Giáo Dục

Ôn tập chuyên đề sự điện li hóa 11 có lời giải và đáp án, chuyên đề sự điện li hóa 11 có lời giải và đáp án

Ôn Tập Chuyên Đề sự điện li hóa 11 Có Lời Giải Và Đáp Án, Chuyên Đề Sự Điện Li Hóa 11 Có Lời Giải Và Đáp Án

… NH4Cl, (NH4)2SO4, BaCl2, NaOH, Na2CO3 BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI GIẢI TOÁN THEO PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN – PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH I-DẠNG XÁC ĐỊNH pH, ĐỘ ĐIỆN LI α CỦA DUNG DỊCH*Chú ý số công thức … chứa A NaCl, NaOH, BaCl2 B NaCl NaOH C NaCl D NaCl, NaHCO 3,NH4Cl BaCl2 II- BÀI TẬP TỰ LUẬN Câu 1: Viết phương trình điện li chất sau: HBrO Al2(SO4)3 Ba(OH)2 Na3PO4 Be(OH)2 (NH4)3PO4 K2Cr2O7 H2SO4 … CH3COOH có phân tử điện li) A y = 100x B y = 2x C y = x – D y = x + o Câu 25 Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M CH3COONa 0,1M Biết 25 C, Ka CH3COOH -5 o 1,75.10 bỏ qua phân li nước Giá trị…

Đang xem: Chuyên đề sự điện li

*

*

… chất điện li yếu Khi thay đổi nồng độ dung dịch ( nhiệt độ không đổi ) A Độ điện li số điện li thay đổi B Độ điện li số điện li không thay đổi C Độ điện li thay đổi số điện li không đổi D Độ điện … dịch chất điện li D Không tồn phân tử dung dịch chất điện li Câu 182: Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li xảy A chất phản ứng phải chất dễ tan B chất phản ứng phải chất điện li mạnh C … điện li số điện li không thay đổi C Độ điện li thay đổi số điện li không đổi D Độ điện li không đổi số điện li thay đổi Câu 171: Đổ 10 ml dung dịch KOH vào 15 ml dung dịch H2SO4 0,5 M, dung dịch…

*

… chất điện li yếu Khi thay đổi nồng độ dung dịch ( nhiệt độ không đổi ) A Độ điện li số điện li thay đổi B Độ điện li số điện li không thay đổi C Độ điện li thay đổi số điện li không đổi D Độ điện … dịch chất điện li D Không tồn phân tử dung dịch chất điện li Câu 182: Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li xảy A chất phản ứng phải chất dễ tan B chất phản ứng phải chất điện li mạnh C … điện li số điện li không thay đổi C Độ điện li thay đổi số điện li không đổi D Độ điện li không đổi số điện li thay đổi Câu 171: Đổ 10 ml dung dịch KOH vào 15 ml dung dịch H2SO4 0,5 M, dung dịch…

*

… Fe, Cr D Ba, Ag, Au ( Trớch TSH A 2009) Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 b mol NaCl ( với điện cực trơ, có màng ngăn xốp) Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng…

