 Cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh

    151 Cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh


Mẹo làm bài tập nối câu sử dụng mệnh đề quan hệ và rút gọn MĐQH


Bài này hỗ trợ học sinh một vài mẹo làm bài tập phần nối câu sử dụng mệnh đề quan hệ có hoặc không có giới từ đi kèm, cũng như làm các bài tập rút gọn câu có chứa mệnh đề quan hệ sang 3 dạng present participle, past participle, và infinitive with to

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Xem thêm :  Luyện tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Related Articles

Back to top button