Giáo Dục

Bài tập tiếng anh 11 unit 1: friendship có đáp án

Bài tập tiếng anh 11 unit 1: Friendship có đáp án rất hay. Các bạn xem để ôn tập và bổ sung thêm kiến thức cho mình.

 

 

P

H

N

​​ 

1

UNIT​​ 1:​​ READING​​ &​​ VOCABULARY

 

 • VOCABULARY

 

acquaintance​​ (n)

 

admire​​ (v) ​​​​ aim​​ (n)​​ appearance​​ (n)​​ attraction​​ (n)

be​​ based​​ on​​ (exp)​​ benefit​​ (n)

calm​​ (a)​​ caring​​ (a)​​ change​​ (n,v)​​ changeable​​ (a)​​ close​​ (a)

concerned​​ (with)​​ (a)​​ condition​​ (n)​​ constancy​​ (n)​​ constant​​ (a)

crooked​​ (a)​​ customs​​ officer​​ (n)​​ delighted​​ (a)​​ enthusiasm​​ (n)

[ə’kweintəns]

 

[əd’maiə]​​ [eim]​​ [ə’piərəns]​​ [ə’træk∫n]​​ [beis]​​ [‘benifit]​​ [kɑ:m]​​ [keəriη]​​ [t∫eindʒ]​​ [‘t∫eindʒəbl]​​ [klous]​​ [kən’sə:nd]​​ [kən’di∫n]​​ [‘kɔnstənsi]​​ [‘kɔnstənt]​​ [‘krukid]

[‘kʌstəmz​​ ‘ɔfisə]​​ [di’laitid]​​ [in’θju:ziæzm]

người​​ quen

 

ngưỡng​​ mộ​​ mục​​ đích​​ vẻ​​ bề​​ ngoài​​ sự​​ thu​​ hút​​ dựa​​ vào

lợi​​ ích​​ điềm​​ tĩnh​​ chu​​ đáo

(sự)​​ thay​​ đổi

 

có​​ thể​​ thay​​ đổi​​ gần​​ gũi,​​ thân​​ thiết​​ quan​​ tâm

điều​​ kiện

 

sự​​ kiên​​ định​​ kiên​​ định​​ cong

nhân​​ viên​​ hải​​ quan​​ vui​​ mừng

lòng​​ nhiệt​​ tình

 

 

 

exist​​ (v)

 

feature​​ (n)​​ forehead​​ (n)​​ generous​​ (a)​​ get​​ out​​ of​​ (v)

give-and-take​​ (n)​​ good-looking​​ (a)​​ good-natured​​ (a)​​ gossip​​ (v)

height​​ (n)​​ helpful​​ (a)​​ honest​​ (a)​​ hospitable​​ (a)​​ humorous​​ (a)

in​​ common​​ (exp)​​ (in)​​ capable​​ (of)​​ (a)​​ influence​​ (v)

insist​​ on​​ (v)​​ jam​​ (n)​​ joke​​ (n,v)

journalist​​ (n)​​ joy​​ (n)

jump​​ (v)​​ last​​ (v)​​ lasting​​ (a)

[ig’zist]

 

[‘fi:t∫ə]

 

[‘fɔ:rid,​​ ‘fɔ:hed]​​ [‘dʒenərəs]

[get​​ aut​​ əv]​​ [giv​​ ænd​​ teik]​​ [gud​​ ‘lukiη]​​ [‘gud’neit∫əd]​​ [‘gɔsip]

[hait]​​ [‘helpful]​​ [‘ɔnist]​​ [‘hɔspitəbl]​​ [‘hju:mərəs]

[‘kɔmən]​​ [in’keipəbl]​​ [‘influəns]​​ [in’sist]​​ [dʒæm]​​ [dʒouk]

[‘dʒə:nəlist]​​ [dʒɔi]

[dʒʌmp]​​ [lɑ:st]

[‘lɑ:stiη]

tồn​​ tại

 

đặc​​ điểm​​ trán

rộng​​ rãi,​​ rộng​​ lượng​​ ra​​ khỏi​​ (xe)

sự​​ nhường​​ nhịn​​ dễ​​ nhìn

tốt​​ bụng

 

ngồi​​ lê​​ đôi​​ mách​​ chiều​​ cao

giúp​​ đỡ,​​ giúp​​ ích​​ trung​​ thực

hiếu​​ khách​​ hài​​ hước​​ chung

có/​​ (không)​​ thể​​ ảnh​​ hưởng​​ khăng​​ khăng​​ mứt

(lời)​​ nói​​ đùa​​ phóng​​ viên​​ niềm​​ vui​​ nhảy

kéo​​ dài​​ bền​​ vững

 

 

 

lifelong​​ (a)

 

like​​ (n)​​ loyal​​ (a)​​ loyalty​​ (n)​​ medium​​ (a)​​ mix​​ (v)​​ modest​​ (a)

mushroom​​ (n)​​ mutual​​ (a)​​ oval​​ (a)​​ patient​​ (a)​​ personality​​ (n​​ pleasant​​ (a)​​ pleasure​​ (n)​​ principle​​ (n)​​ pursuit​​ (n)​​ quality​​ (n)

quick-witted​​ (a)​​ relationship​​ (n)​​ remain​​ (v)​​ Residential​​ Area​​ (n)​​ rumour​​ (n)

secret​​ (n)​​ selfish​​ (a)

sense​​ of​​ humour​​ (n)

[‘laiflɔη]

 

[laik]​​ [‘lɔiəl]​​ [‘lɔiəlti]​​ [‘mi:diəm]​​ [miks]​​ [‘mɔdist]

[‘mʌ∫rum]

 

[‘mju:tjuəl]

 

[‘ouvəl]

 

[‘pei∫nt]​​ [,pə:sə’næləti]​​ [‘pleznt]

[‘pleʒə]​​ [‘prinsəpl]​​ [pə’sju:t]​​ [‘kwɔliti]​​ [‘kwik’witid]​​ [ri’lei∫n∫ip]​​ [ri’mein]​​ [,rezi’den∫l​​ ‘eəriə]​​ [‘ru:mə]

[‘si:krit]

 

[‘selfi∫]

 

[sens​​ əv​​ ‘hju:mə]

suốt​​ đời

 

sở​​ thích​​ trung​​ thành

lòng​​ trung​​ thành​​ trung​​ bình

trộn​​ khiêm​​ tốn​​ nấm

lẫn​​ nhau

 

có​​ hình​​ trái​​ xoan​​ kiên​​ nhẫn

tích​​ cách,​​ phẩm​​ chất​​ vui​​ vẻ

niềm​​ vui​​ thích​​ nguyên​​ tắc​​ mưu​​ cầu​​ phẩm​​ chất​​ nhanh​​ trí

mối​​ quan​​ hệ​​ vẫn​​ (còn)​​ khu​​ dân​​ cư​​ lời​​ đồn

bí​​ mật​​ ích​​ kỷ

óc​​ hài​​ hước

 

 

 

share​​ (v)

 

sincere​​ (a)​​ sorrow​​ (n)​​ studious​​ (a)​​ suspicion​​ (n)​​ suspicious​​ (a)​​ sympathy​​ (n)​​ take​​ up​​ (v)​​ trust​​ (n,​​ v)​​ uncertain​​ (a)

understanding​​ (a)​​ unselfishness​​ (n)

[∫eə]

 

[sin’siə]

 

[‘sɔrou]

 

[‘stju:diəs]​​ [sə’spi∫n​​ [sə’spi∫əs]​​ [‘simpəθi]​​ [‘teik’ʌp] ​​​​ [trʌst]​​ [ʌn’sə:tn]​​ [,ʌndə’stændiη]​​ [,ʌn’selfi∫nis]

chia​​ sẻ

 

thành​​ thật​​ nỗi​​ buồn​​ chăm​​ chỉ

sự​​ nghi​​ ngờ​​ nghi​​ ngờ

sự​​ thông​​ cảm

 

bắt​​ đầu​​ (thói​​ quen)​​ sự​​ tin​​ tưởng

không​​ chắc​​ chắn​​ thấu​​ hiểu

tính​​ không​​ ích​​ kỷ

 

 

 • Reading

 

1.​​ Phrases

 

 • You’re​​ down​​ and​​ troubled:​​ khi​​ bạn​​ buồn​​ phiền​​ và​​ chán​​ nản

 

 • Need​​ a​​ helping​​ hand:​​ Cần​​ một​​ bàn​​ tay​​ giúp​​ đỡ

 

 • give-and-take​​ (n)​​ sự​​ cho​​ và​​ nhận

 

 • take​​ up​​ an​​ interest:​​ bắt​​ đầu​​ một​​ sở​​ thích/​​ mối​​ quan​​ tâm

 

 • Tired​​ of:​​ chán​​ #​​ tired​​ with:​​ mệt​​ mỏi​​ -​​ (be)​​ loyal​​ to:​​ trung​​ thành​​ với

 

 • Be​​ easily​​ influenced​​ by:​​ dễ​​ bị​​ ảnh​​ hưởng​​ bởi

 

 • Mutual​​ trust:​​ sự​​ tin​​ tưởng​​ lẫn​​ nhau

 

 • A​​ perfect​​ sympathy​​ between​​ friends:​​ sự​​ thông​​ cảm​​ tuyệt​​ vời​​ với​​ nhau

 

Bản​​ dịch​​ tham​​ khảo:​​ Bạn​​ có​​ một​​ người​​ bạn​​ Carole​​ King

Khi​​ bạn​​ buồn​​ phiền​​ chán​​ nản​​ Bạn​​ cần​​ sự​​ quan​​ tâm​​ giúp​​ đỡ

Và​​ chẳng​​ có​​ gì​​ đúng​​ đường​​ cả​​ Hãy​​ nhắm​​ mắt​​ và​​ nghĩ​​ về​​ tôi

Tôi​​ sẽ​​ sớm​​ đến​​ bên​​ bạn

 

Để​​ làm​​ sáng​​ lên​​ màn​​ đêm​​ đen​​ tối​​ nhất​​ nơi​​ bạn​​ Chi​​ cần​​ gọi​​ tên​​ tôi

Bạn​​ biết​​ dù​​ tôi​​ có​​ ở​​ nơi​​ nào​​ nữa​​ Tôi​​ sẽ​​ chạy​​ đến​​ bên​​ bạn

Dù​​ là​​ xuân,​​ hạ,​​ thu,​​ đông

 

Tất​​ cả​​ những​​ gì​​ bạn​​ cần​​ làm​​ chỉ​​ là​​ gọi​​ tên​​ tôi​​ Tôi​​ sẽ​​ chạy​​ đến​​ bên​​ bạn,​​ tôi​​ sẽ​​ ở​​ đó

Vì​​ bạn​​ còn​​ có​​ một​​ người​​ bạn.

 

i

​​ 

đọ

c:

 

Mọi​​ người​​ ai​​ cũng​​ có​​ nhiều​​ người​​ quen​​ biết,​​ nhưng​​ không​​ ai​​ có​​ nhiều​​ bạn​​ cả.​​ Bởi​​ vì​​ tình​​ bạn​​ thân​​ thiết​​ thật​​ sự​​ thì​​ không​​ có​​ nhiều;​​ và​​ có​​ nhiều​​ người​​ dường​​ như​​ không​​ thể​​ có​​ được​​ tình​​ bạn.​​ Để​​ cho​​ tình​​ bạn​​ được​​ thân​​ thiết​​ và​​ bền​​ vững,​​ cả​​ hai​​ người​​ bạn​​ phải​​ có​​ một​​ số​​ phẩm​​ chất​​ rất​​ đặc​​ biệt.​​ Phẩm​​ chất​​ đầu​​ tiên​​ là​​ tính​​ không​​ ích​​ kỉ.​​ Một​​ người​​ chỉ​​ biết​​ quan​​ tâm​​ đến​​ lợi​​ ích​​ và​​ cảm​​ nghĩ​​ của​​ riêng​​ mình​​ không​​ thể​​ là​​ một​​ người​​ bạn

thật​​ sự​​ được.​​ Tình​​ bạn​​ là​​ mối​​ quan​​ hệ​​ hai​​ phía,​​ nó​​ tồn​​ tại​​ dựa​​ trên​​ cơ​​ sở​​ cho​​ và​​ nhận,​​ và​​ không​​ có​​ tình​​ bạn​​ nào​​ có​​ thể​​ trường​​ tồn,​​ nếu​​ như​​ chỉ​​ có​​ một​​ bên​​ cho​​ và​​ một​​ bên​​ nhận.​​ Tính​​ kiên​​ định​​ là​​ phẩm​​ chất​​ thứ​​ hai​​ của​​ tình​​ bạn.​​ Một​​ số​​ người​​ dường​​ như​​ không​​ có​​ tính​​ kiên​​ định.​​ Họ​​ nhiệt​​ tình​​ theo​​ đuổi​​ một​​ sở​​ thích,​​ nhưng​​ chẳng​​ bao​​ lâu​​ sau​​ họ​​ cảm​​ thấy​​ chán​​ nó​​ và​​ bắt​​ đầu​​ cảm​​ thấy​​ bị​​ cuốn​​ hút​​ bởi​​ một​​ mục​​ tiêu​​ mới​​ nào​​ đó.​​ Những​​ người​​ không​​ lập​​ trường​​ và​​ không​​ kiên​​ định​​ như​​ vậy​​ thì​​ không​​ thể​​ có​​ được​​ tình​​ bạn​​ bền​​ lâu​​ được.