*

… dịch có pH = 12 Tính a 13 Dung dịch HCl có pH = Tính nồng độ mol/l ion H+, Cl- OH- dung dịch Chuyên đề 3: pH- độ điện li số axit, bazơ Bài 1: Một dung dịch axit yếu HA có V=500ml có 0,02mol H+ … độ điện li dung dịch HCN dung dịch 0,05M Biết Ka =7.1 0-1 0 Bài 4: Lấy 2,5ml dung dịch CH3COOH 4M pha loãng với nớc thành lít dung dịch A Biết 1ml A có 6,28.1018 hạt (của chất điện li) Tính độ điện … vào lít dung dịch để độ điện li giảm nửa Tính pH b) Thêm 1 0-3 mol HCl vào lít dung dịch pH dung dịch bao nhiêu? Bài 11: Dung dịch axit H2S 0,1M có K1 =1 0-7 ; K2 = 1,3.1 0-1 3 a) Tính nồng độ mol…
Chuyên đề Sự điện li http://chuyendeonthi.wordpress.com Hóa 11 Trang:2 m Chuyên đề Sự điện li http://chuyendeonthi.wordpress.com Hóa 11 Trang:3 m Chuyên đề Sự điện li http://chuyendeonthi.wordpress.com … Hóa 11 Trang:4 m Chuyên đề Sự điện li http://chuyendeonthi.wordpress.com Hóa 11 Trang:5 m Chuyên đề Sự điện li http://chuyendeonthi.wordpress.com Hóa 11 Trang:6 m Chuyên đề Sự điện li http://chuyendeonthi.wordpress.com … Hóa 11 Trang:7 m Chuyên đề Sự điện li http://chuyendeonthi.wordpress.com Hóa 11 Trang:8 m Chuyên đề Sự điện li http://chuyendeonthi.wordpress.com Hóa 11 Trang:9 m Chuyên đề Sự điện li http://chuyendeonthi.wordpress.com…
… khơng điện ly chất tan nước tạo thành dung dịch khơng dẫn điện B Sự điện ly q trình phân ly chất nước ion C Những chất tan nước phân ly ion gọi chất điện ly D Axit, bazơ, muối chất điện ly Câu 62: … A.Chất điện li chất tan nước tạo thành dung dịch dẫn điện B.Chất điện li chất nóng chảy tạo thành chất dẫn điện C .Sự điện li q trình phân li chất điện li thành ion D .Sự điện li q trình dẫn điện … đổi) A Độ điện li số điện li thay đổi B Độ điện li số điện li khơng đổi C Độ điện li thay đổi số điện li khơng đổi D Độ điện li khơng đổi số điện li thay đổi Câu 7: Có dung dịch chất điện li yếu…

Xem thêm :  Cảm nghĩ về mẹ của em ❤️️17 bài văn biểu cảm hay nhất

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Oxit, Oxit Axit, Oxit Bazơ Và Bài Tập

Bảng đánh giá mơi trường dung dịch dựa vào pH dung dịch: Mơi trường Axit Trung tính Bazơ pH > 1 0-7 = 1 0-7 0-7 7 Sự thuỷ phân muối pH dung dụch muối Sự thủy phân … Bài 9: Dung dịch X chứa a mol NH4+, b mol Mg2+, c mol SO4 2- d mol HCO 3- Lập biểu thức li n hệ a,b,c,d Bài 10: Trộn dung dịch chứa Ba2+, OH- 0,06 mol Na+ 0,02 mol với dung dịch chứa HCO 3- 0,04 … (ĐKTC) vào 2.5 lít dung dịch Ba(OH)2 a mol/lit, thu 15.76 gam kết tủa Tính a Bài 5: Cho từ từ dung dịch chứa a mol/lit HCl vào dung dịch chứa b mol/lit Na2CO3, thu V lít khí (ĐKTC) dung dịch X Khi…
… ,Cu 2+ ,Cl- ,NO3 ,OH- 2d/Ag+ ,K + ,Ca 2+ ,NO3 ,Cl- b/K+ ,Na + ,Ba 2+ ,Cl- ,NO3,OH- e/Na + ,NH+ ,OH- ,NH3 2c/Na + ,Ca 2+ ,Ba 2+ ,CO3 ,Cl- ,OH- g/Ca 2+ ,Ba 2+ ,Cl- ,OHh/K+ ,NH+ ,Ba 2+ ,Cl- ,NO3,OH4 … Fe(OH)3+ ? a/S 2- +2 H+ H2S d/Ba 2+ +SO 2- BaSO4  g/Cu 2+ +2OH- Cu(OH)2  b/Fe3+ +3OH- Fe(OH)3 e/Ag+ +Cl- AgCl f/H+ +OH- H2O 2h/2H+ +CO3 CO2 +H2O c/Mg2+ +2OH- Mg(OH)2  i/ Pb2+ + S 2-  PbS … 31: (ĐHA-2008):Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M 2V ml dung dịch Y Dung dịch Y có pH A B C D Created by: Trần Văn Trung CHUYÊN ĐỀ: SỰ ĐIỆN LI 2011 Bài 32: ( ĐHB-2008)…
… khác nhau? A B C D Câu I-29:Câu sau nói điện li? A Sự điện li hoà tan chất vào nước thành dung dịch B Sự điện li phân li chất tác dụng dòng điện C Sự điện li phân li chất thành ion dương ion … A Chỉ có hợp chất ion bị điện li hòa vào nước B Độ điện li α phụ thuộc vào chất chất điện li C Với chất điện li yếu, độ điện li α giảm nồng độ tăng D Độ điện li chất điện li yếu E Tất sai Câu … dịch B Dung dịch chúng dẫn điện C Các ion thành phần có tính dẫn điện D Cả A,B,C Câu I-13:Chọn câu A Mọi chất tan chất điện li B Mọi axit mạnh chất điện li C Mọi axit chất điện li D Cả ba câu sai…
… 123cbook.com – Chun đề Sự điện ly_ Tài liệu luyện thi Quốc Gia năm 2016 VẤN ĐỀ 3: SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC – pH – CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ I LÝ THUYẾT CĂN BẢN SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC  → Nước chất điện li yếu: … Liên hệ mơn: bmhoahoc.123cbook
gmail.com 123cbook.com – Chun đề Sự điện ly_ Tài liệu luyện thi Quốc Gia năm 2016 CHUN ĐỀ SỰ ĐIỆN LY Một số khái niệm • Dung dịch hỗn hợp đồng chất tan dung mơi … 123cbook.com – Chun đề Sự điện ly_ Tài liệu luyện thi Quốc Gia năm 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NĨI ĐẦU .3 CHUN ĐỀ SỰ ĐIỆN LY Một số cơng…
… trắng… * Các điện ly nước tạo ion kim loại ion OH- nên bỏ qua điện ly xem không điện ly VD: Cu(OH)2 Cu2+ + 2OHb/Bazơ tan(bazơ kiềm): * Các bazơ kiềm mạnh (Na Ca Ba K Li Rb Sr) điện ly hoàn toàn thành … C(mol/l),độ điện ly Ka: Bứơc 1:Viết cân hoá học : Phương trình điện ly Ghi nồng độ chất trạng thái cân bằng.Ký hiệu là< > H A H A Nồng độ lúc đầu: C 0 mol/l , số phân ly acid Nồng độ điện ly: C C C … *Ta giải theo phương trình bậc ẩn C Nếu chất điện ly yếu thì: …

