Tổng Hợp

Slide bài giảng luật lao động

Ngày đăng: 17/09/2014, 23:16

CHƯƠNG VII LUẬT LAO ĐỘNG TÀI LIỆU HỌC TẬP VĂN BẢN PHÁP LUẬT  Bộ luật lao động 2012  Luật Bảo hiểm xã hội 2006 GIÁO TRÌNH  Giáo trình Nhà nước và pháp luật đại cương – Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội  Giáo trình Luật lao động – Trường ĐH Luật Hà Nội  Giáo trình Luật an sinh xã hội – Trường ĐH Luật Hà Nội I – KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG 1. Đối tượng điều chỉnh Đối tượng điều chỉnh của luật lao động là QH lao động và những QH liên quan trực 8ếp với quan hệ lao động. – Quan hệ lao động là quan hệ giữa người với người tạo dựng nên trong quá trình lao động. Các quan hệ xã hội liên quan trực ếp với quan hệ lao động QH VIỆC LÀM QH VỀ QUẢN LÝ LĐ QH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP & CÁC CUỘC ĐÌNH CÔNG QH GIỮA NSDLĐ & ĐẠI DIỆN TTLĐ QH HỌC NGHỀ QH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI QH VỀ BẢO HIỂM XH I – KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG 2. Phương pháp điều chỉnh – Phương pháp trao đổi: Bằng phương pháp này đã tạo dựng nên quan hệ lao động cá nhân (trên nền tảng hợp đồng lao động) và quan hệ lao động tập thể (trên nền tảng thỏa ước lao động tập thể- Điều 73 BLLĐ 2012). – Phương pháp mệnh lệnh: là phương pháp được sử dụng hợp lý trong luật lao động, đa phần là trong ngành nghề tổ chức, quản lý và điều hành lao động. – Phương pháp “tham gia của công đoàn”: là phương pháp đặc thù của Luật lao động. Công đoàn tham gia vào quan hệ lao động với tư cách là người đại diện bảo vệ quyền lợi cho người lao động. I – KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG 3. Khái niệm Luật lao động là 1 nghề luật độc lập trong hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm hệ thống những quy phi pháp luật do Nhà nước công bố điều chỉnh quan hệ lao động làm công ăn lương với người tiêu dùng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực >ếp với quan hệ lao động. I – KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG 4. Nguồn của luật lao động Nguồn của Luật lao động là các văn bản pháp luật do CQNN có thẩm quyền công bố để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình sử dụng lao động. Nguồn của Luật lao động gồm các văn bản luật và văn bản dưới luật, trong đó Bộ Luật lao động 2012 là nguồn đa phần của luật lao động Việt Nam. II. MỘT SỐ CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LUẬT LAO ĐỘNG • Việc làm và học nghề • Hợp đồng lao động • Đối thoại, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể • Tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi • Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất • Bảo lãnh lao động • Bảo hiểm xã hội • Đại diện lao động (Công đoàn) • Khắc phục tranh chấp lao động; Đình công • Quản lý Nhà nước về lao động II. MỘT SỐ CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LUẬT LAO ĐỘNG • Việc làm và học nghề • Hợp đồng lao động • Đối thoại, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể • Tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi • Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất • Bảo lãnh lao động • Bảo hiểm xã hội • Đại diện lao động (Công đoàn) • Khắc phục tranh chấp lao động; Đình công • Quản lý Nhà nước về lao động 1. Hợp đồng lao động 1.1. Khái niệm Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người tiêu dùng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. (Điều 15 BLLĐ 2012) + Sắc lệnh 29/SL năm 1947 và Sắc lệnh 77/SL năm 1950 của CT Hội đồng chính phủ nước VNDCCH. + Quyết định 217/HĐBT ngày 14/11/1987 của Hội đồng bộ trưởng. […]… đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội 1 Hợp đồng lao động 1.3 Giao phối hợp đồng lao động (tiếp) b Điều kiện giao kết HĐLĐ của các chủ thể – Người lao động: Phải có năng lực chủ thể bao gồm: + Năng lực pháp luật + Năng lực hành vi 1 Hợp đồng lao động 1.3 Giao phối hợp đồng lao động (tiếp) b Điều kiện giao kết HĐLĐ của các chủ thể – Người lao động: … 1 Hợp đồng lao động 1.3 Giao phối hợp đồng lao động (tiếp) d Quá trình tạo lập hợp đồng lao động Các bên mang ra đề Thương lượng các nội Hoàn thiện và giao nghị dung phối hợp đồng 1 Hợp đồng lao động 1.4 Thực hiện, thay đổi, tạm hoãn, chấm hết hợp đồng lao động (SV tự tìm hiểu) a/ Thực hiện và thay đổi hợp đồng lao động b/ Tạm hoãn hợp đồng lao động c/ Chấm hết hợp đồng lao động 1 Hợp đồng lao động 1 2 3… đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của TA 1 Hợp đồng lao động (tiếp) c/ Chấm hết hợp đồng lao động * Các trường hợp chấm hết hợp đồng lao động (Điều 36 BLLĐ2012) • Người lao động, người tiêu dùng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người tiêu dùng lao động không phải là cá nhân chấm hết hoạt động • Người lao động. .. 