Giáo Dục

Cách xác định công thức oxit cao nhất của x, r có z = 16

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

R có z = 16. Xác định hóa trị và công thức oxit cao nhất, hiđrooxit, hợp chất với hidro và tính chất của các hợp chất đó

 

*

R có Z= 16 => Cấu hình e: 1s22s22p63s23p4+ có 6 e lớp ngoài cùng => hóa trị 6+ Ở trạng thái kích thích, S chuyển cấu hình sang 3d => có hóa trị 4Vì R thuộc nhóm VIA => CT oxit cao nhất: RO3 Hợp chất khí với H: RH2 Hidroxit: H2RO4

 

*

Cho Na(Z=11), Br(Z=35). a. Xác định vị trí của các nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn. b. Nêu tính chất (kl hay pk, hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi và với hidro, công thức oxit cao nhất, công thức hidroxit tương ứng, công thức hợp chất khí với hiđro).

Bạn đang xem: Cách xác định công thức oxit cao nhất

a) Na ( Z=11)

Cấu hình e :\(1s^22s^22p^63s^1\)=> Thuộc ô số 11, nhóm IA, chu kỳ 3

Br (Z=35)

Cấu hình e:\(\left3d^{10}4s^24p^5\)

=> Thuộc ô 35, nhóm VIIA, chu kỳ 4

b) Na :

Tính chất: Là kim loại mạnh

Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi : (I)

Công thức oxit cao nhất Na2O, là oxit bazo

Công thức hidroxit tương ứng : NaOH

Brom :

Tính chất: Là phi kim mạnh.

Hóa trị với hiđro là 1

Công thức hợp chất với hiđro là HBr.

Hóa trị cao nhất của Brom với oxi là 7.

Công thức oxit cao nhất là Br2O7là oxit axit.

Xem thêm: Cách Ráp Máy Xe Honda Phổ Thông ( Full ), Hướng Dẫn Ráp Máy Xe Honda Phổ Thông ( Full )

cho nguyên tố r có công thức oxit cao đối với oxi r2o5 trong hợp chất khí với hidro . h chiếm 16,66% về khối lượng. xác định công thức oxit cao nhất và hợp chất khí với hidro. Giúp tôi với…!!

Xem thêm :  Câu trần thuật là gì? đặc điểm và ví dụ về câu trần thuật

Oxit cao nhất của R là R2O5

\(\Rightarrow\)Hợp chất khí với Hidro là RH3

Theo đề bài, ta có:\(\dfrac{3}{R+3}=\dfrac{16,66}{100}\)\(\Rightarrow R=15\)

*Bạn xem lại đề !!

: Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức RO2. Trong hợp chất của R với Hidro có 75% R về khối lượng. Xác định nguyên tố R; công thức hợp chất khí với Hidro; hợp chất với oxi.

Nguyên tố R có công thức hợp chất khí với Hidro là RH3. Trong công thức oxit cao nhất của nó có chứa 56,34% Oxi về khối lượng. Xác định nguyên tố R; công thức hợp chất khí với Hidro; hợp chất với oxi.

Gọi CTHH của R với oxi là: R2O3

Theo đề, ta có:\(\%_{O_{\left(R_2O_3\right)}}=\dfrac{16.3}{NTK_R.2+16.3}.100\%=56,34\%\)

=>\(NTK_R\approx19\left(đvC\right)\)

=> R là flo (F)

=> CTHH của R và H là: FH3

CTHH của R và O là: F2O3

Cho công thức oxit cao nhất của nguyên tố R là RO2, trong hợp chất khí của R với hidro, R chiếm 94,81% khối lượng. Xác định R biết MO = 16 và MH = 1

A. C

B. S

C. Ge

D. N

Đáp án C

Công thức oxit cao nhất là RO2 → R thuộc nhóm IVA

→ Công thức hợp chất khí của R là RH4

Trong hợp chất khí của R, R chiếm 94,81% khối lượng

*

→MR= 73(gam/mol)

MR = 73 (gam/mol) → R là Ge

Oxit cao nhất của nguyên tố R là R2O5. Trong hợp chất khí với H có 82,35 % khối lượng của R . Xác định nguyên tố R; công thức hợp chất khí với Hidro; hợp chất với oxi.

