Giáo Dục

Tính chất hóa học của oxit – khái quát về sự phân loại oxit lớp 9

Ngày đăng: 01/02/2021, 16:22

Câu 90: (Mức 1)Chất phản ứng được với dung dịch HCl tạo ra một chất khí có mùi hắc, nặng hơn không khí và làm đục nước vôi trong:.. Chất khí cháy được trong không khí B.[r] (1)Bài TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA OXIT – KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT Câu 1: (Mức 1)Oxit là: A Hỗn hợp nguyên tố oxi với nguyên tố hoá học khác B Hợp chất nguyên tố phi kim với nguyên tố hoá học khác C Hợp chất oxi với nguyên tố hoá học khác. D Hợp chất nguyên tố kim loại với nguyên tố hoá học khác Câu 2: (Mức 1)Oxit axit là: A Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối nước B Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối nước C Những oxit không tác dụng với dung dịch bazơ dung dịch axit D Những oxit tác dụng với muối Câu 3: (Mức 1)Oxit Bazơ là: A Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối nước B Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối nước C Những oxit không tác dụng với dung dịch bazơ dung dịch axit D Những oxit tác dụng với muối Câu 4: (Mức 1)Oxit lưỡng tính là: A Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối nước B Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối nước C Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối nước D Những oxit tác dụng với muối Câu 5: (Mức 1) Oxit trung tính là: A Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối nước B Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối nước C Những oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước D Những oxit tác dụng với muối Câu 6: (Mức 1)Chất tác dụng với nước tạo dung dịch bazơ là: A CO2, B Na2O C SO2, D P2O5 Câu 7: (Mức 1) (2)A K2O B CuO C P2O5 D CaO Câu 8: (Mức 1)Chất tác dụng với nước tạo dung dịch bazơ là: A K2O B CuO C CO D SO2 Câu 9: ( Mức 1)Chất tác dụng với nước tạo dung dịch axit là: A CaO, B BaO, C Na2O D SO3 Câu 10: (Mức 1) Chất khí sau nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính ? A CO2 B O2 C N2 D H2 Câu 11: ( Mức 1)Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với: A Nước, sản phẩm bazơ B Axit, sản phẩm bazơ C Nước, sản phẩm axit D Bazơ, sản phẩm axit Câu 12: (Mức 1)Đồng (II) oxit (CuO) tác dụng với: A Nước, sản phẩm axit B Bazơ, sản phẩm muối nước C Nước, sản phẩm bazơ D Axit, sản phẩm muối nước Câu 13: (Mức 2)Sắt (III) oxit (Fe2O3) tác dụng với: A Nước, sản phẩm axit B Axit, sản phẩm muối nước C Nước, sản phẩm bazơ D Bazơ, sản phẩm muối nước Câu 14: (Mức 1)Cơng thức hố học sắt oxit, biết Fe(III) là: A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO D Fe3O2 Câu 15: (Mức 2)Dãy chất sau gồm oxit: A MgO, Ba(OH)2, CaSO4, HCl B MgO, CaO, CuO, FeO C SO2, CO2, NaOH, CaSO4 D CaO, Ba(OH)2, MgSO4, BaO Câu 16: (Mức 2) 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: A 0,02mol HCl B 0,1mol HCl C 0,05mol HCl D 0,01mol HCl Câu 17: (Mức 2)0,5mol CuO tác dụng vừa đủ với: A 0,5mol H2SO4 B 0,25mol HCl C 0,5mol HCl D 0,1mol H2SO4 Câu 18: (Mức 2) Dãy chất gồm oxit axit là: A CO2, SO2, NO, P2O5 B CO2, SO3, Na2O, NO2 C SO2, P2O5, CO2, SO3 D H2O, CO, NO, Al2O3 Câu 19: (Mức 2)Dãy chất gồm oxit bazơ: (3)Câu 20: (Mức 2)Dãy chất sau oxit lưỡng tính: A Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3 B Al2O3, MgO, PbO, SnO2 C CaO, ZnO, Na2O, Cr2O3 D PbO2, Al2O3, K2O, SnO2 Câu 21: (Mức 2)Dãy oxit tác dụng với nước tạo dung dịch kiềm: A CuO, CaO, K2O, Na2O B CaO, Na2O,K2O, BaO C Na2O, BaO, CuO, MnO D MgO, Fe2O3, ZnO, PbO Câu 22: (Mức 2)Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl): A CuO, Fe2O3, CO2, FeO B Fe2O3, CuO, MnO, Al2O3 C CaO, CO, N2O5, ZnO D SO2, MgO, CO2, Ag2O Câu 23: (Mức 2)Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH: A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2 B CaO, CuO, CO, N2O5 C CO2, SO2, P2O5, SO3 D SO2, MgO, CuO, Ag2O Câu 24: (Mức 2)Dãy oxit vừa tác dụng nước, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là: A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2 B CaO, CuO, CO, N2O5 C SO2, MgO, CuO, Ag2O D CO2, SO2, P2O5, SO3 Câu 25: (Mức 2)Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là: A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2 B CaO, CuO, CO, N2O5 C CaO, Na2O, K2O, BaO D SO2, MgO, CuO, Ag2O Câu 26: (Mức 2)Dãy oxit vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với kiềm là: A Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3 B Al2O3, MgO, PbO, SnO2 C CaO, FeO, Na2O, Cr2O3 D CuO, Al2O3, K2O, SnO2 Câu 27: (Mức 2)Hai oxit tác dụng với tạo thành muối là: A CO2 BaO B K2O NO C Fe2O3 SO3 D MgO CO Câu 28: (Mức 2)Một oxit photpho có thành phần phần trăm P 43,66% Biết phân tử khối oxit 142đvC Cơng thức hố học oxit là: A P2O3 B P2O5 C PO2 D P2O4 Câu 29: (Mức 2)Một oxit tạo nguyên tố sắt oxi, tỉ lệ khối lượng sắt oxi 7/3 Cơng thức hố học oxit sắt là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FeO2 Câu 30: (Mức 3)Khử hoàn toàn 0,58 quặng sắt chứa 90 % Fe3O4 khí hiđro Khối lượng sắt thu là: (4)Câu 31: (Mức 2)Có thể tinh chế CO khỏi hỗn hợp (CO + CO2) cách: A Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư B Dẫn hỗn hợp qua dung dịch PbCl2 dư C Dẫn hỗn hợp qua NH3 D Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Cu(NO3)2 Câu 32: (Mức 2)Có oxit màu trắng: MgO, Al2O3, Na2O Có thể nhận biết chất thuốc thử sau: A Chỉ dùng q tím B Chỉ dùng axit C Chỉ dùng phenolphtalein D Dùng nước Câu 33: (Mức 3)Thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm 20 g CuO 111,5g PbO là: A 11,2 lít B 16,8 lít C 5,6 lít D 8,4 lít Câu 34: (Mức 3)Cho 7,2 gam loại oxit sắt tác dụng hoàn toàn với khí hiđro cho 5,6 gam sắt Cơng thức oxit sắt là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FeO2 Câu 35: ( Mức 3)Hấp thụ hồn tồn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch nước vơi trong có chứa 0,075 mol Ca(OH)2 Muối thu sau phản ứng là: A CaCO3 B Ca(HCO3)2 C CaCO3 Ca(HCO3)2 D CaCO3 CaHCO3 Câu 36: ( Mức )Cơng thức hố học oxit có thành phần % khối lượng S 40%: A SO2 B SO3 C SO D S2O4 Câu 37: (Mức 3)Hoà tan 2,4 g oxit kim loại hoá trị II cần dùng 30g dd HCl 7,3% Công thức oxit kim loại là: A CaO B CuO C FeO D ZnO Câu 38: (Mức 3)Để tách riêng Fe2O3 khỏi hỗn hợp BaO Fe2O3 ta dùng: A Nước B.Giấy quì tím C Dung dịch HCl D dung dịch NaOH Câu 39: (Mức 3)Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít khí CO2 (đktc) dung dịch chứa 20 g NaOH Muối tạo thành là: A Na2CO3 B NaHCO3 C Hỗn hợp Na2CO3 NaHCO3 D Na(HCO3)2 Câu 40: (Mức 3)Hoà tan 6,2 g natri oxit vào 193,8 g nước dung dịch A Nồng độ phần trăm dung dịch A là: A 4% B 6% C 4,5% D 10% Đáp án: A Câu 41: (Mức 3)Hoà tan 23,5 g kali oxit vào nước 0,5 lít dung dịch A Nồng độ mol dung dịch A là: (5)Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG Câu 42 (mức 2) :Oxit tác dụng với nước tạo dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là: A CO2 B P2O5 C Na2O D MgO Câu 43 (mức 1) : Oxit tác dụng với nước tạo dung dịch axit sunfuric là: A CO2 B SO3 C SO2 D K2O Câu 44 (mức 1):Oxit dùng làm chất hút ẩm ( chất làm khơ ) phịng thí nghiệm là: A CuO B ZnO C PbO D CaO Câu 45 (mức 2):Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2 , CO , SO2 lội qua dung dịch nước vôi trong (dư), khí : A CO B CO2 C SO2 D CO2 SO Câu 46 (mức 1):Sản phẩm phản ứng phân hủy canxicacbonat nhiệt : A CaO CO B CaO CO2 C CaO SO2 D CaO P2O5 Câu 47(mức 3):Hòa tan hết 12,4 gam Natrioxit vào nước thu 500ml dung dịch A Nồng độ mol dung dịch A : A 0,8M B 0,6M C 0,4M D 0,2M Câu 48(mức 2) :Để nhận biết lọ nhãn đựng CaO MgO ta dùng: A HCl B NaOH C HNO3 D Quỳ tím ẩm Câu 49 (mức 2):Chất có phần trăm khối lượng oxi lớn ? A CuO B SO2 C SO3 D Al2O3 Câu 50 (mức 3):Hòa tan hết 5,6 gam CaO vào dung dịch HCl 14,6% Khối lượng dung dịch HCl dùng : A 50 gam B 40 gam C 60 gam D 73 gam Câu 51 (mức 1):Cặp chất tác dụng với tạo khí lưu huỳnh đioxit là: A CaCO3 HCl B Na2SO3 H2SO4 C CuCl2 KOH D K2CO3 HNO3 Câu 52 (mức 3):Oxit nguyên tố hóa trị (II) chứa 28,57% oxi khối lượng Nguyên tố là: A Ca B Mg C Fe D Cu Câu 53 (mức 3): Hòa tan 2,4 gam oxit kim loại hóa trị II vào 21,9 gam dung dịch HCl 10% vừa đủ Oxit là: (6)Câu 54 (mức 2) :Để loại bỏ khí CO2 có lẫn hỗn hợp (O2 , CO2) , người ta cho hỗn hợp qua dung dịch chứa: A HCl B Ca(OH)2 C Na2SO4 