Giáo Dục

English grammar: there is, there are, some, any

In English grammar we use “there is” or “there are” to talk about things we can see and things that exist.

We use “there is” for singular and uncountable nouns, and we use “there are” for plural countable nouns.

“There are five people in the office.” (plural countable noun)

“There’s a television in the living room.” (singular countable noun)

or “There’s some milk in the fridge.” (uncountable noun)

See our page on English nouns for more information about countable and uncountable nouns.

Using “some”

With plural countable nouns we can either give the quantity (“five people”) or use “some” if we don’t know the exact quantity.

There are five people in the office.” (We can see five people exactly)

There are some people in the office.” (We don’t know exactly how many people)

With uncountable nouns we also use “some”.

There’s some milk in the fridge,” (I don’t know the exact quantity.)

There’s some money in my wallet.” (I don’t know exactly how much money.)

Remember: with singular countable nouns we use a/an, the, or another determiner or pronoun – not “some”.

There’s a woman in the shop.”

There’s the woman who works in the hospital.”

There’s my sister in the photo.”

Negative form and using “any”

There are two ways to form the negative.

1. Add not or n’t to the end of the verb. See our page on the verb to be for more information on forming negatives and questions.

Xem thêm :  Số phần tử của một tập hợp tập hợp con

“There isn’t a freezer in the kitchen.” (singular, countable noun)

“There isn’t any money in my wallet.” (uncountable noun)

“There aren’t any students” in the classroom. (plural noun)

For uncountable nouns, use “any” after the negative “isn’t”, and for plural countable nouns use “any” after “aren’t”.

Remember: Do not use “any” with singular countable nouns.
“There isn’t a single biscuit left in the packet.” (Not “There isn’t any single biscuit left in the packet.”)

2. Use “no” after “there is” or “there are”.

There is no freezer in the kitchen.” (singular countable noun)

There are no students in the classroom.” (plural noun)

There’s no coffee left.” (uncountable noun)

However, it’s more common to use “isn’t + a” for singular countable nouns, “isnt + any” for uncountable nouns and “aren’t + any” for plural nouns.

If you need more help with English grammar, see our page on some and any for more information.

Question form and using “any”

1. To make a question, change the word order from subject-verb to verb-subject:

There is a + singular noun = Is there a + singular noun?

“Is there a toilet on this train?”

2. Then, change “some” to “any” in questions.

There is some + uncountable noun = Is there any + uncountable noun?

“Is there any time to go shopping?”

There are some + plural noun = Are there any + plural noun?

“Are there any trains to London this morning?”

Short answer form

Yes, there is. / No there isn’t.

Yes there are. / No there aren’t.

There is, There are

Choose the correct answer.

Question

Your answer:

Xem thêm :  Come over là gì? sự khác biệt giữa come over và overcome

Correct answer:

You got {{SCORE_CORRECT}} out of {{SCORE_TOTAL}}

Your Answers

Now go on to the next page where you learn how to use the modal auxiliary “can”: Learn to Use Can for Permission and Requests in English

Speak English Fluently!

Hi! I’m Clare, an English teacher and the founder of this site.

Hi! I’m Clare, an English teacher and the founder of this site.

I can help you speak English more easily! Start here for English fluency:
The Fast Phrase Finder – The world’s FIRST spreadsheet of fluency phrases. Get your first 10 English fluency phrases here!


Bài 27: Cách sử dụng THERE IS – THERE ARE | Talk To Miss Lan


➡️ Đăng ký khóa học phát âm online (chương trình mới nhất): https://misslanenglish.com/khoahoc/phatam1
➡️ Combo trọn gói khóa học Giao tiếp đảm bảo hết mất gốc: https://misslanenglish.com/khoahoc/comboa
➡️ Khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp dành cho người mới bắt đầu: https://misslanenglish.com/khoahoc/tienganhgiaotiep1
➡️ Xem toàn bộ các khóa từ căn bản đến nâng cao: https://misslanenglish.com/khoahoc
_____._____
Các bạn đang xem kênh Youtube chính thức của Miss Lan Huynh. Ngoài kênh Youtube miễn phí này, Miss Lan còn có website dạy Tiếng Anh online chính thức tại https://misslanenglish.com. Nếu bạn muốn sở hữu các khóa học chất lượng hơn, với nội dung phong phú, đa dạng và mạch lạc hơn, các bạn có thể vào website trên để mua các khóa học cô đã phát hành.
Các chương trình Tiếng Anh Online do cô thiết kế dành cho người mất gốc, mất căn bản Tiếng Anh muốn học lại từ đầu. Chương trình phù hợp cho nhiều đối tượng học viên: người đi làm, người lớn tuổi, bố mẹ muốn học cùng con, học sinh, sinh viên mất căn bản Tiếng Anh. Với tiêu chí giảng dạy: “Học là Nói\

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button