Tổng Hợp

Sông vàm cỏ đông, điều kiện địa lý và môi trường sinh thái

Ngày đăng: 24/07/2017, 14:44

sông vàm cỏ đông với diện tích lưu vực 6.000km2 bắt nguồn từ Campuchia đi qua Việt Nam tại Xamat và chảy qua địa phận tỉnh Tây Ninh theo hướng Tây Bắc rồi vào địa phận tỉnh Long An qua các huyện Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức theo hướng Đông Nam; nối với sông Vàm Cỏ Tây tại huyện Tân Trụ thành sông Vàm Cỏ Lớn đổ ra cửa Soài Rạp. Đoạn sông Vàm Cỏ Đông đi qua Long An dài 145km, rộng trung bình 400 m, độ sâu đáy sông ở cầu Đức Huệ là 17m, ở cầu Bến Lức là 21m. Vì có nhiều nhánh sông nhỏ, nên Vàm Cỏ Đông rất thuận tiện cho việc lưu thông bằng đường thủy để vận chuyển hàng hóa từ các nơi về Tây Ninh hay ngược lại từ Tây Ninh đến những nơi khác. Sông Vàm Cỏ Đông là nguồn nước tưới tiêu cho các huyện Đức Hoà, Đức Huệ, Bến Lức với diện tích trồng lúa khoảng 84.000 ha. Hàng ngày, sông Vàm Cỏ Đông phải tiếp nhận một lượng chất thải khá lớn của các nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư và các hộ dân sống rải rác ven sông.Để có cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, tăng cường công tác quản lý chất lượng các nguồn nước trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ quan trắc chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông là một nhiệm vụ cấp thiết và đã được thực hiện hàng năm. Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH ẢNH PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN I SỞ PHÁP LÝ PHẦN II MỤC TIÊU .6 PHẦN III NỘI DUNG THỰC HIỆN PHẦN IV PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN IV.1 Vị trí, thời gian, tần suất thông số quan trắc IV.1.1 Vị trí quan trắc IV.1.2 Thời gian thực 10 IV.1.3 Tần suất quan trắc .11 IV.1.4 Thông số quan trắc 11 IV.2 Phương pháp lấy mẫu, đo đạc phân tích .11 IV.2.1 Phương pháp đo đạc trường 11 IV.2.2 Phương pháp thu mẫu .12 IV.2.3 Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm 12 IV.3 Quy chuẩn so sánh 13 PHẦN V KẾT QUẢ THỰC HIỆN 15 5.1 Kết quan trắc .15 PHẦN VI KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 34 VI.1 Kết luận 34 VI.2 Kiến nghị 34 Trang Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Vị trí quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông năm 2014 Bảng 4.2 Thông số quan trắc .11 Bảng 4.3 Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm .12 Bảng 4.4 Phân loại số chất lượng nước theo WQI 13 Bảng 5.1 Kết phân tích chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 15 Bảng 5.2 Chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông theo số WQI .17 Bảng 5.3 Kết tính toán WQI sông Vàm Cỏ Đông tháng 3/2014 trường hợp không xét thông số coliform, pH .31 DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH ẢNH 18 Trang Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 PHẦN MỞ ĐẦU Sông Vàm Cỏ Đông với diện tích lưu vực 6.000km bắt nguồn từ Campuchia qua Việt Nam Xamat chảy qua địa phận tỉnh Tây Ninh theo hướng Tây Bắc vào địa phận tỉnh Long An qua huyện Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức theo hướng Đông Nam; nối với sông Vàm Cỏ Tây huyện Tân Trụ thành sông Vàm Cỏ Lớn đổ cửa Soài Rạp Đoạn sông Vàm Cỏ Đông qua Long An dài 145km, rộng trung bình 400 m, độ sâu đáy sông cầu Đức Huệ -17m, cầu Bến Lức -21m Vì nhiều nhánh sông nhỏ, nên Vàm Cỏ Đông thuận tiện cho việc lưu thông đường thủy để vận chuyển hàng hóa từ nơi Tây Ninh hay ngược lại từ Tây Ninh đến nơi khác Sông Vàm Cỏ Đông nguồn nước tưới tiêu cho huyện Đức Hoà, Đức Huệ, Bến Lức với diện tích trồng lúa khoảng 84.000 Hàng ngày, sông Vàm Cỏ Đông phải tiếp nhận lượng chất thải lớn nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư hộ dân sống rải rác ven sông Để sở cho việc đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường, tăng cường công tác quản lý chất lượng nguồn nước địa bàn tỉnh, nhiệm vụ quan trắc chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông nhiệm vụ cấp thiết thực hàng năm Trang Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 