D NaCl Câu 55 (mức 2)Oxit sau tác dụng với nước tạo dung dịch có pH > ? A CO2 B SO2 C CaO D P2O5 Câu 56 (mức 3):Để thu 5,6 vôi sống với hiệu suất phản ứng đạt 95% lượng CaCO3 cần dùng : A 9,5 B 10,5 C 10 D 9,0 Câu 57 (mức 1) :Khí sau Khơng trì sống cháy ? A CO B O2 C N2 D CO2 Câu 58 (mức 2):Để nhận biết khí khơng màu : SO2 , O2 , H2 đựng lọ nhãn ta dùng: A Giấy quỳ tím ẩm B Giấy quỳ tím ẩm dùng que đóm cháy dở cịn tàn đỏ C Than hồng que đóm D Dẫn khí vào nước vơi Câu 59 (mức 1) :Chất sau góp phần nhiều vào hình thành mưa axit ? A CO2 B SO2 C N2 D O3 Câu 60 (mức 3):Cho 20 gam hỗn hợp X gồm CuO Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,2 lít dung dịch HCl có nồng độ 3,5M Thành phần phần trăm theo khối lượng CuO Fe2O3 hỗn hợp X : A 25% 75% B 20% 80% C 22% 78% D 30% 70% Câu 61 (mức 3) :Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư Khối lượng chất kết tủa thu : A 19,7 g B 19,5 g C 19,3 g D 19 g Câu 62 (mức 2) :Khí có tỉ khối hiđro 32 là: A N2O B SO2 C SO3 D CO2 Câu 63 (mức 3):Hòa tan 12,6 gam natrisunfit vào dung dịch axit clohidric dư Thể tích khí SO2 thu đktc là: A 2,24 lít B 3,36 lit C 1,12 lít D 4,48 lít Câu 64 (mức 2):Để làm khơ khí CO2 cần dẫn khí qua : A H2SO4 đặc B NaOH rắn C CaO D KOH rắn Câu 65 (mức 3) :Nếu hàm lượng sắt 70% chất số chất sau A Fe2O3 B FeO C Fe3O4 D FeS Câu 66 (mức 3):Khử 16 gam Fe2O3 CO dư , sản phẩm khí thu cho vào (7) A 10 g B 20 g C 30 g D 40 g Câu 67 (mức 3):Hòa tan hết 11,7g hỗn hợp gồm CaO CaCO3 vào 100 ml dung dịch HCl 3M Khối lượng muối thu : A 16,65 g B 15,56 g C 166,5 g D 155,6g Câu 68 (mức 2):Chất khí nặng gấp 2,2069 lần khơng khí là: A CO2 B SO2 C SO3 D NO Câu 69 (mức 1):Trong thở, Chất khí làm đục nước vôi là: A SO2 B CO2 C NO2 D SO3 Câu 70 (mức 1): Chất có khơng khí góp phần gây nên tượng vơi sống hóa đá : A NO B NO2 C CO2 D CO Câu 71 (mức 2):Dãy chất tác dụng với lưu huỳnh đioxit là: A Na2O,CO2, NaOH,Ca(OH)2 B CaO,K2O,KOH,Ca(OH)2 C HCl,Na2O,Fe2O3 ,Fe(OH)3 D Na2O,CuO,SO3 ,CO2 Câu 72 (mức 2):Chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là: A MgO B CaO C SO2 D K2O Câu 73 (mức 2):Dãy chất tác dụng đuợc với nước tạo dung dịch bazơ là: A MgO,K2O,CuO,Na2O B CaO,Fe2O3 ,K2O,BaO C CaO,K2O,BaO,Na2O D Li2O,K2O,CuO,Na2O Câu 74 (mức 2): Dung dịch tạo thành từ lưu huỳnh đioxit với nước có : A pH = B pH > C pH< D pH = Câu 75 (mức 2) :Cho oxit : Na2O , CO , CaO , P2O5 , SO2 Có cặp chất tác dụng với ? A B C D Câu 76 (mức 1) :Vơi sống có cơng thức hóa học : A Ca B Ca(OH)2 C CaCO3 D CaO Câu 77 (mức 1): Cặp chất tác dụng với tạo muối natrisunfit là: A NaOH CO2 B Na2O SO3 C NaOH SO3 D NaOH SO2 Câu 78 (mức 3): Oxit có phần trăm khối lượng nguyên tố kim loại gấp 2,5 lần phần trăm khối lượng nguyên tố oxi là: (8)BÀI 3: TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA AXIT Câu 79: (Mức 1)Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là: A.Fe, Cu,Mg B Zn, Fe, Cu C Zn, Fe, Al D Fe, Zn, Ag Câu 80:( Mức 1)Nhóm chất tác dụng với nước với dung dịch HCl là: A Na2O, SO3 , CO2 B K2O, P2O5, CaO C BaO, SO3, P2O5 D CaO, BaO, Na2O. Câu 81: ( Mức 1)Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối nước là: A CO2, SO2, CuO B SO2, Na2O, CaO C CuO, Na2O, CaO D CaO, SO2, CuO Câu 82: (Mức 2)Dãy oxit tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là: A MgO, Fe2O3, SO2, CuO B Fe2O3, MgO, P2O5, K2O C MgO, Fe2O3, CuO, K2O D MgO, Fe2O3, SO2, P2O5 Câu 83: ( Mức 1) Dãy chất khơng tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng là: A Zn, ZnO, Zn(OH)2 B Cu, CuO, Cu(OH)2 C Na2O, NaOH, Na2CO3 D MgO, MgCO3, Mg(OH)2 Câu 84: ( Mức 1)Dãy chất không tác dụng với dung dịch HCl là: A Al, Fe, Pb B Al2O3, Fe2O3, Na2O C Al(OH)3, Fe(OH)3, Cu(OH)2 D BaCl2, Na2SO4, CuSO4 Câu 85: (Mức 1)Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí nhẹ khơng khí là: A Mg B CaCO3 C MgCO3 D Na2SO3 Câu 86: (Mức 1) CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo thành: A Dung dịch không màu B Dung dịch có màu lục nhạt C Dung dịch có màu xanh lam D Dung dịch có màu vàng nâu Câu 87: (Mức 1) Cặp chất tác dụng với tạo thành muối nước: A Magie dung dịch axit sunfuric B Magie oxit dung dịch axit sunfuric C Magie nitrat natri hidroxit D.Magie clorua natri clorua Câu 88: (Mức 1)Cặp chất tác dụng với tạo thành sản phẩm có chất khí: (9)Câu 89: ( Mức 1)Kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric sinh ra: A Dung dịch có màu xanh lam chất khí màu nâu B Dung dịch khơng màu chất khí có mùi hắc C Dung dịch có màu vàng nâu chất khí khơng màu D Dung dịch khơng màu chất khí cháy khơng khí Câu 90: (Mức 1)Chất phản ứng với dung dịch HCl tạo chất khí có mùi hắc, nặng khơng khí làm đục nước vơi trong: A Zn B Na2SO3 C FeS D Na2CO3 Câu 91: (Mức 1)Nhóm chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh chất kết tủa màu trắng: A ZnO, BaCl2 B CuO, BaCl2 C BaCl2, Ba(NO3)2 D Ba(OH)2, ZnO Câu 92: ( Mức 1)MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra: A Chất khí cháy khơng khí B Chất khí làm đục nước vơi C Chất khí trì cháy sống D Chất khí khơng tan nước Câu 93: ( Mức 1)Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng tạo thành dung dịch có màu xanh lam: A CuO, MgCO3 B Cu, CuO C Cu(NO3)2, D CuO, Cu(OH)2 Câu 94: (Mức 1)Dùng q tím để phân biệt cặp chất sau đây: A Dung dịch HCl dung dịch KOH B Dung dịch HCl dung dịch H2SO4 C Dung dịch Na2SO4 dung dịch NaCl D Dung dịch NaOH dung dịch KOH Câu 95: (Mức 2)Để phân biệt dung dịch HCl H2SO4 loãng Ta dùng kim loại: A Mg B Ba C Cu D Zn Câu 96: Nhóm chất tác dụng với dung dịch HCl với dung dịch H2SO4 loãng là: A CuO, BaCl2, ZnO B CuO, Zn, ZnO C CuO, BaCl2, Zn D BaCl2, Zn, ZnO Câu 97: (Mức 2)Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí: A BaO, Fe, CaCO B Al, MgO, KOH C Na2SO3, CaCO3, Zn D Zn, Fe2O3, Na2SO3 Câu 98: (Mức 3)Có ống nghiệm đựng dung dịch: Ba(NO3)2, KOH, HCl, (NH4) 2CO3 Dùng thêm hóa chất sau để nhận biết chúng ? (10)Câu 99: Giấy qùi tím chuyển sang màu đỏ nhúng vào dung dịch tạo thành từ: A 0,5 mol H2SO4 1,5 mol NaOH B mol HCl mol KOH C 1,5 mol Ca(OH)2 1,5 mol HCl D mol H2SO4 1,7 mol NaOH Câu 100: (Mức 2) Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch : HCl, HNO3, H2SO4 đựng lọ khác nhau nhãn Các thuốc thử dùng để nhận biết chúng là: A Dung dịch AgNO3 giấy q tím B Dung dịch BaCl2 dung dịch AgNO3 C Dùng q tím dung dịch NaOH D DD BaCl2 DD phenolphtalein Câu 101: Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl dung dịch H2SO4 là: A K2SO4 B Ba(OH)2 C NaCl D NaNO3 Câu 102: (Mức 2)Có lọ nhãn đựng riêng biệt dung dịch chất: HCl, Na2SO4, NaOH Chỉ dùng hóa chất sau để phân biệt chúng ? A Dung dịch BaCl2 B Quỳ tím C DD Ba(OH)2 D Zn Câu 103: (Mức 2)Kim loại X tác dụng với HCl sinh khí hiđro Dẫn khí hiđro qua oxit kim loại Y đun nóng thu kim loại Y Hai kim loại X Y là: A Cu , Ca B Pb , Cu C Pb , Ca D Ag , Cu Câu 104: (Mức 2)Khi cho từ từ dung dịch NaOH dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl phenolphtalein Hiện tượng quan sát ống nghiệm là: A Màu đỏ dần B Không có thay đổi màu C Màu đỏ từ từ xuất D Màu xanh từ từ xuất Câu 105: (Mức 2)Cho mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH Thêm từ từ dung dịch HCl vào dư ta thấy màu giấy q: A Màu đỏ khơng thay đổi B Màu đỏ chuyển dần sang xanh C Màu xanh không thay đổi D Màu xanh chuyển dần sang đỏ Câu 106: (Mức 2) Cho 300ml dung dịch HCl 1M vào 300ml dung dịch NaOH 0,5M Nếu cho q tím vào dung dịch sau phản ứng q tím chuyển sang: A Màu xanh B Không đổi màu C Màu đỏ D Màu vàng nhạt Câu 107: ( Mức 2)Khi trộn lẫn dung dịch X chứa mol HCl vào dung dịch Y chứa 1,5 mol NaOH dung dịch Z Dung dịch Z làm q tím chuyển sang: A Màu đỏ B Màu xanh C Không màu D Màu tím Câu 108: (Mức 2) Cho phản ứng: BaCO3 + 2X H2O + Y + CO2 (11) A H2SO4 BaSO4 B HCl BaCl2 C H3PO4 Ba3(PO4)2 D H2SO4 BaCl2 Câu 109: (Mức 2)Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M 200 gam dung dịch NaOH 10% Dung dịch sau phản ứng làm q tím chuyển sang: A Đỏ B Vàng nhạt C Xanh D Không màu Câu 110: ( Mức 2)Dung dịch A có pH < tạo kết tủa tác dụng với dung dịch Bari nitrat Ba(NO3)2 Chất A là: A HCl B Na2SO4 C H2SO4 D Ca(OH)2 Câu 111: (Mức 2)Thuốc thử dùng để nhận biết chất: HNO3, Ba(OH)2, NaCl, NaNO3 đựng riêng biệt lọ nhãn là: A Dùng q tím dung dịch Ba(NO3)2 B Dùng dung dịch phenolphtalein dung dịch AgNO3 C