Tổng Hợp

Vị trí thức thần nhiệm vụ truy âm dương sư global, bounty fuuin

Thức thầnGợi ýVị trí*

Chouchin Obake – Đăng Lung Quỷ – 灯笼鬼

Các chương: 1 (có 4) và (có 2) , 2 (có 4), 3 (có 4), 5 (có 1), 6 (có 2), 7 (có 1), 9 (có 5), 13 (có 1), 17 (có 1)

Chương 1 – Amanojaku Midori đầu tiên có 2 trong Thường, Chouchin Kozou thứ 2 có 2 trong Khó;

Chương 2 – Hakaarashi no Rei thứ 2 có 2; Kiseirei đầu tiên có 2;

Chương 3 – Akajita đầu tiên có 2, Heiyo thứ 2 có 2;

Chương 5 – Boss Kamikui có 1;

Chương 6 – 2 Chouchin Obake mỗi chỗ 1 con;

Chương 7 – Kappa thứ 2 có 1;

 Chương 9 – Chouchin Kozou đầu tiên có 3, Chouchin Kozou thứ 2 có 1, Boss Mouba có 1;

Chương 13 – Boss Kubinashi có 1;

Chương 17 – Boss Lãnh chúa Arakawa có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 3 có 2;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 5 và 7 mỗi chỗ 1 con;

*Các chương: 3 (có 2), 10 (có 1), 15 (có 6), 16 (có 4), 23 (có 6)

Chương 3 – Akajita đầu tiên có 1, Akajita thứ hai có 1;

Chương 10 – Satori thứ hai có 1;

Chương 15 – Tất cả (trừ Boss) đều có 1;

Chương 16 – Akajita đầu tiên có 1, Akajita thứ 2 có 2, Akajita thứ 3 có 1;

 Chương 23 – 2 con Hone Onna mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 và 7 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 3 có 1;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 5 và 6 mỗi chỗ 1 con;

*紅鬼 – Quỷ đỏ

拍屁股 – Vỗ đùi đen đét

Các chương: 4 (có 7) và (có 6) , 5 (có 7), 6 (có 4), 7 (có 2), 11 (có 4), 13 (có 12), 14 (có 12), 15 (có 6)

Chương 4 – Karakasa Kozou đầu tiên có 3, Karakasa Kozou thứ 2 có 1 trong Thường, 2 Amanojaku Aka mỗi chỗ 1 con;

Chương 5 – Norikabe đầu tiên có 2, Norikabe thứ 2 có 3, 2 Hokigami mỗi chỗ 1 con;

Chương 6 – 2 Kochosei mỗi chỗ 2 con;

Chương 7 – Boss Youko có 2;

Chương 11 – 2 Hitotsume Kozou mỗi chỗ 2 con;

 Chương 13 – 3 Gaki mỗi chỗ 3 con, 3 Karakasa Kozou mỗi chỗ 1 con;

 Chương 14 – 3 Hokigami mỗi chỗ 3 con; Boss Yumekui có 3;

Chương 15 – 3 Amanojaku Midori mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có 2;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou, Hone Onna, Shouzu, và Kyonshi Ani mỗi chỗ 1 con; Umibouzu có 2

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 có 1;

*Các chương: 1 (có 4), 2 (có 2), 5 (có 3), 6 (có 9), 8 (có 2), 13 (có 6), 15 (có 3)

Chương 1 – 2 Amanojaku Midori mỗi chỗ 1 con, Chouchin Kozou đầu tiên có 2;

Chương 2 – Boss Zashiki có 2;

Chương 5 – Kanko cuối có 3;

 Chương 6 – 2 Amanojaku Ao mỗi chỗ 3 con, Boss Kodokushi có 3;

Chương 8 – 2 Amanojaku Midori mỗi chỗ 1 con;

Chương 13 – 3 Karakasa Kozou mỗi chỗ 2 con;

Chương 15 – 3 Amanojaku Midori mỗi chỗ 1 con;

Chương Ngoại truyện “Hell Agent in training” – Boss Kuro Mujou có 3;

 Phong ấn Yêu khí – Shouzu có 8, Gaki có 6, Hone Onna có 6, Kyonshi Ani có 4, và Sea Monnk có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 6 và 7 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 có 1;

*鼓 – Trống

單眼 – Một mắt

Các chương: 3 (có 3), 5 (có 4), 8 (có 4), 12 (có 1)