 

Lòng​​ trung​​ thành​​ là​​ phẩm​​ chất​​ quan​​ trọng​​ thứ​​ ba.​​ Hai​​ nsười​​ bạn​​ phải​​ trung​​ thành​​ với​​ nhau,​​ và​​ họ​​ phải​​ biết​​ nhau​​ quá​​ tường​​ tận​​ đến​​ nỗi​​ không​​ có​​ điều​​ gì​​ nghi​​ ngờ​​ giữa​​ họ.​​ Chúng​​ ta​​ đừng​​ nghĩ​​ nhiều​​ về​​ những​​ người​​ sẵn​​ sàng​​ tin​​ vào​​ những​​ lời​​ đồn​​ đại,​​ những​​ chuyện​​ ngồi​​ lê​​ đôi​​ mách​​ nói​​ xấu​​ bạn​​ bè.​​ Những​​ ai​​ dễ​​ dàng​​ bị​​ ảnh​​ hưởng​​ bởi​​ những​​ lời​​ xì​​ xào​​ không​​ thể​​ nào​​ là​​ những​​ người​​ bạn​​ tốt.

 

Sự​​ tin​​ tưởng​​ có​​ lẽ​​ là​​ phẩm​​ chất​​ thứ​​ tư.​​ Bạn​​ bè​​ phải​​ có​​ sự​​ tin​​ tưởng​​ lẫn​​ nhau​​ để​​ mỗi​​ người​​ có​​ thể​​ cảm​​ thấy​​ an​​ toàn​​ khi​​ kể​​ cho​​ nhau​​ về​​ những​​ bí​​ mật​​ riêng​​ tư​​ của​​ mình,​​ Nhưng​​ lại​​ có​​ những​​ người​​ nhiều​​ chuyện​​ không​​ thể​​ giữ​​ kín​​ chuyển​​ của​​ mình​​ hoặc​​ của​​ người​​ khác.​​ Những​​ người​​ như​​ vậy​​ sẽ​​ không​​ bao​​ giờ​​ kết​​ bạn​​ dài​​ lâu.

 

Cuối​​ cùng,​​ giữa​​ bạn​​ bè​​ phải​​ có​​ sự​​ cảm​​ thông​​ hoàn​​ toàn,​​ cảm​​ thông​​ vì​​ mục​​ đích,​​ sở​​ thích,​​ niềm​​ vui,​​ nỗi​​ buồn,​​ mưu​​ cầu​​ và​​ ước​​ mơ​​ của​​ nhau.​​ Và​​ ở​​ đâu​​ không​​ có​​ sự​​ thông​​ cảm​​ nhau,​​ thì​​ ở​​ đó​​ không​​ có​​ tình​​ bạn.

 

Tas

k

​​ 

1

.

​​ 

F

il

l

​​ 

eac

h

​​ 

bla

n

k

​​ 

w

ith

​​ 

a

​​ 

suitable

​​ 

w

o

r

d

​​ 

/phras

e

.

 

 • mutual

 

 • incapable​​ of

 

 • Unselfish

 

 • acquaintance

 

 • friend

 

 • give-and-take

 

 • loyal​​ to

 

 • suspicious

 

Tas

k

​​ 

2

.

​​ 

Whic

h

​​ 

o

f

​​ 

th

e

​​ 

choice

s

​​ 

A

,

​​ 

B

,

​​ 

C

​​ 

o

r

​​ 

D

​​ m

o

s

t

​​ 

ad

e

quatel

y

​​ 

s

u

m

s

​​ 

u

p

​​ 

th

e

​​ 

i

dea

s

​​ 

of

​​ 

the

​​ 

w

hole

​​ 

passage?

 

A​​ friend​​ in​​ need​​ is​​ a​​ friend​​ indeed

 

 

 • Conditions​​ of​​ true​​ friendship

 

 • Features​​ of​​ a​​ good​​ friend

 

 • Friends​​ and​​ acquaintances

 

Key:​​ B.​​ Conditions​​ of​​ true​​ friendship.​​ (Điều​​ kiện​​ để​​ có​​ một​​ tình​​ bạn​​ chân​​ thật.)

 

Tas

k

​​ 

3

.

​​ 

Ans

w

e

r

​​ 

th

e

​​ 

questions.

 

  • What​​ is​​ the​​ first​​ quality​​ for​​ true​​ friendship​​ and​​ what​​ does​​ it​​ tell​​ you?

 

​​ The​​ first​​ quality​​ for​​ true​​ friendship​​ is​​ unselfishness,​​ it​​ tells​​ us​​ (me)​​ that​​ a​​ man​​ who​​ is​​ concerned​​ only​​ with​​ his​​ own​​ interests​​ and​​ feelings​​ cannot​​ be​​ a​​ true​​ friend.

 

  • Why​​ are​​ changeable​​ and​​ uncertain​​ people​​ incapable​​ of​​ true​​ friendshi

 

​​ Changeable​​ and​​ uncertain​​ people​​ are​​ incapable​​ of​​ true​​ friendship​​ because​​ they​​ take​​ up​​ an​​ interest​​ with​​ enthusiasm,​​ but​​ they​​ are​​ soon​​ tired​​ of​​ it,​​ and​​ they​​ feel​​ the​​ attraction

of​​ some​​ new​​ objects.

 

  • What​​ is​​ the​​ third​​ quality​​ for​​ true​​ friendship​​ and​​ what​​ does​​ it​​ tell​​ you

 

​​ The​​ third​​ quality​​ for​​ true​​ friendship​​ is​​ loyalty.​​ It​​ tells​​ us​​ (me)​​ that​​ the​​ two​​ friends​​ must​​ be​​ loyal​​ to​​ each​​ other,​​ and​​ they​​ must​​ know​​ each​​ other​​ so​​ well​​ that​​ there​​ can​​ be

no​​ suspicion​​ between​​ them.

 

  • Why​​ must​​ there​​ be​​ a​​ mutual​​ trust​​ between​​ friends?

 

​​ There​​ must​​ be​​ a​​ mutual​​ trust​​ between​​ friends​​ because​​ he/​​ she​​ wants​​ to​​ feel​​ safe​​ when​​ telling​​ the​​ other​​ his/​​ her​​ most​​ intimate​​ secrets.

 

  • Why​​ can’t​​ people​​ who​​ talk​​ too​​ much​​ keep​​ a​​ friend​​ long

 

​​ Talkative​​ people​​ can’t​​ keep​​ friendship​​ long​​ because​​ they​​ cannot​​ keep​​ secrets​​ either​​ their​​ own​​ or​​ those​​ of​​ others.

 

  • What​​ is​​ the​​ last​​ quality​​ for​​ true​​ friendship​​ and​​ what​​ does​​ it​​ tell​​ you?

 

​​ The​​ last​​ quality​​ for​​ true​​ friendship​​ is​​ sympathy.​​ It​​ tells​​ us​​ (me)​​ that​​ to​​ be​​ a​​ true​​ friend,​​ you​​ must​​ sympathize​​ with​​ your​​ friend.​​ If​​ there’s​​ no​​ mutual​​ sympathy​​ between

friends,​​ there’s​​ no​​ true​​ friendship

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT

​​ 

1:

​​ 

READ

I

NG

​​ 

&

​​ 

VOC

A

BUL

A

RY

 

(Đề​​ bài​​ tập​​ tự​​ luyện)

 

   • PRONUNCIATION

 

Choose​​ the​​ word​​ that​​ has​​ the​​ underlined​​ part​​ pronounced​​ differently​​ from​​ the​​ others.

 

 • a.​​ machine

 

 • a.​​ condition

b.​​ change

 

b.​​ option

c.​​ teacher

 

c.​​ suggestion

d.​​ choose

 

d.​​ relation

 

3.​​ a.​​ believe

 

b.​​ readily

 

c.​​ friend

 

d.​​ pleasure

 

 • a.​​ good

 

 • a.​​ trust

 

b.​​ gossip

 

b.​​ mutual

 

c.​​ game

 

c.​​ number

 

d.​​ geometry

 

d.​​ uncertain

 

   • Complete​​ these​​ sentences​​ with​​ the​​ correct​​ form​​ of​​ the​​ word​​ in​​ the​​ box.

 

constant capable selfish​​ loyal suspicion acquaint enthusiast sympathize​​ hospitable  friend

 

 • His for​​ music​​ has​​ stayed​​ strong,​​ throughout​​ his​​ 23​​ years​​ in​​ radio.

 

 • He​​ showed​​ unswerving to​​ his​​ friends.

 

 • We​​ all​​ have​​ great__ for​​ the​​ victims​​ of​​ the​​ flood.

 

 • ​​  is​​ very​​ important​​ because​​ uncertain​​ people​​ cannot​​ have​​ a​​ lifelong​​ friendship.

 

 • It​​ was​​ very _of​​ him​​ to​​ offer​​ us​​ his​​ room.

 

 • We​​ were delighted​​ by​​ the​​ wonderful of​​ the​​ local​​ people.

 

 

Best​​ friends​​ have​​ usually​​ known​​ each​​ other​​ for​​ years​​ and​​ stuck​​ together​​ through​​ good​​ and​​ bad​​ times.​​ If​​ you​​ haven’t​​ got​​ one,​​ perhaps​​ you​​ are​​ being​​ too​​ distant​​ from​​ people,​​ or​​ focusing​​ too​​ much​​ on​​ your​​ work.

 

11.​​ A​​ best​​ friend​​ can​​ _ .

 

a.​​ give​​ us a healthy​​ life b.​​ go​​ out​​ with​​ us​​ in​​ the​​ evening

 

c.​​ spend much​​ time​​ finding  d.​​ share​​ joy​​ and​​ sadness​​ with​​ us​​ 12.Close​​ friends​​ need​​ to _.

a.​​ study​​ at​​ the​​ same​​ school b.​​ have​​ the​​ same​​ interests

 

c.​​ pursue​​ the​​ same​​ hobbies  d.​​ spend​​ time​​ together​​ 13.According​​ to​​ the​​ passage, .

 • it​​ takes​​ a​​ lot​​ of​​ time​​ to​​ make​​ close​​ friendships

 

 • we​​ can​​ go​​ out​​ and​​ choose​​ a​​ good​​ friend​​ easily

 

 • best​​ friends​​ have​​ good​​ and​​ bad​​ times

 

 • It’s​​ very​​ difficult​​ to​​ make​​ lasting​​ friendships

 

14.The​​ word​​ ‘one’​​ in​​ the​​ last​​ paragraph​​ refers​​ to _.

 

a.​​ good​​ time b.​​ bad​​ time

 

c.​​ a​​ friendship d.​​ a​​ close​​ friend​​ 15.Which​​ of​​ the​​ following​​ sentences​​ is​​ not​​ mentioned?

 • We​​ often​​ have​​ satisfaction​​ being​​ with​​ a​​ close​​ friend.

 

 

 • the​​ ties​​ of​​ close​​ friendship​​ will​​ never​​ be​​ broken.

 

 • An​​ unsociable​​ person​​ may​​ not​​ have​​ a​​ close​​ friend.

 

 • Friendships​​ need​​ time​​ to​​ develop.

