Giáo Dục

Tính chất hóa học của nhôm là gì? nhôm có tính lưỡng tính không?

Nhôm có phải là kim loại lưỡng tính không? tính chất hóa học của nhôm và tính chất vật lý của nhôm thể hiện như thế nào? Tính lưỡng tính của các hợp chất của nhôm được thể hiện ra sao trong các phản ứng hóa học? 

Nhôm Có Phải Là Kim Loại Lưỡng Tính Không?

Nhôm Có Phải Là Kim Loại Lưỡng Tính Không?

Chất Lưỡng Tính Là Gì? Nhôm Có Phải Kim Loại Lưỡng Tính Không?

Chất lưỡng tính là chất vừa có khả năng tác dụng với dung dịch axit, vừa có khả năng tác dụng với bazo. Ví dụ:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O
Zn(OH)2 + 2HNO3 → Zn(NO3)2 + H2O
Zn(OH)2 + 2KOH → K2ZnO2 + 2 H2O

Tính chất hóa học của nhôm và hợp chất của nó có vài điểm đặc biệt. Hợp chất của nhôm Al2O3, Zn(OH)2,…đều là các chất có tính lưỡng tính. Nói rằng chất có tính lưỡng tính tác dụng được với axit và bazơ. Vậy nói ngược lại, chất tác dụng với axit và bazơ là chất có tính lưỡng tính có đúng không? Điều ngược lại này là không đúng. Chất có tính lưỡng tính khi tác dụng với axit hoặc bazơ gây ra phản ứng trung hòa. Nhưng nhiều loại hợp chất khi tác dụng với axit hoặc bazơ không gây ra phản ứng trung hòa. Ví dụ như:

CuCl2 + H2SO4 → CuSO4 + 2HCl
CuCl2 + 2NaOH →2NaCl + Cu(OH)2

Như vậy, nhôm tan được trong dung dịch axit và dung dịch bazo. Tính chất hóa học của nhôm như vậy thì nhôm có thể hiện tính lưỡng tính không? Như đã nó ở trên, chất có tính lưỡng tính có thể tác dụng được với dung dịch axit và bazo. Nhưng chất tác dụng được với dung dịch axit và bazo chưa chắc là chất có tính lưỡng tính. Nhôm chỉ có một tính duy nhất là tính kim loại. Theo đó, nhôm không mang tính lưỡng tính.

Các Loại Chất Lưỡng Tính

Nhôm có phải là kim loại lưỡng tính không

➤ A. Vô Cơ

 1. Ion (→Các muối axit của axit yếu): HCO3 -, HSO3 -, HS – , HPO4 2- , H2PO3 -,…
 2. Muối của Axir yếu và Bazơ yếu: (NH4)2CO3, (NH4)2SO3
 3. Oxit: Al2O3, ZnO, Cr2O3, PbO, ZnO…
 4. Hidroxit: Al(OH)3, Zn(OH)2, Cr(OH)3, Pb(OH)2, Zn(OH)2, Be(OH)2, Cu(OH)2, Sn(OH)2, Sn(OH)4,…
  Riêng •Cu(OH)2 phải tác dụng kiềm đặc C% > 40%
  •Cr(OH)3 phải tác dụng với dung dịch kiềm còn YẾU không tham gia vào đây.
 5. Kim loại (vừa tác dụng với HCl và NaOH) : Al, Zn, Be, Sn…(kiềm đặc). Không có khái niệm “Kim loại lưỡng tính”. Ở đây ta chỉ xét kim loại vừa tác dụng với dung dịch axit và kiềm.
  +Các kim loại kiềm: Li, Na, K, Rb, Cs và kiềm thổ: Ca, Ba.

➤ B. Hữu cơ

 1. Amino axit (H2N)xR(COOH)y:tất cả các loại aminoaxit đều là chất lưỡng tính:NH2CH2COOH, CH3-CH(NH2)-COOH, HO-C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH
 2. Dạng: HOOC-R-COONa (thay Na = Ca, Ba, K … tương tự): HOOC-CH2-COONa, HOOC-(CH2)4-COONa…
 3. Dạng R-COONH4: muối amoni
  R-COONH4+ HCl → R-COOH + NH4Cl
 4. R-COONH4+ NaOH → R-COONa + NH3 + H2O
 5. Dạng R-COONH3-R’: CH3-COONH3-CH3

Tính Chất Hóa Học Của Nhôm Kim Loại

Nhôm là kim loại có tính khử mạnh. Nó dễ bị oxi hóa thành ion Al3+. Ta có: Al → Al3+ +3e. Vậy nhôm có thể phản ứng với chất nào?

