Tổng Hợp

Mục tiêu theo nguyên tắc SMART của công ty vinamilk

Ngày đăng: 10/12/2017, 18:06

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU11. Nguyên nhân chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu13. Phương pháp nghiên cứu24. Đối tượng nghiên cứu25. Kết cấu của đề tài2Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THIẾT LẬP MỤC TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC SMART31.1 Một số khái niệm và dấu hiệu của thiết lập mục tiêu theo phương thức smart.31.1.1 S Specific: cụ thể31.1.2 MMeasurable: Đo lường, định lượng được31.1.3 AAttainable: Tính khả thi41.1.4 R Realistic: Tính thực tế41.1.5 TTime bound: Có thời hạn41.2. Nội dung thiết lập mục tiêu theo phương thức Smart51.2.1 Đề ra mục tiêu cụ thể (S)51.2.1.1 Quyết định điều bạn muốn51.2.1.2 Làm cụ thể. “Specific” (Cụ thể)51.2.1.3 Xác nhận những người liên quan51.2.1.4 Hỏi bạn muốn hoàn thiện điều gì51.2.1.5 Xác nhận địa diểm xảy ra.51,2,1,6 Tư duy về thời gian xảy ra51.2.1.7 Quyết định yêu cầu và hạn chế của quá trình:51.21.8 Nguyên nhân bạn đề ra mục tiêu là gì:61.2.2 Đề ra mục tiêu có thể đo lường được (M)61.2.2.1 Tạo “ thước đo” để đo lường kế quả.61.2.2.2 Mang ra thắc mắc làm sắc bén sự tập trung.61.2.2.3 Xác minh và tính toán tiến độ.61.2.3 Đề ra mục tiêu có tính khả thi (A)61.2.3.1 Nhận xét mức độ cam kết.61.2.3.2 Đề ra mục tiêu có thể hoàn thiện.61.2.3.3 Phản ánh muốn của bản thân.61.2.4 Đề ra mục tiêu thích hợp(R)61.2.4.1 Suy xét mục tiêu và trường hợp khác.61.2.4.2 Điều chỉnh mục tiêu sao cho thích hợp.71.2.5 Đề ra mục tiêu phải có thời hạn (T)71.2.5.1 Thiết lập dấu làm chuẩn.71.2.5.2 Tập trung vào mục tiêu lâu dài và ngắn hạn.73. Vai trò của việc thiết lập mục tiêu thao phương thức SMART7Chương 2. THỰC TRẠNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC SMART CỦA CÔNG TY VINAMILK82.1 Tổng quan về doanh nghiệp Vinamilk82.1.1 Đôi nét về doanh nghiệp Vinamilk82.1.2 Lịch sử tạo dựng và phát triển82.1.2.1 Thời bao cấp82.1.2.2 Thời kỳ đổi mới92.1.3 Các danh hiệu đạt được102.1.4 Các dòng sản phẩm của Vinmilk102.1.5 Cơ cấu quản lý của doanh nghiệp Vinamilk112.2 Tình trạng thiết lập mục tiêu theo phương thức smart của doanh nghiệp Vinamilk.112.2.1 Một vài mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp Vinamilk:122.2.1.1 Mục tiêu chất lượng122.2.1.2 Về lợi nhuận và vị thế122.2.1.3 Về sản phẩm122.2.1.4 Mục tiêu về nguồn nhân lực122.2.1.5 Mục tiêu về tỷ lệ phế phẩm132.2.1.6 Mục tiêu về khách hàng132.2.1.7 Mục tiêu về quản trị doanh nghiệp132.2.1.8 Mục tiêu về nguyên nhiên vật liệu142.2.2 Một số mục tiêu đã đạt được của công ty142.2.3 Khó khăn gặp phải của doanh nghiệp khi ứng dụng phép tắc SMART152.2.4 Ưu thế và nhược điểm của việc thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART của công ty15Chương 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP MỤC TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC SMART CỦA CÔNG TY153.1 Định hướng, mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới163.1.1 Định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới163.1.1.1 Nội dung định hướng phát triển vững chắc của Vinamilk163.1.2 Mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới173.