2012 về thực hiện HĐLĐ? Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động? Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động trong những trường hợp nào? Các trường hợp chấm hết hợp đồng lao động? Quyền đơn phương chấm hết hợp đồng lao động của người lao động và người tiêu dùng lao động? 1 Hợp đồng lao động (tiếp) a/ Thực hiện và thay đổi hợp đồng lao động – Trong quá trình thực hiện, các bên phải cùng nhau tôn trọng… tuổi): tự mình giao phối hợp đồng với toàn bộ mọi công việc – Người tiêu dùng lao động: cá nhân hoặc pháp nhân được phép sử dụng lao động và phải có những điều kiện đảm bảo cho quá trình sử dụng lao động 1 Hợp đồng lao động 1.3 Giao phối hợp đồng lao động (tiếp) c Nội dung của hợp đồng lao động (Điều 23 BLLĐ 2012) Nội dung của hợp đồng lao động là toàn bộ những vấn đề được phản ánh trong hợp đồng, bao gồm các… kỷ luật sa thải theo quy định của PL; Người tiêu dùng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì nguyên nhân kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã • Người lao động , người SDLĐ đơn phương chấm hết hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37, 38 của BLLĐ 2012 c/ Chấm hết hợp đồng lao động (tiếp) * Đơn phương chấm hết HĐLĐ so với người lao động. .. Điều 156 của Bộ luật này Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Người lao động phải chấp hành quyết định ứng dụng biện pháp mang vào trường giáo dưỡng, mang vào nền tảng cai nghiện bắt buộc, nền tảng giáo dục bắt buộc Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận 1 Hợp đồng lao động (tiếp) c/ Chấm hết hợp đồng lao động * Các trường hợp chấm hết hợp đồng lao động (Điều 36… Hợp đồng lao động bằng văn bản – Hợp đồng lao động bằng lời nói * Phân loại theo thời hạn của hợp đồng (Điều 22 BLLĐ2012) – Hợp đồng không xác nhận thời hạn – Hợp đồng xác nhận thời hạn * Phân loại hợp đồng theo tính tiếp theo của trình tự giao kết (Điều 26 BLLĐ2012) – Hợp đồng thử việc – Hợp đồng chính thức 1 Hợp đồng lao động 1.3 Giao phối hợp đồng lao động a Phép tắc giao phối hợp đồng lao động (Điều… nhập do bị giảm, mất khả năng lao động hoặc mất việc làm Quỹ BHXH được tạo dựng bởi nhiều nguồn khác nhau: QBH = ĐLĐ + ĐSDLĐ + TNN + TSL + TK Trong số đó: + ĐLĐ: Đóng góp của người lao động + ĐSDLĐ: Đóng góp của người tiêu dùng lao động + TNN: Trợ giúp của Nhà nước + TSL: Thu từ hoạt động kinh doanh của quỹ BHXH + TK: Nguồn thu hợp pháp khác II MỘT SỐ CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2 Bảo hiểm xã… không hoàn thiện công việc theo hợp đồng lao động; Thời hạn báo trước 45 ngày – Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những nguyên nhân bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người tiêu dùng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; 30 ngày – Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn nhận lại người lao động hết thời hạn hạn tạm hoãn thực hiện . lao động. Nguồn của Luật lao động gồm các văn bản luật và văn bản dưới luật, trong đó Bộ Luật lao động 2012 là nguồn đa phần của luật lao động Việt Nam. II. MỘT SỐ CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LUẬT LAO. Luật lao động. Công đoàn tham gia vào quan hệ lao động với tư cách là người đại diện bảo vệ quyền lợi cho người lao động. I – KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG 3. Khái niệm Luật lao động là 1 nghề luật. xã hội liên quan trực >ếp với quan hệ lao động. I – KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG 4. Nguồn của luật lao động Nguồn của Luật lao động là các văn bản pháp luật do CQNN có thẩm quyền công bố để điều

Xem Thêm :   Hướng dẫn chi tiết cách vẽ sơ đồ trong Word năm 2021

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kĩ Năng Sống

Xem thêm :  [Tip] Hướng dẫn nhanh cố định dòng, cột trong Excel 2003 2010 2016

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button