Dùng q tím dung dịch AgNO3 D Dùng dung dịch phenolphtalein dung dịch Ba(NO3)2 Câu 112: (Mức 2)Dùng thuốc thử sau để nhận biết chất chứa ống nghiệm nhãn: HCl, KOH, NaNO3, Na2SO4 A Dùng q tím dung dịch CuSO4 B Dùng dung dịch phenolphtalein dung dịch BaCl2 C Dùng q tím dung dịch BaCl2 D Dùng dung dịch phenolphtalein dung dịch H2SO4 Câu 113: (Mức 2)Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric Thể tích khí Hiđro thu đktc là: A 44,8 lít B 4,48 lít C 2,24 lít D 22,4 lít Câu 114: (Mức 2)Cho 0,1mol kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư Khối lượng muối thu là: A 13,6 g B 1,36 g C 20,4 g D 27,2 g Câu 115: Cho 21 gam MgCO3 tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M Thể tích dung dịch HCl dùng là: 1 2,5 lít B 0,25 lít C.3,5 lít D 1,5 lít Câu 116: Cho 0,2 mol Canxi oxit tác dụng với 500ml dung dịch HCl 1M Khối lượng muối thu là: (12) Câu 117: Hòa tan 16 gam SO3 nước thu 250 ml dung dịch axit Nồng độ mol dung dịch axit thu là: Câu 118:(Mức 3)Khi cho 500ml dung dịch NaOH 1M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 2M tạo thành muối trung hịa Thể tích dung dịch H2SO4 2M là: A 250 ml B 400 ml C 500 ml D 125 ml Câu 119: (Mức 3) Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu 2,24 lít khí (đktc) Thành phần phần trăm theo khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu là: A 61,9% 38,1% B 63% 37% C 61,5% 38,5% D 65% 35% Câu 120: (Mức 3):Hòa tan hết 4,6 gam Na vào H2O dung dịch X Thể tích dung dịch HCl 1M cần để phản ứng hết với dung dịch X là: A 100 ml B 200 ml C 300 ml D 400ml Câu 121: (Mức 3):Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M dung dịch NaOH 20% Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là: A 100 g B 80 g C 90 g D 150 g Câu 122: (Mức 3):Để trung hòa 112 gam dung dịch KOH 25% cần dùng gam dung dịch axit sunfuric 4,9%: A 400 g B 500 g C 420 g D 570 g Câu 123: (Mức 3):Cho 100 ml dung dịch H2SO4 2M tác dụng với 100 ml dung dịch Ba(NO3)2 1M Nồng độ mol dung dịch sau phản ứng là: A H2SO4 1M HNO3 0,5M B BaSO4 0,5M HNO3 1M C HNO3 0,5M Ba(NO3)2 0,5M D H2SO4 0,5M HNO3 1M Câu 124: (Mức 3)Hòa tan vừa hết 20 gam hỗn hợp CuO Fe2O3 200 ml dung dịch HCl 3,5M Khối lượng oxit hỗn hợp là: A g 16 g B 10 g 10 g C g 12 g D 14 g g Câu 125: ( Mức 3) Hoà tan 12,1 g hỗn hợp bột kim loại Zn Fe cần 400ml dung dịch HCl 1M Khối lượng hỗn hợp muối thu sau phản ứng là: A 26,3 g B 40,5 g C 19,2 g D 22,8 g Câu 126:(Mức 3)Cho 100ml dd Ba(OH)2 1M vào 100ml dd H2SO4 0,8M Khối lượng kết tủa thu là: (13) A 33,06% 66,94% B 66,94% 33,06% C 33,47% 66,53% D 66,53% 33,47% Bài MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG Câu 128: (Mức 1) Dung dịch axit clohiđric tác dụng với sắt tạo thành: A Sắt (II) clorua khí hiđrơ B Sắt (III) clorua khí hiđrơ C Sắt (II) Sunfua khí hiđrơ D Sắt (II) clorua nước Câu 129: (Mức 1)Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđrôxit tạo thành dung dịch màu: A Vàng đậm B Đỏ C Xanh lam D Da cam Câu 130: (Mức 1)Oxit tác dụng với axit clohiđric là: A SO2 B CO2 C CuO D CO Câu 131: (Mức 1)Dung dịch muối tác dụng với dung dịch axit clohiđric là: A Zn(NO3)2 B NaNO3 C AgNO3 D Cu(NO3)2 Câu 132: (Mức 1) Muốn pha loãng axit sunfuric đặc ta phải: A Rót nước vào axit đặc B Rót từ từ nước vào axit đặc C Rót nhanh axit đặc vào nước D Rót từ từ axit đặc vào nước Câu 133: (Mức 1)Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh khí: A CO2 B SO2 C SO3 D H2S Câu 134: Khi nhỏ từ từ H2SO4 đậm đặc vào đường chứa cốc tượng quan sát được là: A Sủi bọt khí, đường khơng tan B Màu trắng đường dần, không sủi bọt C Màu đen xuất có bọt khí sinh D Màu đen xuất hiện, khơng có bọt khí sinh Câu 135: (Mức 1) Nhỏ từ từ dung dịch axit clohiđric vào cốc đựng mẩu đá vôi dư axit Hiện tượng sau xảy ? A Sủi bọt khí, đá vôi không tan B Đá vôi tan dần, không sủi bọt khí C Khơng sủi bọt khí, đá vơi khơng tan D Sủi bọt khí, đá vôi tan dần Câu 136: (Mức 1)Để điều chế muối clorua, ta chọn cặp chất sau ? A Na2SO4, KCl B HCl, Na2SO4 C H2SO4, BaCl2 D AgNO3, HCl Câu 137: (Mức 1)Dãy chất thuộc loại axit là: A HCl, H2SO4, Na2S, H2S B Na2SO4, H2SO4, HNO3, H2S (14)Câu 138: (Mức 1)Dãy kim loại tác dụng với dung dịch axit clohiđric: A Al, Cu, Zn, Fe B Al, Fe, Mg, Ag C Al, Fe, Mg, Cu D Al, Fe, Mg, Zn Câu 139: (Mức 1)Để nhận biết dung dịch axit sunfuric dung dịch axit clohiđric ta dùng thuốc thử: A NaNO3 B KCl C MgCl2 D BaCl2 Câu 140: (Mức 1)Để nhận biết gốc sunfat (= SO4) người ta dùng muối sau ? A BaCl2 B NaCl C CaCl2 D MgCl2 Câu 141: (Mức 1)Sắt tác dụng với khí clo nhiệt độ cao tạo thành: A Sắt (II) Clorua B Sắt Clorua C Sắt (III) Clorua D Sắt (II) Clorua sắt (III) Clorua Câu 142: (Mức 1)Hàm lượng cacbon thép chiếm dưới: A 3% B 2% C 4% D 5% Câu 143: (Mức 1)Đinh sắt khơng bị ăn mịn để trong: A Khơng khí khơ, đậy kín B Nước có hồ tan khí ơxi C Dung dịch muối ăn D Dung dịch đồng (II) sunfat Câu 144: (Mức 2) Sơ đồ phản ứng sau dùng để sản xuất axit sunfuric công nghiệp ? A Cu SO2 SO3 H2SO4 B Fe SO2 SO3 H2SO4 C FeO SO2 SO3 H2SO4 D FeS2 SO2 SO3 H2SO4 Câu 145: (Mức 2)Cặp chất tác dụng với dung dịch axit clohiđric: A NaOH, BaCl2 B NaOH, BaCO3 C NaOH, Ba(NO3)2 D NaOH, BaSO4 Câu 146: (Mức 2)Để nhận biết ống nghiệm chứa dung dịch HCl , dung dịch H2SO4 nước ta dùng: A Q tím, dung dịch NaCl B Q tím, dung dịch NaNO3 C Q tím, dung dịch Na2SO4 D Q tím, dung dịch BaCl2 Câu 147: Cho magiê tác dụng với axit sunfuric đặc nóng xãy theo phản ứng sau: Mg + H2SO4 (đặc,nóng) → MgSO4 + SO2 + H2O Tổng hệ số phương trình hố học là: A B C D Câu 148: (Mức 2)Để làm dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất CuCl2 ta dùng: A H2SO4 B HCl C Al D Fe (15)Câu 149: (Mức 2)Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl: A CO, CaO, CuO, FeO B NO, Na2O, CuO, Fe2O3 C SO2, CaO, CuO, FeO D CuO, CaO, Na2O, FeO Câu 150: (Mức 2)Chỉ dùng dung dịch NaOH phân biệt cặp kim loại: A Fe, Cu B Mg, Fe C Al, Fe D Fe, Ag Câu 151: (Mức 2)Pha dung dịch chứa g NaOH với dung dịch chứa g HCl sau phản ứng thu dung dịch có mơi trường: A Axít B Trung tính C Bazơ D Không xác định Câu 152: Phản ứng dung dịch Ba(OH)2 dung dịch H2SO4 (vừa đủ) thuộc loại: A Phản ứng trung hoà B Phản ứng C Phản ứng hoá hợp D Phản ứng oxi hoá – khử Câu 153: (Mức 2)Để làm mẫu kim loại đồng có lẫn sắt kẽm kim loại, ngâm mẫu đồng vào dung dịch: A FeCl2 dư B ZnCl2 dư C CuCl2 dư D AlCl3 dư Câu 154: (Mức 2)Nhơm hoạt động hố học mạnh sắt, vì: A Al, Fe không phản ứng với HNO3 đặc nguội B Al có phản ứng với dung dịch kiềm C Nhôm đẩy sắt khỏi dung dịch muối sắt D Chỉ có sắt bị nam châm hút Câu 155: (Mức 2)Cặp chất đồng thời tồn dung dịch: A NaOH, K2SO4 B HCl, Na2SO4 C H2SO4,KNO3 D HCl, AgNO3 Câu 156: (Mức 2)Cho lượng sắt kẽm tác dụng hết với axit clohiđric: A Lượng H2 thoát từ sắt nhiều kẽm B Lượng H2 thoát từ kẽm nhiều sắt C Lượng H2 thu từ sắt kẽm D Lượng H2 thoát từ sắt gấp lần lượng H2 thoát từ kẽm Câu 157: Để làm khơ mẫu khí SO2 ẩm có (lẫn nước) ta dẫn mẫu khí qua: A NaOH đặc B Nước vôi dư C H2SO4 đặc D Dung dịch HCl Câu 158: (Mức 3) Cho 5,6 g sắt tác dụng với axit clohiđric dư, sau phản ứng thể tích khí H2 thu (ở đktc): (16)A Cu B Cu(NO3)2 C CuO D CuSO4 Câu 160: (Mức 3) Khối lượng dung dịch NaOH 10% cần để trung hoà 200 ml dung dịch HCl 1M là: A 40g B 80g C 160g D 200g Câu 161: (Mức 3)Trung hoà 200g dung dịch HCl 3,65% dung dịch KOH 1M Thể tích dung dịch KOH cần dùng là: A 100 ml B 300 ml C 400 ml D 200 ml Câu 162: (Mức 3)Cho 5,6 gam sắt tác dụng với 5,6 lít khí Cl2 (đktc) Sau phản ứng thu lượng muối clorua là: A 16,25 g B 15,25 g C 17,25 g D 16,20 g Câu 163: Thuốc thử để nhận biết ba lọ nhãn chứa riêng biệt dung dịch: H2SO4, BaCl2, NaCl là: A Phenolphtalein B Dung dịch NaOH C Dung dịch Na2CO3 D Dung dịch Na2SO4 Câu 164: (Mức 3)Thêm 20 g HCl vào 480 gam dung dịch HCl 5%, thu dung dịch có nồng độ: A 9,8% B 8,7% C 8,9% D.8,8% Câu 165: (Mức 3)Cho g hỗn hợp Fe Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư sinh 4,48 lít khí H2 (đktc) Thành phần phần trăm khối lượng Fe Mg lần lượt là: A 70% 30% B 60% 40% C.50% 50% D 80% 20% Câu 166: (Mức 3)Hồ tan hết 3,6 g kim loại hố trị II dung dịch H2SO4 loãng 3,36 lít H2 (đktc) Kim loại là: A Zn B Mg C Fe D Ca Câu 167: (Mức 3)Nhúng đinh sắt vào dung dịch CuSO4, lấy đinh sắt khối lượng tăng 0,2g so với ban đầu Khối lượng kim loại đồng