Tổng Hợp

80 Câu Danh Ngôn Thành Công & Thất Bại Truyền Cảm Hứng Cho Bạn

Tổng Hợp Câu Danh Ngôn Thành Công & Thất Bài Truyền Cảm Hứng!

Nội dung hôm nay chúng tôi chia sẻ đến các bạn câu danh ngôn thành công và thất bài của những người nổi tiếng. Danh ngôn thành công và thất bại động lại cho người đọc sự thấm thía, hưng phấn và cả mất mát, buồn chán. Nhìn chung, châm ngôn thành công và thất bại sẽ giúp bạn có ý chí kiên trì, không khuất phục trước thất bại và chủ quan trước sự thành công.

Nhiều câu danh ngôn và thành công được sưu tầm từ các nhà văn, nhà thơ, người thành công và thất bại trong cuộc sống. Trong bất kỳ một điều gì đó trong cuộc sống, thất bại và thành công là hai ranh giới mong manh. Thỉnh thoảng một sự nỗ lực nhỏ cũng làm con người ta vui, nhưng chỉ xãy bước nhỏ cũng làm mất đi cả một con người.

80 Câu Danh Ngôn Thành Công & Thất Bại Truyền Cảm Hứng

Danh Ngôn Thành Công Truyền Cảm Hứng

1. Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts. – Winston S. Churchill
Thành công không phải là cuối cùng; thất bại không phải là chết người: Đó là sự gan dạ để tiếp tục.

2. It is better to fail in originality than to succeed in imitation. – Herman Melville
Thà thất bại trong sự mới lạ còn hơn thành công trong việc học theo.

3. The road to success and the road to failure are almost exactly the same. – Colin R. Davis
Con đường thành công và con đường thất bại hầu hết hoàn toàn giống nhau.

4. Success usually comes to those who are too busy to be looking for it. – Henry David Thoreau
Thành công thường đến với những người quá bận rộn để tìm kiếm nó.

5. Opportunities don’t happen. You create them. – Chris Grosser
Thời cơ không xảy ra. Bạn tạo ra chúng.

6. Don’t be afraid to give up the good to go for the great. – John D. Rockefeller
Đừng ngại từ bỏ điều tốt đẹp để đi đến điều vĩ đại.

7. I find that the harder I work, the more luck I seem to have. – Thomas Jefferson
Tôi thấy rằng tôi càng làm việc chăm chỉ thì hình như tôi càng gặp nhiều may mắn.

8. There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed. – Ray Goforth
Có hai kiểu người sẽ nói với bạn rằng bạn không thể tạo ra sự khác biệt trong toàn cầu này: những người ngại thử và những người sợ bạn sẽ thành công.

9. Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better. – Jim Rohn
Những người thành công làm những điều mà những người không thành công không sẵn lòng làm. Đừng ước nó dễ dàng hơn, hãy ước bạn tốt hơn.

10. Try not to become a man of success. Rather become a man of value. – Albert Einstein
Hãy nỗ lực đừng trở thành một người đàn ông thành công. Hãy trở thành một người đàn ông có giá trị.

11. Never give in except to convictions of honor and good sense. – Winston Churchill
Không khi nào nhượng bộ ngoại trừ những tin tưởng về danh dự và ý thức tốt.

12. Stop chasing the money and start chasing the passion. – Tony Hsieh
Hãy ngừng đuổi theo đồng tiền và khởi đầu theo đuổi thích thú.

13. Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm. – Winston Churchill
Thành công là bước đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết.

14. I owe my success to having listened respectfully to the very best advice, and then going away and doing the exact opposite. – G. K. Chesterton
Tôi mang ơn thành công của mình vì đã tôn trọng lắng nghe những lời khuyên tốt nhất, và sau đó bỏ đi và làm trái lại.