 

 

 

 

 

 

 

UNIT

​​ 

1:

​​ 

READ

I

NG

​​ 

&

​​ 

V

OC

A

BUL

A

RY

 

(Đáp​​ án​​ bài​​ tập​​ tự​​ luyện)

 

  • PRONUNCIATION

 

Choose​​ the​​ word​​ that​​ has​​ the​​ underlined​​ part​​ pronounced​​ differently​​ from​​ the​​ others.

 

 • a.​​ machine

 

 • a.​​ condition

b.​​ change

 

b.​​ option

c.​​ teacher

 

c.​​ suggestion

d.​​ choose

 

d.​​ relation

 

 • a.​​ believe

 

 • a.​​ good

 

b.​​ readily

 

b.​​ gossip

 

c.​​ friend

 

c.​​ game

 

d.​​ pleasure

 

d.​​ geometry

 

5.​​ a.​​ trust

 

b.​​ mutual

 

c.​​ number

 

d.​​ uncertain

 

  • Complete​​ these​​ sentences​​ with​​ the​​ correct​​ form​​ of​​ the​​ word​​ in​​ the​​ box.

 

constant capable selfish​​ loyal suspicion acquaint enthusiast sympathize​​ hospitable  friend

 

 • His​​ enthusiasm​​ for​​ music​​ has​​ stayed​​ strong,​​ throughout​​ his​​ 23​​ years​​ in​​ radio.

 

 • He​​ showed​​ unswerving​​ loyalty​​ to​​ his​​ friends.

 

 • We​​ all​​ have​​ great​​ sympathy​​ for​​ the​​ victims​​ of​​ the​​ flood.

 

 • Intimate​​ is​​ very​​ important​​ because​​ uncertain​​ people​​ cannot​​ have​​ a​​ lifelong​​ friendship.

 

 • It​​ was​​ very​​ unselfish​​ of​​ him​​ to​​ offer​​ us​​ his​​ room.

 

 • We​​ were​​ delighted​​ by​​ the​​ wonderful​​ hospitality​​ of​​ the​​ local​​ people.

 

 • The​​ wine​​ had​​ made​​ him​​ incapable​​ of​​ thinking​​ clearly.

 

 • Inform​​ the​​ police​​ immediately​​ if​​ you​​ see​​ anything​​ suspicious.

 

 • Friendships​​ need​​ time​​ to​​ develop.

 

  • Complete​​ each​​ of​​ the​​ sentences​​ with​​ an​​ appropriate​​ preposition.

 

 • A​​ selfish​​ person​​ is​​ incapable​​ of​​ true​​ friendship.

 

 • He​​ was​​ accused​​ of​​ being​​ disloyal​​ to​​ the​​ government.

 

 • How​​ much​​ time​​ do​​ you​​ spend​​ on​​ homework?

 

 • Good​​ friendship​​ should​​ be​​ based​​ on​​ mutual​​ understanding.

 

 • Do​​ you​​ keep​​ in​​ touch​​ with​​ any​​ school​​ friends?

 

 • Some​​ adults​​ have​​ a​​ total​​ lack​​ of​​ sympathy​​ for​​ (towards)​​ young​​ people.

 

 • He’s​​ more​​ concerned​​ about​​ (for)​​ what​​ people​​ think​​ about​​ him​​ than​​ anything​​ else.

 

 • She​​ had​​ been​​ briefly​​ acquainted​​ with​​ him​​ more​​ than​​ 20​​ years​​ earlier.

 

 • She​​ thought​​ of​​ him​​ very​​ often.

 

 • Some​​ people​​ take​​ up​​ interest​​ with​​ enthusiasm,​​ but​​ they​​ are​​ soon​​ tired​​ of​​ it.

 

READING

 

 • a.​​ write

 

 • a.​​ I

 

 

 

b.​​ to​​ write

 

b.​​ me

 

 

 

c.​​ writing

 

c.​​ my

 

 

 

d.​​ wrote

 

d.​​ mine

 

3.​​ a.​​ looking

 

b.​​ like

 

c.​​ seen

 

d.​​ similar

 

 • a.​​ slightly

 

 • a.​​ aspects

 

b.​​ hardly

 

b.​​ points

 

c.​​ scarcely

 

c.​​ features

Xem thêm :  Tìm hiểu về khí oxi và tính chất hóa học của oxi

 

d.​​ reasonably

 

d.​​ marks

 

 • a.​​ feels

 

 • a.​​ casual

 

b.​​ seems

 

b.​​ formal

 

c.​​ appears

 

c.​​ sports

 

d.​​ looks

 

d.​​ trendy

 

8.​​ a.​​ light-hearted

 

b.​​ high-handed

 

c.​​ self-centered

 

d.​​ easy-going

 

 • a.​​ taste

 

 • a.​​ all

 

b.​​ hearing

 

b.​​ enough

 

c.​​ sense

 

c.​​ end

 

d.​​ way

 

d.​​ most

 

 

 

  • Read​​ the​​ passage​​ carefully,​​ then​​ choose​​ the​​ correct​​ answers.

 

Having​​ a​​ best​​ friend​​ to​​ confide​​ in​​ can​​ bring​​ a​​ positive​​ effect​​ on​​ our​​ emotional​​ health.​​ An​​ evening​​ out​​ with​​ the​​ closest​​ friend​​ may​​ be​​ the​​ best​​ guarantee​​ of​​ a​​ good​​ time.​​ In​​ fact,​​ our​​ best​​ friend​​ can​​ prevent​​ us​​ from​​ developing​​ serious​​ psychological​​ problems​​ such​​ as​​ depression​​ and​​ anxiety.

 

Best​​ friendship​​ evolves​​ with​​ time​​ -​​ we​​ cannot​​ go​​ out​​ and​​ pick​​ our​​ best​​ friend.​​ We​​ become​​ friends​​ with​​ people​​ who​​ share​​ common​​ interests​​ –​​ at​​ school​​ or​​ through​​ hobbies,​​ for​​ example.

 

Best​​ friends​​ have​​ usually​​ known​​ each​​ other​​ for​​ years​​ and​​ stuck​​ together​​ through​​ good​​ and​​ bad​​ times.​​ If​​ you​​ haven’t​​ got​​ one,​​ perhaps​​ you​​ are​​ being​​ too​​ distant​​ from​​ people,​​ or​​ focusing​​ too​​ much​​ on​​ your​​ work.

 

 • A​​ best​​ friend​​ can​​ _ .

 

a.​​ give​​ us a healthy​​ life b.​​ go​​ out​​ with​​ us​​ in​​ the​​ evening

 

c.​​ spend much​​ time​​ finding d.​​ share​​ joy​​ and​​ sadness​​ with​​ us

 

 • Close​​ friends​​ need​​ to _.

 

a.​​ study​​ at​​ the​​ same​​ school b.​​ have​​ the​​ same​​ interests

 

c.​​ pursue​​ the​​ same​​ hobbies  d.​​ spend​​ time​​ together​​ 13.According​​ to​​ the​​ passage, .

 • it​​ takes​​ a​​ lot​​ of​​ time​​ to​​ make​​ close​​ friendships

 

 • we​​ can​​ go​​ out​​ and​​ choose​​ a​​ good​​ friend​​ easily

 

 • best​​ friends​​ have​​ good​​ and​​ bad​​ times

 

 • It’s​​ very​​ difficult​​ to​​ make​​ lasting​​ friendships

 

 • The​​ word​​ ‘one’​​ in​​ the​​ last​​ paragraph​​ refers​​ to _.

 

a.​​ good​​ time b.​​ bad​​ time

 

c.​​ a​​ friendship d.​​ a​​ close​​ friend

 

 • Which​​ of​​ the​​ following​​ sentences​​ is​​ not​​ mentioned?

 

 • We​​ often​​ have​​ satisfaction​​ being​​ with​​ a​​ close​​ friend.

 

 • the​​ ties​​ of​​ close​​ friendship​​ will​​ never​​ be​​ broken.

 • An​​ unsociable​​ person​​ may​​ not​​ have​​ a​​ close​​ friend.

 

 • Friendships​​ need​​ time​​ to​​ develop.

 

 

 

 

P

H

N

​​ 

2

 

UNIT​​ 1:​​ SPEAKING​​ AND​​ LISTENING

 

(Tài​​ liệu​​ bài​​ giảng)

 

  • SPEAKING.

 

 • physical​​ characteristics:​​ đặc​​ điểm​​ ngoại​​ hình

 

 • medium​​ (a):​​ trung​​ bình

 

 • square​​ (a):​​ vuông

 

 • oval​​ (a):​​ hình​​ oval

 

 • forehead​​ (n):​​ cái​​ trán

 

 • crooked​​ (a):​​ khoắm

 

 • caring​​ (a):​​ tận​​ tuy,​​ chăm​​ sóc

 

 • hospitable​​ (a):​​ hiếu​​ khách

 

 • modest​​ (a):​​ khiêm​​ tốn

 

 • sincere​​ (a):​​ chân​​ thành

 

 • generous​​ (a):​​ hào​​ phóng

 

 • understanding​​ (a):​​ hiểu​​ người​​ khác

 

 • personality​​ (n):​​ tính​​ cách

 

 • humourous​​ (a):​​ hài​​ hước

 

 • quick-witted​​ (a):​​ nhanh​​ trí

 

 • good-natured​​ (a):​​ bản​​ chất​​ tốt

 

 • studious​​ (a):​​ chăm​​ chỉ

 

 • keenly​​ (adv):​​ nhiệt​​ tình,​​ hăng​​ hái

 

 

  • calm​​ (a)​​ bình​​ tĩnh

 

Tas

k

​​ 

1

.

​​ 

Wor

k

​​ 

i

n

​​ 

pair

s

.

​​ 

Loo

k

​​ 

a

t

​​ 

th

e

​​ 

pe

o

pl

e

​​ 

b

elo

w

​​ 

an

d

​​ 

desc

r

ib

e

​​ 

th

e

i

r

​​ 

ph

y

sical

​​ 

characteris

t

ics.

 

STRUCTURE:

 

S+​​ BE+​​ ADJ

 

S+​​ HAS​​ (GOT)​​ +​​ …

 

Exa

m

ple:

 

A:​​ Can​​ you​​ describe​​ the​​ boy​​ in​​ the​​ picture?

 

B:​​ The​​ boy​​ is​​ wearing​​ glasses,​​ so​​ maybe​​ he​​ is​​ shortsighted.​​ He​​ is​​ medium​​ height,​​ with​​ short​​ black​​ hair​​ and​​ a​​ small​​ nose.​​ He’s​​ carrying​​ a​​ bag,​​ that’s​​ the​​ reason​​ why​​ I​​ guess

he​​ is​​ a​​ student.

 

A:​​ Can​​ you​​ describe​​ the​​ girl​​ in​​ the​​ picture?

 

B:​​ The​​ girl​​ is​​ not​​ very​​ tall.​​ She​​ is​​ wearing​​ glasses​​ and​​ carrying​​ a​​ school​​ bag,​​ so​​ I ​​​​ guess​​ she​​ is​​ a​​ student.​​ She​​ has​​ got​​ shoulder-​​ length​​ hair,​​ small​​ nose​​ and​​ thin​​ lip.​​ She​​ is​​ wearing​​ a​​ green​​ skirt,​​ sneakers​​ and​​ she​​ is​​ quite​​ lovely.

 

A:​​ Can​​ you​​ describe​​ the​​ man​​ in​​ the​​ picture?

 

B:​​ The​​ man​​ is​​ tall.​​ He​​ has​​ a​​ square​​ face,​​ with​​ a​​ broad​​ forehead,​​ brown​​ hair​​ and​​ a​​ crooked​​ nose.​​ He​​ is​​ wearing​​ suit.​​ He​​ is​​ quite​​ good​​ looking.

 

A:​​ Can​​ you​​ describe​​ the​​ woman​​ in​​ the​​ picture?

 

B:​​ The​​ woman​​ is​​ about​​ 22.​​ She​​ is​​ wearing​​ long​​ dress​​ (ao​​ dai),​​ she​​ has​​ long​​ curly​​ hair.​​ She​​ has​​ an​​ oval​​ face​​ with​​ a​​ straight​​ nose,​​ a​​ broad​​ forehead​​ and​​ black​​ eyes.​​ She​​ is​​ quite​​ pretty.

 

  • LISTENING.

 

Vocabulary​​ for​​ Listening.

 

 • They​​ used​​ to​​ live​​ in​​ the​​ same

residential​​ area​​ in​​ Hanoi.