PHẦN I SỞ PHÁP LÝ Nhiệm vụ quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông năm 2014 địa bàn tỉnh thực sở pháp lý sau: Luật Bảo vệ Môi trường thông qua kỳ họp thứ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI ngày 29/11/2005; Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia đến năm 2020”; Theo thông tư số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 liên Bộ Tài Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc đồ quản lý đất đai; Thông tư 10/2007/TT-BTNMT, ngày 22/10/2007 Bộ Tài nguyên Môi trường việc Hướng dẫn đảm bảo chất lượng kiểm soát chất lượng quan trắc môi trường; Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/4/2008 liên Bộ Tài Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí nghiệp môi trường Theo thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Bộ Tài Chính việc hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/ 2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Thông tư số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 liên Bộ Tài Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn việc quản lý kinh phí nghiệp môi trường; Thông tư 21/2012/TT-BTNMT, ngày 19/12/2012 Bộ Tài nguyên Môi trường việc Hướng dẫn đảm bảo chất lượng kiểm soát chất lượng quan trắc môi trường; Quyết định 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 Bộ Tài nguyên môi trường việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường; Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01/7/2011 Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán số chất lượng nước; Quyết định 537/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 UBND tỉnh Long An việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường nước mặt, nước đất không khí địa bàn tỉnh Long An; Theo định 410/QĐ-UBND ngày 07/02/2012 UBND tỉnh Long An việc ban hành đơn giá phân tích thông số môi trường địa bàn tỉnh Long An; Trang Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 Quyết định 384/QĐ- STMNT ngày 20/11/2013 Sở Tài nguyên & môi trường việc giao Trung tâm Quan trắc & Dịch vụ Kỹ thuật Môi trường lập Đề cương quan trắc năm 2014 Biên số 580/BB- STNMT- CCBVMT ngày 12 /12/2013 thông qua đề cương quan trắc chất lượng môi trường: nước sông Vàm Cỏ Đông, nước sông Vàm Cỏ Tây, nước sông Vàm Cỏ, nước sông Bảo Định, nước kênh Thầy Cai sông Cần Giuộc; chất lượng nước mặt kênh rạch chính; chất lượng nước ngầm; đánh giá trạng môi trường không khí; đánh giá trạng môi trường Cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Long An năm 2014 Quyết định 575/QĐ- UBND ngày 18/02/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Long An việc phê duyệt đề cương quan trắc năm 2014 Biên số 225/BB- STNMT ngày 04/4/2014 Sở Tài nguyên Môi trường biên thống số liệu kinh phí thực đề cương Trang Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 PHẦN II MỤC TIÊU – Đánh giá trạng chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa phận tỉnh Long An năm 2014 – Theo dõi diễn biến, đánh giá trạng phản ánh kịp thời chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa phận tỉnh Long An – Là sở khoa học phục vụ cho công tác quản lý nhà nước môi trường địa phương, phục vụ công tác lập báo cáo trạng môi trường hàng năm báo cáo trạng môi trường năm cho cấp tỉnh cấp quốc gia – Cung cấp, chia sẻ kết quan trắc đồng thời làm sở để phối hợp thực công tác quản lý môi trường với tỉnh lân cận Trang Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 PHẦN III NỘI DUNG THỰC HIỆN Để đạt mục tiêu đề ra, số nội dung thực sau: – Khảo sát, đo đạc, thu mẫu nước mặt sông Vàm Cỏ Đông – Phân tích mẫu nước mặt sông Vàm Cỏ ĐôngBáo cáo đợt quan trắc – Tổng hợp kết quả, phân tích lập báo cáo đánh giá kết quan trắc – Xây dựng điểm quan trắc chất lượng nước mặt sông Vàm Cỏ Đông đồ địa giới hành tỉnh Long An Trang Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 PHẦN IV PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN IV.1 Vị trí, thời gian, tần suất thông số quan trắc IV.1.1 Vị