15. Would you like me to give you a formula for success? It’s quite simple, really: Double your rate of failure. You are thinking of failure as the enemy of success. But it isn’t at all. You can be discouraged by failure or you can learn from it, so go ahead and make mistakes. Make all you can. Because remember that’s where you will find success. – Thomas J. Watson
Bạn có muốn tôi phân phối cho bạn một công thức để thành công không? Nó khá đơn giản, thực sự là: Nhân đôi tỷ lệ thất bại của bạn. Bạn đang nghĩ thất bại là kẻ thù của thành công. Nhưng không hề. Bạn có thể nản lòng bởi thất bại hoặc bạn có thể học hỏi từ nó, vì vậy hãy tiếp tục và mắc sai lầm. Hãy làm toàn bộ những gì có thể. Bởi vì hãy nhớ rằng đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công.

16. If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary. – Jim Rohn
Nếu bạn không sẵn sàng mạo hiểm với những điều bình thường, bạn sẽ phải khắc phục những điều bình thường.

17. The ones who are crazy enough to think they can change the world, are the ones that do. – Anonymous
Những người đủ điên rồ để nghĩ rằng họ có thể thay đổi toàn cầu, là những người làm được.

18. Do one thing every day that scares you. – Anonymous
Mỗi ngày hãy làm một việc khiến bạn sợ hãi.

19. All progress takes place outside the comfort zone. – Michael John Bobak
Mọi sự tiến bộ đều diễn ra bên ngoài vùng thoải mái.

Xem thêm :  Theo tâm linh bà bầu nên kiêng gì và không nên ăn gì?

20. People who succeed have momentum. The more they succeed, the more they want to succeed, and the more they find a way to succeed. Similarly, when someone is failing, the tendency is to get on a downward spiral that can even become a self-fulfilling prophecy. – Tony Robbins
Những người thành công đều có động lực. Càng thành công, họ càng muốn thành công và càng tìm thấy nhiều phương pháp để thành công. Tương tự như vậy, khi ai đó thất bại, xu hướng đi xuống là có thể trở thành một lời tiên tri tự hoàn thiện.

21. Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning. – Robert Kiyosaki
Đừng để nỗi sợ hãi thua cuộc to hơn sự phấn khích khi thắng lợi.

22. If you really look closely, most overnight successes took a long time. – Steve Jobs
Nếu bạn thực sự nhìn kỹ lại, hầu hết những thành công chỉ qua một đêm đều mất nhiều thời gian.

23. The real test is not whether you avoid this failure, because you won’t. It’s whether you let it harden or shame you into inaction, or whether you learn from it; whether you choose to persevere. – Barack Obama
Bài xác minh thực sự không phải là bạn có tránh được thất bại này hay không, bởi vì bạn sẽ không. Đó là việc bạn để nó khiến bạn khó khăn hay xấu hổ khi không hành động, hay bạn có rút ra được bài học từ nó hay không; bạn chọn kiên trì.

24. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. – Franklin D. Roosevelt
Hạn chế duy nhất để tất cả chúng ta nhận thấy ngày mai sẽ là những nghi ngờ của tất cả chúng ta về ngày hôm nay.

25. Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved. – Helen Keller
Tính cách không thể được phát triển một cách dễ dàng và yên tĩnh. Chỉ thông qua trải nghiệm thử thách và đau khổ, tâm hồn mới có thể được củng cố, khơi dậy tham vọng và đạt được thành công.

26. The way to get started is to quit talking and begin doing. – Walt Disney
Phương pháp để khởi đầu là bỏ nói và khởi đầu làm.

27. The successful warrior is the average man, with laser-like focus. – Bruce Lee
Chiến binh thành công là một người đàn ông bình thường, với sự tập trung giống như tia laser.

28. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. – Colin Powell
Không có bí mật nào kéo theo thành công. Nó là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc chăm chỉ và học hỏi từ thất bại.

29. Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don’t quit. – Conrad Hilton
Thành công hình như được kết nối với hành động. Những người thành công luôn tiến lên. Họ mắc sai lầm, nhưng họ không bỏ cuộc.

30. If you really want to do something, you’ll find a way. If you don’t, you’ll find an excuse. – Jim Rohn
Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó, bạn sẽ tìm thấy cách. Nếu không, bạn sẽ tìm thấy một cái cớ.

