Giáo Dục

Từ vựng tiếng anh lớp 7 theo unit

Ngày đăng: 24/12/2016, 20:51

Vocabulary Unit 1: BACK TO SCHOOL Word No Transcrip Class Meaning Example bus stop /bʌs stɒp/ n phr trạm xe buýt A bus stop is a place where buses stop to allow passengers to get on and off busy /ˈbɪzi/ adj bận, bận rộn I’m very busy now classmate /ˈklæsmeɪt/ n bạn lớp Mary is my classmate different /ˈdɪfərənt/ adj khác There are many different kinds of toys distance /ˈdɪstəns/ n khoảng cách What’s the distance between New York and California? family name /ˈfæməli neɪm/ n phr họ, tên họ Nguyen is the most popular family name in Viet Nam fine /faɪn/ adj tốt, khỏe Are you all right? Everything’s just fine, thanks how /haʊ/ adv nào, cách How you feel? 10 how far /ˈhaʊ fɑːr/ bao xa How far is it from your house to the nearest hospital? 11 how old /ˈhaʊ əʊld/ tuổi How old is your father? 12 later /ˈleɪtə(r)/ adv sau, sau See you later 13 lunchroom /ˈlʌntʃ ruːm/ n phòng ăn trưa I’m sitting in the lunchroom of the Amsterdam high school 14 market /ˈmɑːkɪt/ n chợ Fruit and vegetables are much cheaper in the market than in the supermarket 15 means /miːnz/ n phương tiện The telephone is a means of communication 16 middle name /ˈmɪdl neɪm/ tên đệm My middle name’s Ngoc 17 miss /mɪs/ n phr v nhớ, nhỡ I miss my parents 18 19 movie new /ˈmuːvi/ /njuː/ n adj phim My favorite movie is ‘New Moon’ This idea isn’t new 20 nice /naɪs/ adj vui, vui vẻ Have a nice day! 21 parent /ˈpeərənt/ n cha; mẹ I love my parents so much 22 pretty /ˈprɪti/ adv The house has four bedrooms, so it’s pretty big 23 still /stɪl/ adv vẫn, I’m still hungry 24 survey /ˈsɜːveɪ/ n điều tra A recent survey showed that 58% of people did not know where their heart is 25 transport /ˈtrænspɔːt/ n chuyển chở, vận tải The bicycle is a cheap and efficient means of transport 26 unhappy /ʌnˈhæpi/ adj Không hài lòng, không vui I was very unhappy with the service 27 what /wʌt/ pron gì, What is your family name? 28 29 where who /wer/ /huː/ adv pron đâu, đâu ai, người Where is your white shirt? Who is your English teacher? 30 why /waɪ/ adv sao, Why is Hoa sad? Unit 2: PERSONAL INFORMATION Word No Transcrip Class Meaning Example address /əˈdres/ n địa What is your address? appear /əˈpɪr/ v xuất He suddenly appeared in the doorway at the moment /æt ðə ˈməʊmənt/ adv bây giờ, thời điểm She is taking a bath at the moment back /bæk/ adv quay lại He will be back soon birthday /ˈbɜːrθdeɪ/ n sinh nhật Happy Birthday! calendar /ˈkælɪndər/ n lịch, tờ lịch My mom bought a new calendar for the new year call /kɔːl/ v complete /kəmˈpliːt/ v date /deɪt/ n ngày (trong tháng) What is your date of birth? 10 directory n sách hướng dẫn, danh bạ Her name is on the first page of the directory 11 except /ɪkˈsept/ prep ngoại trừ The museum is open daily except Mondays 12 finish /ˈfɪnɪʃ/ v kết thúc, hoàn thành When will you finish your homework? 13 free /friː/ adj rảnh rỗi Are you free now? 14 fun /fʌn/ adj vui, vui Have fun! /dəˈrektəri/ /daɪ ˈrektəri/ /dɪˈrektəri/ gọi, gọi điện thoại hoàn thành I will call you tomorrow You must complete this form n 15 get to /get tu/ v đến How you get to school? 16 give /ɡɪv/ v đưa cho Every morning, my mother gives me ten thousand dong to buy something to eat 17 in front of /ɪn frʌnt əv/ prep phía trước He is nervous when he makes a speech in front of crowds 18 information /ˌɪnfərˈmeɪʃn/ n thông tin The police asked him for more information 19 invitation card /ˌɪnvɪˈteɪʃn kɑːd/ n thiệp mời I received an invitation card to a party 20 invite /ɪnˈvaɪt/ v mời Her family invited me to stay with them for a few weeks 21 join /dʒɔɪn/ v tham gia I’m sure everyone will join me in wishing you a very happy birthday 22 last /læst/ v kéo dài Their relationship did not last very long 23 late /leɪt/ adj muộn Don’t be late 24 Leap year /liːp jɪr/ n năm nhuận Leap year is a year in which February has 29 days instead of 28 25 leave /liːv/ v rời khỏi, khởi hành The train leaves at o’clock 26 meet /miːt/ v gặp We will meet at her birthday party 27 moment /ˈmoʊmənt/ n khoảnh khắc, chốc lát Can you wait a moment, please? 28 movie theater /ˈmuːvi ˈθiːətər/ n rạp chiếu phim My children want to go to the movie theater 29 nervous /ˈnɜːrvəs/ adj lo lắng, hồi hộp He is nervous when he makes a speech in front of crowds 30 party /ˈpɑːrti/ n bữa tiệc I want to invite you to come to my birthday party 31 personal /ˈpɜːrsənl/ adj cá nhân It’s only my personal opinion 32 registration form /ˌredʒɪˈstreɪʃn n mẫu đăng kí Fill in the registration form 33 speak /spiːk/ v nói He can speak languages fɔːrm/ 34 start /stɑːrt/ 35 telephone directory /ˈtelɪfoʊn də 36 telephone number 37 v bắt đầu The match starts at pm n danh bạ điện thoại You can find her number in the telephone directory /ˈtelɪfoʊn ˈnʌmbər/ n số điện thoại cố định Could you tell me your telephone number? tell /tel/ v bảo, nói cho biết Tell me the truth, please! 38 tomorrow /təˈmɔːroʊ/ adv ngày mai See you tomorrow 39 worried /ˈwɜːrid/ adj lo lắng She was sitting behind her desk with a worried look on her face ˈrektəri/ Unit 3: AT HOME No Word Transcrip Class Meaning Example amazing /əˈmeɪzɪŋ/ adj tuyệt vời What an amazing coincidence! armchair /ˈɑːrmtʃer/ n ghế bành Who is sitting in that armchair? awful /ˈɔːfl/ adj khủng khiếp He suffered awful injuries in the crash bed bedroom /bed/ /bedruːm/ n n giường phòng ngủ I have four beds in my bedroom Her bedroom looks very tidy boring /ˈbɔːrɪŋ/ adj tẻ nhạt bright /braɪt/ adj sáng sủa closet /ˈklɑːzət/ n buồng nhỏ, buồng riêng, phòng để đồ She has a huge storage closet comparative /kəmˈpærətɪv/ n so sánh ‘Fatter’ is the comparative of ‘fat’ /kəmˈpleɪnt/ n lời than phiền, đơn khiếu nại I’ve made a complaint to the police about the noise 10 complaint It’s boring to sit on the plane with nothing to read A bright star was shining in the East 11 compliment /ˈkɒmplɪmənt/ n lời khen ngợi She complained that her husband never paid her any compliments any more 12 dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ adj nguy hiểm Snakes are often dangerous 13 delicious /dɪˈlɪʃəs/ adj ngon 14 delightful /dɪˈlaɪtfl/ adj thú vị 15 dishwasher /ˈdɪʃwɔːʃər/ n máy rửa bát đĩa 16 dryer /ˈdraɪər/ n máy sấy 17 exclamation /ˌekskləˈmeɪʃn/ n thán từ, cảm thán n đồ đạc This wine is delicious Thank you for a delightful evening A dishwasher is a machine that washes dirty plates, cups or forks Put those damp clothes in the dryer Please put the exclamation mark at the end of that sentence We’ve just bought some new garden furniture 18 furniture /ˈfɜrnɪtʃər/ 19 horrible /ˈhɔːrəbl/ adj kinh dị What’s that horrible smell? 