trí quan trắc Mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông thiết kế dựa vào “Báo cáo quy hoạch mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường nước mặt, nước đất không khí địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020” Các vị trí quan trắc được bố trí vị trí cố định, đại diện sông Vàm Cỏ Đông để làm sở đánh giá trạng theo dõi diễn biến chất lượng môi trường nước mặt địa bàn tỉnh Long An Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông thực năm 2014 gồm 12 vị trí sau: Bảng 4.1 Vị trí quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông năm 2014 TT 01 02 03 04 Điểm quan trắc Ký hiệu Tọa độ X Các nguồn tiềm ẩn tác động đến môi trường nước Y Lan truyền ô nhiễm từ phía Vàm Bà Mãng thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông (Giáp ranh xuống VCĐ-01 556.904 1.218.280 Long An – Tây Các chất thải ô nhiễm từ Ninh) lưu vực rạch Bà Mãng đổ Hợp lưu rạch Bà Thấy – sông Vàm Cỏ Đông Khu dân cư ven sông VCĐ thuộc thị trấn Hiệp Hòa Hạ lưu cầu Đức Huệ 300m (ngã ba VCĐ-02 558.473 1.215.863 – Các chất thải ô nhiễm từ lưu vực kênh Đông Tây rạch Bà Thấy đổ – Chất thải từ khu dân cư ven sông – Lan truyền ô nhiễm dọc theo tuyến sông Vàm Cỏ Đông theo triều – Chất thải từ khu dân cư ven sông Loại quan trắc A, D B VCĐ-04 560.351 1.207.874 – Lan truyền ô nhiễm dọc theo tuyến sông Vàm Cỏ Đông theo triều B VCĐ-05 560.079 1.205.930 – Nước thải sinh hoạt khu dân cư ven sông B Trang Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 TT Điểm quan trắc Ký hiệu Tọa độ X Y sông) 05 06 07 08 09 Chợ Trà Cú, xã Hòa Khánh Tây Chợ cầu tàu Hựu Thạnh Hợp lưu kênh An Hạ – sông Vàm Cỏ Đông Hợp lưu kênh Xáng lớn – sông Vàm Cỏ Đông Gần Công ty TNHH SX- VCĐ-06 566332 Các nguồn tiềm ẩn tác động đến môi trường nước – Hoạt động nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải thủy – Nước thải từ khu vực thị trấn Hậu Nghĩa đổ – Nước thải từ khu dân cư, chơ Trà Cú 1.199.099 – Lan truyền ô nhiễm dọc theo tuyến sông Vàm Cỏ Đông theo triều – Nước thải từ khu vực thị trấn Đức Hòa đổ – Nước thải từ khu dân cư, chợ Hựu Thạnh ven sông VCĐ-07 573.924 1.193.686 – Lan truyền ô nhiễm dọc theo tuyến sông Vàm Cỏ Đông theo triều – Các chất thải ô nhiễm theo kênh Thầy Cai – An Hạ (nơi tập trung nhiều KCN, sở công nghiệp phân tán, sở chăn nuôi, bãi rác,…) đổ sông Vàm Cỏ Đông VCĐ-08 574.092 1.193.409 LAW01 (Quốc gia) – Lan truyền ô nhiễm dọc theo tuyến sông Vàm Cỏ Đông theo triều – Nước thải công ty CP NIVL – Lan truyền ô nhiễm từ kênh Xáng lớn 574.428 1.186.112 – VCĐ-10 576.525 1.179.852 – Trang Loại quan trắc B B C B Lan truyền ô nhiễm dọc theo tuyến sông Vàm Cỏ Đông theo triều Nước thải Công ty TNHH Tân Nghệ Nam, DNTN Tùng Phát B Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 TT Điểm quan trắc Ký hiệu Tọa độ X Y 10 11 12 LAW02 (Quốc gia) – Lan truyền ô nhiễm dọc theo tuyến sông Vàm Cỏ Đông theo triều – Nước thải từ khu dân cư, KCN sở công nghiệp phân tán khu vực thị trấn Bến Lức 579.033 1.176.517 – Lan truyền ô nhiễm dọc theo tuyến sông Vàm Cỏ Đông theo triều – Nước thải từ khu dân cư, KCN sở công nghiệp phân tán khu vực thị trấn Bến Lức Hạ lưu cảng Bourbon 500m (hợp lưu rạch VCĐ-11 580.211 1.173.849 Hoạt động giao thông vận tải Chanh – VCĐ) thủy Hợp lưu sông Đôi Ma – VCĐ Loại quan trắc Cụm CN Bắc An Thạnh – Bến Lức TM Tân Nghệ Nam Cầu Bến Lức Các nguồn tiềm ẩn tác động đến môi trường nước VCĐ-12 583.624 1.168.658 – Lan truyền ô nhiễm dọc theo tuyến sông Vàm Cỏ Đông theo triều – Nước thải từ cụm CN Long Định (Cần Đước), KCN An Nhựt Tân (BL) – Các chất ô nhiễm từ sông Đôi Ma – Hoạt động giao thông vận tải thủy – Lan truyền ô nhiễm dọc theo tuyến sông Vàm Cỏ Đông theo triều IV.1.2 Thời gian thực Thời gian quan trắc tiến hành từ ngày 5-6/6/2014 Trang 10 B C B Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 Hình Biểu đồ diễn biến nồng độ thông số ô nhiễm VCĐ-02 tháng 6/2014 kỳ tháng 6/2013 Tại điểm quan trắc chất lượng nước mặt dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, chất