Chương 3 – 2 Amanojaku Ki mỗi chỗ 1 con, Akajita thứ 2 có 1;

Chương 5 – Hokigami thứ 2 có 2, Kanko đầu tiên có 2;

Chương 8 – 2 Amanojaku Midori mỗi chỗ 2 con;

Chương 12 – Oguna đầu tiên có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có 1;

 Phong ấn Yêu khí – Umibouzu có 3, Shouzu có 2, và Kyonshi Ani có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 và 5 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5/6 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 2 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 5 có 1;

*

Hokigami – Chửu Thần – 帚神

Các chương: 2 (có 1), 3 (có 2), 4 (có 4), 5 (có 2), 6 (có 6), 7 (có 4), 8 (có 8), 9 (có 5), 12 (có 1), 14 (có 3)

Chương 2 – Hokigami có 1;

Chương 3 – Amanojaku Ki đầu tiên có 2 trong Thường, có 1 trong Khó;

Chương 4 – 2 Hokigami mỗi chỗ 1 con, Boss Ame Onna có 2;

Chương 5 – 2 Hokigami mỗi chỗ 1 con;

 Chương 6 – 2 Chouchin Obake mỗi chỗ 3 con;

Chương 7 – Koi đầu tiên có 1, Koi thứ 2 có 3;

Chương 8 – 2 Momo mỗi chỗ 1 con, Karakasa Kozou đầu tiên có 3, Karakasa Kozou thứ 2 có 2, Boss Momo có 1;

Chương 9 – Tesso đầu tiên có 3, Tesso thứ 2 có 2;

Chương 12 – Umibouzu đầu tiên có 1;

Chương 14 – 3 Hokigami mỗi chỗ 1 con;

 Phong ấn Yêu khí – Futakuchi có 4, Kuro Mujou có 3, Hone Onna có 4, và Kyonshi Ani có 2;

 Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 1 có 4, Tầng 2 đến 10 mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 3 con;

*Con DiềuCác chương: 2 (có 1), 5 (có 2), 6 (có 2), 8 (có 3), 10 (có 4), 11 (có 2)

Chương 2 – Boss Zashiki có 1;

Chương 5 – Boss Kamikui có 2;

Chương 6 – 2 Amanojaku Ao mỗi chỗ 1 con;

Chương 8 – 2 Amanojaku Midori mỗi chỗ 1 con, Boss Momo có 1;

 Chương 10 – 2 Ushi no Toki mỗi chỗ 2 con;

Chương 11 – Boss Momiji có 2;

Chương ngoại truyện “Hell Agent trong training” – 2 Momiji mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có 1;

Phong ấn Yêu khí – Futakuchi có 3, Kyonshi Ani có 3, và Umibouzu có 1;

 Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 1 đến 3 có 4 each, Tầng 4 đến 9 mỗi chỗ 3 con, và Tầng 10 có 2;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 1 con;

*Các chương: 2 (có 5), 3 (có 3), 5 (có 2), 11 (có 3), 12 (có 1), 16 (có 9)

Chương 2 – Hokigami có 1, Hakaarashi no Rei đầu tiên có 2, và 2 Kiseirei mỗi chỗ 1 con;

Chương 3 – Boss Hououka có 3;

Chương 5 – 2 Kanko mỗi chỗ 1 con;

Chương 7 – Boss Youko mỗi chỗ 1 con;

Chương 11 – Hồn Samurai đầu tiên có 3;

Chương 12 – Boss Yuki Onna có 1;

 Chương 16 – 3 con Akajita, mỗi con có 3;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 3 con;

*Các chương: 4 (có 7), 8 (có 2), 13 (có 3)

 Chương 4 – Hokigami thứ 2 có 2 trong Thường (3 trong Khó), 2 Karakasa Kozou mỗi chỗ 1 con, Amanojaku Aka đầu tiên có 1, Amanojaku Aka thứ 2 có 2;

Chương 8 – 2 Karakasa Kozou mỗi chỗ 1 con;

Chương 13 – 3 Karakasa Kozou mỗi chỗ 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Gaki có 1;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 1 con, Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 3 con;

 Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 2 có 3;

*Các chương: 2 (có 5), 12 (có 2), 23 (có 5)

Chương 2 – Hokigami có 1, 2 Hakaarashi no Rei mỗi chỗ 1 con, Kiseirei thứ 2 có 2;

Chương 12 – 2 Doujo mỗi chỗ 1 con;