 

 • Lan​​ went​​ on​​ a​​ holiday​​ to​​ Do​​ Son​​ and​​ Ha​​ went​​ there​​ to​​ visit

 • Ha’s​​ very​​ friendly​​ and​​ helpful.

 

 • Ha’s​​ sociable.​​ She’s​​ got​​ many​​ friends​​ in​​ Do​​ Son​​ and​​ she​​ introduced​​ Lan​​ around.

 

-​​ apartment​​ building:​​ nhà​​ chung​​ cư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lan

her.

 

 

 

 

 

 

Long

 • They​​ met​​ in​​ college.

 

 • Minh​​ played​​ the​​ guitar.​​ Long​​ was​​ a​​ singer.

 

 • They​​ worked​​ together.

 • Minh​​ has​​ a​​ sense​​ of​​ humour.

 

 • Minh​​ likes​​ to​​ no​​ to​​ plass​​ and​​ movies.

 

 • Mirth​​ is​​ a​​ sood​​ listener.

 

 • Minh​​ is​​ friendly​​ and​​ helpful

 

 

 

 

 

UNIT

​​ 

1:

​​ 

SPE

A

KING

​​ 

AND

​​ 

LI

S

TEN

I

NG

 

(Bài​​ tập​​ tự​​ luyện)

 

I.​​ LANGUAGE​​ FOCUS

 

 • Choose​​ the​​ one​​ word​​ or​​ phrase​​ -​​ a,​​ b,​​ c,​​ or​​ d​​ -​​ that​​ best​​ completes​​ the​​ sentences​​ or​​ substitutes​​ for​​ the​​ underlined​​ word​​ or​​ phrase.

 

  • It​​ was​​ so​​ relaxing​​ to be old​​ friends.

 

   • in b.​​ between c.​​ among d.​​ around

 

  • She’s​​ made​​ friends​​ _ a​​ little​​ girl​​ who​​ lives​​ next​​ door.

 

   • to b.​​ of c.​​ by d.​​ with

 

  • The​​ children​​ seem​​ to​​ be​​ totally​​ capable​​ _ working​​ by​​ themselves.

 

 

   • on b.​​ of c. in d.for

 

  • Your​​ friendship should​​ be​​ based​​ on trust.

 

   • basic b.​​ fragile c.​​ mutual d.​​ blind

 

  • The​​ company​​ expects _​​ from​​ its​​ employees.

 

   • constancy b.​​ quality c. interest d.​​ loyalty

 

  • I’ve​​ got​​ lots of ,​​ but​​ only​​ a​​ few​​ are​​ really​​ good​​ friends

 

   • close​​ friends b.​​ acquaintances c.​​ neighbors d.​​ partners​​ 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Choose​​ the​​ word​​ or​​ phrase​​ -a,​​ b,​​ c,​​ or​​ d​​ -that​​ best​​ completes​​ the​​ sentence.

 

 • He​​ finds​​ it lasting​​ friendships.

 

  • difficult​​ to​​ make b.​​ difficulty​​ in​​ making

 

c.​​ is​​ difficult​​ to​​ make d.​​ difficult​​ making

 

 • You​​ _ _​​ any​​ friends​​ if​​ you _​​ talking​​ like​​ that.

 

  • will​​ win/ carryon b.​​ won’t​​ win/​​ carryon

 

c.​​ wouldn’t​​ win/​​ carried​​ on d.​​ would​​ have​​ won/​​ had​​ carried​​ on

 

 • The​​ aim​​ of​​ the​​ culture​​ festival​​ is _​​ friendship​​ between​​ the​​ two​​ countries

 

  • promote b.​​ promoting c.​​ to​​ promote d.​​ being​​ promoted

 

 

 • People​​ he

_​​ turned​​ out​​ to​​ be​​ only​​ fair-weather​​ friends.

 

  • trusted b.​​ has​​ trusted c.​​ was​​ trusting d.​​ had​​ trusted

 

 • How​​ can​​ you​​ let​​ such​​ a​​ silly​​ incident​​ _ your​​ friendship?

 

  • wreck b.​​ to​​ wreck c. wrecking d.​​ that​​ wrecks

 

 • It​​ has​​ become​​ necessary water​​ in​​ the​​ metropolitan​​ area​​ because​​ of​​ the​​ severe​​ drought.

 

  • rationing b.​​ ration

 

c.​​ to ration d.​​ to​​ have​​ rationed

 

 • All​​ the​​ passengers were​​ made​​ _ _​​ their​​ seat​​ belts​​ during​​ the​​ turbulence.

 

  • buckle b.​​ to​​ buckle c. buckling d.​​ for​​ buckling.

 

 • ​​  good​​ ice​​ cream,​​ you​​ need​​ to​​ use​​ a​​ lot​​ of​​ cream.

 

  • Make b.​​ Making c.​​ To​​ make d.​​ For​​ make

 

 • I​​ got​​ my​​ friend her​​ car​​ for​​ the​​ weekend.

 

  • to​​ let​​ me​​ to borrow b.​​ to​​ let​​ me​​ borrow

 

c.​​ let​​ me​​ borrow d.​​ let​​ me​​ to​​ borrow

 

 • They​​ _ good​​ friends,​​ but​​ they’ve​​ fallen​​ out​​ recently.

 

  • used​​ to​​ be b.​​ would​​ be c. were d.​​ are

 

 • Identify​​ the​​ one​​ underlined​​ word​​ or​​ phase​​ -​​ A,​​ B,​​ C​​ or​​ D​​ -​​ that​​ must​​ be​​ changed​​ for​​ the​​ sentence​​ to​​ be​​ correct.

 

 • Whatever​​ happened,​​ I​​ didn’t​​ want​​ to​​ lose​​ friendship​​ of​​ Vera.

 

A B C D

 

 • The​​ basic​​ aims​​ of​​ science​​ and​​ magic​​ are​​ very​​ similar​​ -​​ to​​ understand​​ and​​ to

 

A B C

 

control​​ nature.

 

D

 

 • It​​ was​​ a​​ period​​ of​​ her​​ life​​ when​​ she​​ made​​ some​​ lifelong​​ friendship.

 

 

A B C D

 

 • Simon​​ finds​​ it​​ hard​​ for​​ making​​ friends​​ with​​ other​​ children.

 

A B C D

 

 • Not​​ longer​​ are​​ contributions​​ to​​ the​​ advancement​​ of​​ industry​​ made​​ primarily​​ by

 

A B C D

 

individuals.

 

 • Choose​​ the​​ word​​ that​​ has​​ main​​ stress​​ placed​​ differently​​ from​​ the​​ others.

 

1.​​ a.​​ generous

b.​​ suspicious

c.​​ constancy

d.​​ sympathy

 

 • a.​​ sorrow

 

 • a.​​ acquaintance

 

b.​​ mutual

 

b.​​ unselfish

 

c.​​ pursuit

 

c.​​ attraction

 

d.​​ influence

 

d.​​ humorous

 

4.​​ a.​​ intelligent

 

b.​​ interesting

 

c.​​ hospitable

 

d.​​ favourite

 

5.​​ a.​​ loyalty

 

b.​​ success

 

c.​​ incapable

 

d.​​ sincere

 

 • Choose​​ the​​ one​​ word​​ or​​ phrase-​​ a,​​ b,​​ c,​​ or​​ d​​ -​​ that​​ best​​ completes​​ the​​ sentences​​ or​​ substitutes​​ for​​ the​​ underlined​​ word​​ or​​ phrase.

 

 • Sarah​​ brightened considerably​​ as​​ she​​ thought​​ of​​ Emily’s​​ words.

 

  • with b.​​ on c. up d.​​ for

 

 • Does​​ he​​ tell​​ you how​​ he​​ is​​ getting his​​ new​​ friends?

 

  • on​​ with b.​​ on​​ of c.​​ away​​ with d.​​ out​​ o

 

 • There​​ is​​ no​​ truth in​​ the that​​ Margaret​​ has​​ lost​​ her​​ job.

 

  • rumour b.​​ case c. instance d.​​ news

 

 • Friendship​​ is​​ a two-side ;​​ it​​ lives​​ by​​ give-and-take.

 

  • affair b.​​ event c.​​ way d.​​ aspect

 

 • Jen​​ had​​ confided​​ her​​ secret​​ to Mark;​​ but​​ he​​ betrayed​​ her _.

 

  • loyalty b.​​ trust c.​​ constancy d.​​ sympathy

 

 • They​​ were​​ extremely to​​ my​​ plight.

 

  • sympathized b.​​ sympathetic c.​​ sympathy d.​​ sympathetieal

 

 

 • The​​ President​​ expressed​​ his​​ deep​​ sorrow​​ over​​ the​​ bombing​​ deaths.

 

  • sadness b.​​ anxiety c.​​ disappointment d.​​ interest

 

 • Let​​ me know​​ if​​ you see​​ anyone​​ acting​​ _ .

 

  • properly b.​​ constantly c.​​ suspiciously d.​​ carefully

 

 • Business​​ leaders​​ gave​​ an welcome​​ to​​ the​​ proposal.

 

  • official b.​​ exciting c.​​ enthusiastic d.​​ warmly

 

 • The​​ school​​ appeared​​ essentially since​​ my​​ day.

 

  • changed b.​​ unchanged c.​​ changeable d.​​ unchangeable

 

 

 

 

UNIT

​​ 

1:

​​ 

SPE

A

KING

​​ 

AND

​​ 

LI

S

TEN

I

NG

 

(​​ Đáp​​ án​​ bài​​ tập​​ tự​​ luyện)

 

 • LANGUAGE​​ FOCUS

 

 • Choose​​ the​​ one​​ word​​ or​​ phrase​​ -​​ a,​​ b,​​ c,​​ or​​ d​​ -​​ that​​ best​​ completes​​ the​​ sentences​​ or​​ substitutes​​ for​​ the​​ underlined​​ word​​ or​​ phrase.

 

  • It​​ was​​ so​​ relaxing​​ to be old​​ friends.

 

   • in b.​​ between c.​​ among d.​​ around

 

  • She’s​​ made​​ friends​​ _ a​​ little​​ girl​​ who​​ lives​​ next​​ door.

 

   • to b.​​ of c.​​ by d.​​ with

 

  • The​​ children​​ seem​​ to​​ be​​ totally​​ capable​​ _ working​​ by​​ themselves.

 

   • on b.​​ of c. in d.for

 

  • Your​​ friendship should​​ be​​ based​​ on trust.

 

   • basic b.​​ fragile c.​​ mutual d.​​ blind

 

  • The​​ company​​ expects _​​ from​​ its​​ employees.

 

   • constancy b.​​ quality c. interest d.​​ loyalty

 

  • I’ve​​ got​​ lots of ,​​ but​​ only​​ a​​ few​​ are​​ really​​ good​​ friends

 

   • close​​ friends b.​​ acquaintances c.​​ neighbors d.​​ partners

 

a.​​ affair b.​​ event c.​​ aspect d.​​ feature

 

 • Unselfishness​​ is​​ the​​ very​​ essence​​ of​​ friendship.

 

  • romantic part b.​​ important​​ part c.​​ difficult​​ part d.​​ interesting​​ part

 

 • They a​​ close​​ friendship​​ at​​ university.

 

  • created b.​​ became c.​​ promoted d.​​ formed

 

 • We​​ stayed​​ friends​​ even​​ after​​ we and​​ left​​ home.

 

  • brought up b.​​ turned​​ up c. grew​​ up d.​​ took​​ up

 

 • Choose​​ the​​ word​​ or​​ phrase​​ -a,​​ b,​​ c,​​ or​​ d​​ -that​​ best​​ completes​​ the​​ sentence.

 

 • He​​ finds​​ it lasting​​ friendships.

 

  • difficult​​ to​​ make b.​​ difficulty​​ in​​ making

 

c.​​ is​​ difficult​​ to​​ make d.​​ difficult​​ making

 

 • You​​ _ _​​ any​​ friends​​ if​​ you _​​ talking​​ like​​ that.

 

  • will​​ win/ carryon b.​​ won’t​​ win/​​ carryon

 

c.​​ wouldn’t​​ win/​​ carried​​ on d.​​ would​​ have​​ won/​​ had​​ carried​​ on

 

 • The​​ aim​​ of​​ the​​ culture​​ festival​​ is _​​ friendship​​ between​​ the​​ two​​ countries

 

  • promote b.​​ promoting c.​​ to​​ promote d.​​ being​​ promoted

 

 • People he _​​ turned​​ out​​ to​​ be​​ only​​ fair-weather​​ friends.