dinh dưỡng nhẹ, thông số COD, amoni vượt QC Nguyên nhân ảnh hưởng giao thông thủy, sinh hoạt dân cư ven sông dọc theo kênh Đông Tây rạch Bà Thấy Theo kết tính toán số chất lượng nước WQI, nước mặt vị trí quan trắc giá trị WQI = 1: Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Nước mặt vị trí qua nhiều đợt quan trắc giá trị pH thấp, trường hợp không xét đến thông số pH, số chất lượng nước WQI = 54: Nước sử dụng dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác 5.2.3 Vị trí khu dân cư ven sông Vàm Cỏ Đông thuộc thị trấn Hiệp Hòa (VCĐ-04) Thời điểm lấy mẫu: nước lớn, trong, sông nhiều lục bình Kết đo đạc, phân tích vị trí khu dân cư ven sông Vàm Cỏ Đông thuộc thị trấn Hiệp Hòa (VCĐ-04) thông số đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 như: BOD5, COD, SS, nitrat, nitrit, phosphat, clorua, sắt coliform thông số không đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 giá trị pH, DO thấp QC tương ứng 1,2; 1,6 lần, thông số amoni vượt quy chuẩn 3,1 lần Chất lượng nước so với kỳ tháng 6/2013 biến đổi đáng kể Trang 20 Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 Hình Biểu đồ diễn biến nồng độ thông số ô nhiễm VCĐ-04 tháng 6/2014 kỳ tháng 6/2013 Nước mặt khu vực chịu ảnh hưởng từ hoạt động sinh hoạt dân cư sống ven sông, nước bị ô nhiễm hữu chất dinh dưỡng nhẹ Theo kết tính toán số chất lượng nước WQI, nước mặt vị trí quan trắc giá trị WQI = – Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Nguyên nhân giá trị WQI thấp giá trị pH thấp Trường hợp không xét đến thông số pH, số chất lượng nước WQI = 82: Nước sử dụng dụng cho mục đích cấp nước cần biện pháp xử lý phù hợp 5.2.4 Vị trí hạ lưu cầu Đức Huệ 300m (ngã ba sông) (VCĐ-05) Thời điểm lấy mẫu: trời nắng nhẹ, sông nhiều lục bình ghe thuyền qua lại nước lớn Kết đo đạc, phân tích vị trí hạ lưu cầu Đức Huệ 300m (VCĐ-05) thông số đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 như: BOD5, COD, SS, nitrat, nitrit, phosphat, clorua, sắt coliform thông số không đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 giá trị pH, DO thấp QC tương ứng 1,2; 1,5 lần, thông số amoni vượt quy chuẩn 2,7 lần So với kỳ tháng 6/2013, chất lượng nước biến đổi đáng kể Trang 21 Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 Hình Biểu đồ diễn biến nồng độ thông số ô nhiễm VCĐ-05 tháng 6/2014 kỳ tháng 6/2013 Nước mặt khu vực chịu ảnh hưởng từ hoạt động sinh hoạt dân cư sống ven sông, nước bị ô nhiễm chất dinh dưỡng nhẹ Theo kết tính toán số chất lượng nước WQI, nước mặt vị trí quan trắc giá trị WQI = – Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Cũng vị trí VCĐ-04, nguyên nhân giá trị WQI thấp giá trị pH thấp Trường hợp không xét đến thông số pH, số chất lượng nước WQI = 83: Nước sử dụng dụng cho mục đích cấp nước cần biện pháp xử lý phù hợp 5.2.5 Vị trí Chợ Trà Cú, xã Hòa Khánh Tây (VCĐ-06) Thời điểm lấy mẫu: trời nắng, nước nhiều ghe, thuyền qua lại Đây vị trí quan trắc bổ sung thêm từ năm 2014 nhằm đánh giá ảnh hưởng nước thải từ khu vực thị trấn Hậu Nghĩa đổ ra, nước thải từ khu dân cư, chợ Trà Cú… Kết đo đạc, phân tích vị trí Chợ Trà Cú, xã Hòa Khánh Tây (VCĐ-06) thông số đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 như: BOD 5, COD, SS, nitrat, nitrit, phosphat, clorua sắt thông số vượt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 như: pH, DO thấp QC tương ứng 1,1; 1,4 lần, amoni vượt QC 1,5 lần, coliform vượt QC 4,8 lần Hình Biểu đồ diễn biến nồng độ thông số ô nhiễm VCĐ-06 tháng 6/2014 Trang 22 Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 Chất lượng nước mặt vị trí quan trắc nhiễm chất dinh dưỡng vi sinh: amoni coliform vượt quy chuẩn ảnh hưởng từ hoạt động sinh hoạt dân cư khu vực Theo kết tính toán số chất lượng nước WQI, nước mặt vị trí quan trắc giá trị WQI = – Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Nguyên nhân làm cho số chất lượng nước WQI giá trị thấp thông số pH thấp Coliform cao Trường hợp không xét thông số pH coliform, số WQI = 79 nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 5.2.6 Vị trí chợ cầu tàu Hựu Thạnh (VCĐ-07) Thời điểm lấy mẫu: nước ròng, trời nắng nhẹ sông nhiều lục bình Kết đo đạc, phân tích vị trí chợ cầu tàu Hựu Thạnh (VCĐ-07) thông số đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 như: BOD5, COD, SS, amoni, nitrat, nitrit, phosphat, clorua sắt thông số không đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 giá trị pH, DO thấp QC tương ứng 1,15; 1,45 lần, thông số coliform vượt quy chuẩn 4,8 lần Đa số thông số ô nhiễm nồng độ thấp so với kỳ tháng 6/2013, ngoại trừ thông số coliform cao so với kỳ năm 2013 Trang 23 Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 Hình Biểu đồ diễn biến nồng độ thông số ô nhiễm VCĐ-07 tháng 6/2014 kỳ tháng 6/2013 Nước sông khu vực chịu ảnh hưởng từ nước thải khu vực dân cư ven sông, ảnh hưởng thủy triều đa số thông số ô nhiễm đạt QC Theo kết tính toán số chất lượng nước WQI, nước mặt vị trí quan trắc giá trị WQI = – Nước ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Nguyên nhân làm cho số chất lượng nước WQI giá trị thấp thông số pH thấp Coliform cao Trường hợp không xét thông số pH coliform, số WQI = 79 nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp 5.2.7 Vị trí hợp lưu kênh An Hạ – sông Vàm Cỏ Đông (VCĐ-08) Thời điểm lấy mẫu: trời nắng nhẹ, thủy triều lên, nước sông tương đối lục bình rải rác Kết đo đạc, phân tích vị trí hợp lưu kênh An Hạ – sông Vàm Cỏ Đông (VCĐ-08) thông số đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 như: BOD 5, COD, SS, nitrat, nitrit, phosphat, clorua, niken, crôm (VI), chì, đồng, kẽm, asen thủy ngân thông số không đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 giá trị pH thấp QC không đáng kể, DO thấp QC 1,4 lần, thông số tổng dầu mỡ vượt quy chuẩn 10 lần Đa số thông số ô nhiễm nồng độ cao so với kỳ tháng 6/2013 Trang 24 Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 Hình Biểu đồ diễn biến nồng độ thông số ô nhiễm VCĐ-08 tháng 6/2014 kỳ tháng 6/2013 Ghi chú: giá trị tổng dầu mỡ tháng 6/2014 vượt QC 10 lần, tháng 6/2013 vượt QC 100,1 lần, biểu đồ Nước sông khu vực chịu ảnh hưởng chất thải chất ô nhiễm theo kênh Thầy Cai – An Hạ (nguồn thải từ KCN, sở công nghiệp phân tán, sở chăn nuôi, hoạt động sinh hoạt dân cư….) So với kết phân tích kỳ 2013, chất lượng nước vào tháng 3/2014 xu hướng giảm tốt (WQI từ 87 xuống 78) Đặc biệt thông số tổng dầu mỡ tháng 3/2014 giảm nhiều so với kỳ năm 2013 vượt giới hạn QC 08 Số lượng thông số vượt chuẩn tương đương (5 thông số) Kết tính toán số chất lượng nước WQI cho thấy trạng chất lượng nước mặt vị trí sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp (WQI=77) Tuy nhiên cần lưu ý vấn đề nước mặt nhiễm cadimi khu vực (vượt 1,3 lần), sử dụng nguồn nước gây độc cho thể 5.2.8 Vị trí hợp lưu kênh Xáng Lớn – sông Vàm Cỏ Đông (LA-W01) Thời điểm lấy mẫu trời nắng nhẹ, thủy triều lên, nước sông tương đối nhiều lục bình Kết đo đạc, phân tích vị trí hợp lưu kênh Xáng Lớn – sông Vàm Cỏ Đông hầu hết thông số đạt QC 08 pH, SS, nitrat, phosphat Thông số pH, DO thấp QC thông số amoni vượt QC 1,15 lần Hình Biểu đồ diễn biến nồng độ thông số ô nhiễm LA-W01 tháng 6/2014 kỳ tháng 6/2013 Trang 25 Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 Nước sông khu vực bị ảnh hưởng việc lan truyền ô nhiễm từ kênh Xáng lớn, lan truyền ô nhiễm dọc theo tuyến sông Vàm Cỏ Đông theo triều Chất lượng nước mặt vị trí hợp lưu kênh Xáng Lớn – sông Vàm Cỏ Đông mức độ ô nhiễm cao so với kỳ 2013 (WQI từ 83 xuống 15), số lượng thông số ô nhiễm gia tăng đáng kể (4 thông số lên thông số) Đánh giá chất lượng nước theo số chất lượng nước WQI cho thấy chất lượng nước mặt vị trí WQI=15, nước sông bị ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Mặt khác, kiểm soát tốt vấn đề nhiễm khuẩn nước sông vị trí sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác (WQI=61) 5.2.9 Vị trí gần công ty TNHH SX-TM Tân Nghệ Nam (VCĐ-10) Thời điểm lấy mẫu: trời nắng nhẹ, thủy triều lên, nước sông đục nhiều lục bình