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh của công ty183.2 Phương án nâng cao hiệu quả quá trình thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART của công ty183.2.1 Cần phải thiết lập mục tiêu cá nhân nhỏ hơn183.2.2 Theo sát tiến trình183.2.3 Gợi ý thiết lập mục tiêu183.2.4 Chinh phục mục tiêu193.2.5 Tìm thấy điểm cốt lõi203.2.6 lập plan hành động203.2.7 không bỏ cuộc20KẾT LUẬN21DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO22 LỜI CAM ĐOAN Em thực đề tài “ Mục tiêu theo nguyên tắc SMART công ty Vinamilk” Em xin cam kết cơng trình tìm hiểu em suốt thời gian qua Em xin chịu hoàn tồn trách nhiệm có khơng trung trực thơng tin sử dụng cơng trình tìm hiểu Hà nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016 Sinh viên LỜI CẢM ƠN Để hoành thành tìm hiểu em xin chân tình gửi lời cảm ơn tình cảm truyền thu tri thức thầy giáo chủ nhiệm, với thầy cô Khoa Tổ chức quản lý nhân lực, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hướng dẫn cho em suốt trình học tập tìm hiểu đề tài Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Vi Tiến Cường – Giáo viên học phần Quản trị học tận tình dạy giúp em hồn thành tìm hiểu Nếu khơng có hướng dẫn, giáo dục thầy thì đề tài tìm hiểu em khó hoàn thiện Em xin chân tình cảm ơn đến Ban giám đốc phòng Hành – nhân cơng ty Vinamilk Trong thời gian tìm hiểu để làm đề tài cho phép tạo điều kiện giúp đỡ em tìm hiểu, thu thập thông tin cách thuận tiện Em nhận giúp đỡ nhiệt tình tạo điều kiện thuận tiện Ban Giám đốc doanh nghiệp đặc biệt anh chị phòng Nhân viên,cùng anh, chị tồn thể cơng ty Tuy nhiên q trình tìm hiểu, có phấn đấu song trình độ kinh nhiệm thân hạn chế nên em mong nhận phản hồi thầy cô Em xin chân tình cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu tìm hiểu Phương pháp tìm hiểu Đối tượng tìm hiểu .2 Kết cấu đề tài Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THIẾT LẬP MỤC TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC SMART .3 1.1 Một số khái niệm dấu hiệu thiết lập mục tiêu theo phương thức smart 1.1.1 S- Specific: cụ thể .3 1.1.2 M-Measurable: Đo lường, định lượng 1.1.3 A-Attainable: Tính khả thi 1.1.4 R- Realistic: Tính thực tiễn .4 1.1.5 T-Time bound: Có thời hạn 1.2 Nội dung thiết lập mục tiêu theo phương thức Smart 1.2.1 Đề mục tiêu cụ thể (S) .5 1.2.1.1 Quyết định điều bạn muốn 1.2.1.2 Làm cụ thể “Specific” (Cụ thể) 1.2.1.3 Xác nhận người liên quan 1.2.1.4 Hỏi bạn muốn hồn thành điều 1.2.1.5 Xác nhận địa diểm xảy 1,2,1,6 Tư duy thời gian xảy 1.2.1.7 Quyết định yêu cầu hạn chế trình: 1.21.8 Lý bạn đề mục tiêu gì: 1.2.2 Đề mục tiêu đo lường (M) 1.2.2.1 Tạo “ thước đo” để đo lường kế 1.2.2.2 Mang thắc mắc làm sắc bén tập trung 1.2.2.3 Xác minh tính tốn tiến độ .6 1.2.3 Đề mục tiêu có tính khả thi (A) .6 1.2.3.1 Nhận xét mức độ cam kết 1.2.3.2 Đề mục tiêu hồn thành .6 1.2.3.3 Phản ánh muốn thân 1.2.4 Đề mục tiêu thích hợp(R) 1.2.4.1 Suy xét mục tiêu trường hợp khác 1.2.4.2 Điều chỉnh mục tiêu cho thích hợp 1.2.5 Đề