Chương 23 – 2 Hakaarashi no Rei mỗi chỗ 1 con; Boss Kairaishi có 3;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 1 có 3;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1/2 mỗi chỗ 1 con;

 Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1/2/3 mỗi chỗ 3 con;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 có 3;

 Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 3 con;

*Các chương: 1 (có 4), 3 (có 3) và (có 4) , 7 (có 3), 8 (có 2), 9 (có 2), 12 (có 2), 15 (có 3)

Chương 1 – Amanojaku Midori thứ 2 có 2, 2 Chouchin Kozou mỗi chỗ 1 con;

Xem thêm :  Bns: Các Trang Phục Trong Blade And Soul Khiến Game Thủ Phát Cuồng

Chương 3 – Akajita đầu tiên có 1, Heiyo đầu tiên có 1 trong Thường (2 trong Khó), Heiyo thứ hai có 1;

Chương 7 – 3 Chouchin Kozou mỗi chỗ 1 con;

Chương 8 – Boss Momo có 2;

Chương 9 – 2 Chouchin Kozou mỗi chỗ 1 con;

Chương 12 – Doujo đầu tiên có 2;

Chương 15 – 3 Chouchin Kozou mỗi chỗ 1 con;

 Phong ấn Yêu khí – Gaki có 3, Futakuchi có 4, Kuro Mujou có 3, và Umibouzu có 4;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1/2 mỗi chỗ 3 con;

*石 – 青苔

Tường Đá

Các chương: 3 (có 1), 4 (có 9) và (có 10) , 5 (có 4), 6 (có 2), 7 (có 3), 8 (có 5), 11 (có 2), 12 (có 3), 14 (có 18)

Chương 3 – Amanojaku Ki đầu tiên có 1 trong Thường (2 trong Khó);

Chương 4 – Hokigami đầu tiên có 2, Hokigami thứ 2 có 1 trong Thường, Karakasa Kozou thứ 2 có 2 trong Thường (3 trong Khó), Amanojaku Aka đầu tiên có 2 trong Thường (3 trong Khó);

Chương 5 – Norikabe đầu tiên có 1 trong Thường (2 trong Khó), Norikabe thứ 2 có 1, Hokigami đầu tiên có 2;

Chương 6 – 2 Kochosei mỗi chỗ 1 con;

Chương 7 – Kappa đầu tiên có 2, Boss Youko có 3;

Chương 8 – Momo đầu tiên có 2, Momo thứ 2 có 3;

Chương 11 – Hitotsume Kozou đầu tiên có 1, Gaki đầu tiên có 1;

Chương 12 – Umibouzu đầu tiên có 2, Umibouzu thứ 2 có 1;

 Chương 14 – 3 Norikabe mỗi chỗ có 6;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki có 1, Kuro Mujou có 4;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 và 5 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 1 con;

*Chương 5 – Norikabe đầu tiên có 1 trong Thường (không có trong Khó);

 Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 có 3;

*Chương 1 – Amanojaku Midori đầu tiên có 2 trong Khó;

 Chương 7 – 2 Chouchin Kozou đầu mỗi chỗ 3 con, Chouchin Kozou thứ 3 có 1, Kappa cuối có 2;

*Cây Anh Đào/Màu Đỏ/Hoa VũCác chương: 6 (có 2), 18 (có 6)

Chương 6 – 2 Kochosei mỗi chỗ 1 con;

Chương 18 – 3 Sanbi no Kitsune Tam Vĩ Hồ mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có 1, Phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 3 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 4 có 3;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 1;

 Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 1 đến 4 mỗi chỗ 4 con, Tầng 5/6 mỗi chỗ 3 con, và Tầng 9 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 1;

*Quỷ Hỏa/SừngCác chương: 2 (có 1), 7 (có 2), 10 (có 4), 23 (có 4)

Chương 2 – Boss Zashiki có 1;

Chương 7 – Boss Kanko có 2;

Chương 10 – Satori thứ 2 có 2, Kairaishi thứ 2 có 2;

Chương 23 – 2 Hakaarashi no Rei mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 có 2 và Tầng 6 có 1;

 Phá Kết giới/PVP – hầu như mỗi team đều có 1 nên không phải dùng đến sushi;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1 có 3;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 2/6 mỗi chỗ 1 con;

*Hồ Nước/Cái ĐuôiCác chương: 7 (có 7)