20 lamp /læmp/ n đèn Paris at night is so romantic when the street lamps are turned on 21 living room /ˈlɪvɪŋ ruːm/ n phòng khách My father is watching TV in the living room 22 modern /ˈmɑːdərn/ adj đại My grandpa’s attitudes are very modern 23 refrigerator n tủ lạnh Don’t forget to put the milk back in the refrigerator adj an toàn In some cities you don’t feel safe going out alone at night n vòi hoa sen Many British homes have a shower attachment fixed to the bath taps /rɪˈfrɪdʒəˌreɪtər / 24 safe /seɪf/ 25 shower /ˈʃaʊər/ 26 stove / stoʊv / n lò sưởi, bếp lò 27 superlative / sjuːˈpɜːlətɪv/ n so sánh 28 telephone /ˈtelɪfoʊn/ n điện thoại 29 terrible /ˈterəbl/ adj kinh khủng The weather was terrible 30 tub /tʌb/ n bồn tắm It’s good to relax in a hot tub at the end of a hard day’s work Be careful, the stove is hot ‘Richest’ is the superlative of ‘rich’ That son of mine was on the telephone all day! washing 31 machine /ˈwɑːʃɪŋ məˈʃiːn / n máy giặt We know that overfilling the washing machine is not good for our clothes or the machine 32 window /ˈwɪndoʊ/ n cửa sổ Could you close the window, please? 33 a great idea /ə ɡreɪt aɪˈdiːə/ n phr v phr ý kiến hay What a great idea! xin, yêu cầu My friend asked me for some advice 34 ask somebody for something /æsk fɔːr/ 35 at work /æt wɜːrk/ adv làm việc He is at work 36 bad movie /bæd ˈmuːvi/ n phr phim dở I always fall asleep when watching bad movies 37 bathroom /ˈbæθruːm/ n nhà tắm There is a spider in the bathroom 38 care /ker/ n lo lắng, lo âu Sam looked as if he didn’t have a care in the world 39 comfortable /ˈkʌmftəbl/ adj dễ chịu, thoải mái This bed is very comfortable 40 convenient /kənˈviːniənt/ adj thuận tiện, tiện lợi I like travelling by car because it is convenient 41 cook lunch /kʊk lʌntʃ/ nấu bữa trưa My mother is cooking lunch 42 delicious smell /dɪˈlɪʃəs smel/ mùi thơm ngon I am greeted by a delicious smell when I come home 43 elder brother /ˈeldə ˈbrʌðər/ anh trai I have two elder brothers 44 empty /ˈempti/ v phr n phr n phr adj trống rỗng The bottle is empty 45 expensive /ɪkˈspensɪv/ adj đắt This computer is expensive 46 favorite /ˈfeɪvərɪt / adj ưa thích My favorite book is “Cupid” 47 forget /fərˈɡet/ v quên He always forgets to give me a present on my birthday 48 furnished /ˈfɜːrnɪʃt/ adj trang bị đồ đạc, có sẵn đồ đạc That flat is furnished 49 great party /ɡreɪt ˈpɑːrti/ n phr bữa tiệc lớn, tuyệt vời You will have a lot of fun when joining that great party 50 grow vegetables /ɡrəʊ ˈvedʒtəblz/ v phr trồng rau She likes to grow vegetables 51 hospital /ˈhɒspɪtl/ n bệnh viện Right after the accident, he was taken to hospital 52 journalist /ˈdʒɜːrnəlɪst/ n nhà báo Journalists write stories for newspapers 53 kitchen /ˈkɪtʃɪn / nhà bếp The fridge is in the kitchen 54 look for /lʊk fɔːr/ tìm kiếm I’m looking for a job 55 lovely /ˈlʌvli/ n v phr adj đáng yêu What a lovely doll! 56 on the farm /ɔːn ðə fɑːrm/ adv trang trại His father works on the farm 57 other /ˈʌðər/ adj khác Are there any other questions? 58 Primary School /ˈpraɪmeri skuːl/ 59 raise cattle /reɪz ˈkætl/ 60 rest /rest / n lại 61 sink /sɪŋk/ n bồn rửa bát 62 suitable for /ˈsuːtəbl fɔːr/ adj phù hợp với 63 take care of /teɪk ker əv/ v phr trông nom, chăm sóc Doctors take care of his patients 64 wet day /wet deɪ/ n phr ngày ẩm ướt, ngày mưa Tam Dao on wet days is very beautiful 65 work hard /wɜːrk hɑːrd/ v phr làm việc chăm You have to work hard to get a promotion n phr v phr trường tiểu học nuôi gia súc My son is studying in a Primary School Farmers raise cattle on their farms Take what you want and throw the rest away The sink is full of plates and bowls This dress is only suitable for tall people Unit 4: AT SCHOOL No Word Transcrip Class Meaning Example amazing /əˈmeɪzɪŋ/ adj tuyệt vời What an amazing coincidence! armchair /ˈɑːrmtʃer/ n ghế bành Who is sitting in that armchair? awful /ˈɔːfl/ adj khủng khiếp He suffered awful injuries in the crash bed bedroom /bed/ /bedruːm/ n n giường phòng ngủ boring /ˈbɔːrɪŋ/ adj tẻ nhạt bright /braɪt/ adj sáng sủa closet /ˈklɑːzət/ n comparative /kəmˈpærətɪv/ n 10 complaint /kəmˈpleɪnt/ n lời than phiền, đơn khiếu nại 11 compliment /ˈkɒmplɪmənt/ n lời khen ngợi 12 dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ adj nguy hiểm I’ve made a complaint to the police about the noise She complained that her husband never paid her any compliments any more Snakes are often dangerous 13 delicious /dɪˈlɪʃəs/ adj ngon This wine is delicious 14 delightful /dɪˈlaɪtfl/ adj thú vị Thank you for a delightful evening buồng nhỏ, buồng riêng, phòng để đồ so sánh I have four beds in my bedroom Her bedroom looks very tidy It’s boring to sit on the plane with nothing to read A bright star was shining in the East She has a huge storage closet ‘Fatter’ is the comparative of ‘fat’ A dishwasher is a machine that washes dirty plates, cups or forks Put those damp clothes in the dryer Please put the exclamation mark at the end of that sentence We’ve just bought some new garden furniture What’s that horrible smell? 