mục tiêu phải có thời hạn (T) 1.2.5.1 Thiết lập dấu làm chuẩn 1.2.5.2 Tập trung vào mục tiêu lâu dài ngắn hạn Vai trò việc thiết lập mục tiêu thao phương thức SMART Chương THỰC TRẠNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC SMART CỦA CÔNG TY VINAMILK .8 2.1 Tổng quan doanh nghiệp Vinamilk 2.1.1 Đôi nét doanh nghiệp Vinamilk 2.1.2 Lịch sử tạo dựng phát triển 2.1.2.1 Thời bao cấp 2.1.2.2 Thời kỳ đổi 2.1.3 Các danh hiệu đạt 10 2.1.4 Các dòng sản phẩm Vinmilk 10 2.1.5 Cơ cấu quản lý doanh nghiệp Vinamilk 11 2.2 Tình trạng thiết lập mục tiêu theo phương thức smart doanh nghiệp Vinamilk 11 2.2.1 Một vài mục tiêu cụ thể doanh nghiệp Vinamilk: 12 2.2.1.1 Mục tiêu chất lượng 12 2.2.1.2 Về lợi nhuận vị 12 2.2.1.3 Về sản phẩm 12 2.2.1.4 Mục tiêu nguồn nhân lực 12 2.2.1.5 Mục tiêu tỷ lệ phế phẩm .13 2.2.1.6 Mục tiêu khách hàng 13 2.2.1.7 Mục tiêu quản trị doanh nghiệp 13 2.2.1.8 Mục tiêu nguyên nhiên vật liệu 14 2.2.2 Một số mục tiêu đạt cơng ty 14 2.2.3 Khó khăn gặp phải doanh nghiệp ứng dụng phép tắc SMART .15 2.2.4 Ưu thế nhược điểm việc thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART doanh nghiệp 15 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP MỤC TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC SMART CỦA CÔNG TY .15 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển doanh nghiệp thời gian tới 16 3.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp thời gian tới 16 3.1.1.1 Nội dung định hướng phát triển vững chắc Vinamilk .16 3.1.2 Mục tiêu phát triển doanh nghiệp thời gian tới 17 3.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh doanh nghiệp 18 3.2 Phương án nâng cao hiệu trình thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART doanh nghiệp 18 3.2.1 Cần phải thiết lập mục tiêu cá nhân nhỏ .18 3.2.2 Theo sát tiến trình 18 3.2.3 Gợi ý thiết lập mục tiêu 18 3.2.4 Chinh phục mục tiêu 19 3.2.5 Tìm điểm cốt lõi 20 3.2.6 lập plan hành động .20 3.2.7 không bỏ 20 KẾT LUẬN 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .22 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cuộc sống ngày với đòi hỏi ngày cao cơng việc bắt buộc phải có kĩ làm việc tốt để thích ứng với nó, đạt kết cao công việc cân với sống cá nhân gia đình Tuy nhiên với quỹ thời gian bất biến khơng phải lúc giải hài hòa việc Mỗi ngày có 24 tiếng, tuần có ngày, tháng có 30 ngày năm qua có 365 ngày Vậy chừng mực thời gian định, có người chẳng làm ra trò trống số người làm vô khối khối việc lớn to tát? Phải họ có khả siêu sàm quỹ thời gian nhiều so với người bình thường khác? Qũy thời gian người nhau,vì câu trả lời khơng nằm chỗ có thời gian để làm cơng việc cho hiệu Đa số Chuyên Viên quản lý nhân cho để dụng thời gian cách tốt nhất, trước hết cá nhân phải nhận định lực làm việc thân dựa phân tích điểm mạnh, nhược điểm cơng việc đảm nhiệm, từ mà biết muốn điều nghiệp thời điểm tương lai Đây cơng việc đặt cho thân mục tiêu để hướng tới Làm để xác nhận mục tiêu xác? Trong kinh doanh đại người ta thường đề cập đến phép tắc SMART, làm việc thông minh cụm từ nhiều Chuyên Viên quản lý nhân nhận xét trọng