 

  • trusted b.​​ has​​ trusted c.​​ was​​ trusting d.​​ had​​ trusted

 

 • How​​ can​​ you​​ let​​ such​​ a​​ silly​​ incident​​ _ your​​ friendship?

 

  • wreck b.​​ to​​ wreck c. wrecking d.​​ that​​ wrecks

 

 • It​​ has​​ become​​ necessary water​​ in​​ the​​ metropolitan​​ area​​ because​​ of​​ the​​ severe​​ drought.

 

P

H

N

​​ 

3

 

UNIT​​ 1:​​ GRAMMAR

 

Unit​​ 1:​​ FRIENDSHIP

 

Lesson​​ 3:​​ Grammar:​​ TO-INFINITIVES​​ /​​ BARE​​ INFINITIVES​​ /

 

(Động​​ từ​​ nguyên​​ mẫu​​ có​​ “to”,​​ nguyên​​ mẫu​​ không​​ “to”)

 

1.

​​ 

T

o

-inf

i

nitive

​​ 

/

​​ 

Infi

n

itive

​​ 

w

ith

​​ 

to

 

Xem thêm :  Mách mẹ 20 cách hạ sốt nhanh cho trẻ theo dân gian

*​​ Động​​ từ​​ nguyên​​ mẫu​​ có​​ “to”​​ được​​ dùng​​ làm:

 

  • Chủ​​ ngữ​​ của​​ câu: To​​ become​​ a​​ famous​​ singer​​ is​​ her​​ dream.

 

  • Bổ​​ ngữ​​ cho​​ chủ​​ ngữ: What​​ I​​ like​​ is​​ to​​ swim​​ in​​ the​​ sea​​ and​​ then​​ to​​ lie​​ on​​ the​​ warm​​ sand.

 

  • Tân​​ ngữ​​ của​​ động​​ từ It​​ was​​ late,​​ so​​ we​​ decided​​ to​​ take​​ a​​ taxi​​ home.

 

  • Tân​​ ngữ​​ của​​ tính​​ từ I’m​​ pleased​​ to​​ see​​ you.

 

 • V​​ +​​ to​​ V

 

 

 • hope:​​ hy​​ vọng

 

 • plan:​​ lên​​ kế​​ họach

 • offer:​​ đề​​ nghị

 

 • refuse:​​ từ​​ chối​​ –

-​​ expect:​​ mong​​ đợi

 

want:​​ muốn

 

-​​ promise:​​ hứa

 

-​​ pretend:​​ giả​​ vờ

 

-​​ fail:​​ thất​​ bại,​​ hỏng

 

 • attempt:​​ cố​​ gắng,​​ nỗ​​ lực

 

 • intend:​​ định

 

 • tend:​​ có​​ khuynh​​ hướng

 

 • seem:​​ dường​​ như

 

-​​ threaten:​​ đe​​ dọa

 

-​​ decide:​​ quyết​​ định

 

-​​ manage:​​ xoay​​ sở

 

-​​ agree:​​ đồng​​ ý

 

-​​ ask:​​ yêu​​ cầu

 

 • afford:​​ đáp​​ ứng

 

 • appear:​​ hình​​ như

 

 • arrange:​​ sắp​​ xếp

 

 • learn:​​ học/​​ học​​ cách

 

 • tell:​​ bảo

 

 • invite:​​ mời

 

-​​ dare:​​ dám​​ làm​​ gì

 

-​​ would​​ like

 

-​​ offer:​​ cho,​​ tặng,​​ đề​​ nghị

 

Chúng

​​ 

t

a

​​ 

n

g

​​ 

TO

​​ 

V

​​ 

trong

​​ 

các

​​ 

c

ấu

​​ 

trúc:

 

+​​ Chỉ​​ mục​​ đích:

 

I​​ come​​ here​​ to​​ meet​​ him

 

She​​ comes​​ back​​ to​​ take​​ the​​ children​​ to​​ the​​ zoo

 

+

​​ 

B

​​ 

n

g

​​ 

cho

​​ 

danh

​​ 

t

​​ 

h

o

ặc

​​ 

đ

i

​​ 

t

:

​​ 

S

​​ 

+

​​ 

V

​​ 

+

​​ 

Noun

​​ 

/

​​ 

p

rono

u

n

​​ 

+

​​ 

to

​​ 

V

 

I​​ have​​ some​​ letters​​ to​​ write.

 

Is​​ there​​ anything​​ to​​ eat?

 

+​​ Sau​​ các​​ từ​​ dùng​​ để​​ nghi​​ vấn:​​ What/​​ Where/​​ How/​​ When/​​ Who​​ Example:

I​​ don’t​​ know​​ what​​ to​​ do

 

I’m​​ not​​ so​​ sure​​ where​​ to​​ go

 

Do​​ you​​ know​​ when​​ to​​ submit​​ this​​ report?

 

+​​ It​​ +​​ be​​ +​​ adj​​ +​​ to​​ V:​​ thật​​ …​​ để​​ ..​​ Ex:​​ It​​ is​​ interesting​​ to​​ study​​ English

+

​​ 

S

​​ 

+

​​ 

be

​​ 

+

​​ 

adj

​​ 

+

​​ 

to

​​ 

V

 

Ex:​​ I’m​​ happy​​ to​​ receive​​ your​​ latter

 

She​​ is​​ too​​ young​​ to​​ get​​ married.

 

He​​ runs​​ too​​ fast​​ for​​ me​​ to​​ catch​​ up​​ with.

 

+

​​ 

S

​​ 

+

​​ 

V

​​ 

+

​​ 

adj

​​ 

/

​​ 

a

d

v

​​ 

+

​​ 

enough

​​ 

(

f

or

​​ 

Sb)

​​ 

+

​​ 

t

o

​​ 

V

 

He​​ speaks​​ clearly​​ enough​​ for​​ me​​ to​​ understand​​ that​​ he​​ doesn’t​​ love​​ me​​ anymore.

 

+

​​ 

S

​​ 

+

​​ 

find

​​ 

/

​​ 

th

i

nk

​​ 

/

​​ 

b

e

l

ieve

​​ 

+

​​ 

it

​​ 

+

​​ 

adj

​​ 

+

​​ 

to

​​ 

V

 

Ex:​​ I​​ find​​ it​​ difficult​​ to​​ learn​​ English​​ vocabulary.

 

+

​​ 

It

​​ 

takes

​​ 

/

​​ 

t

o

ok

​​ 

+

​​ 

O

​​ 

+ t

i

m

e

​​ 

+

​​ 

to

​​ 

V

 

It​​ takes​​ me​​ 20​​ minutes​​ to​​ drive​​ to​​ my​​ office.

 

 • Note:

 

  • allow​​ /​​ permit/​​ advise​​ /forbid/​​ prohibit/​​ recommend​​ +​​ O​​ +​​ to-inf​​ She​​ allowed​​ me​​ to​​ use​​ her​​ pen.

  • allow​​ /​​ permit​​ /​​ advise​​ forbid/​​ prohibit​​ /​​ recommend​​ +​​ V-ing​​ She​​ didn’t​​ allow​​ smoking​​ in​​ her​​ room

​​ 

Ta

​​ 

n

g

​​ 

V+

​​ 

O+

​​ 

to

​​ 

V

​​ 

V

ới

​​ 

c

​​ 

đ

n

g

​​ 

t

:

​​ Tell/​​ ask:​​ bảo,​​ yêu​​ cầu

​​ Advise:​​ khuyên

​​ Remind:​​ nhắc​​ nhở

​​ Force:​​ ép​​ buộc

​​ Enable:​​ làm​​ cho​​ có​​ khả​​ năng

​​ Persuade:​​ thuyết​​ phục

​​ Invite:​​ mời

​​ Teach:​​ dạy

​​ Warn:​​ cảnh​​ báo

 

 • The​​ doctor​​ advised​​ him​​ to​​ have​​ some​​ rest

 

 • Cars​​ enable​​ us​​ to​​ travel​​ a​​ long​​ distance.

 

 • They​​ persuaded​​ me​​ to​​ take​​ the​​ project

 

 • Bare​​ infinitive​​ /​​ Infinitive​​ without​​ to

 

 • V​​ +​​ O​​ +​​ Vo

 

le

t

​​ 

m

ake

​​ 

have

 

Example:

 

Please,​​ let​​ me​​ go​​ (​​ hãy​​ để​​ tôi​​ đi)

 

I​​ have​​ him​​ fix​​ my​​ laptop​​ (tôi​​ nhờ​​ anh​​ ta​​ sửa​​ cho​​ tôi​​ cái​​ máy​​ tính)

 

The​​ teacher​​ makes​​ the​​ students​​ work​​ hard​​ (Cô​​ giáo​​ khiến​​ cho​​ các​​ học​​ sinh​​ học​​ tập​​ chăm​​ chỉ)

 

 • help​​ +​​ O+​​ Vo​​ /​​ to-inf

 

 • help​​ +​​ O​​ +​​ with​​ +​​ N

 

Ex:​​ My​​ brother​​ helped​​ me​​ do​​ my​​ homework​​ My​​ brother​​ helped​​ me​​ to​​ do​​ my​​ homework.​​ My​​ brother​​ helped​​ me​​ with​​ my​​ homework.

 • Động​​ từ​​ chỉ​​ giác​​ quan

 

 • Các​​ động​​ từ​​ chỉ​​ tri​​ giác:​​ hear,​​ sound,​​ smell,​​ taste,​​ feel,​​ watch,​​ notice,​​ see,​​ listen,​​ find​​ ..​​ +​​ O​​ +​​ Vo​​ (chỉ​​ sự​​ hoàn​​ tất​​ của​​ hành​​ động​​ –​​ nghe​​ hoặc​​ thấy​​ toàn​​ bộ​​ sự​​ việc​​ diễn​​ ra)

 

Ex:​​ I​​ saw​​ her​​ get​​ off​​ the​​ bus.

 

 • Các​​ động​​ từ​​ chỉ​​ tri​​ giác:​​ hear,​​ sound,​​ smell,​​ taste,​​ feel,​​ watch,​​ notice,​​ see,​​ listen,​​ find​​ ..​​ +​​ O​​ +​​ Ving​​ (chỉ​​ sự​​ việc​​ đang​​ diễn​​ ra)

 

Ex:​​ I​​ smell​​ something​​ burning​​ in​​ the​​ kitchen.

 

 • Trong​​ thức​​ mệnh​​ lệnh:​​ Vo,​​ please

 

Please,​​ come​​ in.

 

 • Sau​​ các​​ Modal​​ Verb​​ (Can,​​ could,​​ had​​ better,​​ should,​​ may,​​ might,​​ must…)​​ S+​​ Modal​​ Verb+​​ Vo.

I​​ must​​ go​​ now.​​ He​​ can​​ do​​ it.

 

 

 

UNIT

​​ 

1:

​​ 

GRA

M

MAR

 

(Bài​​ tập​​ tự​​ luyện)

 

 • Complete​​ the​​ sentences​​ with​​ the​​ correct​​ form​​ of​​ the​​ verb​​ in​​ brackets.

 

  • I​​ didn’t​​ have​​ enough​​ time (finish)​​ my​​ work​​ yesterday.

 

  • As​​ she​​ drove​​ past​​ his​​ house,​​ she​​ noticed​​ him (run)​​ away​​ from​​ home.

 

  • I​​ was​​ relieved (find​​ out)​​ that​​ I​​ had​​ passed​​ the​​ exam.

 

  • She​​ made​​ her​​ son (wash)​​ the​​ windows​​ before​​ he​​ could​​ go​​ outside​​ ​​  ​​ (play)​​ with​​ his​​ friends.

 

  • She​​ lets her​​ children (stay)​​ up​​ very​​ late.

 

  • We​​ had​​ nothing (do)​​ except​​ look​​ at​​ the​​ cinema​​ posters.

 

  • We​​ both heard​​ him​​ _ (say)​​ that​​ he​​ was​​ leaving.

 

  • It​​ made​​ him​​ angry​​ _ _​​ (wait)​​ for​​ people​​ who​​ were​​ late.

 

  • I​​ couldn’t​​ understand​​ what​​ the​​ passage​​ said,​​ so​​ I​​ had​​ my​​ friend (translate)​​ it​​ for​​ me.​​ 10. It’s​​ important _​​ (start)​​ the​​ meeting​​ on​​ time.

