Giáo Dục

Unit 4: speaking (trang 51-52 sgk tiếng anh 12 mới)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1: Work in pairs. Study the table below then ask and answer the questions about the school education system in Vietnam.

(Làm việc từng đôi. Nghiên cứu bảng dưới đây và sau đó hỏi và trả lời những câu hỏi về hệ thống giáo dục ở nhà trường ở Việt Nam.

Level of education

Grade/ Year (from-to)

Age (from-to)

Pre-school

Nursery

3 – 4

optional

Kindergarten

4 – 5

Primary education

1 – 5

6 – 10

compulsory

education

Secondary education

Lower

Secondary

6-9

11 – 14

Upper

Secondary

10-12

15 – 17

National examination for GCSE

   Example:

   A: When do the children in Vietnam go to primary school?

   B: When they are 6 years old.

   A: How long does the primary education last?

   B: 5 years.

Tạm dịch:

Cấp trường học

Cấp học/ Năm (từ – đến)

Tuổi (từ – đến)

Trường mầm non

Mầm non

3 – 4

có thể lựa chọn

Mẫu giáo

4 – 5

Trường tiểu học

1 – 5

6 – 10

bắt buộc

Trường trung học

Trường cấp 2

6-9

11 – 14

Trường cấp 3

10-12

15 – 17

Kỳ thi tốt nghiệp quốc gia


Ví dụ: A: Khi nào trẻ em Việt Nam đi học tiểu học? B: Khi chúng 6 tuổi. A: Giáo dục tiểu học kéo dài bao lâu? B: 5 năm.

Lời giải chi tiết:

A: When do small children in Vietnam go to nurseries?

B: Usually at the age of 3.

Xem thêm :  Viết thư cho một người bạn thân (6 mẫu)

A: How long is the pre-school stage?

B: In principle 3 years, but it depends.

A: You mean it’s according to the child’s ability?

B: Right.

A: When do children start the primary education?

B: At the age of 6.

A: Well. Can children start their primary education before 6 if they have enough capacity? I mean they can read and write even at the age of five.

B: I’m afraid they cannot, in principle.

A: Oh! What’s the level of education after the primary education?

B: It’s the Secondary education. And this level is divided into two stages: lower and upper secondary schools.

A: Is there any exam between these two stages?

B: Yes. To enter the upper secondary schools, students must take the recruitment exam.

A: How long is normally the secondary education?

B: Seven years.

A: At the end of the upper secondary education do students have to take any exams?

B: Sure. They must take an exam called “Tu Tai” Diploma.

A: I see. One more question. Must students pay tuition fee for their study in state schools?

B: Certainly they must. They must pay tuition fee for every stage of education and some additional fees.

A: Oh, really? Thank you for your answers.

B: My pleasure.

Tạm dịch:

A: Khi nào trẻ em ở Việt Nam học trường mầm non ?  

B: Thường vào lúc 3 tuổi.   

A: Giai đoạn mầm non kéo dài bao lâu?   

B: Theo nguyên tắc khoảng 3 năm, nhưng nó còn tùy.  

A. Ý bạn là nó tùy thuộc vào khả năng của đứa trẻ?   

Xem thêm :  Câu trần thuật đơn có từ là có mấy kiểu câu?

B: Đúng rồi.

A: Khi nào trẻ em bắt đầu học tiểu học?  

B: Khi 6 tuổi.  

A: Trẻ em có thể bắt đầu học tiểu học trước 6 nếu trẻ có đủ năng lực? Tôi có nghĩa là họ có thể đọc và viết ngay cả khi năm tuổi.

B: Về cơ bản, tôi sợ rằng chúng không thể.  

A: Oh! Bậc học sau tiểu học là gì?   

B: Đó là giáo dục trung học. Và cấp học  này được chia thành hai giai đoạn: trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.   

A: Có kỳ thi giữa hai giai đoạn này không?   

B: Có. Để vào các trường trung học phổ thông, học sinh phải tham gia kỳ thi tuyển.   

A: Giáo dục trung học kéo dài bao lâu?    

B: Bảy năm.    

A: Khi kết thúc chương trình trung học phổ thông, học sinh phải làm bài kiểm tra nào không?  

B: Chắc chắn có. Họ phải làm một bài kiểm tra được gọi là  Bằng Tú Tài.

A: Tôi hiểu rồi. Một câu hỏi nữa. Học sinh phải đóng học phí khi học ở các trường công lập không?  

B: Chắc chắn có. Họ phải đóng học phí cho từng giai đoạn giáo dục và một số khoản phí bổ sung.   

A: Oh, vậy à? Cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi của mình.    

B: Niềm vinh hạnh của tôi mà.


Xem thêm :  Tìm hiểu về các loại sáo trúc

Tiếng Anh lớp 12 – Học SGK – Unit 4 – Speaking – Task 1


mrlonglinh tienganhlop12 unit4 speaking task1 speakingtest luyennoitienganh sachgiaokhoalop12
Tiếng Anh lớp 12 Học SGK Unit 4 Speaking Task 1
giải sách bài tập lớp 11
https://www.youtube.com/watch?v=KHc4hmrEAE\u0026list=PLkR_P1PPqrymPjnY8fSEOpn6U2974jz
Danh sách video hướng dẫn học tiếng Anh lớp 12;
https://www.youtube.com/watch?v=IjnIeEfaNYk\u0026list=PLkR_P1PPqrzxN5dIgCGPb8TvKGxl582M
giải sbt lớp 12
https://www.youtube.com/watch?v=e1Y1OE0gguc\u0026list=PLkR_P1PPqrxduVJBUS9NryzxVSYLbfWq
giải đề ôn thi tn thpt
https://www.youtube.com/watch?v=PWAe6wf0uBU\u0026list=PLkR_P1PPqrzE4o6ribuwWpId0A67F7r0
Luyện đọc tiếng
nói anh văn lưu loát là mơ ước của rất nhiều bạn. mong các bạn tiến bộ dần dần…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button