yếu Vì nhờ mà người tối ưu hóa hiệu cơng việc Xuất phát từ tầm trọng yếu việc thiết lập mục tiêu theo phương thức smart em định chọn đề tài: “ Mục tiêu theo phương thức SMART công ty Vinamilk” Mục tiêu tìm hiểu – Phân tích, nhận xét tình trạng việc thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART doanh nghiệp Vinamilk – Mang thuận tiện,khó khăn ưu nhược điểm trình thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART doanh nghiệp – Đề xuất giải nâng cao nâng cao hiệu trình thiết lập mục tiêu theo phương thức smart doanh nghiệp Vinamilk Phương pháp tìm hiểu – Phương pháp so sánh – phương pháp thống kê – Phương pháp thu thập thông tin trực tiếp: Xem xét – Phương pháp thu thập thông tin gián tiếp + Tìm hiểu tài liệu, tư liệu tham khảo + Nguồn tin từ mạng Internet + Nguồn tin mục tiêu smart doanh nghiệp Đối tượng tìm hiểu – Mục tiêu theo phương thức smart doanh nghiệp Vinamilk Kết cấu đề tài Ngoài phần mở màn, kết thúc, mục lục tài liệu tham khảo đề tài chia làm chương: – Chương 1: Nền tảng lý luận thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART – Chương 2: Tình trạng thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART doanh nghiệp Vinamilk – Chương 3: Một số phương án nâng cao hiệu trình thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART doanh nghiệp Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THIẾT LẬP MỤC TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC SMART 1.1 Một số khái niệm dấu hiệu thiết lập mục tiêu theo phương thức smart SMART từ viết tắt cho khuôn khổ tạo mục tiêu hiệu Nó viết tắt tính chất mà mục tiêu phải có: Cụ thể(specific), Tính tốn (measurable), có khả thực (achievable), thích hợp(relevant) kiểm tra thời gian(time-bound) Phương pháp SMART công cụ thông dụng hiệu để đặt mục tiêu thực tiễn có khả hồnh thành Bạn người đứng đầu tổ chức gồm 300 người hay chủ doanh nghiệp nhỏ, hay đơn giản người muốn giảm cân Dù nữa, học cách đề mục tiêu SMART nâng cao hội thành cơng bạn 1.1.1 S- Specific: cụ thể Mục tiêu đặt phải rõ ràng, tránh tình trạng mập mờ, rắc rối.Phải thể hiệ xác bạn muốn chuyện xảy Yếu tố SPECIFIC giúp tập trung sức lực để làm cho vấn đề trở nên sáng tỏ, biết cần phải làm Để làm chuyện có thêm cơng cụ nhỏ là: WHAT, WHY, HOW – WHAT:Mình thực muốn làm gì? Vấn đề làm phải nhóm, cơng ty – WHY: Tại hàng tá mục tiêu phải ưu tiên cho trước? Tại đến chưa thực hiên mục tiêu? – WHO: để làm điều đó? Làm để bước nhỏ? 1.1.2 M-Measurable: Đo lường, định lượng Nghĩa mục tiêu phải gắn liền với số Phép tắc đảm bảo mục tiêu bạn có sức nặng, cân, đo, đong, đếm Bạn biết xác cần đạt gì, Một mục tiêu định lượng việc nhận xét đạt mục tiêu hay không đơn giản nhiều Giả sử mục tiêu mà bạn nhắm tới “ sản xuất sản phẩm có chất lượng cao” So với bạn sản phẩm có “chất lượng cao”? Vì có nhiều cách khái niệm chất lượng, mục tiêu mang phải mang phương thức nhận xét cụ thể sản phẩm bạn có chất lượng tốt hay khơng Thậm chí ngành nghề khó định lượng, bạn phải tìm vài cách cụ thể để xác nhận xem mục tiêu bạn có đạt khơng 1.1.3 A-Attainable: Tính khả thi Tại phải đặt mục tiêu mà