bám vào sắt: A 0,2 g B 1,6 g C 3,2 g D 6,4 g Câu 168: (Mức 3)Từ 60 kg FeS2 sản xuất kg H2SO4 theo sơ đồ sau: A 98 kg B 49 kg C 48 kg D 96 kg Câu 169: (Mức 3)Đốt cháy 16,8 gam sắt khí ơxi nhiệt độ cao thu 16,8 gam Fe3O4 Hiệu suất phản ứng là: A 71,4% B 72,4% C 73,4% D 74,4% Câu 170:Trung hoà 100 ml dung dịch H2SO4 1M V (ml) dung dịch NaOH 1M V (17)A 50 ml B 200 ml C 300 ml D 400 ml Câu 171: (Mức 3)Khi đốt 5g mẫu thép khí ơxi thu 0,1g khí CO2 Vậy phần trăm cacbon có chứa thép là: A 0,55% B 5,45% C 54,50% D 10,90% Câu 172: Hoà tan 50 g CaCO3 vào dung dịch axit clohiđric dư Biết hiệu suất phản ứng 85%.Thể tích khí CO2 (đktc) thu là: A 0,93 lít B 95,20 lít C 9,52 lít D 11,20 lít Câu 173: (Mức 3)Một dung dịch axit sunfuric thị trường có nồng độ 55%, để có 0,5 mol axit sunfuric cần lấy lượng dung dịch axit sunfuric là: A 98,1 g B 97,0 g C 47,6 g D 89,1 g Đáp án: D Câu 174: (Mức 3)Nhúng đinh sắt có khối lượng gam vào dung dịch đồng (II) sunfat, sau phản ứng lấy sắt rửa sạch, sấy khơ có khối lượng 2,4 gam, khối lượng sắt tham gia phản ứng là: A 2,8 g B 28 g C 5,6 g D 56 g Bài 7: TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA BAZƠ Câu 175: (Mức 1)Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit: A CO2; SO2; P2O5; Fe2O3 B Fe2O3; SO2; SO3; MgO C P2O5; CO2; Al2O3 ; SO3 D P2O5 ; CO2; CuO; SO3 Câu 176 Dãy bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng nước: A Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2 B Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH C Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2 D Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2 Câu 177 (Mức 1)Dãy bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ: A NaOH; Ca(OH)2; Zn(OH)2; Mg(OH)2 B NaOH; Ca(OH)2; KOH; LiOH C LiOH; Ba(OH)2; KOH; Al(OH)3 D LiOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2; Fe(OH)3 Câu 178 (Mức 1) Dung dịch KOH tính chất hố học sau đây? A L àm quỳ tím hố xanh B Tác dụng với oxit axit tạo thành muối nước C Tác dụng với axit tạo thành muối nước D Bị nhiệt phân huỷ tạo oxit bazơ nước Câu 179 (Mức 1)Nhóm dung dịch có pH > là: A HCl, HNO3 B NaCl, KNO3 C NaOH, Ba(OH)2 D Nước cất, nước (18)Câu 180 (Mức 1) Bazơ tan khơng tan có tính chất hố học chung là: A Làm quỳ tím hố xanh B Tác dụng với oxit axit tạo thành muối nước C Tác dụng với axit tạo thành muối nước D Bị nhiệt phân huỷ tạo oxit bazơ nước Câu 181: (Mức 1)Cho bazơ sau: Fe(OH)3, Al(OH)3, Cu(OH)2, Zn(OH)2 Khi nung nóng bazơ tạo dãy oxit bazơ tương ứng là: A FeO, Al2O3, CuO, ZnO B Fe2O3, Al2O3, CuO, ZnO C Fe3O4, Al2O3, CuO, ZnO D Fe2O3, Al2O3, Cu2O, ZnO Câu 182: (Mức 1)Nhóm bazơ vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch KOH A Ba(OH)2 NaOH B NaOH Cu(OH)2 C Al(OH)3 Zn(OH)2 D Zn(OH)2 Mg(OH)2 Câu 183: (Mức 1)Có bazơ Ba(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2 Nhóm bazơ làm quỳ tím hố xanh là: A Ba(OH)2, Cu(OH)2 B Ba(OH)2, Ca(OH)2 C Mg(OH)2, Ca(OH)2 D Mg(OH)2, Ba(OH)2 Câu 184 Cặp chất sau tồn dung dịch (khơng có xảy phản ứng với nhau)? A NaOH Mg(OH)2 B KOH Na2CO3 C Ba(OH)2 Na2SO4 D Na3PO4 Ca(OH)2 Câu 185 (Mức 1)Để nhận biết dd KOH dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là: A.Phenolphtalein B.Quỳ tím C dd H2SO4 D.dd HCl Câu 186 Sục 2,24 lít khí CO2 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH Dung dịch thu sau phản ứng chứa: A.NaHCO3 B Na2CO3 C Na2CO3 NaOH D NaHCO3 NaOH Câu 187 (Mức 2)Phản ứng hoá học sau tạo oxit bazơ ? A Cho dd Ca(OH)2 phản ứng với SO2 B Cho dd NaOH phản ứng với dd H2SO4 C Cho dd Cu(OH)2 phản ứng với HCl D Nung nóng Cu(OH)2 Câu 188 Dung dịch KOH tác dụng với nhóm chất sau tạo thành muối và nước ? (19)C CO2; Na2CO3, HNO3 D Na2O; Fe(OH)3, FeCl3 Câu 189 (Mức 2)Dung dịch Ba(OH)2 không phản ứng với: A Dung dịch Na2CO3 B Dung dịch MgSO4 C Dung dịch CuCl2 D Dung dịch KNO3 Câu 190 (Mức 2)NaOH làm khơ chất khí ẩm sau: A CO2 B SO2 C N2 D HCl Câu 191 (Mức 2)Dung dịch NaOH phản ứng với kim loại: A Mg B Al C Fe D Cu Câu 192: (Mức 2)Để điều chế Cu(OH)2 ng ười ta cho: A CuO tác dụng với dung dịch HCl B CuCl2 tác dụng với dung dịch NaOH C CuSO4 tác dụng với dung dịch BaCl2 D CuCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 Câu 193: (Mức 2)Để điều chế dung dịch Ba(OH)2, người ta cho: A BaO tác dụng với dung dịch HCl B BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2CO3 C BaO tác dụng với dung dịch H2O D Ba(NO3)2 tác dụng với dung dịch Na2SO4 Câu 194: (Mức 2)Để điều chế dung dịch KOH, người ta cho: A K2CO3 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 B K2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH C K2SO3 tác dụng với dung dịch CaCl2 D K2CO3 tác dụng với dung dịch NaNO3 Câu 195 Cho 1g NaOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 1g HNO3 Dung dịch sau phản ứng có mơi trường: A Trung tính B Bazơ C Axít D Lưỡng tính Câu 196 Cặp chất không tồn dung dịch (chúng xảy phản ứng với nhau): A CuSO4 KOH B CuSO4 NaCl C MgCl2 v Ba(NO3)2 D AlCl3 v Mg(NO3)2 Câu 197: Cặp chất tồn dung dịch (chúng không phản ứng với nhau): A KOH NaCl B KOH HCl C KOH MgCl2 D KOH Al(OH)3 Câu 198 (Mức 2)Dùng dung dịch KOH phân biệt hai muối : A NaCl MgCl2 B NaCl v BaCl2 C Na2SO4 Na2CO3 D NaNO3 Li2CO3 (20)A Màu xanh không thay đổi B.Màu xanh nhạt dần hẳn C Màu xanh nhạt dần, hẳn chuyển sang màu đỏ D Màu xanh đậm thêm dần Câu 200 Nhóm khí khơng phản ứng với dung dịch KOH điều kiện thường: A CO2, N2O5, H2S B CO2, SO2, SO3 C NO2, HCl, HBr D CO, NO, N2O Câu 201 (Mức 2)Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M Dung dịch thu sau phản ứng: A Làm quỳ tím hố xanh B Làm quỳ tím hố đỏ C Phản ứng với magiê giải phóng khí hidrơ D Khơng làm đổi màu quỳ tím Câu 202: (Mức 3)Dẫn 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào x g dung dịch KOH 5,6% Để thu được muối KHCO3 x có giá trị là: A 75g B 150 g C 225 g D 300 g Câu 203: (Mức 3)Dùng 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M hấp thụ hồn tồn V lít khí SO2 (đktc) Sau phản ứng thu muối BaSO3 không tan Giá trị số V là: A 0,896 lít B 0,448 lít C 8,960 lít D 4,480 lít Câu 204: Nhiệt phân hồn tồn 19,6g Cu(OH)2 thu chất rắn màu đen, dùng khí H2 dư khử chất rắn màu đen thu chất rắn màu đỏ có khối lượng là: A 6,4 g B 9,6 g C 12,8 g D 16 g Câu 205: (Mức 3)Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M Khối lượng kết tủa thu là: A 17,645 g B 16,475 g C 17,475 g D 18,645 g Câu 206: (Mức 3)Trộn 400g dung dịch KOH 5,6% với 300g dung dịch CuSO4 16% Khối lượng kết tủa thu là: A 9,8 g B 14,7 g C 19,6 g D 29,4 g Câu 207: (Mức 3)Nhiệt phân hồn tồn x g Fe(OH)3 đến khối lượng khơng đổi thu được 24g chất rắn Giá trị số x là: A.16,05g B.32,10g C 48,15g D 72,25g Câu 208: (Mức 3)Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng cho thêm mảnh Mg dư vào sản phẩm thấy thoát (21)A 2,24 lít B 4,48 lít C 3,36 lít D 6,72 lít Câu 209: (Mức 3)Để trung hoà 200ml hỗn hợp chứa HCl 0,3M H2SO4 0,1M cần dùng V (ml) dung dịch Ba(OH)2 0,2M Giá trị V là: A 400 ml B 350 ml C 300 ml D 250 ml Câu 210: (Mức 3)Cho dung dịch chứa 0,9 mol NaOH vào dung dịch có chứa a mol H3PO4 Sau phản ứng thu muối Na3PO4 H2O Giá trị a là: A 0,3 mol B 0,4 mol C 0,6 mol D 0,9 mol Câu 211: (Mức 3)Cho 200g dung dịch KOH 8,4% hoà tan 14,2g P2O5 Sản phẩm thu được sau phản ứng chứa chất tan là: A K3PO4 K2HPO4 B KH2PO4 K2HPO4 C K3PO4 KOH D K3PO4 H3PO4 Câu 212: (Mức 3)Trung hoà hoàn toàn 200ml dung dịch KOH 0,5M 200g dung dịch HCl a% Nồng độ phần trăm dung dịch ( a%) là: A 1,825% B 3,650% C 18,25% D 36,50% Câu 213: (Mức 3)Cho 40g dung dịch Ba(OH)2 34,2% vào dung dịch Na2SO4 14,2% Khối lượng dung dịch Na2SO4 vừa đủ phản ứng là: A 100g B 40g C 60g D 80g Câu 214: (Mức 1)Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là: A Na2CO3 B KCl C NaOH D NaNO3 Câu 215: Dung dịch có độ bazơ mạnh dung dịch có giá trị pH sau: A pH = B pH = 12 C pH = 10 D pH = 14 Câu 216: (Mức 1)Nhóm dung dịch có pH > là: A HCl, NaOH B H2SO4, HNO3 C NaOH, Ca(OH)2 D BaCl2, NaNO3 Câu 217: Để phân biệt hai dung dịch NaOH Ba(OH)2 đựng hai lọ nhãn ta dùng thuốc thử: A Quỳ tím B HCl C NaCl D H2SO4 Câu 218: (Mức 1)NaOH có tính chất vật lý sau ? A.Natri hiđroxit chất rắn khơng màu, tan nước B Natri hiđroxit chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều nước tỏa nhiệt C Natri hiđroxit chất rắn không màu, hút ẩm mạnh không tỏa nhiệt (22)Câu 219: (Mức 1)Dung dịch Ca(OH)2 dung dịch NaOH có tính chất hóa học của bazơ tan vì: A.Làm đổi màu chất thị, tác dụng với oxit axit B Làm đổi màu chất thị, tác dụng với axit C Làm đổi màu chất thị, tác dụng với oxit axit axit D Tác dụng với oxit axit axit Câu 220:Cặp chất tồn dung dịch ( tác dụng với nhau) là: A Ca(OH)2, Na2CO3 B Ca(OH)2, NaCl C Ca(OH)2, NaNO3 D NaOH , KNO3 Câu 221: (Mức 1)Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ: A Làm quỳ tím chuyển đỏ B Làm quỳ tím chuyển xanh C Làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển đỏ D Không làm thay đổi màu quỳ tím Câu 222: (Mức 1)Dung dịch NaOH dung dịch KOH khơng có tính chất sau đây? A.Làm đổi màu quỳ tím phenophtalein B Bị nhiệt phân hủy đun nóng tạo thành oxit bazơ nước C Tác dụng với oxit axit tạo thành muối nước D Tác dụng với axit tạo thành muối nước Câu 223: Cặp oxit phản ứng với nước nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ là: A K2O, Fe2O3 B Al2O3, CuO C Na2O, K2O D ZnO, MgO Câu 224: (Mức 1)Dãy bazơ bị phân hủy nhiệt độ cao: A.Ca(OH)2, NaOH, Zn(OH)2, Fe(OH)3 B Cu(OH)2, NaOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2 C.Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2 D Zn(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH Câu 225: (Mức 2)Dung dịch NaOH phản ứng với tất chất dãy: A.Fe(OH)3, BaCl2, CuO, HNO3 B H2SO4, SO2, CO2, FeCl2 C HNO3, HCl, CuSO4, KNO3 D Al, MgO, H3PO4, BaCl2 (23)A.NaCl, HCl, Na2CO3, KOH B.H2SO4, NaCl, KNO3, CO2 C KNO3, HCl, KOH, H2SO4 D HCl, CO2, Na2CO3, H2SO4 Câu 227: Cặp chất tồn dung dịch ( không tác dụng với nhau) là: A NaOH, KNO3 B Ca(OH)2, HCl C Ca(OH)2, Na2CO3 D NaOH, MgCl2 Câu 228: (Mức 2)Sau làm thí nghiệm, có khí thải độc hại: HCl, H2S, CO2, SO2 Dùng chất sau để loại bỏ chúng tốt nhất? A Muối NaCl B Nước vôi C Dung dịch HCl D Dung dịch NaNO3 Câu 229: (Mức 2)Có ba lọ không nhãn, lọ đựng dung dịch chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl Thuốc thử để nhận biết ba chất là: A.Quỳ tím dung dịch HCl B Phenolphtalein dung dịch BaCl2 C Quỳ tím dung dịch K2CO3 D Quỳ tím dung dịch NaCl Câu 230: (Mức 2)Cặp chất phản ứng với tạo thành chất kết tủa trắng : A Ca(OH)2 Na2CO3 B NaOH Na2CO3 C KOH NaNO3 D Ca(OH)2 NaCl Câu 231: (Mức 2)Cặp chất phản ứng với tạo dung dịch NaOH khí H2: A Na2O H2O B Na2O CO2 C Na H2O D NaOH HCl Câu 232: (Mức 2)Cặp chất làm đục nước vôi Ca(OH)2 : A.CO2, Na2O B.CO2, SO2 C.SO2, K2O D.SO2, BaO Câu 233:Dãy bazơ làm đổi màu quỳ tím dung dịch phenolphtalein : A.KOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Zn(OH)2 B NaOH, Al(OH)3, Ba(OH)2, Cu(OH)2 C.Ca(OH)2, KOH, Zn(OH)2,Fe(OH)2 D.NaOH,KOH,Ca(OH)2,Ba(OH)2 Câu 234: Dung dịch NaOH dung dịch Ca(OH)2 không phản ứng với cặp chất: A.HCl, H2SO4 B CO2, SO3 C.Ba(NO3)2, NaCl D H3PO4, ZnCl2 Câu 235: (Mức 2)Thành phần phần trăm Na Ca hợp chất NaOH và Ca(OH)2 là: A 50,0 %, 54,0 % B 52,0 %, 56,0 % C 54,1 %, 57,5 % D 57, 5% , 54,1 % Câu 236: (Mức 2)Dung dịch NaOH phản ứng với tất chất dãy: A.CO2, P2O5, HCl, CuCl2 B.CO2, P2O5, KOH, CuCl2 (24)Câu 237: (Mức 2)NaOH rắn có khả hút nước mạnh nên dùng làm khơ số chất NaOH làm khơ khí ẩm sau đây? A H2S B H2 C CO2 D SO2 Câu 238:Cho 2,24 lít khí CO2 ( đktc) hấp thụ hồn tồn 200 ml dung dịch Ca(OH)2 , thu muối CaCO3 Nồng độ mol dung dịch Ca(OH)2 cần dùng là: A 0,5M B 0,25M C 0,1M D 0,05M Câu 239: Hòa tan 30 g NaOH vào 170 g nước thu dung dịch NaOH có nồng độ là: A 18% B 16 % C 15 % D 17 % Câu 240: Dẫn 22,4 lít khí CO2 ( đktc) vào 200g dung dịch NaOH 20% Sau phản ứng tạo sản phẩm số sản phẩm sau: A Muối natricacbonat nước B Muối natri hidrocacbonat C Muối natricacbonat D.Muối natrihiđrocacbonat natricacbonat Câu 241: Trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10% dung dịch HCl 3,65% Khối lượng dung dịch HCl cần dùng là: A 200g B 300g C 400g D 500g Câu 242: Hòa tan 112 g KOH vào nước lit dung dịch Nồng độ mol của dung dịch thu là: A 2,0M B 1,0M C 0,1M D 0,2M Câu 243: (Mức 3)Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M dung dịch H2SO4 10% Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là: A 98 g B 89 g C 9,8 g D.8,9 g Câu 244: Hòa tan 6,2 g Na2O vào nước lít dung dịch Nồng độ mol dung dịch thu là: A 0,1M B 0,2 M C 0,3M D 0,4M Câu 245: Hòa tan 80 g NaOH vào nước thu dung dịch có nồng độ 1M Thể tích dung dịch NaOH A lít B lít C 1,5 lít D lít BÀI 9: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI Câu 246: Các cặp chất tồn dung dịch (không phản ứng với nhau): CuSO4 HCl H2SO4 Na2SO3 KOH NaCl MgSO4 BaCl2 A.(1; 2) B.(3; 4) C.(2; 4) D.(1; 3) Câu 247: Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit ( Na2SO3) Chất khí sinh ? (25)Câu 248: (Mức 2) Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết dung dịch không màu sau đây: A.NaOH, Na2CO3, AgNO3 B.Na2CO3, Na2SO4, KNO3 C.KOH, AgNO3, NaCl D NaOH, Na2CO3, NaCl Câu 249: (Mức 1)Các Cặp chất sau không xảy phản ứng ? A.CaCl2+Na2CO3 B.CaCO3+NaCl C.NaOH+HCl D.NaOH+KCl 1.1và 2.2 3.3 4.2 Câu 250: (Mức 1) Điện phân dung dịch NaCl bão hồ, có màng ngăn hai điện cực, sản phẩm thu 1 NaOH, H2, Cl2 2.NaCl, NaClO, H2, Cl2 3.NaCl, NaClO, Cl2 4.NaClO, H2 Cl2 Câu 251: Cho 50 g CaCO3 vào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu đktc là: 1.11,2 lít 2.1,12 líT 3.2,24 líT 4.22,4 lít Câu 252: Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, tượng quan sát là: 1.Có kết tủa trắng xanh 2.Có khí 3.Có kết tủa đỏ nâu 4.Kết tủa màu trắng Câu 253: (Mức 1)Cho phương trình phản ứng Na2CO3+ 2HCl 2NaCl + X +H2O X là: A CO B CO2 C H2 D Cl2 Câu 254: (Mức 3)Hãy cho biết muối điều chế phản ứng kim loại với dung dịch Axit H2SO4 loãng ? 1.ZnSO4 2.Na2SO3 3.CuSO4 4.MgSO3 Câu 255: Dung dịch chất X có pH>7 cho tác dụng với dung dịch kali sunfat( K2SO4) tạo chất không tan (kết tủa) Chất X là: A.BaCl2 B NaOH C.Ba(OH)2 D.H2SO4 Câu 256: (Mức 1)Cặp chất sau tồn dung dịch (phản ứng với nhau) ? 1.NaOH, MgSO4 KCl, Na2SO4 CaCl2, NaNO3 4.ZnSO4, H2SO4 Câu 257: (Mức 1)Dung dịch tác dụng với dung dịch : Fe(NO3)2, CuCl2 là: (26)Câu 258: (Mức 2)Nếu dùng dung dịch NaOH phân biệt dung dịch muối cặp chất sau: 1.Na2SO4 Fe2(SO4)3 2.Na2SO4 K2SO4 2.Na2SO4 BaCl2 4.Na2CO3 K3PO4 Câu 259: (Mức 2)Để làm dung dịch đồng nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3 Ta dùng kim loại: 1 Mg 2.Cu 3.Fe 4.Au Câu 261: (Mức 1)Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là: 1.Na2CO3, Na2SO3, NaCl 2.CaCO3, Na2SO3, BaCl2 3.CaCO3,BaCl2, MgCl2 4.BaCl2, Na2CO3, Cu(NO3)2 Câu 262: Để nhận biết lọ nhãn đựng dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2 ta dùng: A.Quỳ tím B.Dung dịch Ba(NO3)2 C.Dung dịch AgNO3 D.Dung dịch KOH Câu 263: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đển kết tủa không tạo thêm dừng lại Lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi Thu chất rắn sau đây: 1 Cu 2 CuO 3 Cu2O 4 Cu(OH)2 5 Câu 264: (Mức 1)Phản ứng biểu diễn nhiệt phân muối Canxi Cacbonat: A 2CaCO3 2CaO+CO+O2 B 2CaCO3 3CaO+CO2 C CaCO3 CaO +CO2 D 2CaCO3 2Ca +CO2 +O2 Câu 265: (Mức 1)Lưu huỳnh đioxit tạo thành từ phản ứng cặp chất: A.Na2SO4+CuCl2 B Na2SO3+NaC C.K2SO3+HCl d.K2SO4+HCl Câu 266: Khi cho 200g dung dịch Na2CO3 10,6% vào dung dịch HCl dư, khối lượng khí sinh A.4,6 g B g C 8,8 g D.10 g Câu 267: (Mức 1)Muối đồng (II) sunfat (CuSO4) phản ứng với dãy chất: A.CO2, NaOH, H2SO4,Fe B H2SO4, AgNO3, Ca(OH)2, Al C NaOH, BaCl2, Fe, H2SO4 D NaOH, BaCl2, Fe, Al Câu 268: Cho chất CaCO3, HCl, NaOH, BaCl2, CuSO4, có cặp chất có thể phản ứng với ? A B C D.5 Câu 269: Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là: (27)Câu 270: Cho a g Na2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu 3,36 lít khí đktc Vậy a có giá trị: A 15,9 g B 10,5 g C 34,8 g D.18,2 g Câu 271: (Mức 1)Dãy chất sau bị nhiệt phân hủy nhiệt độ cao: A BaSO3, BaCl2, KOH, Na2SO4 B.AgNO3, Na2CO3, KCl, BaSO4 C.CaCO3, Zn(OH)2, KNO3, KMnO4 D.Fe(OH)3, Na2SO4, BaSO4, KCl Câu 272: Hợp chất sau bị nhiệt phân hủy tạo hợp chất oxit chất khí làm đục nước vôi A.Muối sufat B Muối cacbonat không tan C Muối clorua D.Muối nitrat Câu 273: (Mức 2)Trường hợp tạo chất kết tủa trộn dung dịch sau ? A.NaCl AgNO3 B NaCl Ba(NO3)2 C KNO3 BaCl2 D CaCl2 NaNO3 Câu 274: (Mức 1)Dung dịch tác dụng với Mg(NO3)2: A AgNO3 B HCl C KOH D KCl Câu 275: (Mức 1)Phản ứng phản ứng trao đổi ? A 