 Chương 7 – Koi đầu tiên có 3, Koi thứ 2 có 1, Kappa đầu tiên có 1, Chouchin Kozou bên phải có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2/3/9 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 8 đến 10 mỗi chỗ 1 con

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 8/9 có 2, Tầng 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 1 con;

*Các chương: 1 (có 3), 15 (có 9), 18 (có 24)

Chương 1 – Boss Kyuumei Neko có 3;

Chương 15 – 3 Chouchin Kozou mỗi chỗ 2 con, Boss Kyonshii Imoto có 3;

 Chương 18 – 3 Kyuumei Neko mỗi chỗ có 6, 3 Sanbi no Kitsune mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 8 và 9 mỗi chỗ 1 con, Tầng 10 có 2;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 9 mỗi chỗ 2 con;

*Các chương: 10 (có 5), 17 (có 3)

Chương 10 – Satori đầu tiên có 3, Kairaishi đầu tiên có 2;

Chương 17 – 3 Bakedanuki mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 9 có 1;

 Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ có 4 con, Tầng 4 đến 10 mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 2 có 3;

*Hồ Nước/Lá SenCác chương: 7 (có 2), 23 (có 2)

Chương 7 – 2 Kappa mỗi chỗ 1 con;

Chương 23 – 2 Hakaarashi no Rei mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 8 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 8 có 5 nhưng tầng này khó;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 3 con;

*Cánh/Vũ Y/Hiến TếChương 12 – 2 Oguna mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 9 có 2;

 Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1 có 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 có 1;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 8 và 9 mỗi chỗ 1 con;

*Cánh/Vũ Y/Bé Gái NhỏCác chương: 3 (có 7) và (có 6) , 11 (có 1), 12 (có 5)

 Chương 3 – Heiyo đầu tiên có 2 trong Thường (1 trong Khó), Akajita thứ 2 có 2, Amanojaku Ki thứ 2 có 3;

Chương 11 – Boss Momiji có 1;

Chương 12 – Doujo đầu có 1, Doujo thứ 2 có 3, Oguna thứ hai có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 có 2, Tầng 4 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1 có 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 2 có 3;

*Các chương: 9 (có 3), 11 (có 4), 13 (có 3), 16 (có 3)

Chương 9 – Boss Mouba có 3;

Chương 11 – Gaki đầu tiên có 1, Gaki thứ 2 có 3;

Chương 13 – 3 Gaki mỗi chỗ 1 con;

Chương 16 – 3 Gaki mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 8 có 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki có 3;

 Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ có 4, Tầng 4 đến 10 mỗi chỗ 3 con;

*Độc/TrùngChương 6 – Boss Kodokushi có 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

*Naginata/Cánh

Mặt Nạ

Các chương: 3 (có 2), 9 (có 4), 12 (có 6), 17 (có 3), 18 (có 3)

Chương 3 – 2 Akajita mỗi chỗ 1 con;

Chương 9 – 2 Yamausagi mỗi chỗ 1 con, Boss Mouba có 2;

 Chương 12 – Umibouzu thứ hai có 2, 2 Oguna mỗi chỗ 2 con (nhiều nhất 4 con nếu Oguna dùng skill hồi sinh);

Chương 17 – 3 Karasu Tengu mỗi chỗ 1 con;

Chương 18 – Boss Ootengu có 3;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 có 2 và Tầng 9 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 6/7 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 đến 9 mỗi chỗ 3 con, Tầng 10 có 5;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 có 4;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 5 có 4;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 3 có 2;

*Các chương: 5 (có 1), 10 (có 2), 21 (có 3)

Chương 5 – Boss Kamikui có 1;

Chương 10 – Boss Shuten Doji có 2;

Chương 21 – 3 Kamikui mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 7 có 1;

 Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 3 có 3;

*Bồ Công Anh

 Ngự Hồn Nghiệp Nguyên Hỏa – mỗi tầng có 4;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 và 9 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4/9 mỗi chỗ 1 con, Tầng 10 có 3;

Mảnh khế ước – Hotarugusa có 3;

Phá Kết giới/PvP – thường gặp ở người chơi level thấp

*Chương 11 – 2 Hồn Samurai mỗi chỗ 1 con;

Chương 12 – Boss Yuki Onna có 2;

Xem thêm :  Học tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề cơ bản

 Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 3 có 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 3 có 3;

*Các chương: 12 (có 1), 15 (có 1)

