Giáo Dục

Bài 4 trang 7 sgk toán 9 tập 1

LG a

Tìm số x không âm, biết:

a) \(\sqrt{x}=15\);

Phương pháp giải:

– Sử dụng công thức  \(a = (\sqrt{a})^2\) với \(a ≥ 0\).

– Sử dụng phương pháp bình phương hai vế:   

  \(\sqrt{A}=B \Leftrightarrow A=B^2 \), với \(A\), \(B  \ge 0 \).

Lời giải chi tiết:

Vì \(x\ge 0\) nên 

\(\sqrt x = 15 \Rightarrow \left( {\sqrt x } \right)^2 = {\left( {15} \right)^2}\) \(\Leftrightarrow x = 225\)

Vậy \(x=225.\)

LG b

b) \(2\sqrt{x}=14\);

Phương pháp giải:

– Sử dụng công thức  \(a = (\sqrt{a})^2\) với \(a ≥ 0\).

– Sử dụng phương pháp bình phương hai vế:   

  \(\sqrt{A}=B \Leftrightarrow A=B^2 \), với \(A\), \(B  \ge 0 \)

Lời giải chi tiết:

Vì \(x\ge 0\) nên 

\(2\sqrt x = 14 \Leftrightarrow \sqrt x = 7 \)

\( \Leftrightarrow \left( {\sqrt x } \right)^2 = {\left( 7 \right)^2} \) \(\Leftrightarrow x = 49\)

Vậy \(x=49\)

LG c

c) \(\sqrt{x}<\sqrt{2}\);

Phương pháp giải:

– Sử dụng công thức  \(a = (\sqrt{a})^2\) với \(a ≥ 0\).

– Sử dụng định lí so sánh các căn bậc hai số học: Với hai số \(a\) và \(b\) không âm ta có: \( a

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt x < \sqrt 2 \Leftrightarrow x

Kết hợp với \(x\ge 0\) ta có \( 0 \le x < 2\)

Vậy \( 0 \le x < 2\) 

LG d

d) \(\sqrt{2x}<4\).

Phương pháp giải:

– Sử dụng công thức  \(a = (\sqrt{a})^2\) với \(a ≥ 0\).

– Sử dụng định lí so sánh các căn bậc hai số học: Với hai số \(a\) và \(b\) không âm ta có: \( a

Lời giải chi tiết:

Với \(x\ge 0\) ta có \(\sqrt {2x} < 4\) \(\Leftrightarrow \sqrt {2x} < \sqrt {16}\)

\(\Leftrightarrow 2x < 16\) \(\Leftrightarrow x<8\) 

Xem thêm :  Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (future perfect continuous)

Kết hợp điều kiện \(x\ge 0\) ta có: \( 0 \le x < 8\)


Giải bài 4 trang 7 sgk toán 9 tập 1̂p 1


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button