Giáo Dục

100 bài tập ôn tập và hệ thống kiến thức môn toán lớp 6

Ôn t

p và h

th

ng ki

ế

n th

c

chương trình T

oán lớp 6 hè

năm 2015

Bài 3

: Cho t

p

h

p B = {x, y

, z} . H

i t

p h

p B có

t

t c

bao nhiê

u t

p h

p con?

Bài 4

: Hãy

tính s

ph

ần tư củ

a các t

p h

p sau:

a/ T

p h

p A các s

t

nhiên l

có 3 c

h

s

.

b/ T

p h

p B các s

2, 5, 8, 11, …, 2

96.

c/ T

p h

p C các

s

7, 11, 15, 19,

…, 283.

Bài 5

: Cha m

ua cho em

m

t quy

n s

tay dày

256 trang. Để

ti

ện

theo dõi em

đánh

s

trang t

1

đế

n 256. H

ỏi em

đã phả

i vi

ế

t bao nhiêu c

h

s

để

đánh hế

t c

u

n s

tay?

Bài 6

: Trong m

t l

p h

c , m

i h

ọc sinh đề

u h

c

ti

ế

ng Anh ho

c ti

ế

n

g Pháp. Có

25 ngườ

i h

c ti

ếng A

nh , 27

ngườ

i h

c ti

ếng P

háp, còn 18

ngườ

i h

c c

hai th

ti

ế

ng . H

i l

p h

ọc đó có bao

nhiêu họ

c sin

h

Bài 7:

Trong s

10

0 h

c sinh có 75 h

c

sinh thích toán , 6

0 h

ọc sinh thíc

h văn.

a. N

ế

u có 5 h

c si

nh không thíc

h c

toán và vă

n thì có bao

nhiêu họ

c sinh thích

c

hai m

ôn văn và toán

b. Có nhi

u nh

t ba

o nhiêu h

c sinh

thích c

hai m

ôn văn và toá

Xem thêm :  Hướng dẫn giải bài tập nhân đơn thức với đa thức (trang 5-6)

n

c. Có ít nh

t bao

nhiêu h

c sinh th

ích c

hai m

ôn văn v

à toán

Bài

8:

C

ho các t

p h

p

1

;

2

;

3

;

4

A

;

3

;

4

;

5

B

Vi

ế

t các t

p h

p v

a

là t

p h

p con c

a A, v

a là t

p h

p c

on c

a B

Bài 9

: Tính nha

nh m

t cách h

p l

ý:

a/ 997 + 86

b/ 37. 38 +

62. 37

c/ 43. 11;

67. 101;

423. 100

1


TOÁN LỚP 6 MỚI – Bài 6 – LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN ( LÝ THUYẾT ) (KẾT NỐI TRI THỨC )