bạn khơng thể xác nhận bạn có đạt mục tiêu hay khơng? Khi bạn xác nhận mục tiêu trọng yếu với bạn nào, bạn bước hình dung đường để biến mục tiêu thành mục tiêu thành thực Ở giai đoạn bạn khởi đầu phát triển thứ thiết yếu ý kiến, khả năng, kĩ thuật, lực tài để thực mục tiêu Đây dịp để bạn nhìn lại khứ, định thân đẩy bạn khỏi ước mong, tỉnh táo lúc lựa chon hành động sống Sự lưạ chon hành động giúp bạn đến gần với sống đẩy bạn xa, xem xét 1.1.4 R- Realistic: Tính thực tiễn Mục tiêu bạn đặt phải thực tiễn nằm lộ trình phải thích hợp với kế sách lâu dài bạn.Ví dụ bạn xây kho lạnh để kinh doanh(hoặc cho người khác thuê kinh doanh) mặt hàng thực phẩm đông lạnh để chứa gỗ Hay bạn cử nhân viên học nghiệp vụ Quảng cáo để sắp xếp họ làm phận bán hàng phận nhân Hãy nhớ bạn thực mục tiêu nhanh việc bạn làm thực tiễn Hãy chắn bạn vay thêm khoản tiền không nhỏ để mua ô tô nhằm phục vụ cho công việc( trực tiếp gián tiếp) để giải khâu oai 1.1.5 T-Time bound: Có thời hạn Một mục tiêu phải xác nhận hạn chế thời gian, bạn khơng gắn thời gian với mục tiêu bạn khơng cảm nhận tính cấp bách Bất mục tiêu lớn nhỏ cần xác nhận thời gian cụ thể, giống bạn lên lịch cho hẹn Nó tạo cho bạn hạn chế xác nhận thời điểm đạt Với việc xác nhận thời gian , trình thực hiện, bạn biết bạn điểm hành trình kịp thời chỉnh đốn mức độ phấn đấu.So với mục tiêu lớn chúng ta nên chia làm nhiều giai đoạn để dễ thực 1.2 Nội dung thiết lập mục tiêu theo phương thức Smart 1.2.1 Đề mục tiêu cụ thể (S) 1.2.1.1 Quyết định điều bạn muốn Bước trình đặt mục tiêu định điều bạn muốn đạt Ở giai đoạn này, bạn nói chung chung 1.2.1.2 Làm cụ thể “Specific” (Cụ thể) Thời dịp hoàn thiện mục tiêu cụ thể lớn mục tiêu chung chung Vì nhiệm vụ giai đoạn phân tích tư duy bước thành thứ cụ thể 1.2.1.3 Xác nhận người liên quan Cách hay để đề mục tiêu cụ thể trả lời thắc mắc “W”: Ai(Who), Cái (What), Khi (When), Ở đâu (Where), Cái (Which), Tại (Why) Khởi đầu cách hỏi người liên quan 1.2.1.4 Hỏi bạn muốn hồn thành điều Đây thắc mắc điều bạn kì vọng đạt 1.2.1.5 Xác nhận địa diểm xảy Xác nhận vị trí mà bạn tranh đấu thực mục tiêu 1,2,1,6 Tư duy thời gian xảy Tạo thời gian biểu cụ thể hạn chót để đạt mục tiêu Điều tập trung phần nhiều vào cuối trình để đạt mục tiêu.Còn bạn nghĩ tranh toàn cảnh 1.2.1.7 Quyết định yêu cầu hạn chế q trình: Nói cách khác, bạn cần để đạt mục tiêu? Bạn phải đối mặt với trở ngại gì? 1.21.8 Lý bạn đề mục tiêu gì: THỰC TRẠNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC SMART CỦA CÔNG TY VINAMILK 2.1 Tổng quan doanh nghiệp Vinamilk 2.1.1 Đôi nét doanh nghiệp Vinamilk – Được tạo dựng từ năm 1976, Cơng ty Sữa Việt Nam (VINAMILK) tiến triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu nghề công nghiệp sơ chế sữa, chiếm lĩnh 75% thị trường sữa Việt Nam (số vốn điều lệ 1.590.000.000.000) – Tên hợp pháp Doanh nghiệp tiếng Việt Doanh nghiệp Cổ phần Sữa Việt Nam Tên đăng ký hợp pháp doanh nghiệp tiếng anh Vietnam Dairy Products Joint- Stock Company Tên viết tắt Vinamilk – Doanh nghiệp thành lập theo phương thức chuyên từ doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp cổ phần, tổ chức quản lý hoạt động theo Luật doanh nghiệp Theo đó, cơng ty có tư cách pháp nhân kể từ Ngày Thành lập, Cổ đông phụ trách nợ nghĩa vụ tài sản khác Doanh nghiệp phạm vi số vốn góp vào cơng ty □ Trụ sở chính: Cơng ty Cổ Phần Sữa Việt Nam(Vinamilk) □ Số 10, Đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM □ (08) 54 155 555 □ (08) 54 161 226 □ E-mail: [email protected] □ Website: www.vn 2.1.2 Lịch sử tạo dựng phát triển 2.1.2.1 Thời bao cấp – Năm 1976, lúc thành lập, Doanh nghiệp Sữa Việt Nam (Vinamilk) có tên Cơng ty sữa- Cà Phê Miền Nam Việt Nam: Thống ( thuộc doanh nghiệp Trung Quốc), Trường Thọ (Thuộc Friesland), Dielac(thuộc Nestle) – Năm 1982, doanh nghiệp Sữa- Cà phê Miền Nam chuyển nhượng công nghiệp thực phẩm đổi tên thành Xí nghiệp Liên minh Sữa- Cà phê- Đồ ngọt 2.1.2.2 Thời kỳ đổi – Tháng năm 1992, Xí nghiệp Liên minh Sữa- Cà phê – Đồ ngọt thức đổi tên thành Cơng ty sữa Việt Nam( Vinamilk) – Trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, chuyên sản xuất, chế bến sữa sản phẩm làm từ sữa – Năm 1944, Doanh nghiệp Sữa Việt Nam( Vnamilk) xây dựng thêm số nhà máy sữa Hà Nội để phát triển thị trường Miền Bắc kế sách mở rộng phát triển thỏa mãn nhu cầu thị trường Miền Bắc Việt Nam – Năm 1966: Liên doanh với Doanh nghiệp Cổ phần Đơng lạnh Quy Nhơn để thành lập Xí nghiệp Liên Doanh Sữa Bình Định Liên doanh tạo điều kiện cho Doanh nghiệp nhập thành công vào thị trường Miền Trung Việt Nam – Năm 2000: Nhà máy sữa Cần Thơ xây dựng Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Tp Cần Thơ, nhằm múc đích thỏa mãn tốt nhu chuồng xí dùng đồng sông Cửu Long – Năm 2013 Doanh nghiệp chuyển thành Doanh nghiệp Cổ phần Sữa Việt Nam(tháng 11) Mã giao dịch sàn giao dịch chứng khoán VNM – Năm 2004: Mua thâu tóm cơng ty Cổ phần Sữa Sài gòn Tăng vốn điều lệ cơng ty lên 1,590 tỷ đồng – Năm 2005: Mua cổ phần lại partner liên doanh Doanh nghiệp Liên doanh Sữa Bình Định(sau gọi Nhà mày Sữa Bình Định) khánh thành Nhà mày Sữa Nghệ An vào ngày 30 thang 06 năm 2005, có địa đặt Khu Cơng Nghiệp Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Liên doanh với SABmiller Asia B.V để thành lập Doanh nghiệp TNHH Liên Doanh SABMiler Việt Nam vào tháng năm 2015 Sản phẩm liên doanh mang thương hiệu Zorok tung thị trường vào đầu năm 2007 – Năm 2006 Vinamilk niêm yết thị trường chứng khốn Tp Hồ Chí minh vào ngày 19 tháng 01 năm 2006, vốn Tổng Cồng ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước có tỷ lệ nắm giữ 50.01% vốn điều lệ Cơng ty Mở Phòng Khám An Khanh Tp Hồ Chí Minh vào tháng năm 2006 Đây phòng khám Việt Nam quản trị hệ thống thơng tin điện tử Phòng khám phân phối dịnh vụ tư vấn dinh dưỡng, khám phụ khoa, tư vấn nhi khoa khám sức khỏe Khởi động chương trình trang trại bò sữa việc mua thâu tóm trang trại Bò sữa Tuyên Quang tháng 11 năm 2006, trang trại nhỏ với đàn bò sữa khoảng 1.400 Trang trại mang vào hoạt động sau mua thâu tóm – Năm 2007: Mua cổ phần chi phối 55% Doanh nghiệp sữa Lam Sơn vào tháng năm 2017, có trụ sở Khu cơng nghiệp Lễ Mơn, Tỉnh Thanh hóa – Năm 2009: Phát triển 135.000 