15 dishwasher /ˈdɪʃwɔːʃər/ n máy rửa bát đĩa 16 dryer /ˈdraɪər/ n máy sấy 17 exclamation /ˌekskləˈmeɪʃn/ n thán từ, cảm thán 18 furniture /ˈfɜrnɪtʃər/ n đồ đạc 19 horrible /ˈhɔːrəbl/ adj kinh dị 20 lamp /læmp/ n đèn 21 living room /ˈlɪvɪŋ ruːm/ n phòng khách 22 modern /ˈmɑːdərn/ adj đại 23 refrigerator /rɪˈfrɪdʒəˌreɪtər / n tủ lạnh 24 safe /seɪf/ adj an toàn In some cities you don’t feel safe going out alone at night 25 shower /ˈʃaʊər/ n vòi hoa sen Many British homes have a shower attachment fixed to the bath taps 26 stove / stoʊv / n lò sưởi, bếp lò Be careful, the stove is hot 27 superlative / sjuːˈpɜːlətɪv/ n so sánh 28 telephone /ˈtelɪfoʊn/ n điện thoại 29 terrible /ˈterəbl/ adj kinh khủng ‘Richest’ is the superlative of ‘rich’ That son of mine was on the telephone all day! The weather was terrible 30 tub /tʌb/ n bồn tắm 31 washing machine /ˈwɑːʃɪŋ məˈʃiːn / n máy giặt 32 window /ˈwɪndoʊ/ n cửa sổ Paris at night is so romantic when the street lamps are turned on My father is watching TV in the living room My grandpa’s attitudes are very modern Don’t forget to put the milk back in the refrigerator It’s good to relax in a hot tub at the end of a hard day’s work We know that overfilling the washing machine is not good for our clothes or the machine Could you close the window, please? Unit 5: WORK AND PLAY No Word Transcrip a great idea ask somebody for something /ə ɡreɪt aɪˈdiːə/ n phr ý kiến hay /æsk fɔːr/ v phr xin, yêu cầu at work /æt wɜːrk/ adv làm việc He is at work bad movie /bæd ˈmuːvi/ n phr phim dở I always fall asleep when watching bad movies bathroom /ˈbæθruːm/ n nhà tắm There is a spider in the bathroom care /ker/ n Sam looked as if he didn’t have a care in the world comfortable /ˈkʌmftəbl/ adj convenient /kənˈviːniənt/ adj cook lunch /kʊk lʌntʃ/ v phr lo lắng, lo âu dễ chịu, thoải mái thuận tiện, tiện lợi nấu bữa trưa Class Meaning Example What a great idea! My friend asked me for some advice This bed is very comfortable I like travelling by car because it is convenient My mother is cooking lunch I am greeted by a delicious smell when I come home 10 delicious smell /dɪˈlɪʃəs smel/ n phr mùi thơm ngon 11 elder brother /ˈeldə ˈbrʌðər/ n phr anh trai I have two elder brothers 12 13 empty /ˈempti/ adj trống rỗng The bottle is empty expensive /ɪkˈspensɪv/ adj đắt This computer is expensive 14 favorite /ˈfeɪvərɪt / adj ưa thích 15 forget /fərˈɡet/ v quên My favorite book is “Cupid” He always forgets to give me a present on my birthday 16 furnished /ˈfɜːrnɪʃt/ adj trang bị đồ đạc, có sẵn đồ đạc That flat is furnished 17 great party /ɡreɪt ˈpɑːrti/ n phr bữa tiệc lớn, tuyệt vời You will have a lot of fun when joining that great party 18 grow vegetables /ɡrəʊ ˈvedʒtəblz/ v phr trồng rau She likes to grow vegetables 19 hospital /ˈhɒspɪtl/ n bệnh viện Right after the accident, he was taken to hospital 20 journalist /ˈdʒɜːrnəlɪst/ n nhà báo Journalists write stories for newspapers 21 kitchen /ˈkɪtʃɪn / n nhà bếp The fridge is in the kitchen 22 look for /lʊk fɔːr/ v phr tìm kiếm I’m looking for a job 23 lovely /ˈlʌvli/ adj đáng yêu What a lovely doll! 24 25 on the farm /ɔːn ðə fɑːrm/ adv trang trại His father works on the farm other /ˈʌðər/ adj khác 26 Primary School /ˈpraɪmeri skuːl/ n phr trường tiểu học Are there any other questions? My son is studying in a Primary School 27 raise cattle /reɪz ˈkætl/ v phr nuôi gia súc 28 rest /rest / n lại 29 sink /sɪŋk/ n bồn rửa bát 30 suitable for /ˈsuːtəbl fɔːr/ adj phù hợp với 31 take care of /teɪk ker əv/ v phr trông nom, chăm sóc 32 wet day /wet deɪ/ n phr 33 work hard /wɜːrk hɑːrd/ v phr 34 household /ˈhaʊshəʊld/ n hộ gia đình 35 indoors /ˌɪnˈdɔːrz/ adv nhà Tam Dao on wet days is very beautiful You have to work hard to get a promotion By the 1990s, most households had a TV Come indoors, it’s cold outside 36 marbles /ˈmɑːrblz/ n trò bắn bi They are playing marbles 37 meter /ˈmiːtər/ n đồng hồ, dụng cụ đo The taxi driver left the meter running while he waited for us 38 pen pal /pen pæl/ n 39 playing catch /ˈpleɪɪŋ kætʃ / n I’ve got a pen pal in Australia At recess, children often like playing catch 40 portable /ˈpɔːtəbl/ adj bạn qua thư trò chơi ném bóng mang theo, xách tay ngày ẩm ướt, ngày mưa làm việc chăm Farmers raise cattle on their farms Take what you want and throw the rest away The sink is full of plates and bowls This dress is only suitable for tall people Doctors take care of his patients I have a portable computer 41 present /ˈpreznt/ adj I don’t have her present address 42 recess /rɪˈses/ n giải lao, chơi 43 relax /rɪˈlæks/ v thư giãn 44 repair /rɪˈpeə(r)/ v 45 ring /rɪŋ/ v 46 score /skɔː/ v We like sitting and chatting under the trees at recess After work she often relaxes with a cup of tea My brother is repairing the roof of my house after a storm When the phone rings, she is having a bath Vietnam scored a goal in the last minute of the match 47 skipping rope /skɪpɪŋ rəʊp / n chơi nhảy dây 48 swap /swɑːp/ v trao đổi 49 take part in /teɪk pɑːrt ɪn/ v phr 50 worldwide /ˈwɜːrldwaɪd/ adv sửa, sửa chữa (máy móc) rung, reo (chuông) ghi bàn (thể thao) tham gia, tham dự toàn giới, phạm vi giới The girls like skipping rope When you’ve finished reading your book, and I’ve finished mine, shall we swap? I will take part in Hoa’s birthday party Viet Nam has been known worldwide because of many beautiful landscapes Unit 6: AFTER SCHOOL No Word Transcrip Class Meaning anniversary /ˌænɪˈvɜːrsəri / assignment /əˈsaɪnmənt/ n tập attend /əˈtend/ v tham dự bored /bɔːd/ adj buồn chán He is getting bored with doing the same thing every day campaign /kæmˈpeɪn/ n chiến dịch/ đợt vận động She’s the campaign organizer for the Labour Party celebration /ˌselɪˈbreɪʃn/ n tổ chức,lễ kỷ niệm Let’s buy some champagne in celebration of her safe arrival coin /kɔɪn/ n tiền xu collect /kəˈlekt/ v thu thập, sưu tầm collection /kəˈlekʃn/ n sưu tập 10 comic /ˈkɑːmɪk/ n truyện tranh That machine doesn’t take coins He began to collect old stamps when he was There’s a collection of toothbrushes in the bathroom I often read comics in my free time ngày/lễ kỷ niệm 11 concert /ˈkɒnsət/ n buổi hòa nhạc, buổi biểu diễn (ca nhạc) 12 elderly /ˈeldəli/ adj cao tuổi, có tuổi 13 entertainment /entəˈteɪnmənt/ n giải trí 14 environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ n môi trường 15 healthy /ˈhelθi/ adj khỏe mạnh Example We always celebrate our wedding anniversary every year I have a lot of reading assignments to complete Over two hundred people attended John’s wedding Will you go to see the Super Junior concert this weekend? There is an elderly couple sitting on the bench in the park The Disney channel is one of the most famous entertainment channels We need to protect the environment from pollution She’s a normal healthy child 16 leisure /ˈliːʒər/ n rỗi rãi, rảnh rỗi 17 lie /laɪ/ v nằm, nằm nghỉ 18 model /ˈmɒdl/ n mô hình, mẫu 19 musical instrument /ˈmjuːzɪkl n nhạc cụ 20 orchestra /ˈɔːkɪstrə/ n dàn