2Na + 2H2O Ò 2NaOH + H2 B BaO + H2O Ò Ba(OH)2 C Zn + H2SO4 Ò ZnSO4 +H2 D BaCl2+H2SO4 Ò BaSO4 + 2HCl Câu 276: (Mức 3)Để làm dung dịch ZnSO4 có lẫn CuSO4 ta dùng kim loại: A Al B Cu C Fe D Zn Câu 277: (Mức 1)Chất tác dụng với dung dịch CuCl2 là: A NaOH B Na2SO4 C NaCl D NaNO3 Câu 279: (Mức 3)Trộn dung dịch có chứa 0,1mol CuSO4 dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa đem nung đến khối lượng không đổi thu m g chất rắn Giá trị m là: A g B g C g D 12 g Câu 280: (Mức 3)Khi phân hủy nhiệt 14,2 g CaCO3 MgCO3 ta thu 3,36 lít CO2 đktc Thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp đầu là: A 29,58% 70,42% B 70,42% 29,58% C 65% 35% D 35% 65% Câu 281: (Mức 3)Cho 500 ml dung dịch NaCl 2M tác dụng với 600 ml dung dịch AgNO3 2M Khối lượng kết tủa thu là: A 143,5 g B 14,35 g C 157,85 g D 15,785 g Câu 282: (Mức 2)Trộn dung dịch sau không xuất kết tủa ? A BaCl2, Na2SO4 B Na2CO3, Ba(OH)2 C BaCl2, AgNO3 D NaCl, K2SO4 Câu 283: (Mức 3)Từ Zn, dung dịch H2SO4 lỗng, CaCO3, KMnO4 điều chế trực tiếp khí sau ? A H2, CO2, O2 B H2, CO2, O2, SO2 C SO2, O2, H2 D H2, O2,Cl2 Câu 284: (Mức 2)Trộn cặp chất sau ta thu NaCl ? A Dung dich Na2CO3 dung dịch BaCl2 B Dung dịch NaNO3 CaCl2 (28)Câu 285: (Mức 1)Hợp chất bị nhiệt phân hủy khí làm than hồng bùng cháy: A.Muối cacbonat không tan B Muối sunfat C.Muối Clorua D Muối nitrat Câu 286: (Mức 1)Số mol 200 gam dung dịch CuSO4 32% là: A.0,4 mol B 0,2 mol C 0,3 mol D.0,25 mol Câu 287: Cho 20 gam CaCO3 vào 200 ml dung dịch HCl 3M Số mol chất dư sau phản ứng là: A.0,4 mol B.0,2 mol C.0,3 mol D.0,25 mol Câu 288: Trường hợp sau có phản ứng tạo sản phẩm chất kết tủa màu xanh? A Cho Al vào dung dịch HCl B Cho Zn vào dung dịch AgNO3 C Cho d d KOH vào dung dịch FeCl3 D Cho dung dịch NaOH vào d d CuSO4 Câu 289: (Mức 1)Chất phản ứng với CaCO3 là: A HCl B NaOH C KNO3 D Mg Câu 290: (Mức 1)Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là: A Na2CO3, CaSO3, Ba(OH)2 B NaHCO3, Na2SO4, KCl C NaCl, Ca(OH)2, BaCO3 D AgNO3, K2CO3, Na2SO4 Câu 291: (Mức 2)Cho 10,6 g Na2CO3 vào 200 g dung dịch HCl (vừa đủ) Nồng độ % của dung dịch HCl cần dùng là: A 36,5 % B 3,65 % C 1,825% D 18,25% Câu 292: (Mức 3)Cho 1,84g hỗn hợp muối ACO3 BCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu 0,672 lít CO2 đktc dung dịch X khối lượng muối dung dịch X là: A 1,17(g) B 3,17(g) C 2,17(g) D 4,17(g) Câu 293: (Mức 3)Cho 17,1 g Ba(OH)2 vào 200 g dung dịch H2SO4 loãng dư Khối lượng dung dịch sau phản ứng lọc bỏ kết tủa là: A 193,8 g B 19,3 g C 18,3 g D 183,9 g Câu 294: (Mức 1)Các muối phản ứng với dung dịch NaOH là: A MgCl2, CuSO4 B BaCl2, FeSO4 C K2SO4, ZnCl2 D KCl, NaNO3 Câu 295: (Mức 2)Để hòa tan hết 5,1 g M2O3 phải dùng 43,8 g dung dịch HCl 25% Phân tử khối M2O3 là: A 160 B 102 C 103 D 106 Câu 296: (Mức 1)Các cặp chất tác dụng với là: 1 K2O CO2 H2SO4 BaCl2 Fe2O3 H2O K2SO4 NaCl A 1, B 2, C 1, D 3, Câu 297: (Mức 1)Người ta điều chế oxi phịng thí nghiệm cách nhiệt phân muối đây: A K2SO4, NaNO3 B MgCO3, CaSO4 C CaCO3, KMnO4 D KMnO4, KClO3 Bài10: MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG (NaCl KNO3) (29)A Nước biển B Nước mưa C Nước sông D Nước giếng Câu 299: (Mức 1)Nung kali nitrat (KNO3) nhiệt độ cao, ta thu chất khí là: A NO B N2O C N2O5 D O2 Câu 300: (Mức 1)Muối kali nitrat (KNO3): A Không tan trong nước B Tan nước C Tan nhiều nước D Không bị phân huỷ nhiệt độ cao Câu 301: ( Mức 2)Điện phân dung dịch natri clorua (NaCl) bão hồ bình điện phân có màng ngăn ta thu hỗn hợp khí là: A H2 O2 B H2 Cl2 C O2 Cl2 D Cl2 HCl Câu 302 (Mức 2)Để làm dung dịch NaCl có lẫn Na2SO4 ta dùng: A Dung dịch AgNO3 B Dung dịch HCl C Dung dịch BaCl2 D Dung dịch Pb(NO3)2 Câu 303: (Mức 2)Hoà tan 50 gam muối ăn vào 200gam nước thu dung dịch có nồng độ là: A 15% B 20% C 18% D 25% Câu 304: (Mức 2)Để có dung dịch NaCl 32%, khối lượng NaCl cần lấy hoà tan vào 200 gam nước là: A 90g B 94,12 g C 100g D 141,18 g Câu 305: (Mức 2)Hoà tan 7,18 gam muối NaCl vào 20 gam nước 200C dung dịch bão hồ Độ tan NaCl nhiệt độ là: A 35g B 35,9g C 53,85g D 71,8g Câu 306: (Mức 3)Hoà tan 10,95 g KNO3 vào 150g nước dung dịch bão hoà 200C, độ tan KNO 3 nhiệt độ là: A 6,3g B g C 7,3 g D 7,5 g Câu 307: (Mức 3)Hoà tan 5,85 g natri clorua vào nước thu 50 ml dung dịch Dung dịch tạo thành có nồng độ mol là: A 1M B 1,25M C 2M D 2.75M BÀI HỌC 11 : PHÂN BĨN HỐ HỌC Câu 308 : (Mức 1)Trong hợp chất sau hợp chất có tự nhiên dùng làm phân bón hoá học: A/CaCO3 B/Ca3(PO4)2 C/Ca(OH)2 D/CaCl2 Câu 309: (Mức 1)Trong loại phân bón sau, phân bón hố học kép là: A/(NH4)2SO4 B/Ca(H2PO4)2 C/KCl D/KNO3 Câu 310 : (Mức 1) Trong loại phân bón hố học sau loại (30)A/KCl B/Ca3(PO4)2 C/K2SO4 D/ (NH2)2CO Câu 311: (Mức 2)Dãy phân bón hố học chứa tồn phân bón hố học đơn là: A/KNO3 , NH4NO3 , (NH2)2CO B/ KCl , NH4H2PO4 , Ca(H2PO4)2 C/ (NH4)2SO4 , KCl , Ca(H2PO4)2 D/ (NH4)2SO4 ,KNO3 , NH4Cl Câu 312 :Trong loại phân bón sau, loại phân bón có lượng đạm cao ? A/NH4NO3 B/NH4Cl C/(NH4)2SO4 D/ (NH2)2CO Câu 313 : Để nhận biết loại phân bón hố học là: NH4NO3 NH4Cl Ta dùng dung dịch: A/ NaOH B/ Ba(OH)2 C/ AgNO3 D/BaCl2 Câu 314 : (Mức 2)Để nhận biết dung dịch NH4NO3 , Ca3 (PO4)2 , KCl người ta dùng dung dịch : A/NaOH B/Ba(OH)2 C/KOH D/Na2CO3 Câu 315 : (Mức 2)Cho 0,1 mol Ba(OH)2 vào dung dịch NH4NO3 dư thể tích đktc : A/ 2,24 lít B/ 4,48 lít C/22,4 lít D/44,8 lít Câu 316: (Mức 2)Khối lượng nguyên tố N có 200 g (NH4)2SO4 A/ 42,42 g B/ 21,21 g C/ 24,56 g D/ 49,12 g Câu 317:(Mức 2)Phần trăm khối lượng nguyên tố N (NH2)2CO : A/32,33% B/31,81% C/46,67% D/63,64% BÀI 15: TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI Câu 318: (Mức 1)Trong kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt là: A Nhôm ( Al ) B Bạc( Ag ) C Đồng ( C u ) D Sắt ( Fe ) Câu 319: Trong kim loại sau đây, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao là: A Vonfam( W ) B Đồng ( Cu ) C Sắt ( Fe ) D Kẽm ( Zn ) Câu 320: (Mức 1)Trong kim loại sau đây, kim loại dẻo là: A Đồng ( Cu ) B Nhôm ( A l) C Bạc ( Ag ) D Vàng( Au ) Câu 321: (Mức 1)Kim loại sau nhẹ ( có khối lượng riêng nhỏ nhất) ? A Liti ( Li ) B Na( Natri ) C Kali ( K ) D Rubiđi ( Rb ) Câu 322: (Mức 1)Kim loại dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay có tính bền nhẹ, kim loại: A Na B Zn C Al D K (31)A Ag, Cu B Au, Pt C Au, Al D Ag, Al Câu 324: (Mức 2) mol nhôm ( nhiệt độ, áp suất phịng thí nghiệm ), khối lượng riêng 2,7 g/ cm3 , tích tương ứng là: A 10 cm3 B 11 cm3 C 12cm3 D 13cm3 Câu 325: (Mức 2)1 mol kali ( nhiệt độ áp suất phịng thí nghiệm ), khối lượng riêng 0,86 g/ cm3 , tích tương ứng là: A 50 cm3 B 45,35 cm3 C 55, 41cm3 D 45cm3 Câu 326: (Mức 2)1 mol đồng ( nhiệt độ áp suất phịng thí nghiệm ), thể tích 7,16 cm3, có khối lượng riêng tương ứng là: A 7,86 g/cm3 B 8,3g/cm3 C 8,94g/cm3 D 9,3g/cm3 Bài 16 : TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA KIM LOẠI Câu 327: Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng giải phóng khí hiđrơ là: A Đồng B Lưu huỳnh C Kẽm D Thuỷ ngân Câu 328 : (Mức 1)Các kim loại tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành kim loại đồng: A Al, Zn, Fe B Mg, Fe, Ag C Zn, Pb, Au D Na, Mg, Al Câu 329 : (Mức 1)Để làm mẫu chì bị lẫn kẽm, ngươì ta ngâm mẫu chì nầy vào lượng dư dung dịch: A ZnSO4 B Pb(NO3)2 C CuCl2 D Na2CO3 Câu 330 : (Mức 1) Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất CuCl2 dùng kim loại sau để làm dung dịch FeCl2 trên: A Zn B Fe C Mg D Ag Câu 331: Kim loại vừa tác dụng với dd HCl vừa tác dụng với dung dịch KOH: A Fe, Al B Ag, Zn C Al, Cu D Al, Zn A Dung dịch HCl B Dung dịch H2SO4 loãng C H2SO4 đặc, nóng D Dung dịch NaOH Câu 333: (Mức 1)Các kim loại tác dụng với nước nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm giải phóng khí hidrơ: A K, Ca B Zn, Ag C Mg, Ag D Cu, Ba Câu 334: (Mức 1)Khi thả đinh sắt vào dung dịch CuSO4 lỗng, có (32) A Sủi bọt khí, màu xanh dung dịch nhạt dần B Có lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh dung dịch đậm dần C Có lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, dung dịch khơng đổi màu D Có lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh dung dịch nhạt dần Câu 335 : (Mức 1) Có hỗn hợp kim loại gồm Fe, Cu, Ag thu Ag tinh khiết cách sau: A Hoà tan hỗn hợp vào dung dịch HCl B Hoà tan hỗn hợp vào HNO3 đặc nguội C Hoà tan hỗn hợp