31. I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure–It is: Try to please everybody. – Herbert Bayard Swope
Tôi không thể cho bạn công thức thành công, nhưng tôi có thể cho bạn công thức thất bại – Đó là: Phấn đấu làm ưng ý toàn bộ mọi người.

32. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. – Albert Schweitzer
Thành công không phải là chìa khóa của hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa của thành công. Nếu bạn yêu thích những gì bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

33. Success isn’t just about what you accomplish in your life; it’s about what you inspire others to do. – Unknown
Thành công không chỉ là về những gì bạn đạt được trong cuộc sống của mình; mà là về những gì bạn truyền cảm xúc cho người khác làm.

34. Fall seven times and stand up eight. – Japanese Proverb
Ngã bảy lần đứng lên tám lần.

35. Some people dream of success while others wake up and work. – Unknown
Một số người mong ước thành công trong khi những người khác thức dậy và làm việc.

36. If you can dream it, you can do it. – Walt Disney
Nếu bạn có thể mong ước, bạn sẽ làm được.

37. The difference between who you are and who you want to be is what you do. – Unknown
Sự khác biệt giữa bạn là ai và bạn muốn trở thành ai là bạn làm gì.

38. A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks that other throw at him. – David Brinkley
Một người đàn ông thành công là người có thể đặt nền tảng vững chắc bằng những viên gạch mà người khác ném vào anh ta.

39. In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. – Bill Cosby
Để thành công, muốn thành công của bạn phải to hơn nỗi sợ thất bại.

40. In order to succeed, we must first believe that we can. – Nikos Kazantzakis
Để thành công, trước tiên tất cả chúng ta phải tin rằng tất cả chúng ta có thể.

41. Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. – Thomas Edison
Nhiều người thất bại trong cuộc sống là những người đã không nhận thấy rằng họ đã đến gần thành công như vậy nào khi họ bỏ cuộc.

Xem thêm :  Thêm Font Cho Photoshop Cs6, Cách Thêm Font Chữ Vào Photoshop

42. Don’t be distracted by criticism. Remember–the only taste of success some people get is to take a bite out of you. – Zig Ziglar
Đừng bị phân tâm bởi những lời chỉ trích. Hãy nhớ rằng – mùi vị thành công duy nhất mà một số người có được là ăn miếng trả miếng với bạn.

43. The secret of success is to do the common thing uncommonly well. – John D. Rockefeller Jr.
Mẹo thành công là làm tốt việc chung một cách dị thường.

44. You know you are on the road to success if you would do your job, and not be paid for it. – Oprah Winfrey
Bạn biết bạn đang trên con đường thành công nếu bạn làm công việc của mình, và không được trả công cho nó.

45. There is a powerful driving force inside every human being that, once unleashed, can make any vision, dream, or desire a reality. – Anthony Robbins
Có một động lực mạnh mẽ bên trong mỗi con người, một khi được giải phóng, có thể biến bất kỳ tầm nhìn, ước mong, muốn nào thành hiện thực.

46. The secret to success is to know something nobody else knows. – Aristotle Onassis
Mẹo thành công là biết điều mà không ai khác biết.

47. I never dreamed about success, I worked for it. – Estee Lauder
Tôi đã thất bại trên con đường thành công.

48. I never did anything worth doing by accident, nor did any of my inventions come indirectly through accident, except the phonograph. No, when I have fully decided that a result is worth getting, I go about it, and make trial after trial, until it comes. – Thomas Edison
Tôi chưa khi nào làm bất kể điều gì đáng làm một cách tự dưng, cũng như không có bất kỳ phát minh nào của tôi đến gián tiếp thông qua một cách tự dưng, ngoại trừ máy quay đĩa. Không, khi tôi đã hoàn toàn quyết định rằng một kết quả đáng thu được, tôi sẽ tiếp tục và trải nghiệm sau trải nghiệm, cho đến khi nó đến.

49. The only place where success comes before work is in the dictionary. – Vidal Sassoon
Nơi duy nhất mà thành công đến trước công việc là từ điển.