Tính Chất Hóa Học Của Nhôm Kim Loại

Tính Chất Hóa Học Của Nhôm – Phản Ứng Hóa Học Của Nhôm Với Axit

Nhôm có thể tan trong dung dịch nào? Liệu tất cả các dung dịch axit đều hòa tan được kim loại này?

a) Với H+ (HCl, H2SO4 loãng…)

Al phản ứng dễ dàng → muối + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

b) Tác dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh: HNO3 loãng hoặc đặc, H2SO4 đậm đặc

Nhôm tác dụng với HNO3

M + HNO3 → M(NO3)n + {NO2, NO, N2O, N2, NH4NO3} + H2O

Ví dụ: 

Al + 6HNO3 đặc, nóng → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Al + 4HNO3 loãng → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Nhôm tác dụng với H2SO4 đặc, nóng

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

* Lưu ý: Al thụ động với H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội. Vì vậy có thể dùng bình nhôm để chứa hay chuyên chở axit HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

Tính Chất Hóa Học Của Nhôm – Phản Ứng Hóa Học Của Nhôm Với Dung Dịch Bazo

Al tham gia phản ứng dễ dàng với các dung dịch kiềm:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2

Cơ chế phản ứng (thứ tự xảy ra phản ứng):

Trước tiên, Al tham gia phản ứng với nước:

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2

Al(OH)3 sinh ra là hiđroxit lưỡng tính tan được trong dung dịch kiềm:

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H­2O

* Lưu ý:

Nếu cho hỗn hợp Na, K, Ba, Ca và Al (hoặc Zn) vào nước dư, xảy ra các phản ứng:

2M  + 2H2O → 2MOH + H2

MOH + H2O + Al → MAlO2 + 3/2H2

Tính Chất Hóa Học Của Nhôm – Phản Ứng Với Phi Kim

a) Tác dụng với oxi

Bột Al cháy trong không khí khi được đun nóng cho ngọn lửa màu sáng chói.

2Al + 3O2 → Al2O3

* Lưu ý:

 • Al chỉ phản ứng với oxi trên bề mặt. Vì tạo ra lớp màng oxit bao phủ bề mặt, bảo vệ và ngăn cản Al tham gia phản ứng tiếp).
 • Muốn phản ứng xảy ra hoàn toàn thì phải loại bỏ lớp oxit bao phủ trên bề mặt Al. Người ta thường làm bằng cách tạo hỗn hợp Al – Hg hoặc dùng Al bột đun nóng.

b) Với các phi kim khác

Nhôm phản ứng được với các phi kim khác → muối.

Al tự bốc cháy khi tiếp xúc với các halogen:

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Khi đun nóng, Al tác dụng với bột S:

2Al + 3S → Al2S3

Tính Chất Hóa Học Của Nhôm – Phản Ứng Nhiệt Nhôm (Điều Chế Một Số Kim Loại)

Tính Chất Hóa Học Của Nhôm - Phản Ứng Nhiệt Nhôm (Điều Chế Một Số Kim Loại)

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng hóa học tỏa nhiệt, trong đó, nhôm đóng vai trò là chất khử ở nhiệt độ cao. Vậy nhôm có thể khử những oxit nào ở nhiệt độ cao?

Al khử được oxit của các kim loại đứng sau nhôm ở nhiệt độ cao

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

2Al + 3CuO → Al2O3 + 3Cu

Tính Chất Hóa Học Của Nhôm – Nhôm Tác Dụng Với Nước

Al không phản ứng với nước vì được lớp oxit mỏng, bền và đặc khít bảo vệ. Nếu phá bỏ lớp oxit bao phủ bề mặt, Al phản ứng trực tiếp với nước.

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2

Al(OH)3 là chất kết tủa dạng keo màu trắng khi sinh ra sẽ bao kín bề mặt của Al kim loại. Ngăn cách không cho Al tiếp xúc với nước để phản ứng tiếp nữa. Do vậy, phản ứng này chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết.