nhạc giao hưởng 21 paint /peɪnt/ v sơn 22 pastime /ˈpɑːstaɪm/ n trò tiêu khiển 23 play /pleɪ/ n kịch, kịch 24 president /ˈprezɪdənt/ n hiệu trưởng, chủ tịch 25 rehearse /rɪˈhɜːs/ v diễn tập 26 scout /skaʊt/ n hướng đạo sinh 27 should /ʃʊd/ v nên 28 stripe /straɪp/ n kẻ sọc 29 teenager /ˈtiːneɪdʒər/ n thiếu niên (13-19 tuổi) 30 volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/ n tình nguyện viên 31 wedding /ˈwedɪŋ/ n lễ cưới 32 youth /juːθ/ n tuổi trẻ, tuổi xuân ˈɪnstrəmənt/ I like reading books in leisure time I like to lie on the sofa and read comic books She is really a model student I want to learn to play a musical instrument She’s a cellist in the City of Birmingham Symphony Orchestra We painted the kitchen yellow Shopping is one of her favourite pastimes My mother likes the plays of Shakespeare Mr Trung is the president of my school The singers rehearsed for the concert Both my brothers are taking part in Green Campaign as scouts You should be ashamed of yourselves The zebra is a wild African horse with black and white stripes Many teenagers are doing community service I want to be a volunteer this summer I received a wedding invitation from Mandy She regrets spending her youth travelling, not studying Unit 7: THE WORLD OF WORK No Word Transcrip Class Meaning buffalo /ˈbʌfələʊ/ n trâu celebrate /ˈselɪbreɪt/ v tổ chức, kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm coop /kuːp/ n chuồng gà crop /krɒp/ n vụ, mùa, trồng day off /deɪ ɔːf/ n ngày nghỉ definitely /ˈdefɪnətli/ adv chắn, định Easter /ˈiːstər/ n Lễ Phục Sinh feed /fiːd/ v cho ăn grow /ɡrəʊ/ v trồng (cây, hoa) Example There are many buffaloes in the field I will celebrate my 18th birthday in Nha Trang My mother asked me to go to the chicken coop to pick up the eggs Coffee is the main crop in the highlands We have one day off for Independence Day I will definitely come to your wedding party I get two weeks off school at Easter Let’s feed the children first, and then have our dinner My mother grows vegetables in our garden 10 hard /hɑːd/ adv vất vả,chăm 11 homeless /ˈhəʊmləs/ adj không nhà 12 hour /ˈaʊər/ n tiếng, My father has to work hard to raise our family Accommodation needs to be found for thousands of homeless families There are 24 hours in a day 13 important /ɪmˈpɔːtnt/ adj quan trọng, trọng đại Eating breakfast is very important to me 14 Independence Day /ˌɪndɪˈpendəns deɪ/ n ngày Quốc khánh Our Independence Day is on September 2nd 15 keen /kiːn/ adj cừ khôi, thông minh, xuất sắc, say mê My little brother is very keen 16 lazy /ˈleɪzi/ adj lười biếng 17 mechanic /məˈkænɪk/ n thợ máy, công nhân khí 18 part-time /pɑːt taɪm/ adj làm việc bán thời gian 19 period /ˈpɪəriəd/ n tiết học 20 pleased /pliːzd/ adj hài lòng, thoả mãn 21 public holiday /ˈpʌblɪk ˈhɒlədeɪ/ n ngày lễ 22 quite /kwaɪt/ adv tương đối, I’m quite tired but I can still finish the homework 23 real /ˈriːəl/ adj thật, thật There is a very real threat that he will lose his job 24 realize /ˈriːəlaɪz/ v nhận I realize how difficult it’s going to be, but we must try 25 rest /rest/ v nghỉ, nghỉ ngơi The doctor advises me to rest at least two days 26 review /rɪˈvjuː/ v ôn tập I have to review for the test 27 shed /ʃed/ n nhà kho, chuồng (trâu bò) Our family has a buffalo shed 28 shift /ʃɪft/ n ca làm việc He works an eight-hour shift 29 supermarket /ˈsjuːpəmɑːkɪt/ n siêu thị 30 Thanksgiving /ˌθæŋksˈɡɪvɪŋ/ n Lễ Tạ Ơn 31 typical /ˈtɪpɪkl/ adj điển hình, tiêu biểu 32 vacation /veɪˈkeɪʃn/ n kỳ nghỉ lễ He’s too lazy to make his bed in the morning The car mechanic near my house is very friendly I am looking for a part-time job We have six periods of science a week My parents are very pleased with their crop New Year’s Day is a public holiday in many countries My family often buys vegetables in the supermarket Thanksgiving is an autumn holiday in the US and Canada, when families have a big meal together This sort of hot and spicy food is very typical of the food in the south of the country We’re taking a vacation in June Unit 8: PLACES No Word Transcrip altogether /ˌɔːltəˈɡeðər/ Class adv Meaning tổng cộng, tính gộp lại Example That will be $50 altogether, please Sir 2 ask /ɑːsk/ v hỏi You have to ask permission to go out bakery /ˈbeɪkəri/ n hiệu bánh I often go to the bakery to buy bread change /tʃeɪndʒ/ n tiền lẻ, tiền thừa coach /kəʊtʃ/ n xe buýt chạy đường dài Here’s your receipt and $3 change We will travel between cities in a spacious, private, air-conditioned coach direction /dɪˈrekʃn/ n phương hướng, hướng dẫn, dẫn envelope /ˈenvələʊp/ n phong bì guess /ges/ v đoán 10 item /ˈaɪtəm/ n hàng 11 local /ˈləʊkl/ adj địa phương I need an envelope to send this letter I didn’t know the answer, so I had to guess The restaurant has a long menu of about 50 items I am learning in the local school 12 mail /meɪl/ v gửi thư Could you mail it to me? 13 museum /mjuˈziːəm/ n viện bảo tàng Sometimes my father takes me and my brother to go to the museum 14 opposite /ˈɒpəzɪt/ adj adv 15 overseas /ˌəʊvəˈsiːz/ adj nước 16 phone card /fəʊn kɑːrd/ n thẻ điện thoại 17 plain /pleɪn/ n đồng 18 police station / pəˈliːs ˈsteɪʃn/ n đồn cảnh sát 19 price /praɪs/ n giá tiền 20 regularly /ˈreɡjələli/ adv thường xuyên 21 restaurant n nhà hàng 22 send /send/ v gửi 23 souvenir /ˌsuːvəˈnɪr/ n đồ lưu niệm 24 stadium /ˈsteɪdiəm/ n sân vận động The children often play football in the local stadium 26 writing pad /ˈraɪtɪŋ pæd/ n tập giấy viết thư I want to buy some writing pads to write a letter to my parents /ˈrestrɒnt/, ˈrestərɑːnt/ Can you give me directions to your house? There are a lot of overseas students in San Francisco I often use a phone card to call everyone That is a very flat plain He was taken to the police station for questioning The price of gas has risen sharply You should practise speaking English regularly At weekend my family usually have dinner in a restaurant We are sending you flowers for your birthday We brought back a few souvenirs from our holiday in Greece Unit 9: AT HOME AND AWAY No Word Transcrip Class Meaning Example aquarium /ə’kweəriəm/ n bể/ hồ nuôi cá, thuỷ cung My father has bought a new aquarium cap /kæp/ n mũ lưỡi trai Boys often wear a cap cheap /tʃiːp/ adj rẻ, rẻ tiền This dress is not cheap crab /kræb/ n cua There are many kinds of crab 5 cushion /ˈkʊʃn/ n đệm, nệm, gối tựa There is a cushion on the sofa diary /’daiəri/ n nhật kí She writes in her diary every day dolphin /ˈdɒlfɪn/ n cá heo A dolphin is intelligent dress /dres/ n váy (dài) She can make a dress for herself dressmaker /ˈdresmeɪkə(r)/ n thợ may (đồ cho phụ nữ) My aunt works as a dressmaker 10 exit /ˈeɡzɪt/ n lối There are four emergency exits in the department store 11 fit /fɪt/ v hợp, vừa This skirt does not fit me 12 friendly /’frendli/ adj thân thiện, thân mật She is very friendly 13 gift /gift/ n quà He gives me a small gift 14 hairdresser /ˈheədresə(r)/ n thợ cắt tóc, thợ làm đầu My new hairstyle is made by the hairdresser next to my house 15 improve /ɪmˈpruːv/ v cải tiến, trau dồi I am improving my English skills 16 keep in touch /ki:p in tʌtʃ/ v phr liên lạc, giữ liên lạc Do you keep in touch with her? 17 material /məˈtɪəriəl/ n nguyên liệu, vật liệu, vải 18 move (to) /mu:v/ v di chuyển 19 poster /ˈpəʊstə(r)/ n áp phích, quảng cáo 20 quite /kwait/ adv hoàn toàn 21 recent /’ri:snt/ adj gần đây, 22 rent /rent/ v thuê 23 return /rɪˈtɜːn/ v trở lại, trở 24 seafood /ˈsiːfuːd/ n hải sản, đồ biển 25 sew /səʊ/ v may, may vá, khâu I want to learn how to sew 26 sewing /ˈsəʊɪŋ/ n may vá, khâu vá Sewing is a useful and interesting hobby 27 shark /ʃɑ:k/ n cá mập I have a picture of a shark 28 skirt /skɜːt/ n váy (ngắn), chân váy I like the red skirt more than the blue one 29 temple /ˈtempl/ n đền, điện, miếu I usually visit Hung Temple on March 8th every year 30 think of /θiɳk əv/ v phr nghĩ I think of you all the time 31 trip /trɪp/ n chuyến đi, chuyến du ngoạn Did you have a good trip? 32 turtle /ˈtɜːtl/ n rùa biển Her sister bought her a turtle 33 welcome /ˈwelkəm/ v chúc mừng, chào đón She welcomed the visitors warmly 34 welcome back /ˈwelkəm bæk/ v chào mừng bạn trở They welcomed me back 35 wonderful /ˈwʌndəfl/ adj tuyệt vời, kỳ diệu, tuyệt diệu We had a wonderful time in Sapa last month What material is this dress made of? He is moving to a corner of the house A poster is advertising the circus I quite agree In recent years, there have been many changes They have to rent a house When did you return home from Nha Trang? I like seafood Unit 10: HEALTH AND HYGIENE No Word Transcrip Class Meaning advice /ədˈvaɪs/ n lời khuyên advise /ədˈvaɪz/ v khuyên afterwards /ˈɑːftəwədz/ adv sau all the time /ɔːl ðə taɪm/ adv phr luôn appointment /əˈpɔɪntmənt/ n hẹn be bad for /bi bæd fɔːr/ be in a lot of pain /biː ɪn ǝ ǀɒt ǝv be scared of /biː skeəd ǝv/ broken /ˈbrəʊkən/ 10 brush /brʌʃ/ Example Steven gave me some good advice I think I’d advise him to leave the company We had tea, and afterwards we sat in the garden for a while có hại cho I wish you’d stop criticizing me all the time She had to cancel her dental appointment Beer is bad for you đau đớn nhiều She was clearly in a lot of pain sợ I’m scared of snakes adj hư, bể, vỡ How you mend a broken heart? v chải (bằng bàn chải) (v) n bàn chải, bàn chải tóc (n) peɪn/ 11 cavity /ˈkævəti/ n lỗ sâu There is a cavity in my tooth 12 change /tʃeɪndʒ/ v thay đổi 13 check /tʃek/ v kiểm tra 14 comb /kəʊm/ v n chải (tóc) (v) lược (n) I’m going to change my hairstyle Check your work before handing it in I can’t find my brush, but I still have my comb 15 dentist /ˈdentɪst/ n nha sĩ 16 difficult /ˈdɪfɪkəlt/ adj khó khăn 17 the washing /duː ðə wɒʃɪŋ/ v phr giặt quần áo I the washing every day 18 drill /drɪl/ v khoan (v) They are going to drill for oil nearby n khoan (n) giải thích A dentist’s job is taking care of people’s teeth She finds it very difficult to get up early It was difficult to explain the problem to beginners trám, lấp lỗ hổng, The dentist filled a cavity in my hàn tooth 19 explain /ɪkˈspleɪn/ v 20 fill /fɪl/ v 21 fix /fɪks/ v lắp, chữa We fixed the bookcase to the wall 22 follow one’s advice /ˈfɒləʊ wʌnz əd v phr làm theo lời khuyên I think you should follow your mother’s advice 23 hate /heɪt/ v ghét, căm ghét I hate carrot v gặt hái, thu hoạch (v) n mùa gặt, vụ thu hoạch (n) v phr có hẹn với 24 25 harvest have an appointment with ˈvaɪs/ /ˈhɑːvɪst/ /hæv ən ə ˈpɔɪntmənt wɪð/ I have an appointment with my doctor today 26 healthy /ˈhelθi/ adj lành mạnh, bổ dưỡng Keep healthy by eating well and exercising regularly 27 hurt /hɜːt/ v làm đau Stop it You’re hurting me 28 hygiene /ˈhaɪdʒiːn/ n vệ sinh 29 iron /aɪən/ v ủi (quần áo) 30 ironing /ˈaɪənɪŋ/ n việc ủi quần áo In the interests of hygiene, please wash your hands It takes about five minutes to iron a shirt properly I must the ironing tonight 31 keep somebody away /kiːp ˈsʌmbədi ə v phr ngăn đến gần, tránh xa Her illness kept her away from work for several weeks 32 kind /kaɪnd/ adj tử tế, tốt bụng 33 loud /laʊd/ adj to 34 neglect /nɪˈglekt/ v lơ He is a very kind and hepful person That music is too loud – please turn it down I’m afraid I’ve rather neglected my studies this week 35 nervous /ˈnɜːvəs/ adj lo lắng, ngại Do you feel nervous during exams? 36 notice /ˈnəʊtɪs/ v ý People were making fun of him but he didn’t seem to notice 37 own /əʊn/ adj riêng, cá nhân She makes all her own clothes 38 pain /peɪn/ n đau đớn This cream helps to relieve the pain 39 painful /ˈpeɪnfl/ adj đau đớn The old photograph brought back painful memories 40 patient /ˈpeɪʃnt/ n bệnh nhân He’s one of Dr Smith’s patients 41 probably /ˈprɒbəbli/ adv có lẽ I’ll probably be home by midnight 42 reply /rɪˈplaɪ/ v n 43 sensible /ˈsensəbl/ adj khôn ngoan 44 serious /ˈsɪəriəs/ adj nghiêm trọng 45 smile /smaɪl/ v cười 46 sound /saʊnd/ n âm 47 strange /streɪndʒ/ adj lạ lẫm 48 surgery /ˈsɜːdʒəri/ n phòng khám bệnh, giải phẫu, phẫu thuật 49 take exercise /teɪk ˈeksəsaɪz/ v phr tập thể dục 50 toothache /ˈtuːθeɪk/ n đau You should take exercise every day to keep fit I’ve got a toothache 51 touch /tʌtʃ/ v sờ, đụng, chạm Don’t touch that plate – it’s hot! 52 unhealthy /ʌnˈhelθi/ adj không lành mạnh, không bổ dưỡng, ốm yếu They looked poor and unhealthy 53 wash /wɑːʃ/ v rửa, giặt 54 washing /wɒʃɪŋ/ n việc giặt quần áo ˈweɪ/ It would be sensible to take an umbrella The consequences could be serious He never seems to