50. Keep on going, and the chances are that you will stumble on something, perhaps when you are least expecting it. I never heard of anyone ever stumbling on something sitting down. – Charles F. Kettering
Tiếp tục đi, và khả năng là bạn sẽ vấp phải một cái gì đó, có thể là khi bạn ít mong đợi nhất. Tôi chưa khi nào nghe nói về ai đó đã từng vấp phải cái gì đó khi ngồi xuống.

80 Câu Danh Ngôn Thành Công & Thất Bại Truyền Cảm Hứng

Danh Ngôn Thất Bại Giúp Bạn Thay Đổi

51. Failure isn’t fatal, but failure to change might be. – John Wooden
Thất bại không phải là chết người, nhưng nếu không thay đổi được thì có thể là.

52. Everything you want is on the other side of fear. – Jack Canfield
Mọi thứ bạn muốn đều nằm ở phía bên kia của nỗi sợ hãi.

53. Success is most often achieved by those who don’t know that failure is inevitable. – Coco Chanel
Thành công thường đạt được bởi những người không biết rằng thất bại là không thể tránh khỏi.

54. Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. – Robert F. Kennedy
Chỉ những người dám thất bại lớn mới có thể đạt được thành công lớn.

55. The phoenix must burn to emerge. – Janet Fitch
Phượng hoàng phải bùng cháy để nổi lên.

56. Failure should be our teacher, not our undertaker. Failure is delay, not defeat. It is a temporary detour, not a dead end. Failure is something we can avoid only by saying nothing, doing nothing, and being nothing. – Denis Waitley
Thất bại nên là người thầy của tất cả chúng ta, không phải là người thực hiện tất cả chúng ta. Thất bại là sự chậm trễ, không phải là thất bại. Đó là một con đường vòng tạm thời, không phải là ngõ cụt. Thất bại là điều mà tất cả chúng ta có thể tránh chỉ bằng cách không nói gì, không làm gì và không là gì cả.

57. “Failure should be our teacher, not our undertaker. Failure is delay, not defeat. It is a temporary detour, not a dead end. Failure is something we can avoid only by saying nothing, doing nothing, and being nothing. – Denis Waitley
Thất bại nên là giáo viên của chúng tôi, không phải là người thực hiện của chúng tôi. Thất bại là sự chậm trễ, không phải là thất bại. Đó là một con đường vòng tạm thời, không phải là ngõ cụt. Thất bại là điều mà tất cả chúng ta có thể tránh chỉ bằng cách không nói gì, không làm gì và không là gì cả.

58. Most great people have achieved their greatest success just one step beyond their greatest failure. – Napoleon Hill
Hầu hết những người vĩ đại đã đạt được thành công lớn nhất của họ chỉ một bước sau thất bại lớn nhất của họ.

59. When you take risks you learn that there will be times when you succeed and there will be times when you fail, and both are equally important. – Ellen DeGeneres
Khi bạn chấp thuận rủi ro, bạn học được rằng sẽ có lúc thành công và cũng có lúc thất bại, và cả hai đều trọng yếu như nhau.

60. What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable? – John Green
Sống sót có ích gì nếu bạn không ít nhất nỗ lực làm một điều gì đó đáng Note?

Xem thêm :  Nên học ngôn ngữ lập trình nào đầu tiên? Tác hại khi chọn sai ngôn ngữ lập trình

61. Don’t worry about failures, worry about the chances you miss when you don’t even try. – Jack Canfield
Đừng lo ngại về những thất bại, hãy lo ngại về những thời cơ bạn bỏ lỡ khi bạn thậm chí không nỗ lực.

62. Failure is another stepping stone to greatness. – Oprah Winfrey
Thất bại là một bước đệm khác để kéo theo sự vĩ đại.

63. Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better. – Samuel Beckett
Đã từng thử. Đã từng thất bại. Không vấn đề. Thử lại. Thất bại một lần nữa. Thất bại tốt hơn.

64. You always pass failure on your way to success. – Mickey Rooney
Bạn luôn vượt qua thất bại trên con đường đến thành công.

65. Failure is a detour, not a dead-end street. – Zig Ziglar
Thất bại là một con đường vòng, không phải là một con đường cụt.