Tính Chất Hóa Học Của Nhôm – Tác Dụng Với Dung Dịch Muối

Al đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của chúng:

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Phản ứng với muối nitrat trong môi trường kiềm:

8Al + 3NaNO3 + 5NaOH + 2H2O → 8NaAlO2 + 3NH3

Phản ứng với muối nitrat trong môi trường axit (giống phản ứng với HNO3):

Al + 4H+ + NO3– → Al3+ + NO + 2H2O

Hoạt Động Thu Mua Phế Liệu Nhôm

Nhôm hiện được ứng dụng rất nhiều trong ngành sản xuất và tiêu dùng. Những ứng dụng của nhôm và hợp kim nhôm khiến lượng nhôm khai thác hiện nay ngày càng nhiều. Do đó,trữ lượng nhôm trong tự nhiên đang dần cạn kiệt. Giải pháp tái chế, tái sử dụng nhôm phục vụ trong cách ngành nghề hiện đang là giải pháp được xã hội khuyến khích thực hiện. Để quý khách hàng dễ dàng theo dõi giá cả thu mua phế liệu nhôm, Phế Liệu 247 mang đến bảng giá nhôm phế liệuQuý khách hàng có thắc mắc hay cần tư vấn, vui lòng liên hệ đến số 1900 6891 để được hỗ trợ tư vấn. 

About Manager

Đứng ở vị thế là một cơ sở thu mua phế liệu hàng đầu, CÔNG TY CỔ PHẦN 247G VIỆT NAM trong quá trình hoạt động suốt một thập kỷ qua đã thực hiện thu mua, xử lý và tái chế phế liệu thân thiện với môi trường. Các sản phẩm bao gồm các phế liệu gia dụng, phế liệu công nghiệp hay phá dỡ các công trình, chúng tôi đều có thể xử lý an toàn, sạch sẽ theo đúng quy trình và tuân theo đúng luật pháp.
Với các đầu dịch vụ thu mua phế liệu uy tín trải dài trên khắp các tỉnh thành đất nước, Phế liệu 247 luôn mong muốn lại giá trị, lợi nhuận cho khách hàng của mình theo nhiều cách khác nhau từ các sản phẩm đã cũ…
Phế liệu 247 – lựa chọn hàng đầu cho các nhà cung cấp phế liệu. Sứ mệnh của chúng tôi là phải luôn nỗ lực để đạt được các tiêu chuẩn cao nhất về dịch vụ, tính toàn vẹn, hiệu quả chi phí và mối quan tâm đối với môi trường để xây dựng mối quan hệ trọn đời với các nhà cung cấp và quý khách hàng.


Nhôm – Bài 18 – Hóa học 9 – Cô Phạm Huyền (HAY NHẤT)


? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
?Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Hóa học 9 Bài 18 Nhôm
Bài giảng này cô sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức về định nghĩa, các tính chất,… kiến thức trọng tâm bài Nhôm. Khái quát về sự phân loại oxit trong chương trình Hóa học 9. Qua đó, các em có nền tảng kiến thức tốt để giải nhanh các dạng bài tập liên quan. Video này, cô cũng sẽ giải tất cả các bài tập của bài học này trong sách. Chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé !
Còn rất nhiều bài giảng hay khác, xem ngay tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
vietjack, hoa9, bai18
▶ Danh sách các bài học môn Hóa học 9 Cô Phạm Huyền:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7Xrg5NeAo8cijMLy2ef_GAv
▶ Danh sách các bài học môn Toán học 9 Cô Nguyễn Thu Hà:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7VJEQ25gKtpc3EOjfxDYDyT
▶ Danh sách các bài học môn Toán học 9 Thầy Đinh Trường Giang:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7VbfDLA58MmDyT5sMWq_1Wk
▶ Danh sách các bài học môn Địa lý 9 Cô Nguyễn Thị Hằng:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7W8ZMc78d9uhaxz9fWuJww_
▶ Danh sách các bài học môn Sinh học 9 Cô Đỗ Chuyên:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7WEwIKc548fCxYWIhQhoTXy
▶ Danh sách các bài học môn Tiếng anh 9 Cô Phạm Thị Hồng Linh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7Vy5uT6ZlHtfhsb7FSx7JIi
▶ Danh sách các bài học môn Vật lý 9 Cô Lê Minh Phương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7W6wjXWKbhViVzp8KYYaOOh
▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 9 Cô Nguyễn Dung:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7XQbH4Y7y2oKitxPLdumJsG
▶ Danh sách các bài học môn Toán học 9 Cô Phạm Thị Huệ Chi:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7XCAc50Mt24i3iKwfyHSOW2
▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 9 Cô Nguyễn Ngọc Anh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7VK57bTSU8DHSoJkdtQfE
▶ Danh sách các bài học môn Toán học 9 Cô Vương Thị Hạnh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7VJmCOho_xbeGJth0COVhyD

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Xem thêm :  Cách đọc giờ trong tiếng anh đơn giản, thông dụng nhất

Related Articles

Back to top button