 Chương 12 – Boss Yuki Onna có 1, và có thể hồi sinh Kyonshi Ani;

Chương 15 – Boss Kyonshii Imoto có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 2 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 1 con;

*Binh Giáp

Hóa Đá

Các chương: 3 (có 2), 10 (có 1), 21 (có 3)

Chương 3 – 2 Heiyo mỗi chỗ 1 con;

Chương 10 – Boss Shuten Doji có 1;

Chương 21 – Enenra thứ 2 có 1, Kamikui thứ 2 và 3 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Hydra (Orochi) Tầng 2 có 1, Phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;

Phá Kết giới/PVP – Hay gặp ở người chơi tầm trung;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 và 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 có 4;

*Người Rơm/Trù ẾmCác chương: 10 (có 2), 21 (có 7)

Chương 10 – 2 Ushi no Toki mỗi chỗ 1 con;

Chương 21 – Kamikui đầu có 3, Kamikui thứ 2 và 3 mỗi chỗ 2 con;

 Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 và 7 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 và 9 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 1 con;

*Mắt/Phật Thạch

Mắt/Sư Thầy

Kim Cang Kinh

Các chương: 11 (có 5) và (có 7)

 Chương 11 – Hồn Samurai thứ 2 có 3, 2 Hitotsume Kozou mỗi chỗ 1 con trong Thường (mỗi chỗ 2 trong Khó);

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1/5 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 2 có 1;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 4 có 1;

*Các chương: 9 (có 6)

Chương 9– Tesso đầu có 1, Tesso thứ 2 có 2, Chouchin Kozou thứ 2 có 2, Yamausagi thứ 2 có 1;

 Phong ấn Yêu khí – Quái Xu có 16 (Nhanh nhất là tự bắt cặp trong menu Tổ đội);

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 5 có 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 đến 3 có 1;

*Quạt/Nước

Vỏ Sò/Đuôi

Các chương: 22 (có 1)

Chương 22 – Boss Jorogumo có 1;

 Ecounter – Shouzu có 3;

Phá Kết giới/PVP – không hay gặp;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 đến 8 mỗi chỗ 1 con, Tầng 9/10 mỗi tầng có 2;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 10 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 8/10 mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 8 có 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 7 có 1;

*Khóc/Mưa/DùCác chương: 4 (có 1)

Chương 4 – Boss Ame Onna có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

 Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 3 có 3;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 có 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 đến 10 mỗi tầng 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7/9 mỗi tầng 1 con;

*Các chương: 5 (có 3), 7 (có 2), 11 (có 4)

Chương 5 – Kanko đầu có 2, Kanko thứ 2 có 1;

Chương 7 – 3 Chouchin Kozou mỗi chỗ 1 con;

Chương 11 – Hitotsume Kozou thứ 2 có 1, Gaki đầu có 2, Gaki thứ 2 có 1;

Chương ngoại truyện”Hell Agent in training” – 3 Koroka (Cổ Lung Hỏa – 古笼火) mỗi chỗ có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 8 có 1;

 Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ có 4 con, Tầng 4 đến 10 mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 9 có 5 nhưng khó;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 3;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 3 có 3;

*Các chương: 9 (có 7), 13 (có 1), 16 (có 3), 17 (có 1), 23 (có 9)

 Chương 9 – Yamausagi đầu có 4, Yamausagi thứ 2 có 3;

Chương 13 – Boss Kubinashi có 1;

Chương 16 – 3 Gaki mỗi chỗ 1 con;

Chương 17 – Boss Lãnh chúa Arakawa có 1;

Chương 23 – 3 Mouba mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 5 có 4;

PVP/Phá Kết giới – Thường gặp

*Trống Tay

Khả Ái

Chương 6 – 2 Kochosei mỗi chỗ 1 con;

Chương 8 – Boss Momo có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 3/8 mỗi chỗ 1 con, Phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;

 Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 2 có 3, Tầng 4/5 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 2;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 1 con;

*Thạch Chùy

Quái Lực

Các chương: 8 (có 1), 16 (có 6)

Chương 8 – Karakasa Kozou thứ 2 có 1;

Chương 16 – 3 Gaki mỗi chỗ có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 3 có 2;

 Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 2 có 3;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 3 có 3;

*Các chương: 13 (có 3), Ngoại truyện 1 (có 4) và (có 6)

Chương 13 – Gaki cuối có 1. Karakasa Kozou cuối có 1, Boss Kubinashi có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 3 có 2;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 2 có 3;

 Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 1 có 3;

*Các chương: 10 (có 4), 11 (có 2)

Chương 10 – 2 Satori mỗi chỗ 1 con, 2 Kairaishi mỗi chỗ 1 con;

Chương 11 – Boss Momiji có 2;

Chương ngoại truyện “Hell Agent trong training” – 2 Momiji mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 10 có 1;

 Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 có 3;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 có 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 đến 3 mỗi chỗ 3 con;

*Xúc Xắc/Hũ

Gian Lận

Các chương: 4 (có 1)

Chương 4 – Boss Ame Onna có 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 có 5 nhưng rất khó;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 3 có 1;

*Các chương: 8 (có 2), 12 (có 4)

Chương 8 – 2 Sakura mỗi chỗ 1 con;

 Chương 12 – 2 Doujo mỗi chỗ 1 con, Boss Yuki Onna có 2;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 6 có 4;

*Gâu Gâu

Thủ Hộ

Các chương: 10 (có 2), Ngoại truyện 1 (có 9)

 Chương 10 – Satori thứ 2 có 1, Kairaishi thứ 2 có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

*Đầu Lâu

Oán Hận

Các chương: 10 (có 2), 11 (có 1), 13 (có 1), 17 (có 1), 23 (có 2)

Chương 10 – Boss Shuten Doji có 2;

Chương 11 – Boss Momiji có 1;

Chương 13 – Boss Kubinashi có 1;

Chương 17 – Boss Lãnh chúa Arakawa có 1;

Chương 23 – 2 Hone Onna mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 có 1, Tầng 6 có 2;

Phong ấn Yêu khí – Hone Onna có 3;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 5 có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 5 có 1;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 có 4;

*Biển/Râu/TrượngCác chương: 12 (2)

Chương 12 – 2 Umibouzu mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 có 1;

 Phong ấn Yêu khí – Umibouzu có 3;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 8 có 3;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 1 con, Tầng 8 có 5;

*Nến/Quan TàiCác chương: 10 (có 1), 12 (có 2)

Chương 10 – Boss Shuten Doji có 1;

Xem thêm :  Thông báo – MMO Việt Nam đào tạo miễn phí 100 chiến binh MMO – Kiếm tiền từ việc xây dựng Website chuyên nghiệp

Chương 12 – Boss Yuki Onna có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 2 có 1;

 Phong ấn Yêu khí – Kyonshi Ani có 3

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 2 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 đến 6 mỗi chỗ 1 con;

*Hình Nhân/Thao TúngCác chương: 10 (có 4), 23 (có 2)

 Chương 10 – 2 Ushi no Toki mỗi chỗ 1 con, 2 Kairaishi mỗi chỗ 1 con;

Chương 23 – Boss Kairaishi có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 5 có 1

*美麗的女妖怪 – A beautiful fairy

身上的飾品 – Accessories

Các chương: 11 (có 2)

Chương 11 – Boss Momiji có 2;

 Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 1;

*Các chương: 16 (có 1)

Chương 16 – Boss Hangan có 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 8 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 7 có 3, 8 đến 10 mỗi chỗ có 2;

*Các chương: 8 (có 3)

 Chương 8 – 2 Sakura mỗi chỗ 1 con, Boss có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5/10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 6 có 1;

*Chuông/Ác MộngCác chương: 14 (có 6)

 Chương 14 – Norikabe cuối có 1, Boss Yumekui có 5;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 2, Tầng 9 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 1;

*Các chương: 3 (có 1), 20 (có 1)

Chương 3 – Boss Hououka có 1;

Chương 20 – Hannya thứ 2 có 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 và 7 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Hououka có 3;

*花 – Flower

舞 – Dance

Các chương: 8 (có 1)

Chương 8 – Boss Momo có 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 6/10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 1, Tầng 10 có 2;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 có 1;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 8 có 5;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 8 có 2, 9 có 1;

*Bát/Cầm

Nha Nha

Các chương: 9 (có 2), 23 (có 3)

Chương 9 – Boss Mouba có 2;

Chương 23 – Cả 3 Mouba mỗi chỗ 1 con;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 có 2, Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 7 có 1, 8 có 2, 9/10 mỗi chỗ 3 con;

*Dơi/MáuCác chương 21 (có 4), 22 (có 1)

Chương 21 – 2 Kyuuketsuhime, Boss Hotarugusa mỗi chỗ 1 con;