66. We need to accept that we won’t always make the right decisions, that we’ll screw up royally sometimes—understanding that failure is not the opposite of success, it’s part of success. – Arianna Huffington
Tất cả chúng ta cần phải chấp thuận rằng không phải lúc nào tất cả chúng ta cũng mang ra quyết định đúng, đôi lúc tất cả chúng ta sẽ làm rối trí não hoàng gia — hiểu rằng thất bại không đối lập với thành công, đó là một phần của thành công.

67. Mistakes are the portals of discovery. – James Joyce
Sai lầm là cánh cổng của sự tìm hiểu.

68. Failure is the condiment that gives success its flavor. – Truman Capote
Thất bại là gia vị tạo thành mùi vị của thành công.

69. A person who never made a mistake never tried anything new. – Albert Einstein
Một người không khi nào mắc lỗi không khi nào thử bất kể điều gì mới.

70. Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. – Winston S. Churchill
Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: đó là sự gan dạ để tiếp tục điều đó.

71. There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure. – Paulo Coelho, The Alchemist
Chỉ có một điều khiến ước mong không thể đạt được: nỗi sợ thất bại.

72. I can’t give you a sure-fire formula for success, but I can give you a formula for failure: try to please everybody all the time. – Herbert Bayard Swope
Tôi không thể phân phối cho bạn một công thức chắc cú để thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một công thức để thất bại: nỗ lực làm ưng ý mọi người mọi lúc.

73. Failure is the condiment that gives success its flavor. – Truman Capote
Thất bại là gia vị tạo thành mùi vị của thành công.

74. Have no fear of perfection – you’ll never reach it. – Salvador Dali
Đừng sợ sự hoàn hảo – bạn sẽ không khi nào đạt được nó.

75. Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm. – Winston S. Churchill
Thành công là vấp ngã từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết.

76. You may encounter many defeats, but you must not be defeated. In fact, it may be necessary to encounter the defeats, so you can know who you are, what you can rise from, how you can still come out of it. – Maya Angelou
Bạn có thể gặp nhiều thất bại, nhưng bạn không được đánh bại. Thực tiễn, có thể phải gặp những thất bại mới biết mình là ai, có thể vươn lên từ điều gì, vẫn có thể đi ra từ đâu.

77. My fault, my failure, is not in the passions I have, but in my lack of control of them. – Jack Kerouac
Lỗi của tôi, thất bại của tôi, không phải ở những thích thú mà tôi có, mà là do tôi thiếu kiểm tra chúng.

78. It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed. – Theodore Roosevelt
Thật khó để thất bại, nhưng còn tệ hơn nếu bạn không khi nào nỗ lực để thành công.

79. All of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. – Samuel Beckett, Worstward Ho
Toàn bộ đều cũ. Không có gì khác khi nào hết. Đã từng thử. Đã từng thất bại. Không vấn đề. Thử lại. Thất bại một lần nữa. Thất bại tốt hơn.

80. A thinker sees his own actions as experiments and questions–as attempts to find out something. Success and failure are for him answers above all. – Friedrich Nietzsche
Một nhà tư tưởng coi hành động của chính mình như những trải nghiệm và thắc mắc – như những nỗ lực để tìm thấy điều gì đó. Thành công và thất bại là câu trả lời cho anh ấy trên toàn bộ.

Ở trên là nhiều câu danh ngôn thành công và thất bài được sưu tầm, hi vọng giúp bạn có thêm năng lượng tươi mới hơn trong cuộc sống, tích cực phấn đấu tiến về phía trước dù có thất bại hay thành công. Đừng quên, mỗi ngày có nhiều danh ngôn hay được sưu tầm, các bạn nhớ theo dõi nhé.

Các Bạn Đang Xem Bài Viết 80 Câu Danh Ngôn Thành Công & Thất Bại Truyền Cảm Hứng Cho Bạn Tại Danh Mục Danh Ngôn Về Cuộc Sống của Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

5

/

5

(

1

bình chọn

)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kĩ Năng Sống

Xem Thêm :   Bật mí những lời mời cưới hài hước nên tham khảo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button