Xem thêm :  Những app học tiếng anh trên pc thông dụng nhất

Xem thêm: Công Thức Nguyên Lý Kế Toán Căn Bản, Giảng Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 1

… ĐIỆN LI Độ điện li Độ điện li chất điện ly tỉ số số phân tử phân li ion (n) tổng số phân tử hoà tan (n0) n C n o C0 Chất điện li mạnh chất điện li yếu a Chất điện li mạnh Là chất điện li mạnh chất … Tất 3/20 Không tan H2SiO3 Hầu hết AgCl, PbCl2 BaSO4, PbSO4, CaSO4 Hầu hết Hầu hết Hầu hết Hầu hết Sự điện li III SỰ ĐIỆN LY Sự điện li gì? Sự điện ly trình phân li thành ion Chất điện ly gì? … điện li dùng mũi tên hai chiều Phương trình điện li HNO2: HNO  H NO Phương trình điện li H2S: H 2S  H HS HS  H S2 http://violet.vn/dangtuanlqd 4/20 Sự điện li – V a b c d Sự điện ly chất điện…
Từ khóa: bài tập chuyên đề sự điện lichuyên đề sự điện li có đáp ánchuyên đề sự điện li ôn thi đại họcbai tap trac nghiem chuyen de su dien lichuyên đề sự điện li ôn thi đại học violetchuyên đề sự điện li violetchuyên đề sự điện phânchuyên đề dung dịch và sự điện lichuyên đề 3 sự điện lichuyên đề về sự điện lichuyên đề dung dịch sự điện liđề kiểm tra hóa 11 chương sự điện lide trac nghiem su dien libài tập sự điện li trong đề thi đại họcchuyên đề sử vận dụng kiến thức liên môn chủ đề tích hợp trong dạy học lịch sử ở trường thcsNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Xem thêm :  Sau động từ là gì

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Post navigation


Sự điện ly – Hóa lớp 11- Thầy giáo Phạm Thanh Tùng


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button