 

 • There​​ are too​​ many​​ people​​ here​​ for​​ me​​ __ (talk)​​ to​​ all​​ of​​ them.

 

 • It​​ took ages (download)​​ the​​ pictures​​ from​​ the​​ Internet.

 

 • Whenever​​ I​​ have​​ free​​ time,​​ I​​ like (watch)​​ the​​ basketball​​ team​​ ​​  ​​ (practice).

 

 • She​​ sent​​ me​​ an​​ e-mail (inform)​​ me​​ that​​ the​​ meeting​​ had​​ been​​ canceled.

 

 • It​​ was​​ a​​ thrill​​ _ _​​ (see)​​ my​​ brother​​ _ (win)​​ the​​ chess​​ tournament​​ last​​ year.

 

 • Instead​​ of buying​​ a​​ new​​ pair​​ of​​ shoes,​​ I had​​ my​​ old​​ ones _​​ .

 

  • repair b.​​ to​​ repair c. repairing d.​​ repaired

 

 • It’s​​ possible __​​ a​​ train​​ across​​ Canada.

 

  • take b.​​ to​​ take c.​​ taking d.​​ to​​ be​​ taken

 

 • Now​​ that​​ we’ve​​ finished​​ painting​​ the​​ house,​​ there​​ is​​ nothing​​ left .

 

  • to​​ do b.​​ for​​ doing c.​​ to be​​ done d.​​ for​​ being​​ done

 

 • Before​​ we​​ leave,​​ let’s​​ have​​ Shelley a​​ map​​ for​​ us​​ so​​ we​​ won’t​​ get​​ lost.

 

  • draw b.​​ to​​ draw c.​​ drawing d.​​ drawn

 

 • I​​ can​​ hear​​ a​​ cat _ at​​ the​​ window.

 

  • scratches b.​​ to​​ scratch c.​​ scratching d.​​ was​​ scratching

 

 • I​​ think​​ your​​ mother​​ should​​ let​​ you your​​ own​​ mind.

 

  • make​​ up b.​​ to​​ make​​ up c.​​ making​​ up d.​​ made​​ up

 

 • The​​ police​​ never​​ found​​ the​​ money in​​ the​​ robbery.

 

  • stealing b.​​ be​​ stolen c. steal d.​​ stolen

 

 • Do​​ you​​ know what​​ made​​ so​​ many​​ people​​ _ their​​ home?

 

  • evacuate b.​​ to​​ evacuate c.​​ evacuated d.​​ be​​ evacuated​​ 9. _​​ bread,​​ you​​ usually​​ need​​ flour,​​ salt,​​ and​​ yeast.

a.​​ Make b.​​ To​​ make c.​​ Making d.​​ For​​ make

 

 • We​​ saw​​ our​​ favorite​​ ballet at​​ the​​ theater​​ last​​ night.

 

  • perform b.​​ performing c.​​ performed d.​​ in​​ performing

 

 • He​​ was​​ never​​ heard _​​ ‘thank​​ you’​​ in​​ his​​ life.

 

  • say b.​​ to​​ say c.​​ saying d.​​ said

 

 • I​​ was​​ delighted my​​ old​​ friends​​ again.

 

  • to​​ see b.​​ seeing c. seen d.​​ to​​ be​​ seen

13.

to​​ friends​​ is​​ nice​​ but

alone​​ is​​ also​​ enjoyable.

 

a.​​ Talk /​​ to be b.​​ To​​ talk​​ /​​ be

 

c.​​ Talk /​​ be d.​​ Talking​​ /​​ being

 

 • I’d​​ rather _​​ to​​ Elvis​​ than​​ the​​ Beatles.

 

  • listen b.​​ to​​ listen c.​​ listening d.​​ listened

 

 • I​​ can​​ make​​ myself _​​ pretty​​ well​​ in​​ English.

 

  • understand b.​​ to​​ understand c.​​ understanding d.​​ Understood

 

 • Complete​​ each​​ of​​ the​​ sentences​​ with​​ an​​ appropriate​​ preposition.

 

 • A​​ selfish​​ person​​ is​​ incapable _​​ true​​ friendship.

 

 • He​​ was​​ accused​​ _ being​​ disloyal _​​ the​​ government.

 

 • How much​​ time​​ do​​ you​​ spend​​ _ _​​ homework?

 

 • Good​​ friendship​​ should​​ be​​ based _​​ mutual​​ understanding.

 

 • Do​​ you keep​​ in​​ touch any​​ school​​ friends?

 

 • Some​​ adults​​ have​​ a​​ total​​ lack sympathy young​​ people.

 

 • He’s​​ more​​ concerned what​​ people​​ think​​ about​​ him​​ than​​ anything​​ else.

 

 • She​​ had been​​ briefly​​ acquainted him​​ more​​ than​​ 20​​ years​​ earlier.

 

 • She​​ thought him​​ very​​ often.

 

 • Some​​ people​​ take​​ _ _​​ interest​​ with​​ enthusiasm,​​ but​​ they​​ are​​ soon​​ tired

​​  it.

 

 • Rewrite​​ the​​ sentence​​ or​​ join​​ the​​ pairs​​ of​​ sentences​​ beginning​​ with​​ the​​ word(s)​​ given.

 

 • He​​ worked​​ out​​ the​​ answer.​​ It​​ was​​ clever​​ of​​ him.​​ It​​ was​​ ​​  

 • Marie​​ always​​ pays​​ her​​ bills​​ regularly.​​ She’s​​ careful​​ that​​ way​​ Marie​​ is​​ always _

 • He​​ was​​ crossing​​ the​​ road.​​ I​​ caught​​ sight​​ of​​ him.​​ I​​ noticed​​ ​​  

 

 • When​​ we​​ finally​​ heard​​ that​​ David​​ had​​ arrived,​​ we​​ were​​ very​​ relieved.​​ We​​ were​​ relieved​​ ​​  

 

 

 • Why​​ have​​ you​​ thrown​​ up​​ your​​ job?​​ You’re​​ mad.​​ You​​ are

 

 • Jimmy​​ got​​ into his​​ car​​ and​​ drove​​ away.​​ I​​ saw​​ this.​​ I​​ saw _

 

 • It​​ is​​ disappointing​​ that​​ we​​ haven’t​​ heard​​ from​​ Molly.​​ We​​ are​​ _

 

 • Contacting​​ her​​ at​​ work​​ is​​ usually​​ quite​​ easy.​​ She​​ is

 

 • The​​ house​​ shook​​ violently​​ and​​ all​​ of​​ us​​ felt​​ that.​​ All​​ of​​ us​​ felt

 

 • Can​​ you​​ sign​​ the​​ papers​​ please?​​ They​​ are​​ ready​​ now.​​ The​​ papers​​ are

 

 

 

 • Don’t​​ lend​​ Tom​​ any​​ money.​​ That​​ would​​ be​​ most​​ unwise.​​ You

​​  _

 

 • Mr.​​ Pinchley​​ doesn’t​​ allow​​ his​​ teenage​​ children​​ to​​ go​​ out​​ in​​ the​​ evenings.​​ Mr.​​ Pinchley​​ makes​​ ​​  

 

 • What​​ I​​ want​​ to​​ do​​ is​​ start​​ my​​ own​​ business.​​ I’m​​ keen.​​ I​​ am

 

 

 

 • Harry​​ couldn’t​​ get​​ his​​ parents’​​ permission​​ to​​ buy​​ a​​ motorbike.​​ Harry’s​​ parents​​ didn’t​​ let​​ _ _

 

 • We​​ can’t​​ possibly​​ work​​ in​​ this​​ noise.​​ It’s​​ ​​  

 

UNIT

​​ 

1:

​​ 

GRA

M

MAR

 

(Đáp​​ án​​ bài​​ tập​​ tự​​ luyện)

 

 • Complete​​ the​​ sentences​​ with​​ the​​ correct​​ form​​ of​​ the​​ verb​​ in​​ brackets.

 

  • I​​ didn’t​​ have​​ enough​​ time​​ to​​ finish​​ (finish)​​ my​​ work​​ yesterday.

 

  • As​​ she​​ drove​​ past​​ his​​ house,​​ she​​ noticed​​ him​​ running​​ (run)​​ away​​ from​​ home.

 

  • I​​ was​​ relieved​​ to​​ find​​ out​​ (find​​ out)​​ that​​ I​​ had​​ passed​​ the​​ exam.

 

  • She​​ made​​ her​​ son​​ wash​​ (wash)​​ the​​ windows​​ before​​ he​​ could​​ go​​ outside​​ to​​ play

(play)with​​ his​​ friends.

 

  • She​​ lets​​ her​​ children​​ stay​​ (stay)​​ up​​ very​​ late.

 

  • We​​ had​​ nothing​​ to​​ do​​ (do)​​ except​​ look​​ at​​ the​​ cinema​​ posters.

 

  • We​​ both​​ heard​​ him​​ say​​ (say)​​ that​​ he​​ was​​ leaving.

 

  • It​​ made​​ him​​ angry​​ to​​ wait​​ (wait)​​ for​​ people​​ who​​ were​​ late.

 

 

  • I​​ couldn’t​​ understand​​ what​​ the​​ passage​​ said,​​ so​​ I​​ had​​ my​​ friend​​ translate​​ (translate)​​ it​​ for​​ me.

 

  • It’s​​ important​​ to​​ start​​ (start)​​ the​​ meeting​​ on​​ time.

 

  • There​​ are​​ too​​ many​​ people​​ here​​ for​​ me​​ to​​ talk​​ (talk)​​ to​​ all​​ of​​ them.

 

  • It​​ took​​ ages​​ to​​ download​​ (download)​​ the​​ pictures​​ from​​ the​​ Internet.

 

  • Whenever​​ I​​ have​​ free​​ time,​​ I​​ like​​ to​​ watch​​ (watch)​​ the​​ basketball​​ team​​ practicing

(practice).

 

  • She​​ sent​​ me​​ an​​ e-mail​​ to​​ inform​​ (​​ inform)​​ me​​ that​​ the​​ meeting​​ had​​ been​​ canceled.

 

  • It​​ was​​ a​​ thrill​​ to​​ see​​ (​​ see)​​ my​​ brother​​ win​​ (​​ win)​​ the​​ chess​​ tournament​​ last​​ year.

 

 • Choose​​ the​​ correct​​ answers.

 

 • Instead​​ of buying​​ a​​ new​​ pair​​ of​​ shoes,​​ I had​​ my​​ old​​ ones _​​ .

 

  • repair b.​​ to​​ repair c. repairing d.​​ repaired

 

 • It’s​​ possible __​​ a​​ train​​ across​​ Canada.

 

  • take b.​​ to​​ take c.​​ taking d.​​ to​​ be​​ taken

 

 • Now​​ that​​ we’ve​​ finished​​ painting​​ the​​ house,​​ there​​ is​​ nothing​​ left .

 

  • to​​ do b.​​ for​​ doing c.​​ to be​​ done d.​​ for​​ being​​ done

 

 • Before​​ we​​ leave,​​ let’s​​ have​​ Shelley a​​ map​​ for​​ us​​ so​​ we​​ won’t​​ get​​ lost.

 

  • draw b.​​ to​​ draw c.​​ drawing d.​​ drawn

 

 • I​​ can​​ hear​​ a​​ cat _ at​​ the​​ window.

 

  • scratches b.​​ to​​ scratch c.​​ scratching d.​​ was​​ scratching

 

 • I​​ think​​ your​​ mother​​ should​​ let​​ you your​​ own​​ mind.

 

  • make​​ up b.​​ to​​ make​​ up c.​​ making​​ up d.​​ made​​ up

 

 • The​​ police​​ never​​ found​​ the​​ money in​​ the​​ robbery.

 

  • stealing b.​​ be​​ stolen c. steal d.​​ stolen

 

 • Do​​ you​​ know what​​ made​​ so​​ many​​ people​​ _ their​​ home?

 

  • evacuate b.​​ to​​ evacuate c.​​ evacuated d.​​ be​​ evacuated

 

 

 • _​​ bread,​​ you​​ usually​​ need​​ flour,​​ salt,​​ and​​ yeast.

 

  • Make b.​​ To​​ make c. Making d.​​ For​​ make

 

 • We​​ saw​​ our​​ favorite​​ ballet at​​ the​​ theater​​ last​​ night.