smile She heard the sound of footsteps outside She was looking at me in a very strange way The patient had surgery on his heart You need to wash your hand before eating Washing is a boring job Unit 11: KEEP FIT STAY HEALTHY No Word Transcrip Class Meaning Example centimeter /ˈsentɪmiːtər/ check-up /´tʃek ʌp/ n khám tổng thể cold /kəʊld/ n cảm lạnh coughing /ˈkɔːfɪŋ/ n ho cure /kjʊə(r)/ n thuốc, phương thuốc, cách chữa bệnh disappear /ˌdɪsəˈpɪə(r)/ v biến mất, biến female /’fi:meil/ adj nữ, giống flu /fluː/ n cúm, bệnh cúm The rainbow disappears behind the clouds The male voice is deeper than the female The whole family has the flu follow /ˈfɒləʊ/ v theo He followed me for a long time 10 forename /ˈfɔːneɪm/ n tên Please write your surname and forename in the form 11 form /fɔ:m/ n mẫu đơn I send you my application form 12 get on /get ɔ:n/ v lên, bước lên She required me to get on the scale 13 headache /ˈhedeɪk/ n đau đầu, nhức đầu I had a terrible headache yesterday 14 height /hait/ n chiều cao, đỉnh cao The height of this room is meters 15 male /meɪl/ adj nam, giống đực 16 measure /ˈmeʒər/ v đo 17 medical check-up /ˈmedɪkl tʃek ʌp/ n khám sức khỏe tổng thể 18 medical form /ˈmedɪklfɔ:m/ n đơn/ giấy khám sức khỏe 19 medical record /ˈmedɪkl ˈrekərd/ n hồ sơ bệnh lí 20 medicine /ˈmedɪsn/ n thuốc 21 missing information /’misiɳ ˌɪnfə n thông tin thiếu 22 normal /ˈnɔːml/ adj bình thường All people must complete this medical form The hospital keeps medical records for all patients You should take some medicine and have a rest The doctor asked me to fill in the missing information on the medical form My temperature is normal 23 prevent /prɪˈvent/ v ngăn cản, ngăn chặn, ngăn ngừa You should drive carefully to prevent accidents 24 record /´rekərd/ n hồ sơ, ghi chép She is keeping records of births 25 record card /ˈrekərd kɑ:d/ n phiếu hồ sơ Put the record card in this box 26 relieve /rɪˈliːv/ v làm dịu đi, làm Eating bananas can relieve the stress 27 run/have a temperature /rʌn/ hæv ə v phr bị sốt This child has a high temperature 28 runny nose /ˈrʌni nəʊz/ n sổ mũi, chảy nước mũi I’ve got a sore throat and a runny nose 29 scale /skeil/ n tỉ lệ, cân 30 semester /sɪˈmestər/ n kỳ, học kỳ 31 sick /sɪk/ adj ốm yếu, ốm đau My father has bought a new scale You need to try harder than last semester My grandfather is very sick ˈmeɪʃn/ ˈtemprətʃər/ phân, centi-mét I am 160 centimetres in height I will have a medical check-up tomorrow morning I caught a cold because I walked in the rain Coughing is one symptom of the flu The scientists are still studying a new cure for cancer His male horse has died Can you measure accurately with this ruler? You had better go to hospital for a medical check-up 32 sickness /ˈsɪknəs/ n ốm, bệnh, đau yếu 33 slight fever /slaɪt ˈfiːvər/ n sốt nhẹ 34 sneeze /sniːz/ v hắt 35 stomach ache /ˈstʌmək eɪk/ n đau bụng, đau dày She cannot go to work because of sickness Slight fever is one of the symptoms of a cold Having a cold makes me sneeze all day Eating too much chocolate makes me have a stomach ache 36 symptom /ˈsɪmptəm/ n triệu chứng, dấu hiệu Tell me the symptoms of a cold, please 37 take one’s temperature /teik wʌnz v phr đo nhiệt độ The doctor took my temperature 38 temperature /´temprətʃə/ n sốt, nhiệt độ 39 weigh /wei/ v cân, cân nặng 40 weight /weit/ n trọng lượng temprətʃə/ Keep the house at an even temperature This case weighs kilos The two boys are of the same weight Unit 12: LETS’ EAT No Word Transcrip Class Meaning Example add /æd/ v thêm vào, bổ sung Beat the butter and sugar together and slowly add the eggs The divorce affected every aspect of her life He paid regular amounts of money to a charity She often has balanced meals with a healthy mixture of different kinds of food Eating too much body-building food is not good for your health It usually takes about 10 minutes to boil an egg She eats a bowl of cereal every morning Western people often don’t know how to use chopsticks affect /əˈfekt/ v ảnh hưởng amount /əˈmaʊnt/ n số lượng, khối lượng balanced /ˈbælənst/ adj cân đối, cân body-building food /ˈbɒdi ˈbɪldɪŋ fuːd/ n phr thực phẩm phát triển thể boil /bɔɪl/ v sôi, đun sôi, luộc bowl /bəʊl/ n bát chopstick /ˈtʃɒpstɪk/ n đũa cucumber /ˈkjuːkʌmbər/ n dưa chuột I love to eat cucumbers in summer 10 deep-fry /diːp fraɪ/ v chiên (thức ăn) cách cho nhiều mỡ When cooking fried chicken, you need to deep-fry it 11 diet /ˈdaɪət/ n chế độ ăn uống, chế độ ăn kiêng The doctor puts me on a low salt diet to reduce my blood pressure 12 dirt /dɜːt/ n bụi bẩn His coat was covered with dirt 13 dish /dɪʃ/ n ăn 14 durian /ˈdʊəriən/ n sầu riêng 15 energy /ˈenədʒi/ n lượng, sức lực What is your favorite dish? Many people hate durians but I love them I didn’t even have the energy to get out of bed 16 guideline /ˈɡaɪdlaɪn/ n hướng dẫn, nguyên tắc đạo Doing morning exercise is a useful guideline to keep fit 17 heat /hiːt/ v làm nóng, đun nóng 18 lifestyle /ˈlaɪfstaɪl/ n phong cách sống 19 moderate /ˈmɒdərət/ adj khiêm tốn, vừa phải, trung bình First, heat the oil and then add the onions He doesn’t have a very healthy lifestyle The car is of moderate size – just right for a small family 20 onion /ˈʌnjən/ n hành, củ hành She likes French onion soup 21 pan /pæn/ n xoong, chảo Heat the milk in a small pan 22 papaya /pəˈpaɪə/ n đu đủ, đu đủ, đu đủ I want to buy a papaya 23 pea /piː/ n hạt đậu/ đậu Hà-lan There are some peas in the fridge 24 pineapple /ˈpaɪnæpl/ n dứa, dứa, dứa There is a pineapple on the table 25 plate /pleɪt/ n đĩa 26 pork /pɔːk/ n thịt lợn 27 ripe /raɪp/ adj chín 28 selection /sɪˈlekʃn/ n lựa chọn 29 set the table /set ðə ˈteɪbl/ v phr dọn bàn Could you set the table for dinner? 