Các em có thể xem thêm các video khác tại đây
SÁCH GIÁO KHOA KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
Bài 1: https://youtu.be/wgpRDSzCj1w
Bài 2: https://youtu.be/AX6KvEN_qRA
Bài 3: https://youtu.be/nVKa4ZfU1pw
Bài 4: https://youtu.be/922DijvLQMQ
Bài 5 (lý thuyết): https://youtu.be/dJgD6FaO4o
Bài 5: (bài tập): https://youtu.be/VixxF6mkk6Y
Bài LUYỆN TẬP CHUNG: https://youtu.be/1yFWPXUJQc
Bài 6 (lý thuyết): https://youtu.be/GXHSKmVe_RM
Bài 6 (bài tập): https://youtu.be/6S9wrEVipSU
Bài 7 (lý thuyết): https://youtu.be/EOG9cOTitg
Bài 7 (bài tập): https://youtu.be/WeJYjto7QC4
Bài LUYỆN TẬP CHUNG: https://youtu.be/y70mRyR60v8
Bài ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG I: https://youtu.be/FfFFXR18F7I
Bài 8 (lý thuyết): https://youtu.be/JwDK_QOL6GQ
Bài 8 (bài tập): https://youtu.be/hSB6aPy3w
Bài 9 (Lý thuyết): https://youtu.be/kjAtw3INPDg
Bài 9 (bài tập): https://youtu.be/MiydtUrRV38
Bài 10 (Lý thuyết): https://youtu.be/dsDM45N0UH0
Bài 10 (Bài tập): https://youtu.be/RudVJGj6AO4
Bài LUYỆN TẬP CHUNG: https://youtu.be/kqurMwACx_U
Bài 11 (Lý thuyết): https://youtu.be/7BcLZz7zqs
Bài 11 (Bài tập): https://youtu.be/5rGhuKHFBCk
Bài 12 (Lý thuyết): https://youtu.be/c94g9aWxdZs
Bài 12 (Bài tập): https://youtu.be/cYSBqkgnLtE
Bài LUYỆN TẬP CHUNG: https://youtu.be/6n_pxrm9KQ
Bài ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG II: https://youtu.be/8gcpGFAWqg4
GIẢI ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I: https://youtu.be/WkOJFGK8Q24
Bài 13 (Lý Thuyết): https://youtu.be/eP1HNY8yv3I
Bài 13 (Bài tập): https://youtu.be/OLL1J_dT7dM
Bài 14 (LT1): https://youtu.be/CHdM7uJmVPQ
Bài 14 (LT2): https://youtu.be/MN3bvfhBmZw
Bài 14 (LT3): https://youtu.be/4ePTqYMlh5c
Bài 14 (Bài tập): https://youtu.be/FpdhUE04Pwg
Bài 15 (Lý thuyết): https://youtu.be/VM0uhMxuufU
Bài 15 (Bài tập): https://youtu.be/8Ad0WbRKaI
Bài LUYỆN TẬP CHUNG: https://youtu.be/sZWqFcu9Piw
Bài 16 (Lý thuyết): https://youtu.be/JcjTYRLQwsg
Bài 16 (Bài tập): https://youtu.be/bl8Lu8pCkBM ​
Bài 17 (Lý thuyết): https://youtu.be/mPZAOKg9nsQ
Bài 17 (Bài tập): https://youtu.be/QFHYMRuMSkc
LUYỆN TẬP CHUNG (Trang 75): https://youtu.be/UZjjvkAXSlw
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III (Trang 76): https://youtu.be/QbPFomHBXlE
Bài 18 (Lý thuyết): https://youtu.be/DZsK7xsso_A
Bài 18 (Bài tập) : https://youtu.be/mBShHtcBHxE
Bài 19 (Lý thuyết): https://youtu.be/WOjqov5oqAg
Bài 19 (Bài tập): https://youtu.be/krrTl1jRUc
Bài 20 (Lý thuyết): https://youtu.be/u3qVodEge0Q
Bài 20 (Bài tập): https://youtu.be/uyQUusXZoB0
Bài LUYỆN TẬP CHUNG: https://youtu.be/H14p4aA2MiE
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV: https://youtu.be/79YXS5vFIBg
Bài 21 (Lý thuyết): https://youtu.be/Gczmx2hQPG4
Bài 21 (Bài tập): https://youtu.be/EwGYVQgnowc
Bài 22 (Lý thuyết): https://youtu.be/g0DDVztC3g
Bài 22 (Bài tập): https://youtu.be/EQsBjmHIrhQ
Bài LUYỆN TẬP CHUNG (trang 108): https://youtu.be/gvW6jXoOObQ
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V: https://youtu.be/ziqFF2cz8e0
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I: https://youtu.be/Q2cpUZHFv8I
​SÁCH BÀI TẬP
Bài 1: https://youtu.be/LWOk2DxE7GY
Bài 2: https://youtu.be/JUW41RF_I
Bài 3: https://youtu.be/oCOP8bb1ctY
Bài 4: https://youtu.be/izuEQXpta8A
Bài 5: https://youtu.be/mbf2pR6P1pM
Bài 6: https://youtu.be/peNkMWROiec
Bài 7: https://youtu.be/qNljl6Y0sKI
Bài ÔN TẬP CHƯƠNG I (TRẮC NGHIỆM): https://youtu.be/IWWVOtB17Gc
Bài ÔN TẬP CHƯƠNG I (BÀI TẬP): https://youtu.be/Qca_oEXLMb0
Bài 8: https://youtu.be/ZHRCiTbchIQ
Bài 9: https://youtu.be/hExxqs3YJJU
Bài 10: https://youtu.be/xvLG1qVp6D0
Bài 11: https://youtu.be/Fd67reS7_L0
Bài 12: https://youtu.be/WKcm2LxDYak
Bài ÔN TẬP CHƯƠNG II: https://youtu.be/N2p92AMmxeg
Bài 13: https://youtu.be/ZBIOaEPINpQ
Bài 14: https://youtu.be/FrJktNKzPTs
Bài 15: https://youtu.be/Xig_Na2wq4
Bài 16: https://youtu.be/zoZdomr3mvg
Bài 17: https://youtu.be/uF3mTZrCUS4
Bài tập cuối chương III (trang 31 62): https://youtu.be/Id0hhbdVU1o
Bài 18: https://youtu.be/JfekJw9yzAY
Bài 19: https://youtu.be/ORVvikM6Nls
Bài 20: https://youtu.be/wSr1pJIAogc
ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG IV Trang 97: https://youtu.be/PivbURU8Bfc
Nếu thấy hay thì nhớ LIKE và CHIA SẺ cho các bạn khác cùng xem giúp Thầy An nhé. Thank you.
Thầy An chúc các em sức khỏe và học tốt!
LOVE YOU

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button