đại lý phâm phối, nhà máy nhiều trang trại ni bò sữa Nghệ An, Tun Quang – Năm 2010- 2012: Xây dựng nhà máy sữa nước sữa bột Bình Dương với tổng số vốn đầu tư 220 triệu USD – Năm 2011: Mang vào hoạt động nhà máy sữa Đà Nẵng với vốn đầu tư 30 triệu USD 2.1.3 Các danh hiệu đạt Huân chương Lao Động hạng III (1985), hạng II (1991), hạng I (1996) Người hùng Lao Động (2000) Top 15 doanh nghiệp Việt Nam(UNDP) Top 200 Doanh Nghiệp Vừa Nhỏ Châu Á Forbes Asia bình chọn (2010) Top 10 thương hiệu người tiêu dùng yêu thích Việt (Nielsen Singapore 2010) Top doanh nghiệp tư nhân lớn thị trường Việt Nam (VNR500) 2.1.4 Các dòng sản phẩm Vinmilk – Với sản phẩm phong phú Vinamilk phân phối 200 sản phẩm thị trường toàn quốc xuất sang nước Mỹ, Đức, Canada, Séc, Ba Lan, Trung Quốc, khu vực Trung Đông khu vực Châu Á bao gồm sản phẩm với mặt hàng : Sữa đặc, sữa bột, bột dinh dưỡng, sữa tươi, kem, sữa chua, phomat Sữa đặc: Chiếm 34% thu nhập, có tỷ lệ tăng trưởng 30% chiếm đến 80% thị phần Sữa tươi (hay sữa nước): Chiếm 26% thu nhập, đạt mức tăng trưởng 10 18%, sữa tươi Vinamilk chiếm khoảng 48% thị phần Sữa bột ngũ cốc ăm liền: Choeesm 24% thu nhập, Vinamilk ba doanh nghiệp đứng đầu thị trường Việt Nam chiếm 14% thị phần Sữ chua: Chiếm 10% thu nhập 73% thị phần, có mức tăng trưởng 20% 2.1.5 Cơ cấu quản lý doanh nghiệp Vinamilk ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRI TỔNG GIÁM ĐỐC GĐ KIỂM SOÁT NỘI BỘ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH & PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUỖI CUNG ỨNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TÀI CHÍNH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MAKERTI NG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KINH DOANH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 2.2 Tình trạng thiết lập mục tiêu theo phương thức smart doanh nghiệp Vinamilk Vinamilk thành công ứng dụng phép tắc SMART việc thiết lập mục tiêu doanh nghiệp Bởi lẽ, Vinamilk xác nhận cụ thể mục tiêu tương lai gì? Các mục tiêu đề doanh nghiệp Vinamilk cụ thể rõng ràng, doanh nghiệp xác nhận rõ mục tiêu cần đạt mặt chất lượng, khách hàng, tỷ lệ dược phẩm, lợi nhuận vị trí, nguồn nguyên vật liệu… mục tiêu đo lường được, chúng có tính khả thi có hi vọng hồn thành, đảm bảo tính thực tiễn có thời gian cụ thể xác nhận 11 thời hạn Thành tựu năm gần Vinamilk minh chứng mục tiêu chât lượng cơng ty hồn tồn thích hợp với khả doanh nghiệp xu hướng nghề công nghiệp sữa 2.2.1 Một vài mục tiêu cụ thể doanh nghiệp Vinamilk: 2.2.1.1 Mục tiêu chất lượng – Thu nhập đạt 100% so với plan năm 2016 – Lợi nhuận đạt 100% so với plan năm 2016 – Tỷ lệ % giá trị sản phẩm hỏng không thích hợp/ Thu nhập

Xem Thêm :   Chỉ số UX: Hướng dẫn chọn chỉ số trải nghiệm người dùng

Xem thêm :  Thơ chế tình yêu hài hước nhất ❤️ bài thơ tỏ tình bựa vui

– Xem thêm –

Xem thêm: Mục tiêu theo phép tắc SMART của doanh nghiệp vinamilk, Mục tiêu theo phép tắc SMART của doanh nghiệp vinamilk

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kĩ Năng Sống

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button