30 slice /slaɪs/ 31 smell /smel/ v n v n thái lát mỏng lát mỏng ngửi, có mùi mùi There’s something in the fridge that smells mouldy 32 spinach /ˈspɪnɪtʃ/ n rau chân vịt Spinach is a vegetable in a cartoon 33 spoon /spuːn/ n thìa 34 steam /stiːm/ v hấp 35 stir-fry /ˈstɜːfraɪ/ v xào 36 taste /teɪst/ v n nếm, có vị vị I often use spoons to eat soup You need to steam the cakes about 30 minutes Stir-fry the chicken for one minute, then add the vegetables I always taste the food while I’m cooking it There’s still a lot of food on your plate I would like pork for lunch Those bananas aren’t ripe yet they’re still green I hope that you will have a good selection for your future job Unit 13: ACTIVITIES No Word Transcrip Class Meaning Example ability /əˈbɪləti / n khả năng, lực, tố chất She can find a good job easily with her ability aim athletics /eim/ /æθ’letiks/ n n mục đích môn điền kinh Each person has his own aim She joins an athletics meeting awareness /əˈwernəs/ n ý thức, nhận thức We should raise public awareness of environmental issues badly /’bædli/ adv kém, dở They treated me badly be aware of /bi: ə’weə əv/ v ý thức You should be aware of yourself be on one’s way /bi: ɔ:n wʌnz wei/ v đường tới I met him when I was on my way to school bump /bʌmp/ n cú va chạm He fell off the ladder and landed on the ground with a bump 9 careless /ˈkeələs/ adj bất cẩn He is a careless taxi driver 10 choice /tʃɔis/ n lựa chọn A yellow bag is my last choice 11 choose /tʃu:z/ v lựa chọn 12 competition /ˌkɒmpəˈtɪʃn/ n thi/đua 13 14 cycle cyclist /’saikl/ /’saiklist/ v n xe đạp người xe đạp 15 district /’distrikt/ n quận, khu vực 16 diver /ˈdaɪvər/ n thợ lặn, người mò ngọc trai 17 edge /eʤ/ n mé, bìa, rìa You can choose one of them They agree to take part in the competition I cycle every day He is the best cyclist Athletes come from different districts Nowadays, a diver can stay underwater longer with breathing equipment He fell off the edge of the cliff 18 equipment /ɪˈkwɪpmənt/ n thiết bị, dụng cụ The kitchen is equipped with a lot of modern equipment 19 explore /ɪkˈsplɔːr/ v thăm dò, thám hiểm, khám phá I wish I could explore the oceans one day 20 flag /’flæg/ n cờ This is the Vietnamese flag 21 fly /flaɪ/ v bay 22 increase /ɪnˈkriːs/ v tăng 23 jump /ʤʌmp/ v nhảy, cú nhảy I saw a bird flying The number of participants increased this year They jumped into the water 24 kid /kid/ n dê con, đứa trẻ Her parents expect a lovely kid 25 land on one’s back /lænd ɔ:n wʌnz bæk/ v té ngửa He landed on his back 26 lifeguard /ˈlaɪfɡɑːd/ n nhân viên bảo vệ, cứu hộ They need a lifeguard 27 obey /ə’bei/ v lời, tuân theo I always obey the rules of the class 28 opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ n hội, thời cơ, dịp may 29 organize /’ɔ:gənaiz/ v tổ chức 30 participant /pɑ:’tisipənt/ n người tham gia 31 prize /praiz/ n giải thưởng 32 regular activity /’rəgjulə ækˈtɪvəti/ n hoạt động thường xuyên Next summer, I will have an opportunity to go to London The meeting is organized every month There are 30 participants in this competition Everybody tries their best to win the prize Going camping is a regular activity of their club 33 risk /risk/ n nguy hiểm, rủi ro, nguy Going out alone tonight is a risk 34 roller- blading /rəʊlə bleidiɳ/ n trượt patin (giày trượt có bánh xe dọc dưới) Roller-blading is a popular youth hobby Roller-skating entertainment nowadays 35 roller-skating /’rəʊlə skeitiɳ/ n trượt pa-tin (giày trượt có bánh xe góc) is a popular for teenagers 36 scuba-diving /ˈskuːbə daɪvɪŋ/ n môn lặn có sử dụng bình dưỡng khí Scuba-diving is an interesting and popular sport 37 sign /sain/ n bảng hiệu She did not pay attention to the sign A skateboard is a short narrow board with small wheels, which you stand on and ride Everybody recognizes that he is an excellent skateboarder 38 skateboard /´skeitbɔ:d/ n ván trượt 39 skateboarder /´skeitbɔ:də/ n người trượt ván 40 skateboarding /´skeitbɔ:diɳ/ n môn trượt ván I like skateboarding 41 42 skillful speed /’skilfl/ /spi:d/ adj n khéo tay, giỏi tốc độ She is very skillful at cooking He moves with great speed 43 stay away /stei ə’wei/ v giữ khoảng cách, tránh xa Tell him to stay away from my sister ! 44 strict /strikt/ adj nghiêm ngặt He is a very strict teacher 45 surface /ˈsɜːfɪs/ n mặt, bề mặt These fishes sometimes float on the surfaces of water 46 surprising /sə’praiziɳ/ adj đáng ngạc nhiên His performance is surprising 47 swimmer /’swimə/ n người bơi 48 swimming pool /’swimiɳpu:l/ n hồ bơi 49 teenager /ˈtiːneɪdʒər/ n thiếu niên He is a strong swimmer In summer, I often go to the swimming pool on Saturday afternoon They are still teenagers 50 volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/ v tình nguyện, xung phong She volunteered for relief work 51 walk-to-school day /wɔ:k tə sku:l dei/ n ngày đến trường Friday is a walk-to-school day 52 water safety /ˈwɔːtər ˈseɪfti/ n an toàn nước We have to protect water safety Unit 14: FREE TIME FUN No Word Transcrip Class Meaning Example phiêu lưu, phiêu lưu She had exciting adventures in Egypt n quảng cáo, quảng cáo Put an advertisement in the local paper to sell your house /bænd/ n ban nhạc The Beatles are probably the most famous band in the world cable TV /ˈkeɪb(ə)l ˌtiː ˈviː/ n truyền hình cáp I love watching films on cable TV cartoon /kɑːˈtuːn/ n phim hoạt hình character /ˈkærəktər/ n nhân vật adventure /ədˈventʃər̩/ advertiseme nt /ˌædvər band ˈtaɪzmənt̩/ Every child knows Tom and Jerry cartoons Mickey Mouse is a famous cartoon character 7 classical /ˈklæsɪkl̩/ adj kinh điển, cổ điển, cổ complete /kəmˈpli:t/ v hoàn thành contest /ˈkɒntest/ n thi 10 contestant /kənˈtestənt/ n người dự thi 11 cricket /ˈkrɪkɪt/ n dế 12 detective /dɪˈtektɪv/ n thám tử 13 drama /ˈdrɑmə/ n kịch, phim nhiều tập She’s been in several television dramas 14 folk /fəʊk/ adj dân gian, dân tộc My father only likes to hear folk songs 15 gather /ɡæðər/ v tập hợp I went to several libraries to gather information about Obama 16 import /ˈɪmpɔːt / n 17 interest /ˈɪntrəst/ n 18 mixture /ˈmɪkstʃər/ n pha trộn, kết hợp Their latest CD is a mixture of new and old songs 19 news /nuːz̩/ n tin tức My family watches the news at p.m on TV every day 20 owner /ˈəʊnər/ n người sở hữu Are you the owner of this car? 21 perform /pəˈfɔːm/ v biểu diễn He is performing in the role of Romeo 22 satellite /ˈsætəlaɪt/ n vệ tinh The World Cup was transmitted around the world by satellite 23 series /ˈsɪəri:z/ n phim truyền hình nhiều tập 24 show /ʃəʊ̩/ n buổi biểu diễn 25 switch on /swɪtʃ ɒn/ v bật công tắc 26 viewer /ˈvjuːər/ n người xem 27 weather forecast /ˈweðər n dự báo thời tiết ˈfɔːrkæst/ He can play classical music, as well as pop and jazz All she