Một nguyên tố có công thức oxit cao nhất là R2O7, nguyên tố này tạo với hiđro một chất khí trong đó hiđro chiếm 0,78% về khối lượng. Xác định nguyên tố R; công thức hợp chất khí với Hidro; hợp chất với oxi.

Bài 1một nguyên tố r tạo hợp chất khí với hidro có công thức RH3 trong oxit bậc cao nhất của R nguyên tố chiếm 74,07% về khối lượng

b xác định nguyên tố đó

a So sánh tính phi kim của R với C (Z=4) và O (Z=6)

Xem thêm :  Bài 14: bài thực hành 3 dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học

Bài 2 aViết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố O (Z=8) Xác định vị trí ( ô,chu kì, nhóm) của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

b Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử: HCL, N2

Bài 3aViết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố C(Z=6) Xác định vị trí ( ô,chu kì, nhóm) của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

b Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử: CO2, H2

Bài 4 Hợp chất oxit cao nhất có công thức là R2O5, trong hợp chất khí với hidro chứa 91,18% khối lượng R

a Xác định R. Viết CT hợp chất khí với hideo và CT oxi cao nhất (nếu có)

b So sánh tính phi kim của R với Si (Z=14) và S (Z=16)

Giúp em với ạ em cảm ơn!!!

Lớp 10 Hóa học Chủ đề 3: Xác định cấu hình electron nguyên tử
0
0
Gửi Hủy

Lớp 10 Hóa học Chủ đề 3: Xác định cấu hình electron nguyên tửGửi Hủy

Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức RO3. Hợp chất của nó với hidro có 5,88% H về khối lượng. Xác định R

A. P

B. S

C. Se

D. C

Lớp 10 Hóa học
2
0
Gửi Hủy

Lớp 10 Hóa họcGửi Hủy

Đáp án B

Hướng dẫn Oxit cao nhất là RO3 → R thuộc nhóm VIA

Hợp chất với hidro có dạng RH2

*

Đó là nguyên tố lưu huỳnh (S)

Đúng 0
Bình luận (0)

Đúng 0Bình luận (0)

B

Đúng 0
Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
phonghopamway.com.vn

ĐúngBình luận (0)olm.vn hoặc hdthophonghopamway.com.vn


Hoá 10 – Bài 9|Cách xác định nguyên tố R trong OXIT cao nhất và hợp chất với HIDRO


Nhiều phụ huynh và học sinh nhắn tin nhờ cô tư vấn chọn loại máy tính, ipad và apple pencil phù hợp để học online.
Sau nhiều năm sử dụng để học tập và giảng dạy cô tin dùng một số sản phẩm sau.
Các em tham khảo ở link dưới đây nhé: https://susu90.kol.eco
♥♥♥♥♥♥♥♥
Câu 1: Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO2. Công thức của hợp chất khí với hiđro là
A. RH3. B. RH4. C. H2R. D. HR.
Câu 2: Nguyên tố X có công thức của hợp chất khí với hiđro là XH. Công thức oxit cao nhất của X là
A. X2O5. B. XO2. C. X203. D. X2O7.
Câu 3: Oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm IVA có tỉ khối đối với He là 11. R là nguyên tố nào sau đây?
A. C. B. Si. C. N. D. Sn.
Câu 4: Oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng R2O5. R chiếm 91,18 % về khối lượng trong hợp chất của nó với hiđro. Nguyên tố R là
A.N. B. P. C. As. D. Sb.
Câu 5: Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO3, trong hợp chất của nó với hiđro có 5,88% H về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó. (7.SGK)
Câu 6: Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH4. Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Tìm nguyên tử khối của nguyên tố đó. (8.SGK)
Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron ns2np3, công thức hợp chất khí với hiđro và công thức oxit cao nhất đều đúng ở cặp công thức nào sau đây ?
A. RH2, RO. B. RH3, R2O5. C. RH4, RO2. D. RH5, R2O3.
Câu 8: Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH. Trong oxit mà R có hóa trị cao nhất thì oxi chiếm 61,2% về khối lượng. Xác định nguyên tố R.
Câu 10: Hợp chất khí với hidro của nguyên tử nguyên tố R là RH2. Trong oxit cao nhất tỉ lệ khối lượng giữa R và oxi là 2:3. Tìm R
Câu 11: Nguyên tố R thuộc nhóm VA. Tỉ lệ khối lượng giữa hợp chất với hidro và oxit cao nhất là 17:71. Xác định R.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button