Kết đo đạc, phân tích vị trí gần công ty TNHH SX-TM Tân Nghệ Nam (VCĐ10) thông số đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 như: BOD 5, COD, SS, nitrat, nitrit, phosphat, clorua, niken, crôm (VI), chì, đồng, kẽm, asen thủy ngân thông số không đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn B1 giá trị DO thấp, thông số COD, chất rắn lơ lửng, amoni, tổng Fe, tổng dầu mỡ, Coliform vượt quy chuẩn Đa số thông số ô nhiễm nồng độ cao so với kỳ tháng 6/2013 Bảng tổng hợp thông số vượt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 thể bảng sau: Trang 26 Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 Bảng Tổng hợp thông số vượt quy chuẩn vị trí VCĐ-10 Thông số Tháng 6/2014 DO Số lần vượt so với quy chuẩn (lần) Kết Tháng 6/2013 Tháng 6/2014 Tháng 6/2013 4,12 3,63 1,21 1,38 BOD5 1,17 0,33 COD 19 1,27 0,20 110000 230 22,00 0,05 Coliform Hình 10 Biểu đồ diễn biến nồng độ thông số ô nhiễm VCĐ-10 tháng 6/2014 kỳ tháng 6/2013 Vị trí chịu ảnh hưởng nước thải công nghiệp từ công ty xả thải sông Vàm Cỏ Đông khu vực công ty TNHH Tân Nghệ Nam, DNTN Tùng Phát KCN Phú An Thạnh… Chất lượng nước mặt vị trí gần công ty TNHH SX TM Tân Nghệ Nam dấu hiệu ô nhiễm nặng so với kỳ 2103 (WQI từ 79 xuống 19) Số lượng thông số vượt chuẩn gia tăng (từ thông số lên thông số) Chất lượng nước vị trí gần công ty TNHH SX TM Tân Nghệ Nam giá trị WQI=19 cho thấy nước sông bị ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai Mặt khác, kiểm soát tốt vấn đề nhiễm khuẩn nước sông vị trí tốt, sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp (WQI=82) 5.2.10 Vị trí cầu Bến Lức (LA-W02) Trang 27 Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 Thời điểm lấy mẫu: trời nắng, thủy triều bắt đầu xuống, nước sông tương đối trong, lục bình dày đặc nhiều ghe thuyền qua lại Kết đo đạc, phân tích vị trí cầu Bến Lức (LA-W02) thông số đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 như: BOD 5, COD, SS, nitrat, nitrit, phosphat, clorua, niken, crôm (VI), chì, đồng, kẽm, asen thủy ngân thông số không đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn B1 giá trị DO thấp, thông số COD, chất rắn lơ lửng, amoni, tổng Fe, tổng dầu mỡ, Coliform vượt quy chuẩn Đa số thông số ô nhiễm nồng độ cao so với kỳ tháng 6/2013 Bảng tổng hợp thông số vượt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 thể bảng sau: Bảng Tổng hợp thông số vượt quy chuẩn vị trí LA-W02 Thông số Tháng 6/2014 DO Số lần vượt so với quy chuẩn (lần) Kết Tháng 6/2013 Tháng 6/2014 Tháng 6/2013 3,76 3,02 1,33 1,66 BOD5 1,50 0,33 COD 32 2,13 0,20 0,24 0,746 1,20 3,73 Amoni Hình 11 Biểu đồ diễn biến nồng độ thông số ô nhiễm LA-W02 tháng 6/2014 kỳ tháng 6/2013 Sông Vàm Cỏ Đông vị trí tiếp nhận nhiều nguồn nước thải từ sinh hoạt khu dân cư, KCN sở công nghiệp phân tán khu vực thị trấn Bến Lức Đây khu vực tập trung nhiều nhà máy hoạt động dọc theo hai bên sông Vàm Cỏ Đông Chất lượng nước vị trí cầu Bến Lức cải thiện nhiều so với kỳ 2013 (WQI từ 69 lên 78), số lượng thông số ô nhiễm giảm (từ thông số xuống thông) Đánh giá chất lượng nước theo WQI cho thấy chất lượng nước mặt vị trí Trang 28 Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp (WQI=78) Tuy nhiên, độ mặn vị trí LA-W02 giá trị cao hàm lượng Clorua vị trí vượt chuẩn cho thấy vấn đề xâm mặn diễn khu vực tháng mùa khô Vì vậy, cần lưu ý vấn đề nhiễm mặn nước sông trình sử dụng nguồn nước 5.2.11 Vị trí hạ lưu cảng Bourbon 500m (hợp lưu rạch Chanh-VCĐ) (VCĐ-11) Thời điểm lấy mẫu: trời nắng, thủy triều xuống, nước đục nhiều xà lan qua lại Kết đo đạc, phân tích vị trí hạ lưu cảng Bourbon 500m (hợp lưu rạch ChanhVCĐ) (VCĐ-11) thông số đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 như: BOD5, COD, SS, nitrat, nitrit, phosphat, clorua, niken, crôm (VI), chì, đồng, kẽm, asen thủy ngân thông số không đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn B1 giá trị DO thấp, thông số COD, chất rắn lơ lửng, amoni, tổng Fe, tổng dầu mỡ, Coliform vượt quy chuẩn Đa số thông số ô nhiễm