kim loại vào dung dịch AgNO3 A Kim loại không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội Al, Fe B Kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng,HCl: Cu, Ag C Kim loại tác dụng với dung dịch NaOH Al D Kim loại không tan nước nhiệt độ thường: Tất kim loại dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Hiện tượng xảy là: A Có khí bay dung dịch có màu xanh lam B Khơng thấy tượng C Ban đầu có khí dd có kết tủa trắng xanh chuyển dần thành màu nâu đỏ D Có khí tạo kết tủa màu xanh đến kết thúc A Khói màu trắng sinh B Xuất tia sáng chói C Tạo chất bột trắng bám xung quanh thành bình D Có khói màu nâu đỏ tạo thành A 100% B 80% C 70% D 60% Câu 340: (Mức 2) Hoà tan hoàn tồn 3,25g kim loại X (hố trị II) dung dịch H2SO4 lỗng thu 1,12 lít khí H2 đktc Vậy X kim loại sau đây: A Fe B Mg C Ca D Zn Câu 341: Hoà tan hết 2,3g Na kim loại vào 97,8g nước thu dung dịch có nồng độ: (33) Câu 342 : (Mức 2) Hoà tan hết 12g kim loại ( hố trị II) dung dịch H2SO4 lỗng thu 6,72 lít khí H2 (đktc) Kim loại nầy là: A Zn B Fe C Ca D Mg Câu 343: Hàm lượng sắt Fe3O4: A 70% B 72,41% C 46,66% D 48,27% Câu 344 : (Mức 2) Cho 4,6g kim loại M (hoá trị I) phản ứng với khí clo tạo thành 11,7g muối M kim loại sau đây: A Li B K C Na D Ag Câu 345 : (Mức 2) Cho sắt có khối lượng 5,6g vào dung dịch đồng (II) sunfat, sau thời gian phản ứng nhấc sắt khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô cân lại thấy khối lượng sắt 6,4g Khối lượng muối tạo thành là: A 15,5 gam B 16 gam C 17,2 gam D 15,2 gam 4 Sau một thời gian lấy nhơm cân có khối lượng 76,9g Khối lượng đồng bám vào nhôm là: A 19,2g B 10,6g C 16,2g D 9,6g Câu 347 : (Mức 2) Cho 8,1g kim loại (hố trị III) tác dụng với khí clo có dư thu 40,05g muối Xác định kim loại đem phản ứng: A Cr B Al C Fe D Au Câu 348: (Mức 2) Khối lượng Cu có 120g dung dịch CuSO4 20% là: A 20g B 19,6g C 6,9g D 9,6g lấy sắt khỏi dung dịch cân lại thấy nặng ban đầu 0,2g Khối lượng đồng bám vào sắt là: A 0,2g B 1,6g C 3,2g D 6,4g Câu 350: (Mức 2) Khi phân tích định lượng ta thấy muối Sunfat kim loại M có hố trị II hàm lượng M 29,41% khối lượng Vậy M : A Cu B Fe C Ca D Mg Câu 351 : (Mức 3) Cho 100 gam hỗn hợp gồm kim loại Fe, Cu vào dung dịch CuSO4 dư sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn thu tăng thêm gam so với ban đầu Vậy % khối lượng Cu hỗn hợp ban đầu : (34) 11,2 lít khí hiđrơ (đktc ) Khối lượng sắt phản ứng : A 28 gam B 12,5 gam C gam D 36 gam 3 phản ứng kết thúc người ta thấy khối lượng miếng đồng tăng thêm 1,52 gam so với ban đầu Nồng độ mol dung dịch AgNO3 dùng : A 0,2 M B 0,3 M C 0,4 M D 0,5M lượng NaCl là: A g B 2,54 g C 0,82 g D 1,648 g Câu 355 : (Mức 3) Cho 10,5g hỗn hợp kim loại Cu Zn vào dd H2SO4 loãng dư, người ta thu 2,24 lít khí (đktc) Thành phần % theo khối lượng Cu Zn là: A 61,9% 38,1% B.38,1 % 61,9% C 65% 35% D 35% 65% dịch kiềm, để trung hồ lượng kiềm cần phải dùng 50ml dung dịch HCl 0,2M Thành phần % natri hợp kim là: A 39,5% B 23% C 46% D 24% lượng dư dung dịch HCl, phản ứng xong thu 13,44 lít khí H2 (đktc) cịn 6,4g chất rắn không tan Vậy khối lượng hỗn hợp là: A 17,2g B 19,2g C 8,6g D 12, Câu 358 : Hoà tan g hợp kim nhôm – magiê vào dung dịch H2SO4 dư thu 10,08 lít khí H2 (đktc) Thành phần % khối lượng Al Mg hợp kim là: A 50% 50% B 40% 60% C 60% 40% D 39% 61% H2SO4 loãng dư Sau phản ứng thu 0,56 lít khí H2 (đktc) Thành phần % theo khối lượng kim loại hỗn hợp là: A 32,5% 67,5% B 67,5% 32,5% C 55% 45% D 45% 55% H2SO4 loãng Nồng độ % dung dịch axít phản ứng là: (35) phản ứng thu 3,36 lít khí hidrơ (đktc) Nồng độ M dung dịch HCl là: A 0,25M B 0,5M C.0,75M D 1M Câu 362: (Mức 3) Cho 9,6 gam kim loại Magie vào 120 gam dung dịch HCl (vừa đủ) Nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng : A.29,32% B.29,5% C.22,53% D.22,67% Bài 17 :DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI Câu 363 : (Mức 1)Dãy kim loại xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần: 1.Na , Mg , Zn 2.Al , Zn , Na 3.Mg , Al , Na 4.Pb , Al , Mg Câu 364 : (Mức 1)Dãy kim loại xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần: 1 K , Al , Mg , Cu , Fe 2.Cu , Fe , Mg , Al , K 3.Cu , Fe , Al , Mg , K 4.K , Cu , Al , Mg , Fe Câu 365 : (Mức 1)Từ Cu hoá chất để điều chế CuSO4? 1.MgSO4 2.Al2(SO4)3 3.H2SO4 lỗng 4.H2SO4 đặc ,nóng Câu 366 : (Mức 1)Có mẫu dung dịch MgSO4 bị lẫn tạp chất ZnSO4 , làm sạch mẫu dung dịch kim loại A.Zn B.Mg C.Fe D.Cu Câu 367 : (Mức 1)Để làm mẫu đồng kim loại có lẫn sắt kim loại kẽm kim loại ngâm mẫu đồng vào dung dịch A.FeCl2 dư B.ZnCl2 dư C.CuCl2 dư D.AlCl3 dư Câu 368: Dung dịch ZnCl2 có lẫn tạp chất CuCl2, kim loại làm sạch dung dịch ZnCl2 là: A.Na B.Mg C.Zn D.Cu Câu 369 :Dãy kim loại tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại: 1.Al , Zn , Fe Zn , Pb , Au 3.Mg , Fe , Ag 4.Na,Mg,Al Câu 370: (Mức 2)Có mẫu Fe bị lẫn tạp chất nhôm, để làm mẫu sắt cách ngâm với 1.Dung dịch NaOH dư 2.Dung dịch H2SO4 loãng 3.Dung dịch HCl dư 4.Dung dịch HNO3 loãng (36)A.Zn B.Cu C.Fe D.Pb Câu 372 : (Mức 2)Có kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg dãy hoạt động hóa học Biết Z T tan dung dịch HCl, X Y không tan dung dịch HCl , Z đẩy T dung dịch muối T, X đẩy Y dung dịch muối Y Thứ tự hoạt động hóa học kim loại tăng dần sau: 1.T, Z, X, Y 2.Z, T, X, Y 3.Y, X, T, Z 4.Z, T, Y, X Câu 373: (Mức 2)Cho 4,8 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch HCl dư , thấy 4,48 lít khí hidro (ở đktc) Vậy kim loại M : A.Ca B.Mg C.Fe D.Ba Câu 374 : (Mức 2)Hiện tượng xảy cho đồng vào dung dịch H2SO4 loãng? 1 Thanh đồng tan dần , khí khơng màu thoát 2 Thanh đồng tan dần , dung dịch chuyển thành màu xanh lam Không tượng 4 Có kết tủa trắng Câu 375: (Mức 2)Hiện tượng xảy cho nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội: 1 Khí mùi hắc 2.Khí khơng màu khơng mùi Lá nhơm tan dần Khơng có tượng Câu 376 : Hiện tượng xảy cho sắt vào dung dịch H2SO4 đặc nguội: 1 Khơng có tượng 2.Thanh sắt tan dần 3 Khí khơng màu khơng mùi 4.Khí có mùi hắc Câu 377: Cho 5,4 gam nhơm vào dung dịch HCl dư , thể tích khí (ở đktc) là: A.4,48lít B.6,72lít C.13,44lít D.8,96lít Câu 378 : (Mức 2)Cho nhơm vào dung dịch NaOH Có tượng: 1.Lá nhơm tan dần, có kết tủa trắng 2.Khơng có tượng 3.Lá nhơm tan dần, có khí khơng màu 4.Lá nhơm tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam Câu 379 : (Mức 2)Cho đồng vào dung dịch HCl có tượng xảy ra? Thanh đồng tan dần, có khí khơng màu 2 Khơng có tượng (37)Câu 380 : (Mức 3)Có lọ đựng chất riêng biệt Mg , Al , Al2O3 để nhận biết chất rắn trong lọ dùng thuốc thử : 1.Nước 2.Dung dịch HCl 3.Dung dịch KOH 4.Dd H2SO4 loãng Câu 381 : (Mức 3)Cho 10 gam hỗn hợp gồm Al Cu vào dung dịch HCl dư thấy 6,72 lít khí hidrơ ( đktc ) Phần trăm nhôm hỗn hợp : A.81 % B.54 % C.27 % D.40 % Câu 382 : Cùng khối lượng Al Zn, hoà tan hết dung dịch HCl 1.Al giải phóng hiđro nhiều Zn Zn giải phóng hiđro nhiều Al Al Zn giải phóng lượng hiđro 4.Lượng hiđro Al sinh 2,5 lần Zn sinh Câu 383 : (Mức 3)Hoà tan hoàn toàn 32,5 gam kim loại M ( hoá trị II ) dung dịch H2SO4 lỗng 11,2 lít khí hiđro (ở đktc) M A.Zn B.Fe C.Mg D.Cu Câu 384 : (Mức 3)Cho đồng vào dung dịch AgNO3 , sau thời gian lấy đồng ra cân lại khối lượng đồng thay đổi ? 