 

  • perform b.​​ performing c.​​ performed d.​​ in​​ performing

 

 • He​​ was​​ never​​ heard _​​ ‘thank​​ you’​​ in​​ his​​ life.

 

  • say b.​​ to​​ say c.​​ saying d.​​ said

 

 • I​​ was​​ delighted my​​ old​​ friends​​ again.

 

  • to​​ see b.​​ seeing c. seen d.​​ to​​ be​​ seen

 

 • ​​  to​​ friends​​ is​​ nice​​ but alone​​ is​​ also​​ enjoyable.

 

  • Talk​​ /​​ to​​ be b.​​ To​​ talk​​ /​​ be

 

c.​​ Talk /​​ be d.​​ Talking​​ /​​ being

 

 • I’d​​ rather _​​ to​​ Elvis​​ than​​ the​​ Beatles.

 

  • listen b.​​ to​​ listen c.​​ listening d.​​ listened

Xem thêm :  Thuyết minh về cái phích nước lớp 8 ❤️️15 bài ngắn gọn hay

 

 • I​​ can​​ make​​ myself _​​ pretty​​ well​​ in​​ English.

 

  • understand b.​​ to​​ understand c.​​ understanding d.​​ Understood

 

 • Complete​​ each​​ of​​ the​​ sentences​​ with​​ an​​ appropriate​​ preposition.

 

 • A​​ selfish​​ person​​ is​​ incapable​​ of​​ true​​ friendship.

 

 • He​​ was​​ accused​​ of​​ being​​ disloyal​​ to​​ the​​ government.

 

 • How​​ much​​ time​​ do​​ you​​ spend​​ on​​ homework?

 

 • Good​​ friendship​​ should​​ be​​ based​​ on​​ mutual​​ understanding.

 

 • Do​​ you​​ keep​​ in​​ touch​​ with​​ any​​ school​​ friends?

 

 • Some​​ adults​​ have​​ a​​ total​​ lack​​ of​​ sympathy​​ for​​ (towards)​​ young​​ people.

 

 • He’s​​ more​​ concerned​​ about​​ (for)​​ what​​ people​​ think​​ about​​ him​​ than​​ anything​​ else.

 

 • She​​ had​​ been​​ briefly​​ acquainted​​ with​​ him​​ more​​ than​​ 20​​ years​​ earlier.

 

 • She​​ thought​​ of​​ him​​ very​​ often.

 

 

 • Some​​ people​​ take​​ up​​ interest​​ with​​ enthusiasm,​​ but​​ they​​ are​​ soon​​ tired​​ of​​ it

 

 • Rewrite​​ the​​ sentence​​ or​​ join​​ the​​ pairs​​ of​​ sentences​​ beginning​​ with​​ the​​ word(s)​​ given.

 

 • He​​ worked​​ out​​ the​​ answer.​​ It​​ was​​ clever​​ of​​ him.

 

It​​ was​​ clever​​ of​​ him​​ to​​ work​​ out​​ the​​ answer.

 

 • Marie​​ always​​ pays​​ her​​ bills​​ regularly.​​ She’s​​ careful​​ that​​ way.

 

Marie​​ is​​ always​​ careful​​ of​​ paying​​ her​​ bills​​ regularly.

 

 • He​​ was​​ crossing​​ the​​ road.​​ I​​ caught​​ sight​​ of​​ him.

 

I​​ noticed​​ him​​ crossing​​ the​​ road.

 

 • When​​ we​​ finally​​ heard​​ that​​ David​​ had​​ arrived,​​ we​​ were​​ very​​ relieved.

 

We​​ were​​ relieved​​ to​​ hear​​ that​​ David​​ had​​ arrived.

 

 • Why​​ have​​ you​​ thrown​​ up​​ your​​ job?​​ You’re​​ mad.

 

You​​ are​​ mad​​ to​​ throw​​ up​​ your​​ job.

 

 • Jimmy​​ got​​ into​​ his​​ car​​ and​​ drove​​ away.​​ I​​ saw​​ this.

 

I​​ saw​​ Jimmy​​ get​​ into​​ his​​ car​​ and​​ drive​​ away.

 

 • It​​ is​​ disappointing​​ that​​ we​​ haven’t​​ heard​​ from​​ Molly.

 

We​​ are​​ disappointed​​ not​​ to​​ hear​​ from​​ Molly.

 

 • Contacting​​ her​​ at​​ work​​ is​​ usually​​ quite​​ easy.

 

She​​ is​​ usually​​ quite​​ easy​​ to​​ contact​​ at​​ work.

 

 • The​​ house​​ shook​​ violently​​ and​​ all​​ of​​ us​​ felt​​ that.

 

All​​ of​​ us​​ felt​​ the​​ house​​ shaking​​ violently.

 

 • Can​​ you​​ sign​​ the​​ papers​​ please?​​ They​​ are​​ ready​​ now.

 

The​​ papers​​ are​​ ready​​ for​​ you​​ to​​ sign.

 

 • Don’t​​ lend​​ Tom​​ any​​ money.​​ That​​ would​​ be​​ most​​ unwise.

 

You​​ would​​ be​​ unwise​​ to​​ lend​​ Tom​​ any​​ money.

 

 • Mr.​​ Pinchley​​ doesn’t​​ allow​​ his​​ teenage​​ children​​ to​​ go​​ out​​ in​​ the​​ evenings.

 

 

Mr.​​ Pinchley​​ makes​​ his​​ teenage​​ children​​ stay​​ home​​ in​​ the​​ evenings.

 

 • What​​ I​​ want​​ to​​ do​​ is​​ start​​ my​​ own​​ business.​​ I’m​​ keen.

 

I​​ am​​ keen​​ on​​ starting​​ my​​ own​​ business.

 

 • Harry​​ couldn’t​​ get​​ his​​ parents’​​ permission​​ to​​ buy​​ a​​ motorbike.

 

Harry’s​​ parents​​ didn’t​​ let​​ him​​ buy​​ a​​ motorbike.

 

 • We​​ can’t​​ possibly​​ work​​ in​​ this​​ noise.

 

It’s​​ impossible​​ for​​ us​​ to​​ work​​ in​​ this​​ noise.

 

 

 

 

 

 

 

P

H

N

​​ 

4

 

UNIT​​ 1:​​ WRITINNG

 

(Tài​​ liệu​​ bài​​ giảng)

 

Lesson

​​ 

4:

​​ 

WR

I

TING

 

Write​​ about​​ a​​ friend,​​ real​​ or​​ imaginary,​​ following​​ these​​ guidelines.

 

 • give​​ your​​ friend’s​​ name,​​ age,​​ sex​​ and​​ home​​ address,​​ when​​ and​​ where​​ you​​ met​​ him​​ or​​ her

 

 • describe​​ his​​ her​​ physical​​ characteristics​​ (height,​​ hair,​​ eyes,​​ face,​​ clothes,…)​​ and​​ his/her​​ personalities​​ (helpful,​​ sincere….)

 

 • say​​ what​​ you​​ like​​ about​​ him​​ or​​ her

 

Sa

m

ple

​​ 

essay.

 

I​​ have​​ a​​ lot​​ of​​ good​​ friends​​ who​​ are​​ always​​ by​​ my​​ side​​ and​​ help​​ me​​ whenever​​ I​​ need.​​ Among​​ them​​ it​​ is​​ Nhung​​ who​​ is​​ my​​ best​​ friend​​ now.​​ She​​ is​​ 17​​ now​​ and​​ we​​ have​​ known​​ each​​ other​​ since​​ we​​ started​​ to​​ study​​ at​​ high​​ school.​​ She​​ was​​ my​​ classmate​​ and​​ sat​​ next​​ to​​ me.​​ She​​ is​​ beautiful​​ with​​ long​​ black​​ hair​​ and​​ clear​​ brown​​ eyes.​​ She’s​​ got ​​ ​​​​ an​​ oval​​ face​​ and​​ looks​​ very​​ gentle​​ and​​ cute.​​ Moreover,​​ she​​ is​​ very​​ lovely,​​ caring​​ and​​ amazing​​ girl.​​ She​​ is​​ the​​ person​​ who​​ always​​ shares​​ with​​ me​​ anything,​​ secrets​​ also.​​ She​​ always​​ stands​​ by​​ me​​ through​​ good​​ times​​ and​​ bad​​ times.​​ She​​ always​​ understands​​ me,​​ listens​​ to​​ me​​ and​​ gives​​ me​​ good​​ advices.​​ I​​ feel​​ how​​ lucky​​ I​​ am​​ to​​ have​​ her.​​ She​​ is

 

 

such​​ an​​ optimistic​​ girl​​ that​​ I​​ can​​ learn​​ from​​ her​​ a​​ lot.​​ I​​ always​​ believe​​ that​​ she​​ and​​ I​​ will​​ be​​ best​​ friends​​ forever.​​ Although​​ life​​ can​​ be​​ tough​​ or​​ not,​​ it​​ is​​ great​​ to​​ have​​ a​​ best​​ friend.​​ Do​​ you​​ have​​ a​​ best​​ friend?

 

UNIT

​​ 

1:

​​ 

WRIT

I

NNG

 

(Bài​​ tập​​ tự​​ luyện)​​ Exercise​​ 1:​​ Choose​​ the​​ best​​ answer

 • ​​  the​​ promotion​​ of​​ health​​ and​​ to​​ helping​​ people​​ avoid​​ injury​​ and​​ disease.

 

  • To​​ commit​​ the​​ Red Cross b.​​ The​​ Red​​ Cross​​ to​​ commit

 

c.​​ Committed​​ to​​ the​​ Red​​ Cross​​ is d.​​ The​​ Red​​ Cross​​ is​​ committed​​ to

 

 • It​​ is​​ possible​​ _ may​​ assist​​ some​​ tree​​ in​​ saving​​ water​​ in​​ the​​ winter.

 

  • the​​ leaves​​ are​​ lost b.​​ when​​ leaves​​ have​​ lost

 

c.​​ that​​ the​​ loss​​ of leaves d.​​ to​​ lose​​ leaves

 

 • It​​ can​​ sometimes a​​ home.

 

  • to​​ take months​​ to​​ sell b.​​ take​​ several​​ months​​ to​​ sell

 

c.​​ selling​​ takes​​ several​​ months d.​​ to​​ sell​​ taking​​ several​​ months

 

 • Pioneer​​ men​​ and​​ women​​ endured​​ terrible​​ hardships,​​ and _

 

  • so​​ do​​ their children b.​​ neither​​ did​​ the​​ children

 

c.​​ also​​ the​​ children d.​​ so​​ did​​ their​​ children​​ Exercise

 

2:

​​ 

Choose

​​ 

the

​​ 

s

e

nten

c

e

​​ 

​​ 

a,

​​ 

b,

​​ 

c,

​​ 

or

​​ 

d

​​ 

​​ 

w

hich

​​ 

is

​​ 

closest

​​ 

i

n

​​ 

m

e

a

ning

​​ 

to

​​ 

the

​​ 

sen

t

ence

​​ 

above.

 

 • At​​ the​​ factory​​ he​​ likes​​ people​​ to​​ let​​ him​​ have​​ his​​ own​​ way.

 

  • He​​ doesn’t​​ like​​ it​​ when​​ people​​ tell​​ him​​ what​​ to​​ do.

 

  • He​​ often​​ needs​​ the​​ help​​ of​​ other​​ people​​ in​​ his​​ work.

 

  • He​​ doesn’t​​ accept​​ help​​ from​​ people​​ he​​ dislikes.

 

  • He​​ likes​​ people​​ to​​ think​​ all​​ good​​ ideas​​ are​​ his​​ own.

 

 • I​​ would​​ rather​​ have​​ an​​ egg​​ for​​ breakfast.

 

 

  • I​​ would​​ eat​​ an​​ egg​​ for​​ my​​ breakfast.

 

  • I​​ don’t​​ want​​ an​​ egg​​ for​​ breakfast.

 

  • I​​ prefer​​ to​​ have​​ an​​ egg​​ for​​ breakfast

 

  • I’ll​​ have​​ an​​ egg​​ if​​ there,​​ is​​ nothing​​ else​​ for​​ my​​ breakfast.

 

 • It​​ would​​ have​​ been​​ a​​ perfect​​ paper​​ except​​ for​​ some​​ mistakes.

 

  • It​​ was​​ a​​ perfect​​ paper

 

  • The​​ word​​ was​​ spelt​​ perfectly.