nồng độ cao so với kỳ tháng 6/2013 Bảng tổng hợp thông số vượt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 thể bảng sau: Bảng Tổng hợp thông số vượt quy chuẩn vị trí VCĐ-11 Số lần vượt so với quy chuẩn (lần) Kết Thông số Tháng 6/2014 Tháng 6/2013 Tháng 6/2014 Tháng 6/2013 DO 3,76 2,98 1,22 1,68 BOD5 4,09 1,17 0,50 COD 1,93 0,33 Chất rắn lơ lửng 29 19 1,93 0,63 Amoni 58 0,769 1,65 3,85 Tổng dầu mỡ 0,33 0,47 25,50 23,50 Coliform 0,51 KPH 4,80 0,00 Trang 29 Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 Hình 12 Biểu đồ diễn biến nồng độ thông số ô nhiễm VCĐ-11 tháng 6/2014 kỳ tháng 6/2013 Ghi chú: Thông số tổng dầu mỡ T6/2014 vượt QC 25 lần biểu đồ Đây khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu hoạt động giao thông thủy, nước thải từ khu dân cư, KCN sở sản xuất công nghiệp phân tán địa bàn thị trấn Bến Lức So với kết phân tích kỳ 2013, chất lượng nước mặt vị trí hạ lưu cảng Bourbon 500m ô nhiễm nặng (WQI từ 79 xuống 16), số lượng thông số ô nhiễm tăng (từ thông số lên thông số) Tuy nhiên, hàm lượng tổng dầu mỡ cải thiện đáng kể (từ vượt chuẩn 34 lần xuống 2,5 lần) Đánh giá chất lượng nước theo WQI vị trí hạ lưu cảng Bourbon 500m cho thấy chất lượng nước mặt vị trí bị ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai (WQI =16) Mặt khác, kiểm soát tốt vấn đề nhiễm khuẩn nước sông vị trí sử dụng cho mục đích s dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác (WQI=63) Ngoài ra, nước sông khu vực dấu hiệu nhiễm Cadimi (vượt 1,48 lần), vị cần biện pháp giảm thiểu để tránh làm ảnh hưởng đến người sinh vật khu vực 5.2.12 Vị trí hợp lưu sông Đôi Ma – sông Vàm Cỏ Đông (VCĐ-12) Thời điểm lấy mẫu trời nắng, thủy triều xuống, nước sông tương đối nhiều ghe thuyền qua lại Kết đo đạc, phân tích vị trí hợp lưu sông Đôi Ma – sông Vàm Cỏ Đông (VCĐ12) thông số đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 như: BOD 5, COD, SS, nitrat, nitrit, phosphat, clorua, niken, crôm (VI), chì, đồng, kẽm, asen thủy ngân thông số không đạt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn B1 giá trị DO thấp, thông số COD, chất rắn lơ lửng, amoni, tổng Fe, tổng dầu mỡ, Coliform vượt quy chuẩn Đa số thông số ô nhiễm nồng độ cao so với kỳ tháng 6/2013 Trang 30 Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 Bảng tổng hợp thông số vượt QCVN 08:2008/BTNMT, giới hạn A2 thể bảng sau: Bảng Tổng hợp thông số vượt quy chuẩn vị trí VCĐ-12 Số lần vượt so với quy chuẩn (lần) Kết Thông số Tháng 6/2014 Tháng 6/2013 Tháng 6/2014 Tháng 6/2013 DO 4,16 3,17 1,20 1,58 BOD5 1,17 0,50 COD 22 1,47 0,33 N-NH4+ 0,24 0,905 1,20 4,53 N-NO2- 0,025 0,005 1,25 0,25 Coliform 46000 90 9,20 0,02 Hình 13 Biểu đồ diễn biến nồng độ thông số ô nhiễm VCĐ-12 tháng 6/2014 kỳ tháng 6/2013 Nguyên nhân ô nhiễm chất thải từ CCN Long Định, KCN An Nhựt Tân, chất ô nhiễm từ khu vực dân cư gần sông Đôi Ma So với tháng kỳ 2013, chất lượng nước vị trí ô nhiễm nhiều (WQI từ 86 xuống 17), số lượng chất ô nhiễm gia tăng (từ thông số lên thông số) Theo kết tính toán số chất lượng nước WQI vị trí hợp lưu sông Đôi Ma – sông Vàm Cỏ Đông cho thấy cho thấy chất lượng nước mặt vị trí bị ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý tương lai (WQI =17) Mặt khác, kiểm soát tốt vấn đề nhiễm khuẩn nước sông vị trí sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác (WQI=71) Bảng 5.3 Kết tính toán WQI sông Vàm Cỏ Đông tháng 3/2014 trường hợp không xét thông số coliform, pH Trang 31 Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 Bảng Chỉ số WQI sông Vàm Cỏ Đông không xét đến thông số pH, Coliform Giá trị WQI Vị trí không xét đến quan trắc thông số ô nhiễm đặc trưng Mức đánh giá chất lượng nước Ghi VCĐ-01 76 Không xét đến Nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh thông số pH, hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp coliform VCĐ-02 54 Nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu mục đích tương đương khác VCĐ-04 82 Không xét đến Nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh thông số pH hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp VCĐ-05 83 VCĐ- 06 79 Không xét đến Nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh thông số pH, hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp Coliform VCĐ-07 79 Không xét đến Nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh thông số: pH, hoạt cần biện pháp xử lý phù hợp coliform VCĐ-08 87 Không xét đến thông số pH LA-W01 (Quốc gia) 74 Không xét đến Nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu thông số pH, mục đích tương đương khác Coliform VCĐ-10 72 LA-W02 (Quốc gia) 65 VCĐ-11 56 VCĐ-12 72 Không xét đến Nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu thông số mục đích tương đương khác Coliform Trang 32 Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 Hình 14 Diễn biến số chất lượng nước WQI điểm quan trắc sông Vàm Cỏ Đông không xét đến thông số ô nhiễm đặc trưng Trang 33 Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/2014 PHẦN VI KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VI.1 Kết luận Nhìn chung, chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông vào tháng 3/2014 đặc điểm sau: Tại tất vị trí quan trắc, thông số nitrat, photphat, crôm (VI), Ni, Pb, Cu, Zn, As, Hg đạt QC 08 Các thông số BOD5, COD vượt QC 08 tất vị trí quan trắc DO thấp giới hạn QC 08 tất vị trí quan trắc Cadimi vượt 3/3 vị trí quan trắc so với QC 08, tổng dầu mỡ vượt 2/3 vị trí quan trắc Amoni, nitrit, Clorua, sắt, coliform vượt QC 08 vài vị trí quan trắc Thủy sinh: dựa kết phân tích cấu trúc quần xã thực vật phiêu sinh, động vật phiêu sinh động vật không xương sống cỡ lớn, loài ưu thế, loài thị xác định môi trường nước khu vực sông Vàm Cỏ Đông – Long An chịu ảnh hưởng mạnh thủy triều, nhiễm phèn nhiều khu vực thuộc loại giàu dinh dưỡng VI.2 Kiến nghị Đối với vị trí nồng độ thông số vượt quy chuẩn vị trí nhiều thông số vượt cần theo dõi thường xuyên lưu ý việc sử dụng nước mục đích nhằm hạn chế thấp ảnh hưởng đến sức khỏe người Đối với vị trí quan trắc thông số coliform vượt quy chuẩn cần khuyến cáo người dân không nên sử dụng nguồn nước cho mục đích sinh hoạt Cần kiểm soát chặt chẽ việc xả thải nguồn thải làm cho nước sông Vàm Cỏ Đông dấu hiệu nhiễm Cadimi để biện pháp xử lý phủ hợp Cần tiếp tục thực chương trình quan trắc định kỳ hàng năm để đánh giá diễn biến nồng độ chất ô nhiễm Cần kiểm soát chặt chẽ nguồn nước thải từ sinh hoạt công nghiệp thải môi trường Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng Doanh nghiệp nhân dân bảo vệ cảnh quan môi trường Định quan trắc chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông nhằm tạo sở liệu để quan quản lý tiến hành thực biện pháp quản lý phù hợp với thực tế Kịp thời thông báo kết quan trắc đến địa phương liên quan Trang 34 .. .Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/ 2014 DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Vị trí quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông năm 2014 Bảng… nước địa bàn tỉnh, nhiệm vụ quan trắc chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông nhiệm vụ cấp thiết thực hàng năm Trang Báo cáo chuyên đề Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông tháng 6/ 2014. .. cương quan trắc năm 2014 Biên số 580/BB- STNMT- CCBVMT ngày 12 /12/2013 thông qua đề cương quan trắc chất lượng môi trường: nước sông Vàm Cỏ Đông, nước sông Vàm Cỏ Tây, nước sông Vàm Cỏ, nước sông

Xem thêm :  Những tin nhắn troll bạn bè, những tin nhắn, câu nói troll bạn bè bá đạo

– Xem thêm –

Xem thêm: Báo cáo quan trắc nước sông vàm cỏ đông tháng 6 2014, Báo cáo quan trắc nước sông vàm cỏ đông tháng 6 2014, Báo cáo quan trắc nước sông vàm cỏ đông tháng 6 2014, PHẦN IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN, Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5), PHẦN V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN


VÀM CỎ ĐÔNG – NSƯT THANH THÚY | CHÚNG TÔI LÀ CHIẾN SĨ | FULL HD | 02/12/2016


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button