1.Tăng so với ban đầu Giảm so với ban đầu 3 Không tăng, không giảm so với ban đầu Giảm nửa so với ban đầu Câu 385 : (Mức 3)Cho Fe vào dung dịch CuSO4 , sau thời gian lấy sắt ra, khối lượng dung dịch thay đổi nào? A.Tăng so với ban đầu B Giảm so với ban đầu C.Không tăng , không giảm so với ban đầu D.Tăng gấp đôi so với ban đầu Câu 386: (Mức 3)Chỉ dùng nước nhận biết ba chất rắn riêng biệt: A.Al , Fe , Cu B Al , Na , Fe C Fe , Cu , Zn D.Ag, Cu, Fe Câu 387 : (Mức 3)Ngâm sắt có khối lượng 56gam vào dung dịch AgNO3 , sau thời gian lấy sắt rửa nhẹ cân 57,6 gam Vậy khối lượng Ag sinh A.10,8 g B.21,6 g C.1,08 g D.2,16 g Câu 388: (Mức 3)Ngâm Zn vào dung dịch CuSO4 sau thời gian lấy Zn (38)A.0,2g B.13g C.6,5g D.0,4g Câu 389 : (Mức 3)Cho viên Natri vào dung dịch CuSO4 , tượng xảy ra: 1 Viên Natri tan dần, sủi bọt khí, dung dịch không đổi màu 2 Viên Natri tan dần,khơng có khí ra, có kết tủa màu xanh lam 3 Viên Natri tan, có khí khơng màu thoát ra, xuất kết tủa màu xanh lam Khơng có tượng BÀI 18 : NHƠM Câu 390: (Mức 1)Nhôm kim loại A dẫn điện nhiệt tốt số tất kim loại B dẫn điện nhiệt C dẫn điện tốt dẫn nhiệt kèm D dẫn điện nhiệt tốt đồng Câu 391 : (Mức 1)Người ta dát mỏng nhơm thành thìa, xoong, chậu, giấy gói bánh kẹo nhơm có tính : A dẻo B dẫn điện C dẫn nhiệt D ánh kim Câu 392 : (Mức 1)Một kim loại có khối lượng riêng 2,7 g/cm3,nóng chảy 660 0C Kim loại : A sắt B nhôm C đồng D bạc Câu 393 : (Mức 1)Nhơm bền khơng khí do A nhơm nhẹ, có nhiệt độ nóng chảy cao B nhôm không tác dụng với nước C nhôm không tác dụng với oxi D có lớp nhơm oxit mỏng bảo vệ Câu 394 : (Mức 1)Kim loại nhơm có độ dẫn điện tốt kim loại: A Cu, Ag B Ag C Fe, Cu D Fe Câu 395 : (Mức 1)Hợp chất nhôm tan nhiều nước ? A Al2O3 B Al(OH)3 C AlCl3 D AlPO4 Câu 396: (Mức 1)Thả mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4 Xảy ra tượng: A.Khơng có dấu hiệu phản ứng B.Có chất rắn màu trắng bám ngồi nhơm, màu xanh dung dịch CuSO4 nhạt dần C.Có chất rắn màu đỏ bám ngồi nhơm, màu xanh dung dịch CuSO4 nhạt dần (39)Câu 397: (Mức 1)Không dùng chậu nhôm để chứa nước vôi , do A nhôm tác dụng với dung dịch axit B nhôm tác dụng với dung dịch bazơ C.nhơm đẩy kim loại yếu khỏi dung dịch muối D nhôm kim loại hoạt động hóa học mạnh Câu 398: (Mức 1)Kim loại tan dung dịch kiềm A Mg B Al C Fe D Ag Câu 399: (Mức 1)X kim loại nhẹ, dẫn điện tốt , phản ứng mạnh với dung dịch HCl, tan dung dịch kiềm giải phóng H2 X là: A Al B Mg C Cu D Fe Câu 400: (Mức 1)Nguyên liệu sản xuất nhôm quặng : A Hematit B Manhetit C Bôxit D Pirit Câu 401: (Mức 2) Trong chất sau đây: FeO, Al2O3, Zn(OH)2 , Al(OH)3 , SO2, số chất lưỡng tính là: A B C D Câu 402: (Mức 2)Nhơm phản ứng với : A.Khí clo, dung dịch kiềm, axit, khí oxi B.Khí clo, axit, oxit bazo, khí hidro C.Oxit bazơ, axit, hiđro, dung dịch kiềm D.Khí clo, axit, oxi, hiđro, dung dịch magiesunfat Câu 403: (Mức 2)Cặp chất có phản ứng ? A Al + HNO3đặc , nguội B Fe + HNO3 đặc , nguội C Al + HCl D Fe + Al2(SO4)3 Câu 404: (Mức 2)Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất CuCl2 , dùng chất sau để làm muối nhôm? A AgNO3 B HCl C Mg D Al Câu 405: (Mức 2)Thành phần đất sét Al2O3.2SiO2.2H2O Phần trăm khối lượng nhôm hợp chất là: A 20,93% B 10,46% C 24,32% D 39,53 % Câu 406: (Mức 2) Không dùng nồi nhôm để nấu xà phịng Vì : A.phản ứng khơng xảy B.nhơm kim loại có tính khử mạnh (40)Câu 407: Khi cho từ từ ( đến dư) dung dịch kiềm vào dung dịch nhôm clorua ta thấy: A.đầu tiên xuất kết tủa keo không tan kiềm dư B.đầu tiên xuất kết tủa keo trắng, kết tủa tan dần dung dịch trở lại suốt C.khôngxuất kết tủa dung dịch có màu xanh D.khơng có tượng xảy Câu 408: Có chất rắn màu đỏ bám dây nhôm nhúng dây nhôm vào dung dịch: A AgNO3 B CuCl2 C AxitHCl D Fe2(SO4)3 Câu 409: (Mức 2)Nhận định sơ đồ phản ứng sau : Al – X – Al2(SO4)3 – AlCl3 X : A Al2O3 B Al(OH)3 C H2SO4 D Al(NO3)3 Câu 410: (Mức 2)Các chất tác dụng với dung dịch NaOH : A Al MgO B CO2, Al C SO2, Fe2O3 D Fe, SO2 Câu 411: (Mức 2)Phương trình phản ứng : 4Al (Rắn) + 3O2 (khí) – 2Al2O3(Rắn) cho phép dự đốn: 1 g Al phản ứng hoàn toàn với g khí O2 cho 2g Al2O3 2 108g Al phản ứng hồn tồn với lít khí O2 cho 2g Al2O3 3 2,7 gAl phản ứng hoàn tồn với 2,4 g khí O2 cho 5,1 g Al2O3 4 molAl phản ứng hoàn toàn với lít khí O2 cho mol Al2O3 Câu 412: (Mức 3)Cho 10,8 g kim loại M (hóa trị III) phản ứng với khí clo tạo thành 53,4g muối Kim loại M là: A Na B Fe C Al D Mg Câu 413: (Mức 3)Cho nhôm vào dung dịch axit HCl có dư thu 3,36 lít khí hiđro (ở đktc) Khối lượng nhôm phản ứng : A 1,8 g B 2,7 g C 4,05 g D 5,4 g Câu 414: (Mức 3)Bổ túc sơ đồ phản ứng: (1) (2) (3) Al(OH)3 – Al2O3 – Al2(SO4)3 – AlCl3 1 (1) nhiệt phân, (2) dung dịch H2SO4 ,(3) dung dịch BaCl2 2 (1) nhiệt phân, (2) dung dịch H2SO4 ,(3) dung dịch NaCl 3 (1) nhiệt phân, (2) dung dịch Na2SO4 , (3) dung dịch HCl (41)Câu 415: (Mức 3)Cho sơ đồ phản ứng : Cl2 NaOH t0 Al – X (Rắn) – Y (Rắn) – Z (Rắn) Z : có công thức : A Al2O3 B AlCl3 C Al(OH)3 D NaCl Câu 416: Cho 1,35g Al vào dung dịch chứa 7,3g HCl Khối lượng muối nhôm tạo thành A 6,675 g B 8,945 g C 2,43 g D 8,65 g Câu 417: (Mức 3)Hòa tan 12g hỗn hợp gồm Al ,Ag vào dung dịch H2SO4 loãng, dư Phản ứng kết thúc thu 13,44 lít khí H2 (đktc) Thành phần % khối lượng Al, Ag hỗn hợp A 70% 30% B 90% 10% C 10% 90% ; D 30% 70% Câu 418: (Mức 3)Hòa tan 5,1g oxit kim loại hóa trị III dung dịch HCl, số mol axit cần dùng 0,3 mol Cơng thức phân tử oxit : A Fe2O3 B Al2O3 C Cr2O3 D FeO Câu 419: (Mức 3) Đốt cháy hoàn tồn 1,35g nhơm oxi .Khối lượng nhơm oxit tạo thành khối lượng oxi tham gia phản ứng là: A 2,25g 1,2g B 2,55g 1,28g C 2,55 1,2g D 2,7 3,2 g Câu 420: (Mức 3) Cho 17g oxit M2O3 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 thu 57g muối sunfat Nguyên tử khối M là: A 56 B 52 C 55 D 27 Câu 421: (Mức 3)Đốt nhơm bình khí Clo Sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn bình tăng 7,1g Khối lượng nhôm tham gia phản ứng : A 2,7g B 1,8g C 4,1g D 5,4g Câu 422: (Mức 3)Cho 5,4g Al vào 100ml dung dịch H2SO4 0,5M Thể tích khí H2 sinh ra (ở đktc) nồng độ mol dung dịch sau phản ứng là: (giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) A 1,12 lít 0,17M B 6,72 lít 1,0 M C 11,2 lít 1,7 M D 67,2 lít 1,7M Câu 423: (Mức 3) Hịa tan 25,8g hỗn hợp gồm bột Al Al2O3 dung dịch HCl dư Sau phản ứng người ta thu 0,6g khí H2 Khối lượng muối AlCl3 thu : (42)Câu 424: (Mức 1) Thép hợp kim sắt với cacbon số nguyên tố khác hàm lượng cacbon chiếm: A Trên 2% B Dưới 2% C Từ 2% đến 5% D Trên 5% Câu 425: (Mức 1)Gang hợp kim sắt với cacbon lượng nhỏ nguyên tố khác như: Si, Mn, S,… hàm lượng cacbon chiếm: A Từ 2% đến 6% B Dưới 2% C Từ 2% đến 5% D Trên 6% Câu 426: (Mức 1) Cho dây sắt quấn hình lị xo (đã nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo Hiện tượng xảy là: A Sắt cháy tạo thành khói trắng dày đặt bám vào thành bình B Khơng thấy tượng phản ứng C Sắt cháy sáng tạo thành khói màu nâu đỏ D Sắt cháy sáng tạo thành khói màu đen Câu 427: (Mức 1)Ngâm đinh sắt vào dung dịch bạc nitrat Hiện tượng xảy là: A Khơng có tượng B Bạc giải phóng, sắt khơng biến đổi C Khơng có chất sinh ra, có sắt bị hồ tan D Sắt bị hoà tan phần, bạc giải phóng Câu 428: (Mức 1)Hồ tan hỗn hợp gồm Fe Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ) Các sản phẩm thu sau phản ứng là: A FeCl2 khí H2 B FeCl2, Cu khí H2 C Cu khí H2 D FeCl2 Cu Câu 429: (Mức 2) Dụng cụ làm gang dùng chứa hoá chất sau ? A Dung dịch H2SO4 loãng B Dung dịch CuSO4 C Dung dịch MgSO4 D Dung dịch H2SO4 đặc, nguội Câu 430: Kim loại dùng để làm FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4 là: A Fe B Zn C Cu D Al (43)A Dung dịch CuSO4 dư B Dung dịch FeSO4 dư C Dung dịch ZnSO4 dư D Dung dịch H2SO4 loãng dư Câu 432: (Mức 2)Trong chất sau chất chứa hàm lượng sắt nhiều nhất? A FeS2 B FeO C Fe2O3 D Fe3O4 Câu 433: (Mức 2)Để chuyển FeCl3 thành Fe(OH)3, người ta dùng dung dịch: A HCl B H2SO4 C NaOH D AgNO3 Câu 434: (Mức 2)Phản ứng tạo muối sắt (III) sunfat là: A Sắt phản ứng với H2SO4 đặc, nóng B Sắt phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng C Sắt phản ứng với dung dịch CuSO4 D Sắt phản ứng với dung dịch Al2(SO4)3 Câu 435: (Mức 3)Hoà tan 16,8g kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu 6,72 lít khí H2 (đktc) Kim loại đem hoà tan là: A Mg B Zn C Pb D Fe Câu 436: (Mức 3)Khử lượng quặng hemantit chứa 80% (Fe2O3) thu 1,68 sắt, khối lượng quặng cần lấy là: A 2,4 B 2,6 C 2,8 D 3,0 Câu 437: (Mức 3) Một loại quặng chứa 82% Fe2O3 Thành phần phần trăm Fe quặng theo khối lượng là: A 57,4% B 57,0 % C 54,7% D 56,4 % Câu 438: (Mức 3)Một quặng manhetit chứa 81,2% Fe3O4 Khối lượng Fe có quặng là: A 858 kg B 885 kg C 588 kg D 724 kg Câu 439: (Mức 3)Clo hoá 33,6g kim loại A nhiệt độ cao thu 97,5g muối ACl3 A kim loại: A Al B Cr C Au D Fe Câu 440: (Mức 3) Ngâm sắt có khối lượng 20g vào dung dịch bạc nitrat, sau thời gian phản ứng nhấc kim loại làm khô cân nặng 23,2g Lá kim loại sau phản ứng có: (44)

Xem thêm :  101 câu nói hay về gia đình ý nghĩa đáng đọc nhất

– Xem thêm –

Xem thêm: tính chất hóa học của oxit – KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT Lớp 9, TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT – KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT Lớp 9


Tính chất hóa học của Oxit – Khái quát về sự phân loại oxit – Bài 1 – Hóa 9 – Cô Huyền (HAY NHẤT)


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button