needs to complete her dream is a baby She won a lot of beauty contests In tonight’s game, our contestants have come from all over the country I saw a cricket in the garden yesterday morning I love reading detective stories nhập (v), hàng nhập (n) sở thích We import a large number of cars from Japan His interests are philosophy and chess Hanah Montana is an American television series I see all the shows of my favorite artists, Westlife I switched on a light This weekly show is aimed at teenage viewers The weather forecast is on TV at 7: 45 p.m every evening Unit 15: GOING OUT No Word Transcrip Class Meaning Example addictive /əˈdɪktɪv/ adj (có tính) gây nghiện Coffee is addictive in a mild way amusement /ə’mju:zmənt/ n giải trí The hotel offers its guests a wide variety of amusements amusement center /ə’mju:zmənt n trung tâm giải trí He often goes to the amusement center on Sunday arcade /ɑ:’keid/ n khu vui chơi/mua sắm Big C is a shopping arcade compact disc /ˈkɒmpækt n đĩa com-pắc, đĩa CD My compact disc does not work ˈsentə(r)/ dɪsk/ develop /dɪˈveləp/ v phát triển, mở rộng Our country is developing dizzy /ˈdɪzi/ adj choáng, chóng mặt She was dizzy when she heard that her husband was arrested education /ˌedʒuˈkeɪʃn/ n việc giáo dục Every child should receive an education identify /aɪˈdentɪfaɪ/ v nhận diện, nhận biết, xác định They are trying to identify the problem 10 image /ˈɪmɪdʒ/ n hình ảnh Did you save this image? 11 industry /ˈɪndəstri/ n công nghiệp, ngành công nghiệp Our country is developing a service industry 12 inventor /ɪnˈventə(r)/ n người phát minh, sáng chế, sáng tạo Thomas Edison is a famous inventor 13 neighbor/ neighbour /ˈneɪbə(r)/ n người hàng xóm, láng giềng The neighbors in my village are very friendly 14 outdoors /ˈaʊtdɔːz/ adv trời I let my cat sleep outdoors last night 15 player /ˈpleɪə(r)/ n người chơi This game needs two players 16 premises /ˈpremɪsɪz/ n tài sản, nhà cửa, sở (kinh doanh ) His father asked him to leave the premises immediately 17 protect /prə’tekt/ v bảo vệ, che chở He has to protect himself 18 recorder /rɪˈkɔːdə(r)/ n máy ghi âm I need a recorder 19 rob /rɒb/ v cướp He has robbed several times 20 robber /ˈrɒbə(r)/ n tên cướp The police are looking for the robber 21 robbery /ˈrɒbəri/ n vụ cướp It is a serious robbery 22 scare /skeə(r)/ v làm kinh hãi, làm sợ hãi, doạ Your masks scare me 23 skill /skɪl/ n kĩ My English skills are good 24 social skill /ˈsəʊʃl skɪl/ n kĩ giao tiếp I am bad at social skills 25 socialize /ˈsəʊʃəlaɪz/ v hoà nhập, xã hội hoá I like to socialize with the other students 26 teaching aid /’ti:tʃiɳ eɪd/ n dụng cụ hỗ trợ giảng dạy, giáo cụ Teaching aids help students study more effectively 27 university course /juːnɪˈvɜːsəti n khóa học đại học I will finish my university course in months kɔːs/ Unit 16: PEOPLE AND PLACES No Word Transcrip Class Meaning Example ancient /ˈeɪnʃənt/ adj xưa, cổ xưa People have lived in this region since ancient times army /ˈɑːrmi/ n quân đội My uncle is in the army attraction /əˈtrækʃn/ n hấp dẫn Life in London has so many attractions nightclubs, good restaurants and so on battle /ˈbætl/ n trận chiến đấu, trận đánh Her only brother was killed in a battle bulb /bʌlb/ n bóng đèn The light bulb really changed human life by giving light to the dark coral /ˈkɔːrəl / n san hô Colorful coral and tropical fish combine to make for an interesting day at the beach If we can defeat the Italian team, we’ll be through to the final I might go to the cinema tomorrow but it depends on what time I get home from work The Caribbean is a popular tourist vacation destination defeat /dɪˈfiːt/ v đánh bại depend /dɪˈpend/ v phụ thuộc destination /ˌdestɪˈneɪʃn/ n điểm đến 10 fairy tale /ˈferi teɪl/ n truyện cổ tích I wish I were a prince in a fairy tale 11 famous for /ˈfeɪməs fɔːr/ adj tiếng bởi, tiếng với She became internationally famous for her songs 12 general /ˈdʒenrəl/ n vị tướng, nhà chiến lược xuất sắc General Vo Nguyen Giap is beloved not only by all Vietnamese people but many foreigners as well 13 gramophone /ˈɡræməfəʊn/ n máy quay đĩa These gramophones enhance the beauty of your home Thank you for your hospitality 14 hospitality /ˌhɒspɪˈtæləti/ n lòng mến khách, lòng hiếu khách 15 minority /maɪˈnɔːrəti/ n thiểu số 16 monument /ˈmɒnjʊmənt/ n tượng đài 17 peaceful /ˈpiːsfəl/ adj bình yên, bình 18 quiz /kwɪz/ n câu đố, câu hỏi 19 region /ˈriːdʒən/ n vùng/miền 20 resort /rɪˈzɔːt/ n 21 sail /seɪl/ v 22 tourism /ˈtʊrɪzəm/ n 23 tradition /trəˈdɪʃn/ n truyền thống, phong tục truyền thống Having a party on New Year’s Eve is a tradition for my family 24 valley /ˈvæli/ n thung lũng Love Valley in Da Lat is very beautiful 25 veteran /ˈvetərən/ n cựu chiến binh He is a Vietnam veteran khu nghỉ dưỡng tàu, điều khiển/ lái thuyền buồm du lịch, ngành du lịch There are some minority students in my class In the square in front of the hotel stands a monument to all the people killed in the war She hoped the different countries could live together in peaceful co-existence There are so many quizzes in one lesson He said he had sharp pains in the stomach region Hawaii is a famous tourist resort My friends taught me how to sail Tourism is Venice’s main industry … teenagers are doing community service I want to be a volunteer this summer I received a wedding invitation from Mandy She regrets spending her youth travelling, not studying Unit 7: THE WORLD OF WORK… /ˈlaɪfɡɑːd/ n nhân viên bảo vệ, cứu hộ They need a lifeguard 27 obey /ə’bei/ v lời, tuân theo I always obey the rules of the class 28 opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ n hội, thời cơ, dịp may 29 organize… smell? 15 dishwasher /ˈdɪʃwɔːʃər/ n máy rửa bát đĩa 16 dryer /ˈdraɪər/ n máy sấy 17 exclamation /ˌekskləˈmeɪʃn/ n thán từ, cảm thán 18 furniture /ˈfɜrnɪtʃər/ n đồ đạc 19 horrible /ˈhɔːrəbl/ adj kinh

Xem thêm :  Chất điểm là gì? tổng hợp các phương trình của chất điểm

– Xem thêm –

Xem thêm: từ vựng tiếng anh lớp 7 theo Unit, Từ vựng tiếng Anh lớp 7 theo Unit, Từ vựng tiếng Anh lớp 7 theo Unit


Từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Trọn bộ 12 bài – Tiếng Anh dành cho THCS


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button