 

  • The​​ paper​​ had​​ some​​ mistakes

 

  • The​​ teacher​​ did​​ not​​ accept​​ the​​ paper

 

 • It’s​​ waste​​ of​​ time​​ to​​ try​​ to​​ explain​​ anything​​ to​​ Tony.

 

  • Tony​​ should​​ be​​ given​​ explanation.

 

  • It’s​​ not​​ worth​​ trying​​ to​​ explain​​ anything​​ to​​ Tony.

 

  • To​​ save​​ time,​​ explain​​ it​​ to​​ Tony.

 

  • It’s​​ well​​ worth​​ trying​​ to​​ explain​​ things​​ to​​ Tony.

 

 • The​​ workers​​ are​​ threatening​​ to​​ go​​ on​​ strike​​ unless​​ the​​ company​​ raises​​ the​​ hourly​​ wage.

 

  • If​​ their​​ wages​​ are​​ not​​ increased,​​ the​​ workers​​ plan​​ to​​ strike.

 

  • The​​ company​​ raised​​ the​​ workers’​​ wages​​ to​​ avoid​​ a​​ strike.

 

  • The​​ company​​ demands​​ that​​ the​​ workers​​ strike.

 

  • The​​ company​​ threatened​​ to​​ pay​​ the​​ workers​​ less.

 

E

x

ercise

​​ 

3:

​​ 

Choo

s

e

​​ 

t

h

e

​​ 

best

​​ 

sen

t

ence

​​ 

-a,

​​ 

b,

​​ 

c

,

​​ 

or

​​ 

d

​​ 

​​ m

a

de

​​ 

fr

o

m

​​ 

the

​​ 

given

​​ 

cu

e

s.

 

 • I/​​ had/​​ An/​​ clean/​​ bedroom/​​ before/​​ let/​​ her/​​ go​​ out/​​ play//

 

  • I​​ had​​ An​​ clean​​ up​​ her​​ bedroom​​ before​​ I​​ let​​ her​​ going​​ out​​ to​​ play.

 

  • I​​ had​​ An​​ cleaned​​ her​​ bedroom​​ before​​ letting​​ her​​ go​​ out​​ for​​ playing.

 

  • I​​ had​​ An​​ clean​​ up​​ her​​ bedroom​​ before​​ I​​ let​​ her​​ go​​ out​​ to​​ play.

 

  • I​​ had​​ An​​ to​​ clean​​ her​​ bedroom​​ before​​ letting​​ her​​ go​​ out​​ to​​ play.

 

 

 • It/​​ wonderful/​​ hear/​​ magnificent​​ performance//

 

  • It​​ was​​ wonderful​​ to​​ hear​​ such​​ a​​ magnificent​​ performance.

 

  • It​​ was​​ wonderful​​ of​​ hearing​​ a​​ magnificent​​ performance.

 

  • It’s​​ wonderful​​ to​​ hear​​ such​​ magnificent​​ performance.

 

  • It​​ will​​ be​​ wonderful​​ to​​ hear​​ a​​ such​​ magnificent​​ performance.

 

 • He/​​ not​​ keep/​​ promise/​​ visit​​ me/​​ regularly//

 

  • He​​ doesn’t​​ keep​​ promising​​ and​​ visiting​​ me​​ regularly.

 

  • He​​ didn’t​​ keep​​ his​​ promise​​ to​​ visit​​ me​​ regularly.

 

  • He​​ hasn’t​​ kept​​ to​​ promise​​ to​​ visit​​ me​​ regularly.

 

  • He​​ doesn’t​​ keep​​ his​​ promise​​ to​​ visit​​ to​​ me​​ regularly.

 

 • We/​​ listen/​​ old​​ man/​​ say/​​ his​​ story/​​ beginning/​​ end//

 

  • We​​ listened​​ to​​ the​​ old​​ man​​ saying​​ his​​ story​​ from​​ beginning​​ to​​ end.

 

  • We​​ listened​​ the​​ old​​ man​​ say​​ his​​ story​​ from​​ the​​ beginning​​ to​​ the​​ end.

 

  • We​​ listened​​ to​​ the​​ old​​ man​​ say​​ his​​ story​​ from​​ beginning​​ to​​ end.

 

  • We​​ listened​​ to​​ the​​ old​​ man​​ to​​ say​​ his​​ story​​ from​​ beginning​​ to​​ end.

 

 • boys/​​ clever/​​ see/​​ solution/​​ problem/​​ so​​ quickly//

 

  • The​​ ‘boys​​ were​​ clever​​ to​​ see​​ the​​ solution​​ to​​ the​​ problem​​ so​​ quickly.

 

  • Boys​​ are​​ clever​​ to​​ see​​ the​​ solution​​ of​​ problem​​ so​​ quickly.

 

  • The​​ boys​​ are​​ clever​​ at​​ seeing​​ the​​ solution​​ to​​ the​​ problem​​ so​​ quickly.

 

  • The​​ boys​​ were​​ clever​​ to​​ see​​ the​​ solution​​ of​​ the​​ problem​​ so​​ quickly.

 

E

x

ercise

​​ 

4:

​​ 

Identify

​​ 

t

he

​​ 

one

​​ 

u

nderli

n

ed

​​ 

w

o

rd

​​ 

or

​​ 

ph

a

se

​​ 

​​ 

A,

​​ 

B,

​​ 

C

​​ 

or

​​ 

D

​​ 

​​ 

that

​​ 

m

ust

​​ 

be

​​ 

chang

e

d

​​ 

for

​​ 

t

he

​​ 

s

e

ntence

​​ 

to

​​ 

be

​​ 

correct.

 

 • Whatever​​ happened,​​ I​​ didn’t​​ want​​ to​​ lose​​ friendship​​ of​​ Vera.

 

A B C D

 

 • The​​ basic​​ aims​​ of​​ science​​ and​​ magic​​ are​​ very​​ similar​​ -​​ to​​ understand​​ and​​ to​​ control

 

A B C D

nature

 

 • It​​ was​​ a​​ period​​ of​​ her​​ life​​ when​​ she​​ made​​ some​​ lifelong​​ friendship.

 

A B C D

 

 • Simon​​ finds​​ it​​ hard​​ for​​ making​​ friends​​ with​​ other​​ children.

 

A B C D

 

 • Not​​ longer​​ are​​ contributions​​ to​​ the​​ advancement​​ of​​ industry​​ made​​ primarily​​ by

 

A B C D

 

individuals.

 

 

 

 

UNIT

​​ 

1:

​​ 

WRIT

I

NNG

 

(Đáp​​ án​​ bài​​ tập​​ tự​​ luyện)​​ Exercise​​ 1:​​ Choose​​ the​​ best​​ answer

 • ​​  the​​ promotion​​ of​​ health​​ and​​ to​​ helping​​ people​​ avoid​​ injury​​ and​​ disease.

 

  • To​​ commit​​ the​​ Red Cross b.​​ The​​ Red​​ Cross​​ to​​ commit

 

c.​​ Committed​​ to​​ the​​ Red​​ Cross​​ is d.​​ The​​ Red​​ Cross​​ is​​ committed​​ to

 

 • It​​ is​​ possible​​ _ may​​ assist​​ some​​ tree​​ in​​ saving​​ water​​ in​​ the​​ winter.

 

  • the​​ leaves​​ are​​ lost b.​​ when​​ leaves​​ have​​ lost

 

c.​​ that​​ the​​ loss​​ of leaves d.​​ to​​ lose​​ leaves

 

 • It​​ can​​ sometimes a​​ home.

 

  • to​​ take months​​ to​​ sell b.​​ take​​ several​​ months​​ to​​ sell

 

c.​​ selling​​ takes​​ several​​ months d.​​ to​​ sell​​ taking​​ several​​ months

 

 • Pioneer​​ men​​ and​​ women​​ endured​​ terrible​​ hardships,​​ and _

 

  • so​​ do​​ their children b.​​ neither​​ did​​ the​​ children

 

 • also​​ the​​ children d.​​ so​​ did​​ their​​ children​​ Exercise

 

2:

​​ 

Choose

​​ 

the

​​ 

s

e

nten

c

e

​​ 

​​ 

a,

​​ 

b,

​​ 

c,

​​ 

or

​​ 

d

​​ 

​​ 

w

hich

​​ 

is

​​ 

closest

​​ 

i

n

​​ 

m

e

a

ning

​​ 

to

​​ 

the

​​ 

sen

t

ence

​​ 

above.

 

  • He​​ doesn’t​​ like​​ it​​ when​​ people​​ tell​​ him​​ what​​ to​​ do.

 

  • He​​ often​​ needs​​ the​​ help​​ of​​ other​​ people​​ in​​ his​​ work.

 

  • He​​ doesn’t​​ accept​​ help​​ from​​ people​​ he​​ dislikes.

 

  • He​​ likes​​ people​​ to​​ think​​ all​​ good​​ ideas​​ are​​ his​​ own.

 

 • I​​ would​​ rather​​ have​​ an​​ egg​​ for​​ breakfast.

 

  • I​​ would​​ eat​​ an​​ egg​​ for​​ my​​ breakfast.

 

  • I​​ don’t​​ want​​ an​​ egg​​ for​​ breakfast.

 

  • I​​ prefer​​ to​​ have​​ an​​ egg​​ for​​ breakfast

 

  • I’ll​​ have​​ an​​ egg​​ if​​ there,​​ is​​ nothing​​ else​​ for​​ my​​ breakfast.

 

 • It​​ would​​ have​​ been​​ a​​ perfect​​ paper​​ except​​ for​​ some​​ mistakes.

 

  • It​​ was​​ a​​ perfect​​ paper

 

  • The​​ word​​ was​​ spelt​​ perfectly.

 

  • The​​ paper​​ had​​ some​​ mistakes

 

  • The​​ teacher​​ did​​ not​​ accept​​ the​​ paper

 

 • It’s​​ waste​​ of​​ time​​ to​​ try​​ to​​ explain​​ anything​​ to​​ Tony.

 

  • Tony​​ should​​ be​​ given​​ explanation.

 

  • It’s​​ not​​ worth​​ trying​​ to​​ explain​​ anything​​ to​​ Tony.

 

  • To​​ save​​ time,​​ explain​​ it​​ to​​ Tony.

 

  • It’s​​ well​​ worth​​ trying​​ to​​ explain​​ things​​ to​​ Tony.

 

 • The​​ workers​​ are​​ threatening​​ to​​ go​​ on​​ strike​​ unless​​ the​​ company​​ raises​​ the​​ hourly​​ wage.

 

  • If​​ their​​ wages​​ are​​ not​​ increased,​​ the​​ workers​​ plan​​ to​​ strike.

 

  • The​​ company​​ raised​​ the​​ workers’​​ wages​​ to​​ avoid​​ a​​ strike.

 

  • The​​ company​​ demands​​ that​​ the​​ workers​​ strike.

 

  • The​​ company​​ threatened​​ to​​ pay​​ the​​ workers​​ less.

 

 • I/​​ had/​​ An/​​ clean/​​ bedroom/​​ before/​​ let/​​ her/​​ go​​ out/​​ play//

 

  • I​​ had​​ An​​ clean​​ up​​ her​​ bedroom​​ before​​ I​​ let​​ her​​ going​​ out​​ to​​ play.

 

  • I​​ had​​ An​​ cleaned​​ her​​ bedroom​​ before​​ letting​​ her​​ go​​ out​​ for​​ playing.

 

  • I​​ had​​ An​​ clean​​ up​​ her​​ bedroom​​ before​​ I​​ let​​ her​​ go​​ out​​ to​​ play.

 

 

 

 

 

 

 

 

nature​​ (and​​ control​​ nature)

 

 • It​​ was​​ a​​ period​​ of​​ her​​ life​​ when​​ she​​ made​​ some​​ lifelong​​ friendship.​​ (friendships)

 

A B C D

 

 • Simon​​ finds​​ it​​ hard​​ for​​ making​​ friends​​ with​​ other​​ children.​​ (to​​ make​​ friends)

 

A B C D

 

 • Not​​ longer​​ are​​ contributions​​ to​​ the​​ advancement​​ of​​ industry​​ made​​ primarily​​ by

 

A B C D

 

individuals.​​ (no​​ longer)


Unit 1: Friendship – Tiếng Anh 11 – Cô Vũ Thanh Hoa (DỄ HIỂU NHẤT)


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button