Chương 22 – Boss Jorogumo có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 có 1;

Phá Kết giới/PVP – Không phổ biến;

 Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 7 có 2, Tầng 10 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 8 có 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 có 5 but the fight is Khó;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 10 có 5;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 10 có 2;

*Lưỡi Hái/Đoản Đao/Minh GiớiCác chương: 16 (có 1)

Chương 16 – Boss Hangan có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou có 3;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 7 có 1;

 Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 có 3;

*Minh Giới/Trắng

Đoạt Mệnh

Các chương: 16 (có 1)

Chương 16 – Boss Hangan có 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 có 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 9 có 2 nhưng khó đánh;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 6 có 2;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 6 có 1;

*Chùy/Đinh Ba/RìuPhó bản Ngự hồn – Tầng 5 có 1;

Phá Kết giới/PVP – Hay gặp;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 có 1;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 7/8 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 9 có 1;

Chương 18 Kamaitachi có 14 con (Khuyên chọn vì phần thưởng có cả Mảnh Thức thần);

*Thư Sinh/Mặt NạCác chương: 7 (có 2)

Chương 7 – Boss Youko có 2;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 có 1, Phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 10 có 2;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9/10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 8 có 5;

*

Ootengu – Đại Thiên Cẩu – 大天狗

Lông Vũ/Sáo/QuạtCác chương: 15 (có 1), 18 (có 2)

Chương 15 – Chouchin Kozou cuối có 1;

Chương 18 – Sanbi no Kitsune đầu tiên có 1, Boss Ootengu có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1, Tầng 10 có 2;

 Phá Kết giới/PVP – Khá phổ biến;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 8 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 có 1;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 8/9 có 2, các tầng khác mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 có 1;

*

Shuten Doji – Tửu Thôn Đồng Tử – 酒吞童子

Các chương 10 (2) , 22 (1)

Chương 10 – Boss Shuten Doji có 2;

Chương 22 – Boss Jorogumo có 1

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 7/10 có 1;

Phá Kết giới/PVP – hên xui;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 7 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 9 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 8 có 2;

*Mây/Minh Giới Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 1;


Hướng Dẫn Farm Mảnh Truy Ức Top 1 20 Dễ Dàng Tiết Kiệm Garena Âm DƯơng Sư onmyoji


Trước mắt mà nói thì đơn giản nhất là tích bùa, đợi có event thì roll thôi, 10 bùa hình như được 200 điểm nhỉ :?, mình k để ý mấy do mình chả khi nào tích bùa nổi, ngứa tay là quay
Cách 2 là đi farm theo party và bật x2 lên, trong đấy nếu bạn dư sushi thì cái ngon nhất là thức tỉnh, vì thức tỉnh đi nhanh hơn ngự nhiều, nếu team ổn thì 1 turn là clear sạch, có x2 dễ rớt mảnh trung hơn
Đi đâu thì hãy nhớ đi với bạn, bạn ở đây là đi với người nào mà bạn có thân mật cao vì nếu 2 người hảo hữu với nhau đi chung thì sẽ tăng thêm % rớt đồ Mình đi farm cực kỳ nhiều nên để ý vụ này
Đi farm mà full vé rồi thì hãy pkg thôi :)))
Mà nếu bạn hết sushi, hết vé pkg mà đêm hôm tối trời, bạn lại là người chuyên solo thì mỗi tuần hãy tranh thủ mua vé ngự linh trong shop, 1 tuần mua đc 40 vé thì phải. Vâng, đi ngự linh ra vé nữa đấy các bạn hiền, cơ mà đi tham sân si thì chả ra. Mình treo tầm 3~400 lá ngự linh, mất khoảng 1 ngày thì góp vé đc 4k điểm hơn, ez top 2x rồi :v.
Ngoài ra còn 1 số thứ coi video sẽ có, đầu video là mình nói rồi, have fun, và tích trữ cho đợt sau nhé ?

Các Video giới thiệu thức thần : goo.gl/PPdMyW
Các Video hướng dẫn trong game : https://goo.gl/A1CDT2
Fanpage chính thức : https://www.facebook.com/adsmeme/
Mã giảm giá 30% các mặt hàng trong shopee : http://bit.ly/2MdnRbR
Fanpage chính thức : https://www.facebook.com/adsmeme/
Group cho anh em chém gió : Link tại fanpage

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button